Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The thermal comfort of a foundry worker is very important and related to many factors, i.e., the structure of the protective clothing assembly, the number of layers and their thickness, as well as the distance between the body and appropriate underwear. The research undertaken aimed at checking thermal insulation for assemblies consisting of aluminized protective clothing and appropriate underwear in two sizes and without underwear. Measurements of the clothing thermal insulation were conducted using a thermal manikin dressed in two-layer protective clothing and three kinds of underwear products covering the upper and lower parts of the manikin. The first part of the paper presents a comparison of results of thermal insulation measurement of two kinds of protective clothing: a traditional one made of aluminised glass fabrics and a new one made of aluminised basalt fabrics. Each of the protective clothing was worn on three kinds of underwear products in m and s sizes. The influence of the underwear size was noted. In the second part of paper, measurements were made for two aluminized basalt clothing variants: commercial and a prototype with modifications in static and dynamic conditions. The results were discussed.
PL
Aktualnie obserwuje się tendencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie występuje wiele czynników zagrożenia zdrowia. Jednym z miejsc pracy, gdzie pojawiają się szkodliwe czynniki, tj. wysoka temperatura, zanieczyszczenie, hałas czy ostre krawędzie i przedmioty, jest stanowisko pracy hutnika. Liczne zagrożenia oraz szkodliwe czynniki panujące w hucie przyczyniają się do pogorszenia komfortu fizjologicznego i psychicznego pracowników odlewni. Dlatego też stosowana jest specjalistyczna odzież ochronna, w celu zapobiegania szkodliwemu działaniu wysokiej temperatury.
PL
Dobór odpowiedniej liczby warstw tekstylnego pakietu balistycznego, tak aby spełnić wymagane kryteria bezpieczeństwa stosownie do przyjętej klasy kuloodporności, realizowany jest głównie w oparciu o badania eksperymentalne w tunelu balistycznym z użyciem znormalizowanego podłoża. W pracy przedstawiono podejście doboru odpowiedniej liczby warstw pakietu poprzez modelowanie zjawiska uderzenia pocisku w pakiet balistyczny metodą elementów skończonych, co pozwala na ograniczenie zakresu badań eksperymentalnych. W przeprowadzonych badaniach analizowano metodą elementów skończonych uderzenie pocisku Parabellum 9 x 19 mm FMJ, składającego się z ołowianego rdzenia i płaszcza, w wielowarstwowy pakiet balistyczny złożony z tkanin paraaramidowych Twaron CT709. W pierwszym etapie badań, w celu doboru parametrów modelu pocisku, analizowano jego deformację wyznaczoną symulacyjnie i eksperymentalnie podczas uderzenia z różną prędkością w nieodkształcalną płytę. W następnym etapie, w celu doboru i weryfikacji parametrów modelu materiałowego tkaniny paraaramidowej Twaron CT709, wyznaczano symulacyjnie przy prędkości uderzenia pocisku 366 m/s wysokość stożka odkształcenia w pakietach tekstylnych o różnej liczbie warstw i prędkość resztkową po przejściu pocisku przez pakiet. Rezultaty tych badań weryfikowano następnie z publikowanymi wynikami badań eksperymentalnych. Ostatni etap badań symulacyjnych polegał na ocenie kuloodporności wielowarstwowych pakietów złożonych tkanin paraaramidowych Twaron CT709 podczas uderzenia pocisku Parabellum 9 x 19 mm z różnymi prędkościami. Przeprowadzono symulacje komputerowe uderzenia pocisku w pakiet balistyczny składający się z 8, 12, 16, 20 i 24 warstw dla zakresu prędkości uderzania 300-460 m/s, obejmującego klasy kuloodporności II-A, II i III-A. W wyniku przeprowadzenia badań uzyskano zweryfikowane eksperymentalnie modele materiałowe dla pocisku Parabellum 9 x 19 mm FMJ i tkaniny paraaramidowej Twaron CT709. Badania symulacyjne wielowarstwowych pakietów wykazały, że ich kuloodporność zależy od liczby warstw tkanin oraz prędkości uderzenia pocisku. Stwierdzono, że klasa kuloodporności II-A jest spełniona dla pakietu złożonego przynajmniej z 10 warstw tkaniny Twaron CT709. W przypadku klasy kuloodporności II, pakiet musi być złożony przynajmniej z 12 warstw, a w przypadku klasy kuloodporności III-A - przynajmniej z 16 warstw. Taka konfiguracja warstw dla poszczególnych klas kuloodporności zapewnia nieprzestrzelenie pakietu i maksymalną poprzeczną deformację mniejszą niż 44 mm.
EN
The selection of the appropriate number of layers of textile ballistic package, in order to meet the required safety criteria according to the accepted class of bulletproofness, is implemented mainly on the basis of experimental research in the ballistic tunnel using a normalised ballistic substrate. The paper presents an approach to the selection of the appropriate number of layers of the package by modelling the phenomenon of ballistic impact into the package by using the finite element method, which allows us to limit the scope of experimental research. In the research, the ballistic impact of the 9 x 19 mm FMJ Parabellum bullet consisting of a lead core and jacket into the multi-layer ballistic package submitted from a fabric of para-aramid Twaron CT709 was analysed by using the finite element method. In the first stage of the research, for the selection of model parameters of the bullet, the deformation was analysed and designated by simulation and experiment during the impact at different speeds in the non-deformable plate. In the next step, for the selection and verification of material parameters of paraaramid fabric Twaron CT709, determined by simulation at an impact speed of the bullet of 366 m/s, the height of the cone deformation of textile package and the residual velocity of the bullet after puncturing the package. The results of the research were verified with the published experimental results. The last stage of simulation research included the evaluation of bullet-proof multi-layer packages composed of para-aramid fabric Twaron CT709 during the impact of 9 x 19 mm Parabellum bullet at different speeds. The bullet impact into the ballistic package consisting of 8, 12, 16, 20, 24 layers, at the speed range of 300-460 m/s, including bullet-proofness class II-A, II, and III-A was carried out. The material models 9 x 19 mm Parabellum bullet FMJ and para-aramid fabric Twaron CT709 were verified with the results published in literature. The simulation research of multilayer packets have shown that the bulletproofness depends on the number of layers of fabric and the velocity of bullet impact. It has been found that the bullet-proofness class II-A is obtained for the package composed of at least 10 layers of Twaron CT709. In the case of bullet-proofness class II, the package must be composed of at least 12 layers but in the case of bullet-proofness class III-A, of at least 16 layers. Such a configuration of layers, for particular classes of bullet-proofness, provides nopenetration packages and maximum perpendicular deformation of less than 44 mm.
3
Content available remote Numeryczna analiza odporności balistycznej aramidowych tkanin trójosiowych
PL
Osłony balistyczne wymagają kompleksowego zweryfikowania ich parametrów odpowiadających za bezpieczeństwo. Weryfikację przeprowadza się eksperymentalnie w tunelu balistycznym, z użyciem znormalizowanego podłoża. W pracy przedstawiono numeryczną analizę odporności balistycznej aramidowych tkanin trójosiowych z kevlaru 29, poddanych ostrzałowi pociskami Parabellum 9 × 19 mm FMJ. Metodą elementów skończonych badano uderzenie pocisku w wielowarstwowy pakiet balistyczny wykonany z wymienionej tkaniny, którą najpierw poddano szczegółowej analizie wymiarowej z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego OLYMPUS SZX-10, aby odwzorować jej model geometryczny. Badania symulacyjne uderzenia pocisku w pakiety balistyczne składające się z 4, 8, 12, 16, 20 i 24 warstw przeprowadzono w środowisku LS-DYNA. Analizowano maksymalną wysokość stożka odkształcenia oraz energię resztkową pocisku.
EN
The bulletproof vests require a thorough analysis of the safety performance parameters, which is carried out in a ballistic tunnel using normalized grounds. This paper presents numerical analysis of ballistic resistance of the triaxial aramid fabrics kevlar 29 which have been subjected to hitting with Parabellum FMJ 9 ×19 mm round. Finite elements method was applied to analyze effect of the impact on ballistic packag samples prepared from the said fabric which had been subjected before to detailed inspection of the dimensions under stereo microscope Olympus SZX-10. Dimensions of the fabric allowed for development of geometric model of triaxial fabric. Simulation tests of bullet impacts on ballistic packages consisting of 4, 8, 12, 16, 20, 24 layers respectively were carried out in an LS-DYNA environment. Maximum height of the cone deformation and the residual energy of bullet were analyzed.
PL
Swobodny dostęp do publicznych danych statystycznych jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania „sprawnego” państwa i jest praktyką większości państw członkowskich Unii Europejskiej [Eurostat 2013; Sprawne Państwo 2013]. Prawne podstawy tego dostępu w Polsce gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001, Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Publiczne dane statystyczne stanowią źródło informacji dla potrzeb ewaluacji realizowanych polityk oraz podstawę do formułowania prognoz niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia dalszego rozwoju. Ograniczenia w zakresie dostępu do statystyki publicznej, a także występujące przypadki manipulacji tymi danymi, co miało miejsce w ostatnim okresie w Grecji, nie tylko utrudniają realizację zadań badawczych, ale naruszają zasadę przejrzystości państwa, co zmniejsza poziom zaufania obywateli, partnerów międzynarodowych oraz może stanowić zagrożenie dla ekonomicznych fundamentów jego funkcjonowania [Tatała 2012].
EN
The aim of this paper is presenting the current state of public information resources and indices displaying socio-economic phenomena in regional studies in Poland along with the recommendations resulting thereof. The analysis rests upon the experiences collected by the Authors in course of the research project entitled “Socio-economic development and the pattern of growth and stagnation areas”, co-financed by the Polish National Science Centre under Ref. No NN 306 791940. The spatial analyses carried out in its frameworks encompassed NUTS 2 and NUTS 4 levels. They referred to the period of 2000-2010 and were fully compliant with the assumed scope of observations fundamental to the substantial diagnoses.
PL
W chwili uderzenia pocisku w miękką kamizelkę kuloodporną chroniącą ciało człowieka wysoko wytrzymałe warstwy tekstylne osłony balistycznej pochłaniają energię pocisku. Część tej energii, która nie zostanie zaabsorbowana przez warstwy kamizelki, jest przejmowana przez ciało człowieka, co w literaturze określane jest jako „trauma balistyczna”. Celem badań było opracowanie modelu dyskretnego „pocisk Parabellum 9 × 19 mm – tekstylna osłona balistyczna – ciało człowieka” oraz numeryczna analiza skutków udaru balistycznego dla różnych konstrukcji osłon. Model geometryczny ciała człowieka odwzorowano na podstawie obrazów z tomografii komputerowej. Uwzględniono w nim najważniejsze organy decydujące o utrzymaniu funkcji życiowych. Poszczególne warstwy kamizelki kuloodpornej modelowano jako dopasowane powłoki, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie do projektowania odzieży zgodnie z cyfrowym modelem człowieka. Badania pokazały, że redukcja skutków udaru balistycznego podczas uderzenia pocisku wymaga nie tylko zastosowania wysoko wytrzymałych włókien, lecz także doboru odpowiedniej liczby warstw.
EN
At the moment of bullet impact into the ballistic package protecting human body absorbing the bullet’s energy by the ballistic layers appears. However, the part of bullet’s energy which is not absorbed by the layers of body armor, is taken by human torso. The aim of presented research is creating the discrete model „bullet Parabellum 9 × 19 mm – textile aramid vest – human body” and numerous analysis of ballistic impact results. The model of human body was based on the pictures from the computer tomography. In the geometrical model the most important organs, which keep human body function were taken into consideration.
EN
In production processes artificial UV sources are frequently used, which can generate UV radiation within the range from 200 nm to 400 nm. The intensity of UV radiation generated by artificial sources and affecting the body may be hundreds of times larger than natural solar UV radiation. Exposure of the human body to this type of radiation leads to dangerous pathophysiological changes. Typical protective clothing against UV radiation is made of woven fabric where different sizes of clearances make it possible to transmit high intensive UV radiation directly on the human body. In order to analyse UV radiation intensity transmitted by different structures of woven fabric, a stepper motor driven scanner with a UV sensor based on a photodiode was constructed. The scanning resolution was about 0.1 mm × 0.1 mm. As an artificial UV source, a high pressure mercury lamp emitting UV radiation within the range from 210 nm to 400 nm was chosen. Among the woven fabrics tested, which were woven using the same yarn type and weft & warp densities, the most effective UV barriers are plain weave fabrics. A slightly lower value of the coefficient is observed for twill weave fabrics. For satin weave fabrics the attenuation coefficient is the lowest. Distribution images of UV radiation intensity transmitted by the woven fabric samples show irregular areas of different sizes, significantly exceeding the size of individual clearances, which was due to the photosensitive element of the photodiode moving away by 2 - 3 mm from the reverse side of the woven fabric, with the phenomena of UV radiation dispersion passing by the woven fabric clearances.
PL
W wielu procesach produkcyjnych stosuje się sztuczne źródła promieniowania UV, które mogą oddziaływać na ciało człowieka i w konsekwencji powodować niebezpieczne zmiany patofizjologiczne. W artykule przedstawiono badania wpływu parametrów struktury tkaniny na jej właściwości barierowe UV w przypadku ekspozycji wysokoenergetycznym źródłem promieniowania UV. Analizowano również rozkład promieniowania przechodzącego przez strukturę tkaniny w celu wykrycia, w miejscach prześwitów, obecności promieniowania UV o bardzo wysokim natężeniu, porównywalnym z natężeniem promieniowania padającego.
EN
The task of clothing, in addition to protecting the body against atmospheric factors, is to ensure appropriate physiological comfort for the user. Therefore it is necessary to select appropriate fabrics to create clothes that are characterised by proper comfort – related properties. Physiological comfort is affected by such biophysical properties of clothing as water vapour permeability, hygroscopicity, and thermal resistance. At present in the design of clothing, particular emphasis is placed on providing a drain of moisture from the skin layer under the clothing and on thermal comfort. This raises the question: what is the influence of an adhesive insert on the biophysical properties of clothing packages, which is the aim of the paper. Research on water vapour and heat transport was carried out in static conditions using a standardised method for a ‘skin model’ that simulates the processes of emitting heat and moisture which appear on human skin. An artificial skin model was used to measure the thermal resistance and water vapour resistance in equilibrium conditions.
PL
Zadaniem odzieży jest zapewnienie użytkownikowi właściwego stanu komfortu fizjologicznego. Kryterium identyfikujące komfort fizjologiczny to zapewnienie równowagi cieplnej organizmu. Na etapie projektowania materiałowego należy prawidłowo dobrać materiały składowe odzieży, aby zapewniały komfort użytkowy. Możliwość wymiany ciepła między ciałem człowieka, a otoczeniem jest wynikiem procesów: konwekcji, promieniowania, parowania potu, oddychania. Na komfort fizjologiczny wpływają takie właściwości biofizyczne jak przepuszczalność pary wodnej, przewiewność, wodoszczelność, higroskopijność oraz izolacyjność cieplna. Obecnie w projektowaniu odzieży szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie odpływu wilgoci z warstw skóry pod ubraniem, a w konsekwencji - zapewnienie komfortu fizjologicznego. Nasuwa się pytanie, jaki wpływ mają wkłady klejowe stosowane w pakietach odzieżowych na właściwości biofizyczne. Badania transportu ciepła wykonuje się w warunkach dynamicznych wykorzystując metodę „modelu sztucznej skóry”, przy pomocy którego wyznacza się ilość ciepła dyfundującego przez próbkę. Za pomocą „modelu sztucznej skóry” zbadano opór cieplny i opór pary wodnej pakietów odzieżowych podklejonych wkładami klejowymi.
EN
The aim of this work was to determine the influence of the fatigue bending of textile packages consisting of aluminised basalt woven fabrics, textile inserts and linings on their structural and thermal insulation properties. For the process of bending, an STM 601/12 device of the SATRA company was used. Three kinds of aluminised basalt woven fabrics were examined in our research, differing in the mass per square meter and textile packages. In the paper the bending process of basalt fabrics and their textile packages are described. A proper combination of material components enabled the creation of five variants of textile packages. The next state of our work was the examination of changes in heat transport properties of the textile packages before and after fatigue bending. As a conclusion we state the influence of fatigue bending on heat transport properties.
PL
Celem pracy było określenie wpływu procesu cyklicznego obciążenia zmęczeniowego w postaci zginania aluminizowanych tkanin bazaltowych i pakietów tekstylnych z ich udziałem na właściwości mechaniczne i transport ciepła. W toku realizacji badań wytypowano najlepszy wariant pakietów materiałów pod względem wybranych kryteriów użytkowych. Do badań zmęczeniowych na zginanie wykorzystano przyrząd STM 601/12 firmy SATRA. Badaniom zostały poddane trzy rodzaje aluminizowanych tkanin bazaltowych różniące się splotem i masą powierzchniową oraz ich pakiety tekstylne. W publikacji opisano pęknięcia badanych tkanin i ich pakietów tekstylnych. Odpowiednia kombinacja materiałów składowych pozwoliła stworzyć pięć wariantów wzorów pakietów tekstylnych. Kolejnym etapem pracy było porównanie zmian właściwości termoizolacyjnych wzorów pakietów tekstylnych przed i po cyklicznych badaniach zmęczeniowych na zginanie.
EN
The task of clothing is to provide a state of physiological comfort. The criterion for identifying the physiological comfort is to ensure thermal equilibrium of the body. The possibility of heat exchange between human body and the environment is the result of processes: radiation, convection, evaporation of sweat, breathing. Depending on the intensity of effort and environmental conditions the contribution of these processes is different. The state of thermal comfort is affected by the biophysical properties of clothing: aeration, water vapor permeability, hygroscopicity, water resistance and thermal insulation [9]. The research of heat transport is carried out in dynamic conditions using a new method of "artificial skin model", with which the amount of heat diffusing through the sample is determined. Another method for measuring the heat flux and the analysis of thermal capacity of textile products is with the use of the alambeta device. The article presents the results of thermal insulation (for 15 samples) that were conducted on the device of alambeta and "artificial skin model."
PL
W skład zakładu wchodzą: hala produkcyjna i logistyczna o powierzchni użytkowej 10 411 m2 oraz zaplecze biurowo-socjalne i techniczne (5365 m2). Opisano rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz wybrane systemy ich wyposażenia technicznego.
EN
Construction and architecture of buildings 10 411 m2 usable floor area are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.