Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Głównym celem niniejszej pracy była konfiguracja stanowiska laboratoryjnego do badania dynamiki napędu pneumatycznego, umożliwiająca zdalną realizację ćwiczeń przez studentów. W pracy przedstawiono serię wstępnych badań, które stanowiły podstawę do opracowania instrukcji laboratoryjnych. Przetestowano także zdalne sterowanie stanowiskiem i akwizycję wyników na odległość, a przeprowadzone próby potwierdziły możliwość wykorzystania stanowiska do nauczania metodą e-learningu.
EN
The main objective of this thesis was the configuration of the laboratory stand for research into dynamics of the pneumatic drive which will allow for remote realization of the exercises by students. Results of a series of preliminary research were presented in the dissertation thesis and it was the basis for the development of laboratory instruction. The remote control and distance data collection were tested. Experiments confirmed the possibility of using the stand for teaching using e-learning.
2
Content available remote Wpływ warunków pracy instalacji pneumatycznej na współczynnik przepływu
PL
Jednym z zadań projektanta układów pneumatycznych jest określenie właściwości przepływowych instalacji pneumatycznej. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań właściwości przepływowych przewodów pneumatycznych w różnych warunkach pracy. Wykazano, iż współczynniki opisujące właściwości przepływowe wyznaczone metodami zbiornikowymi, nie zawsze oddają własności tych elementów.
EN
A determination of flow properties of a pneumatic line system is an important task during designing of a pneumatic driving system. Some experimental results are presented in this paper. They are flow properties of pneumatic lines under various operating conditions. It was revealed that the coefficients describing flow properties and determined with the use of tank methods often poorly introduced properties of pneumatic devices under the defined operating conditions.
3
Content available remote Współczynnik wymiarowy KV w doborze elementów pneumatycznych
PL
Znanych jest wiele sposobów opisu właściwości przepływowych elementów pneumatycznych. Jednym z nich jest podanie wartości współczynnika wymiarowego KV zdefiniowanego w normie PN-83/M-74201 (1983). W niniejszej pracy przedstawiono możliwe różnice między wartością przewidywaną a wartością uzyskaną strumienia powietrza przepływającego przez element pneumatyczny w sytuacji, gdy podstawą doboru tego elementu z katalogu była znana dla niego wartość współczynnika wymiarowego KV.
EN
There are many methods to describe the flow properties of pneumatic elements. One of them is to provide a value of the flow factor KV defined in the standard PN-83/M-74201 (1983). In this paper possible differences between the expected value of the air stream passing through the pneumatic element and the obtained one are presented. These differences are caused by the application of the flow factor KV for the selection of this element from a catalogue.
4
Content available remote Wpływ obciążenia siłowego na dynamikę napędu pneumatycznego
PL
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań wpływu obciążenia siłowego na charakter ruchu roboczego pneumatycznego napędu liniowego.
EN
The paper presents the experimental research results of an influence of the power load on the nature of the working motion of pneumatic linear actuator.
5
Content available remote Program komputerowy do wizualizacji działania liniowego napędu pneumatycznego
PL
W pracy przedstawiono opis programu komputerowego wspomagającego obróbkę wyników pomiarowych oraz umożliwiającego wizualizację działania napędu pneumatycznego.
EN
A computer programme to assist in the analysis of measurements results as well as for the visualisation of the operation of linear pneumatic actuator is described in this paper.
PL
Jednym z parametrów służących do opisu właściwości przepływowych elementu pneumatycznego jest krytyczny stosunek ciśnień b, zdefiniowany i wykorzystywany w ISO 6358 oraz ISO 6953. Jednak w myśl metod jego wyznaczania opisanych w ISO 6358 i ISO/DIS 6358 definicja ta wydaje się być inna. W pracy omówiono warunki jakie musi spełniać element pneumatyczny, aby wartość b wyznaczona tymi metodami była zbliżona do wartości definicyjnej. Pojawiające się różnice wartości ukazują podane przykłady.
EN
Two international standards, ISO 6358 [8] and ISO 6953 [12], utilise, inter alia, the critical pressure ratio b (equations 2 and 3). Both standards define it as a ratio of the downstream static pressure to the upstream static pressure at which the mass flow rate of the gas through the component is at its maximum. But the methods for its determination, presented in ISO 6358 [8] and ISO/DIS 6358 [14], seem not to confirm the definition. There are four examples of b determination, according to ISO 6358 [8] and ISO/DIS 6358 [14], presented in this paper (3 computer simulations and one real pneu-matic circuit). Analysing them, it can be observed that the real value of b (from definition) is equal to the determined one only if the flow characteristic of the analysed pneumatic component is identical with the expansion function (2) from [8] or (3) from [12]. Because of significant differences between the definition and determined values, one of two things should be done: the definition of the critical pressure ratio b in ISO 6358 [8] and ISO 6953 [12] should be changed or new methods for b determination should be developed.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny zespołu amortyzującego zawierającego sprężynę pneumatyczną w postaci siłownika pneumatycznego współpracującego ze zbiornikiem dodatkowym. Sformułowano zadanie optymalizacyjne z dwoma kryteriami (przyspieszeniowym i przemieszczeniowym) i wykorzystując system Matlab Simulink przeprowadzono jego rozwiązanie. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń i trudności jakie autorzy napotkali. Przeanalizowano przyczyny tych problemów i wskazano jak im ewentualnie zapobiec. Praca stanowi wycinek szerszych badań prowadzonych przez autorów.
EN
The paper deals with modelling and numerical investigations of a vibration damping system containing the pneumatic spring connected to an additional air reservoir. The pneumatic spring is built on the basis of pneumatic cylinder, therefore its effective area is constant and does not depend on the pneumatic spring deflection. A guidance mechanism, which is used for suspending the isolated object, is not taken into account in this paper. Using simulation model of this system, the optimisation procedure is proposed in order to improve dynamic properties of the vibration damping structure. The maximum magnitude of the system transfer function and the maximum relative displacement of the suspension are chosen to be conflicting optimisation criteria. The decision variables are defined as the system parameters that have an influence on the viscoelastic force characteristics of the vibration damping system. The optimisation task formulated in this way is solved with use of Matlab Simulink software. The paper presents the optimisation results and describes the difficulties met. The difficulties are analysed and some practical directions for other researchers are pointed out. This paper is only a part of the complex investigations performed by the authors.
8
Content available remote Wpływ warunków pracy instalacji pneumatycznej na współczynnik przepływu
PL
Jednym z zadań projektanta układów pneumatycznych jest określenie właściwości przepływowych instalacji pneumatycznej. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań właściwości przepływowych przewodów pneumatycznych w różnych warunkach pracy. Wykazano, iż współczynniki opisujące właściwości przepływowe wyznaczone metodami zbiornikowymi, nie zawsze oddają własności tych elementów.
EN
A determination of flow properties of a pneumatic line system is an important task during designing of a pneumatic driving system. Some experimental resultsare presented in this paper.They are flow properties of pneumatic lines under various operating conditions. It was revealed that the coefficients describing flow properties and determined with the use of tank methods often poorly introduced properties of pneumatic devices under the defined operating conditions.
9
Content available remote Pneumatyczny zespół amortyzujący - problemy oceny jakości
PL
Mała liczba prac z zakresu optymalizacji układów wibroizolacji z elementami pneumatycznymi spowodowała, że autorzy postanowili przeanalizować dynamikę siedziska wraz z układem wibroizolacji o strukturze pozwalającej na analizę wpływu tylko istotnych (zdaniem autorów) parametrów. Badany układ pozbawiono mechanizmów pośredniczących, a sprężyna pneumatyczna ma postać siłownika pneumatycznego jednostronnego działania. Z wielu możliwych kryteriów oceny wybrano dwa i dokonano analizy wpływu parametrów zespołu pneumatycznego na wartości tych wskaźników.
EN
Not many papers in the subject area of pneumatic vibro-isolation system optimisation have caused that the Authors of this paper have decided to analyse the dynamie behaviour of the seat suspension system. Such vibro-isolation system has the simplified structure in order to analyse an influence of the significant system parameters. This investigated system is free from a guidance mechanism and the pneumatic spring is built using a one-sided pneumatic cylinder. An influence of the chosen system parameters is investigated for the selected vibro-isolation criteria.
PL
Jedną z wielkości wykorzystywanych do opisu właściwości przepływowych elementu pneumatycznego jest współczynnik wymiarowy KV. Jego znajomość umożliwia wyznaczenie wartości strumienia objętości powietrza, o ile znane są wartości ciśnień statycznych przed i za elementem. W pracy przedstawiono wpływ zastąpienia wartości ciśnienia statycznego na dopływie do elementu wartością ciśnienia spiętrzenia i zastąpienia wartości ciśnienia statycznego na wypływie z elementu wartością ciśnienia panującego w obszarze, do którego następuje wypływ, na wartość obliczanego strumienia objętości powietrza. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch formuł wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv. Stwierdzono, że ze wzrostem oporów przepływu przez element wpływ zastąpienia ciśnień na wartość błędu wyznaczanego strumienia objętości maleje.
EN
The flow factor Kv is commonly applied to describe flow properties of pneumatic devices Kv. When one knows the flow factor value as well as the values of inlet static pressure and outlet static pressure, one is able to calculate the volume flow rate value. An influence of the substitution of the inlet static pressure by the total inlet pressure and the outlet static pressure by the ambient space pressure on the value of volume flow rate is presented in this paper. The calculation was conducted for two formulas which utilise the flow factor Kv. It was observed that with the improvement of the flow properties of a pneumatic component the influence of the substitution was increased.
11
Content available remote Some engineering applications of ANN in CAD
EN
A theory of the Computer Aided Design systems (CAD) has been one of the main targets of our research for many years. Generally CAD software is used for algorithmic tasks: calculations (e.g. optimisation or simulation), storage and searching for data in databases and edition of drawings and texts. However, many tasks are unsupported. Recently, a feasibility of Artificial Intelligence (AI) to improve CAD systems, especially Artificial Neural Networks (ANN), has been widely considered. This paper presents application of ANN: for calculation and selection of pneumatic control valve in optimisation of pneumatic driving system and in optimisation of seat suspension system. It is argued that the proposed technique is better than any other commercial method, since in both the optimisation of pneumatic driving system and the optimisation of seat suspension system the optimisation process was many times shorter providing equally valuable optimisation task solutions. In conclusion, it is postulated that ANNs give an opportunity to create improved CAD systems.
PL
W pracy przedstawiono optymalizację wielokryterialną pasywnego zawieszenia lepko-sprężystego siedziska samochodu. Bazując na zweryfikowanym modelu symulacyjnym została rozważona modyfikacja układu pneumatycznego w celu poprawy własności wibroizolacyjnych systemu zawieszenia. Za kryteria oceny własności wibroizolacyjnych przyjęto wartość średniokwadratową przyspieszenia drgań na siedzisku oraz maksymalne przemieszczenie względne systemu zawieszenia. Kryteria te są przeciwstawne.
EN
The paper deals with the multi-criteria optimisation of the seat with a visco-elastic passive suspension. Based on the verified simulation model, the modification of the pneumatic circuit in order to improve vi-bro-isolating properties of seat suspension is considered. The root mean square (RMS) acceleration measured at the seat and the conflicted maximum relative displacement of the seat suspension are minimised as the chosen vibro-isolation criteria.
14
Content available remote Research and development of seat suspensions for working machines
EN
The paper contains physical and mathematical model of passive and active control of working machine's seat suspension. Seat with a viscous-elastic passive suspension, which vibro-isolation properties became improved by modification of the air-spring and shock absorber forces and also by active control are the objects of simulation. As the results of computer simulation, power spectral density of acceleration for a seat have been presented in comparison with sample excitation on the working machine's cabin floor. Transmissibility functions for a passive suspension and corresponding active suspension also have been presented.
PL
Jedną z wielkości decydujących o zgodności wyników symulacyjnych i eksperymentalnych napędu pneumatycznego jest masowe natężenie przepływu gazu. Do jego opisu wykorzystywane są różne modele matematyczne, o eksperymentalnie wyznaczanych współczynnikach. Identyfikacji współczynników w modelu dokonuje się najczęściej na podstawie przebiegu zmian ciśnienia w funkcji czasu. Autorzy opracowali program komputerowy wspomagający takie obliczenia, szczególnie obliczenia przebiegu zmian współczynnika przepływu w funkcji stosunku ciśnień dla modeli z jednym wyznaczanym eksperymentalnie parametrem. W programie zaimplementowano jedenaście modeli przepływu. Zwrócono uwagę na możliwość wyboru zakresu ciśnień, dla których obliczane są parametry modelu.
EN
In a case of computer simulation used for the verification of pneumatic system performance a set of differential equations is utilised as the model [1]. A mass flow rate is one of parameters which mainly decides about the conformity of simulations and experimental results. Various mathematical models are used for its description [5, 4, 3], all with experimentally determined coefficients. Commonly, the model coefficients are identified on a basis of the pressure course for a filled tank or an empted one [2]. The authors deemed creation of application aiding the identification purposeful [6], especially a course of the air - flow coefficient ? as function of the pressures ratio Y (for models with one parameter). In the application (in the current version) eleven mathematical models of mass flow rate are implemented. For these models from one to four parameters can be determined. There is a possibility of selection of the pressures range for which the model parameters are identified. Additionally, a module for generation of pressure changes in the tank were created (a simulator of empting and of filling of a tank).
PL
W pracy przedstawiono procedurę postępowania w przypadku, gdy w badaniach symulacyjnych nie jest możliwe odtworzenie warunków dla których stworzono model matematyczny. Sytuacja taka występuje często w przypadku gdy parametry opisujące właściwości procesu (obiektu) wyznaczane są w badaniach objętych normami. Proponowaną w pracy procedurę zweryfikowano dla procesu przepływu gazu.
EN
Sometimes, during computer simulation of mechanical processes, it is not possible to reconstruct the conditions for which the mathematical model has been created. This often takes place when parameters describing the process (object) are determined according to standards. A procedure of activity in such the case is presented in this paper. The procedure was verified for pneumatic driving systems.
17
Content available remote Wykorzystanie strumienia masy w badaniach dynamiki napędów pneumatycznych
PL
Wykorzystanie znormalizowanego modelu masowego natężenia przepływu w symulacyjnycxh badaniach dynamiki napędów pneumatycznych W pracy opisano zastosowanie znormalizowanego modelu masowego natężenia przepływu w symulacyjnych badaniach dynamiki napędów pneumatycznych. Pokazano, że model ten może być wykorzystany po przeliczeniu wartości jego parametrów na nowe wielkości. Zaprezentowano metodę przeliczania parametrów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Proponowane podejście powinno skutkować przyspieszeniem obliczeń numerycznych dynamiki napędów pneumatycznych. Jest to szczególnie ważne np. w optymalizacji pneumatycznych układów napędowych.
EN
An utilisation of the standardised air - flow mass rate in a simulation of pneumatic drive dynamics is described in this paper. It is shown that the model can be applied if the values of its parameters are recalculated into the new ones. The method of recalculation, with the use of artificial neural networks, is presented. The approach proposed should result in much faster evaluation of the pneumatic drive dynamic model during simulation, what is very important e. g. in an optimisation of pneumatic driving system.
18
Content available remote Optymalizacja dynamiczna napędu pneumatycznego
PL
Uzasadniono potrzebę jednoczesnej optymalizacji konstrukcji obiektu i jego sterowania. Na przykładzie napędu pneumatycznego pokazano taką możliwość, po dyskrety-zacji funkcji sterowania. Przeprowadzono polioptymalizacje ze względu na dwa kryteria: czas wykonania przesunięcia i prędkość układu ruchomego po osiągnięciu punktu końcowego.
EN
It is shown that a control function and design parameters of an object should and may be optimized in one optimization task. An example of a pneumatic drive is used. Discretization of the control signal is adopted, and polyoptimization is completed on two criteria: the time of a full stroke and the final velocity of the drive.
PL
W przypadku symulacyjnej weryfikacji osiągów napędu pneumatycznego jednym z problemów jest, stosowany w praktyce, różny opis właściwości przepływowych elementów. Inne wielkości stosuje się w procesie obliczeń i doboru elementów z katalogu, a inne w symulacji komputerowej, zaś jeszcze inne zaleca aktualna norma PN-92/M-73763 (ISO 6358). W pracy zaproponowano algorytm przeliczania wartości przewodności dźwiękowej C i krytycznego stosunku ciśnień b zalecanych przez normę na współczynnik przepływu m wykorzystywany w symulacji komputerowej. Ze względu na iteracyjność części obliczeń zaprojektowano i wyuczono sztuczną sieć neuronową realizującą powyższe zadanie.
20
Content available remote Sposób doboru zaworu rozdzielającego z katalogu
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.