Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z dokładnością wymiarową i skurczem mikroelementów otrzymywanych przez formowanie wtryskowe proszków. Przedstawiony został wpływ ziarnistości i napełnienia na otrzymane wymiary i skurcz spieczonych mikropróbek i mikrowyrobów.
EN
This article presents the problems the accuracy of the dimensions and the shrinkage microelements obtained by powder injection moulding. Iron powders for the manufacture of microelements were used. The influence of powder granularity and powder volume fraction in the mass on the accuracy of the dimensions and sintering shrinkage is also presented in this paper.
EN
The article discusses the issues related to moulding of micro-elements from powder materials and it covers the first stage of the process - injecting to the mould cavity and filling the micro-channels. The material, which constituted the composition of a special thermoplastic binder and ceramic powder, was injected. The binder consisted of paraffin, polyethylene, wax and stearic acid. The nanometer powders from Al2O3 ceramic material with granularity of 660 nm and 135 nm and irregularly shaped particles were used. Different loading of composition by powder were used. The analyses of the impact of injection parameters, such as the mould-s temperature and the temperature of the material, on the quality of filling the micro-mould cavity with the material, were presented. The special moulding insert with micro-channels was made to perform the analyses to that effect with width from 50 to 1000 mm. The presented results of filling the micro-channels indicate considerable influence of the mould's temperature and the cross-section of microchannels. Slight impact of the material's temperature was observed; however, this factor does not have a considerable influence on filling the channel. The obtained information was used in the experiments of injection the samples for bending tests and tensile tests, and the shapes in the form of toothed wheels.
EN
The possibility of producing polystyrene-bonded micro-magnets with the use of two commercial nanocrystalline Nd-Fe-B powders (delivered by the Magnequench Co) was examined. The micro-magnets were formed by the injection method to obtain gear-shaped samples. The powders were produced by two different methods, namely the crushing of a rapidly cooled ribbon (MQP-16-7) or spraying (MQP-S). Depending on the production method, the powders differ in their particle shapes: the former method gave flaky particles whereas the latter - spherical particles. The particle shape has an essential effect upon the technological properties of the powder. The gear-shaped micro-magnets with a diameter of 2.6 mm were examined by X-ray tomography. An analysis of the 3D images has shown that during their injection with polystyrene, the powders undergo segregation. The largest particles of the MQP-S powder (spherical) are located at the greatest distance from the injection point which was positioned in the axis of the gear. They are also relatively numerous near the side surfaces of the gear. The filling ratio of this composite decreases as we pass along the radius of the gear. Taking into account the fact that the properties of the sprayed powders depend on their particle size, these observations will permit the of designing pieces with a gradient of magnetic properties. In the gears produced from the powder with flake-shaped particles, the flake surfaces tend to position themselves perpendicularly to the gear radius. The shape, therefore, of the powder particles determines the anisotropy of their distribution within the product. This observation can be utilized in the design of bonded magnets.
PL
Zbadano możliwość wykorzystania dwóch handlowych proszków nanokrystalicznych Nd-Fe-B firmy Magnequench do wytwarzania mikromagnesów wiązanych polistyrenem. Jako metodę formowania wykorzystano wtryskiwanie. Proszki te były wytwarzane różnymi metodami: poprzez kruszenie szybko chłodzonej taśmy (MQP-B) i poprzez rozpylanie (MQP-S). Proszki te różniły się kształtem cząstek: pierwszy z nich posiadał cząstki płatkowe, a drugi kuliste. Ma to zasadniczy wpływ na właściwości technologiczne proszku. Mikromagnesy w postaci kół zębatych o średnicy 2,6 mm badano m.in. za pomocą tomografu rentgenowskiego. Analizując obrazy 3D, stwierdzono, że proszki w czasie wtryskiwania z polistyrenem ulegają segregacji. Największe cząstki proszku MQP-S (kulistego) są najbardziej oddalone od punktu wtryskiwania, który był w osi koła zębatego. Jest ich też stosunkowo więcej przy powierzchniach bocznych koła. Współczynnik napełniania takiego kompozytu zmniejsza się wzdłuż promienia koła zębatego. Biorąc pod uwagę, że właściwości proszków rozpylanych zależą od ich wielkości, poczynione obserwacje pozwalają na projektowanie wtryskiwanych kształtek o gradiencie właściwości magnetycznych. W kołach zębatych zawierających proszek płatkowy, poszczególne płatki mają tendencję do układania się powierzchnią prostopadle do promienia koła. Zatem kształt cząstki proszku determinuje anizotropię rozmieszczenia cząstek w wyrobie. Fakt ten może być również wykorzystany przy projektowaniu magnesów wiązanych.
EN
An important feature of injection-processed functional polymer composites is viscosity. Powder increases the viscosity of such a composite. Viscosity depends on the polymer processing properties and the shape and size of the powder particles. The injection temperature is also important. In the conducted analyses, High Impact Polystyrene (HIPS) and General Purpose Polystyrene (PS) served as the matrix for the composites. Powders with flaky and spherical particles constituted the functional phase. Powders with permanent magnetic characteristics produced from Nd-Fe-B alloys were used. In the analysis, multifractional (commercial) powders and selected fractions of two types of powders were used. Composites containing variable quantities of multi-fractional powders were obtained. The content of the powders was from 40 to 54% of flaky powder and up to 64% of spherical powder by volume. In addition, composites containing the selected fractions of both types of powders were prepared. The content of fractional powders was constant and it was 48% by volume. The samples were produced by injection of the composites at temperatures from 160 to 240°C. Polystyrenes and composites with a zero shear rate have the greatest viscosity. Increasing the shear rate leads to a reduction of viscosity. The viscosity of composites with flaky powder decreases at the fastest rate. For spherical powder, the viscosity reduction rate is slower and for polystyrenes - the slowest. Slightly higher viscosity values (for the same shear rates) were obtained for general purpose polystyrene and the composites in which it served as the matrix. In composites with flaky powder, the reduction in viscosity is greater if the powder content is higher. For composites with spherical powder, an increase of the shear rate results in constant reduction of their viscosity. The viscosity of composites (with a constant content of fractional powders) decreases along with an increase of the size of its particles. An attempt was also made to explain the phenomenon of the faster reduction of viscosity of composites with flaky powder compared to composites with spherical powder through proposing a model describing the emergence of easy-slip surface. In addition, as the temperatures of the injected composites increase, their viscosities decrease.
PL
Istotnym zagadnieniem w przypadku funkcjonalnych kompozytów polimerowych jest ich lepkość. Zależy ona od rodzaju polimeru stanowiącego jego osnowę, zawartości proszku wprowadzonego do polimeru, kształtu i wielkości cząstek proszku oraz parametrów wtryskiwania. Proszek nadaje kompozytowi pożądane cechy, których polimer nie posiada. Powoduje jednak zwiększenie lepkości kompozytu. Do przeprowadzenia badań wytypowano proszki o cząstkach wyraźnie różniących się kształtem. Były to cząstki płatkowe i kuliste. Funkcjonalnie są to proszki o cechach magnetycznie twardych, wytwarzane ze stopu Nd-Fe-B. Na osnowę kompozytów wytypowano polistyren w dwóch odmianach; wysokoudarowy (HIPS) i niskoudarowy (PS). W pracy stosowano napełnienia proszkami w ilości od 40 do 54% dla proszku o cząstkach płatkowych i od 40 do 64% dla proszku o cząstkach kulistych. Z otrzymanych wyników badań można wnioskować, że największą lepkość osiągają polistyreny oraz kompozyty przy tzw. zerowej szybkości ścinania. Zwiększanie szybkości ścinania powoduje zmniejszanie się lepkości. Jest ono największe dla kompozytów zawierających proszek o cząstkach płatkowych, mniejsze dla kompozytów z proszkiem o cząstkach kulistych, a najmniejsze dla polistyrenów. Nieco wyższe wartości lepkości przy jednakowych szybkościach ścinania uzyskano dla kompozytów na osnowie z polistyrenu niskoudarowego. Wzrost zawartości proszków w kompozytach prowadzi do zwiększania ich lepkości. Dla szybkości ścinania największej, jaką zastosowano, znacznie większą lepkością charakteryzowały się kompozyty z proszkiem o cząstkach kulistych niż z proszkiem o cząstkach płatkowych. Stosowanie coraz większych cząstek proszków, przy stałej wielkości napełnienia, powoduje, że kompozyty osiągają coraz mniejszą lepkość w całym zakresie zmienności szybkości ścinania. Również dla coraz wyższych temperatur obserwuje się zmniejszanie lepkości kompozytów. Podjęto również próbę wyjaśnienia zjawiska szybszego zmniejszania się lepkości kompozytów z proszkiem płatkowym w stosunku do kompozytów z proszkiem kulistym, a tym bardziej polistyrenów poprzez zaproponowanie modelu opisującego sposób tworzenia się powierzchni łatwego poślizgu mających znaczący wpływ na te zmiany.
PL
Kompozyty funkcjonalne są to materiały składające się z co najmniej dwóch składników. W przypadku kompozytów polimerowych osnowę stanowi polimer termoplastyczny, termoutwardzalny lub chemoutwardzalny. Faza funkcjonalna nadaje kompozytowi określone właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne lub inne wymagane przez projektanta. Faza ta występuje najczęściej w postaci włókien lub proszków o różnym kształcie cząstek. Prezentowana praca dotyczy wybranej grupy kompozytów funkcjonalnych zwanych dielektromagnesami bądź magnesami wiązanymi. Na osnowę zastosowano polistyren będący polimerem termoplastycznym, zaś fazę funkcjonalną stanowi proszek stopowy Nd-Fe-B o własnościach magnetycznie twardych równomiernie rozprowadzony w osnowie. W pracy stosowano proszek o płatkowym i kulistym kształcie cząstek. Kompozyty zawierały objętościowo 48% proszków. Jako metodę formowania kształtek przyjęto wtryskiwanie na wtryskarce do tworzyw sztucznych. Wytwarzano kształtki w postaci prostopadłościennej belki o wymiarach 10x4x40 mm i walca o wymiarach [phi] 10x4 mm. Zasadniczym celem pracy było badanie przebiegu formowania kształtek podczas napełniania komory formy wtryskowej materiałem kompozytowym. Do analizy zastosowano metodę krokową polegającą na wykonaniu serii próbek wtryskiwanych z coraz większych porcji materiału kompozytowego. W ten sposób uzyskano kształtki obrazujące kolejne etapy formowania kształtki finalnej. Próby prowadzono przy ustalonych parametrach wtryskiwania: Tw = 200°C i pw = 110 MPa. Wykazano, że sposób formowania kształtek podczas wtryskiwania kompozytów zawierających znaczne ilości proszku metalowego jest odmienny w stosunku do formowania wyprasek z polimerów niezawierających fazy funkcjonalnej. Ta odmienność wynika ze znacznie większej lepkości kompozytu niż polimeru. W trakcie wtryskiwania polimeru tworzy się front materiału przesuwający się zgodnie z kierunkiem wtryskiwania. Podczas wtryskiwania kompozytu do komory formy materiał wpływa w postaci pręta o przekroju poprzecznym kanału doprowadzającego. Otrzymane próbki poddano badaniom metalograficznym. Wykonano zgłady metalograficzne fragmentów wyprasek otrzymanych w kolejnych fazach wtryskiwania oraz wyprasek finalnych. Strukturę kształtek określano, wykorzystując komputerową analizę obrazu. Do jej przeprowadzenia zastosowano specjalistyczny program komputerowy MetIlo 9.0b. Wyniki analizy przedstawiono w postaci obrazów zgładów metalograficznych oraz tak zwanych map strukturalnych. Mapy strukturalne przedstawiają lokalną koncentrację proszków na wydzielonych elementarnych fragmentach powierzchni przekrojów wyprasek. Wykazano, że w trakcie wtryskiwania i w gotowej wyprasce cząstki układają się w miarę równomiernie, zaś płatki przyjmują kierunki przypadkowe. Tak więc, możliwe jest wytwarzanie metodą wtryskiwania wyprasek o właściwościach izotropowych.
EN
Functional composites are materials consisting of at least two components. In the case of polymer composites it matrix is made of thermoplastic or thermosetting polymers. Functional phase gives defined mechanical, thermal, electrical, magnetic or other properties required by the designer. This phase is usually in the form of fibers or powders with different particle shape. The presented work concerns a selected group of functional composites called of dielectromagnets or bonded magnets. Thermoplastic polymer - polystyrene as the matrix material and alloy Nd-Fe-B powder with hard magnetic properties as the functional phase uniformly distributed in the matrix were used. Powder had a flaky or spherical shape. Composite material consisted of 48% powder by volume. As a method of sample forming, injection on injection molding machine, traditionally using for plastics, was applied. The sample was manufactured in the form of rectangular bars with dimensions of 10x4x40 mm and a cylinder with dimensions of [phi] 10x4 mm. The primary purpose of the study was investigating of the course of sample formation during form cavity filling by composite material. For the analysis stepwise method was used. Series of samples were injected with increasing doses of the composite material in the following steps. In this way the obtained samples showing the successive stages of the forming. Trials were conducted at fixed injection parameters: Tw = 200°C and pw = 110 MPa. It was shown that the way of sample shaping during injection molding from composites containing large quantities of metal powder is different in relation to the formation of polymer samples that not contain functional phase. This difference is due to a much higher viscosity of composite than the polymer. During injection of the polymer a front of the material is formed and is moving in the direction of injection. During the injection of the composite, material flow into the form chamber in the form of rod with cross-section similar to the cross-section of the channel gate. Obtained samples were tested in metallographic way. Microstructures of the samples obtained in successive phases of injection molding and finished samples were prepared. Structure of the samples were determined using the computer image analysis based on a specialized computer program MetIlo 9.0b. The results of the analysis were presented in the form of images of metallographic structures and so-called structural maps. Structural maps represent the local concentration of the powders on separated small parts of the surface sections of the samples. It was shown that, during injection molding and in the finished sample particles are arranged as evenly and the flakes take random directions. Thus, it is possible to manufacture by injection parts with isotropic properties.
6
Content available remote Composite substitutes for lead
EN
In the work, research has been taken up on the problem of lead elimination from presently very popular technical applications, through elaboration of its substitutes. It is a problem of utmost importance given the harmful impact of lead on living organisms and the international regulations in force setting out approaching deadlines for total elimination of lead use. Lead has been included in the group of the most toxic substances. Very promising group of materials in the works on an environmentally-friendly substitute for lead pertains to materials of composite structure. One important component of such a composite is a powder having high density, for instance, made of tungsten or its alloys, or tungsten carbides. The second component is composite matrix, most frequently a polymer. The appropriate material selection of composite components, and particularly the proportion of both the components, enables the attainment the assumed density of composites, varying over a wide range. The work pertains to elaboration of technology of the materials having a composite structure, containing powder of so called heavy alloy (WHA) having a content of 93%W+5%Ni+2%Fe and polymer or metal matrix. This kind of heavy alloy is traditionally used to manufacture projectile cores. The powder is produced from chips using the impact method. Its price is more than three times lower than that of the tungsten powder, or the original powder of heavy alloy. The basic task was solved in two variants, using as a matrix: Epidian type thermosetting resin and metallic bonding - tin. Two different manufacturing processes of the composites was proposed. In the first, composite granulate was pressed in the die at pressure of 50-600 MPa and its polymeric matrix was hardened at temperature of 180°C. In the second process, mixture of WHA and tin powders was pressed in the die at pressure of 600 MPa and next compacts was sintered at 280°C. For each of the variants tests were conducted on the influence of powder content and matrix, as well as of the influence of forming conditions on density of attained composites and their selected mechanical properties. It has been proven, that there exists a possibility of such selection of material content and of such a manufacturing process, as to attain the densities of composites matching the density of lead - 11.3 Mg/m3. The results of metallographic tests of attained composites were presented. Additionally and F-Rockwell hardness of the composites were established.
PL
Podjęto próbę opracowania materiału umożliwiającego wyeliminowanie ołowiu z wielu powszechnych zastosowań - jako jego substytutu. Jest to szczególnie ważny problem, biorąc pod uwagę szkodliwy wpływ ołowiu na żywe organizmy i wprowadzane obecnie międzynarodowe umowy dotyczące całkowitego wyeliminowania ołowiu w najbliższych latach. Ołów został zaliczony do grupy najbardziej toksycznych substancji. Obiecującą grupą materiałów w badaniach nad opracowaniem przyjaznych środowisku zamienników ołowiu są materiały o strukturze kompozytowej. W takich kompozytach ważnym komponentem jest proszek o dużej gęstości, np. z wolframu lub jego stopu albo węglika wolframu. Drugim komponentem jest osnowa, najczęściej polimerowa. Właściwy dobór materiału obu komponentów, a szczególnie ich proporcji umożliwia uzyskanie wymaganej gęstości kompozytu w szerokim zakresie. Praca dotyczy opracowania technologii materiałów o budowie kompozytowej, złożonych z proszku tak zwanego stopu ciężkiego (WHA) o składzie: 93%W+5%Ni+2%Fe i polimerowej lub metalowej osnowy. Ten rodzaj stopu ciężkiego jest tradycyjnie używany w produkcji rdzeni pocisków. Proszek tego stopu jest wytwarzany z odpadów i wiórów metodą dynamicznego kruszenia. Jego cena jest trzykrotnie mniejsza niż proszku wolframu albo oryginalnego stopu. Do badań wytypowano dwa rodzaje materiałów osnowy: termoutwardzalną żywicę typu Epidian i proszek cyny. Zaproponowano dwa odmienne procesy wytwarzania kompozytów. W pierwszym prasowano kompozytowy granulat w matrycy przy ciśnieniu 50-600 MPa, a następnie utwardzano jego osnowę w temperaturze 180°C. W drugim prasowano mieszaninę proszków WHA i cyny przy ciśnieniu 600 MPa, a następnie spiekano w temperaturze 280°C. Określono wpływ zawartości proszku stopu ciężkiego i zawartości osnowy, a także wpływ warunków formowania na gęstość uzyskanych kompozytów i wybrane właściwości mechaniczne. Wykazano, że przez racjonalny dobór składu kompozytów i parametrów procesu wytwarzania możliwe jest uzyskanie gęstości takich materiałów równej gęstości ołowiu, tj. 11,3 Mg/m3. Przedstawiono strukturę uzyskanych kompozytów i wykazano, że posiadają one jednorodną budowę. Ponadto podano zależność twardości kompozytów od ich składu.
PL
Przedstawiono oryginalną metodę oceny przebiegu napełniania mikrokanałów, ważnego problemu przy formowaniu wtryskowym mikroelementów z proszków metali. W takim procesie wtryskiwaniu poddawana jest masa złożona z mikroproszku i specjalnego, wieloskładnikowego, termoplastycznego lepiszcza. Potem lepiszcze jest usuwane a kształtka spiekana. Do badań zastosowano specjalną wkładkę formującą z wieloma mikrokanałami o szerokości od 50 do 500 mim. Badano masy z proszkiem żelaza o ziarnistości 1 i 4 mim i z lepiszczem złożonym z polietylenu, wosku i parafiny. Wykazano, że najważniejszym parametrem decydującym o przebiegu napełniania mikrokanałów jest temperatura formy i dla badanych mas powinna przekraczać 70 stopni Celsjusza. Im większy jest stopień napełnienia masy proszkiem Vp i im drobniejsze są cząstki proszku, tym trudniej przebiega wpływanie masy do mikrokanałów. Ma to ścisły związek ze wzrostem lepkości masy.
EN
Micro metal injection moulding (miMIM) is the process which allows to manufacture very small elements (micro parts) with dimensions below 1mm in large - scale production cycle, complex shape, wide range of materials and in economic way. In miMIM very fine powders are mixed with special, complex binder with thermoplastic properties. Obtained mass (feedstock for injection) is injected to the micro mould. Next the binder is removed and shapes undergo sintering. Selected problems of micro injection moulding of micro parts is presented in this paper. It deals with first step of the micro forming process. The metal powder used in this study was carbonyl iron powder with particles of 1 and 4 mim. The binder system was based on wax, polyethylene and paraffin. Powder / binder feedstock was prepared in 2Z type mixer with heating system at temperature of 125 degrees of Celsius in 1 hour. Volume fraction of powder in the feedstock Vp was 50 and 60 %. Rheological properties of the feedstock was determined on cylinder - cylinder type rheometer in the function of shear rate and temperature. For the purpose of micro injection, special micro form was designed. Micro form was equipped in heating - cooling system and insert having 6 micro channel with cross - section ranged from 2 to 210 mim2. The following injection parameters were used: feedstock temperature of 115 degrees of Celsius, pressure of 60 MPa and mould temperature of 25 to 80 degrees of Celsius. The way of channel feeling i.e. the distance L on which the feedstock flow - in to the channel was taken as the indicator of feedstock behaviour during injection. The research has shown that the principal parameter influenced on distance L is temperature of the mould T/f. The higher is T/f, the longer is L. It is worth to note that characteristic threshold value of temperature above witch feeling of channel is possible occurs. For the feedstock tested it was above 70 degrees of Celsius. The following conclusion which may be drown from the presented research is that the higher is volume fraction of the powder in the feedstock and the smaller is the micro powder the more difficult is micro channel feeling. It has strong connection with higher viscosity of the feedstock.
PL
Przedstawiono wpływ kształtu cząstek i ilości proszku o właściwościach magnetycznych w kompozytach termoplastycznych oraz parametrów ich wtryskiwania na maksymalną energię magnetyczną (BH)max. Fazę magnetyczną w postaci proszków Nd-Fe-B o płatkowym i kulistym kształcie ziaren równomiernie rozprowadzono w polimerowej osnowie. Przygotowano kompozyty o zawartościach proszku płatkowego od 40 do 54%, a dla proszku kulistego do 64%. Po zastosowaniu wyższych Vp niż podane kompozyty nie poddawały się wtryskiwaniu. Osnową kompozytów był wysokoudarowy polistyren. Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej oraz w postaci zależności matematycznych maksymalnej energii magnetycznej od wielkości napełnienia kompozytów proszkami magnetycznymi. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ kształtu cząstek i ilości proszku magnetycznego wprowadzonego do kompozytu na maksymalną gęstość energii magnetycznej. Nie stwierdzono znacznego wpływu parametrów wtryskiwania na wartość energii magnetycznej wytworzonych materiałów.
EN
One of the production methods of dielektromagnets is injection moulding. This technology applied was in presented paper. Special moulded samples were prepared for analysis of maximum energy product, (BH)max. Samples with composite structure contained thermoplastic polymer and hardmagnetics powders. The flaky and spheroidal powder made from magnetic isotropic alloy Nd-Fe-B (Magnequench International USA) were used. As polymer matrix, the high impact polystyrene (DWORY S.A.) was used. Composites were made by the solvent method using toluene. Variable filling ratio of the flaky (40÷54%) and spheroidal (40÷64%) powder was used. Modernized injection moulding machine Arburg C4/b were apply to manufacture of samples. The temperature of feedstock during injection was 160, 200 and 240°C. The pressure of injection was 80, 110 and 140 MPa. The commercial flaky and spheroidal powders are shown. The influence of flaky and spheroidal powders content on maximum energy product of injection moulded dielectromagnets in constant temperature (200°C) and constant pressure (110 MPa) is shown. It was stated that the higher filling ratio (Vp) of the composites by the powder the higher (BH)max and the better are dielectromagnets. For the same value of Vp, composites filled by flaky powder have higher (BH)max. It was coused by better properties of flaky powder. But using spheroidal powder higher filling content Vp is possible, so magnetic properties may be compare to properties reached at maximum Vp for flaky powder. The influence the filling ratio with both kind of powder used for preparing the feedstocks on (BH)max of injection moulded dielectromagnets at constant pressure of 110 MPa and temperature of 160, 200 and 240°C were shown. The investigation results of influence the volume fraction of magnetic powder in composites with both kind of powder on (BH)max injection in constant temperature of 200°C and pressure of 80, 110 and 140 MPa were presented. The analysis of the received results showed, that the significant influence on the (BH)max had the kind of the powder used for prepared samples. The influence of the injection moulding parameters on (BH)max received dielectromagnets are limited.
9
Content available remote Wytrzymałość na zginanie kompozytów przeznaczonych na dielektromagnesy
PL
Przedstawiono wpływ parametrów materiałowych na wytrzymałość na zginanie próbek wykonanych z kompozytów przeznaczonych do wytwarzania dielektromagnesów. Próbki wykonano metodą wtryskiwania. Wtryskiwane kompozyty zawierały dwa rodzaje proszku magnetycznie twardego. W badaniach stosowano proszki firmy Magnequench International o kulistym i płatkowym kształcie ziaren wytwarzane ze stopów Nd-Fe-B. Osnowę kompozytów stanowił polistyren wysokoudarowy i niskoudarowy firmy DWORY S.A. Do badań przygotowano próbki z kompozytów o zmiennych zawartościach obu rodzajów proszków wielofrakcyjnych. Przygotowano również próbki z kompozytów napełnianych proszkami frakcjonowanymi. W tym przypadku stosowano stałe napełnienie kompozytów wynoszące 48%. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ zarówno kształtu ziarn proszku napełniacza, jak i materiału osnowy na wytrzymałość na zginanie próbek. Zastosowanie napełniacza w postaci proszku płatkowego powoduje wzrost wytrzymałości na zginanie. Wyższą wytrzymałość na zginanie uzyskuje się również przy zastosowaniu jako materiału osnowy polistyrenu niskoudarowego. Określano także wpływ ilości proszku napełniacza i wielkości jego ziarn na właściwości mechaniczne próbek. Zamieszczone obrazy przełomów próbek pozwoliły na określenie mechanizmu ich pękania. Jest on związany z adhezją osnowy do metalowych cząstek napełniacza.
EN
Injection molding is one of the production methods of dielectromagnets. This technology was applied in presented researches. Special molded samples were prepared for analysis of flexural strength. They were made of composites base on the thermoplastic polymer with hardmagnetics powders. The flaky powder MQP-B and spheroidal powder MQP-S made from magnetic alloy Nd-Fe-B were used. As polymer matrix two kinds of polystyrene: the high impact and low impact polystyrene were used. The powders were produced by Magnequench International USA and polymers by DWORY S.A. Poland. Composites were made by the solvent method using toluene. The composites consist variable volume fraction of the flaky and spheroidal powder also separate granularity ofthe both kinds of powders. The feedstock temperature during injection was of 200°C and pressure of injection was of 110 MPa. In this paper, the correlation between flexural stress and deflexion for samples made of composites inclusive 48% of flaky and spheroidal powder is presented. More over the influence of the volume fraction, grain size and kind of magnetic powders was shown. Additionally investigation of fractures view made from composites with flaky and spheroidal powder were carried out. The analyze of the received results showed, that the most influence on the flexural strength had the kind of the polystyrene and shape of magnetic powder particles used for samples preparation.
10
EN
The digital imagery is a powerful source of information for military use. This paper describes author.s research in the analysis of digital image data in terrain evaluation for military needs. It includes qualitative and quantitative definition of information and elaboration methods of information extraction. The proposed methodology is based on extraction of supplementary information from imagery with the use of the expert system technology for military intelligence and terrain evaluation. Expert system technology takes the classification concept a giant step further by analyzing and identifying features based on spatial relationships with other features and their context within an image. The knowledge base identifies features by applying questions and hypotheses that examine pixel values, relationships with other features and spatial conditions. Analyzed dataset contain panchromatic and multispectral satellite scene: LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS and aerial photos. The paper points to problems connected with extraction of information from imagery.
PL
Zbadano oddziaływanie promieniowania alfa z dielektromagnese w postaci proszku. Do eksperymentu użyto proszku Nd-Fe-B (kulisty) o średnicy ziaren 0,0028-0,040 mm wprasowanego w cienką, dielektryczna folię. Zaobserwowano wpływ tego nienamagnesowanego i namagnesowanego dielektromagnesu na widmo 95 241 Am. Następnie badano wpływ pola dielektromagnesu na widmo ameryku. Do bada użyto kształtek wykonanych metodą wtryskiwania i następnie namagnesowanych.
EN
Interaction of Ralpha radiation with dielectromagnet in the shape of powder was examined Nd-Fe-B MQP-S (spherical) was pressed with a thin dielectric foil. The diameter grain of powder was of 0.028-0.040 mm. influence of magnetized and not magnetized electromagnet on 95 241 Am spectrum was observed. The composite plants product by the injection method after magnetization was also used for research.
PL
Szeroko wykorzystywaną metodą modyfikacji tworzyw sztucznych jest stosowanie odpowiednich napełniaczy. Pozwalają one zmieniać właściwości tworzyw sztucznych lub nadawać im nowe cechy. Jest to metoda pozwalająca wytwarzać kompozyty o właściwościach magnetycznych W badaniach zastosowano w charakterze osnowy polistyren. Napełniaczem był stopowy proszek magnetycznie twardy Nd-Fe-B o kulistym i płatkowym kształcie ziaren. Granulat do wtryskiwania wytwarzano metodą mechanicznego rozdrabniania kompozytu otrzymanego metodą rozpuszczalnikową. Wytwarzano kompozyty o zmiennej zawartości proszku magnetycznego. W zależności od stopnia wypełnienia kompozytów proszkiem magnetycznym i kształtu ziaren otrzymywano próbki o różnych wartościach badanych właściwości. Do badania struktury wtryskiwanych kształtek zastosowano nieniszczącą metodę obrazowania za pomocą skaningowego mikroskopu akustycznego. Badano również widmo impedancyjne oraz zachowanie się absorpcji promieniowania [beta].
EN
Wide used method of modification of polymeric material is application adequalife fills. They changing characteristic of this material or introduce new properties. This method is used in producing of magnetic composites. In presented research, magnetic composites are compoud with thermoplastic polymer and hard magnetic powder. As the matrix polystyrene and as fill powder Nd-Fe-B were used. The powder particle had two shape: spherical and flat. The granulate to injection was prepared with the comminution method of the composite plate produced by the resolve method. Composites containing variable volume fraction of the magnetic powder were manufactured. In research of the structure and homogenity of compacts the acoustic scanning microscope was used. Impedance spectrum was measured and also absorption of [beta] radiation.
PL
Omówiono proces formowania wtryskowego dielektromagnesów złożonych z proszku magnetycznego Nd-Fe-B i polistyrenowej osłony. Zastosowano proszek o kulistym i płatkowym kształcie cząstek w ilości 30, 40, 50 i 60 % obj. Wykazano, że zasadniczy wpływ na parametry magnetyczne dielektromagnesów Bgamma H,CB, (BH)max wywiera ilość proszku we wtryskiwanym materiale. Przy określonej ilości proszku wyższe wartości właściwości magnetycznych uzyskano dla proszku o płatkowych cząstkach.
EN
Injection molding process of dielectromagnets consist of Nd-Fe-B magnetic powder and polystyrene matrix was described. Magnetic powder having spherical and flaky shape particle with volume fraction of 30, 40, 50 and 60 % was used. It was shown that volume fraction of the powder in the injected material strongly influence on magnetic parameters of dielectromagnets Bgamma H,CB and (BH)max . At defined fraction of powder higher value of magnetic properties was obtained for the flaky shape powder particles.
PL
Przedstawiono technologię porowatych kształtek z włókien ze stali kwasoodpornej. Omówiono operacje cięcia drutów na odcinki, prasowanie i spiekanie kształtek. Określono wpływ ciśnienia prasowania oraz rozmiarów włókien, tj. ich średnicy i długości na uzyskiwaną gęstość i porowatość. Przepuszczalność filtrów oceniano na podstawie tzw. lepkościowego współczynnika przepuszczalności alpha. Określano wpływ porowatości, a także średnicy i długości włókien w próbkach na współczynnik alpha.
EN
Technology of porous elements from stainless fibres is presented of first part of the paper. Next, process of cutting wire on small pieces, compaction and sintering process of compacts is described. The influence of compaction pressure and fibre size (diameter, length) on compact density and porosity is also defined. Filters permeability was estimated using viscous permeability coefficient alpha. Dependence of alpha coefficient on compact porosity as well as fibre diameter or length and is also presented.
EN
Maintaining the Terrain Analysis System (TERAS) is the principal task of military geographic service. The system.s main component is Terrain Database. It is a huge set of raster, vector and attribute data. Military analysis of this input data should define: .cross.country mobility, . cover and concealment, line of sight, intelligence reconnaissance elements. This paper describes our experiences in the analysis of image data for military purposes. The analyzed dataset contains panchromatic and multispectral satellite scene: LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS and aerial photos. Different terrain and spectral resolution enables to distinguish from the imagery different quantitative and qualitative features. So, it is also an attempt to show the correlation between resolution and extraction of different kind of information. The basic military product is terrain evaluation map. It integrates information about military elements of geographic environment. Terrain database contains thematic layer data, for example: vegetation, hydrography, soils, relief etc. However, if we consider military aspects, this data could be grouped in three products: DEM, landcover map, soil map. Development of acquisition and processing techniques allows to create such maps from imagery. Is it possible to create terrain analysis subsystem only from digital imagery? This analysis tries to respond to this question. Such a subsystem would enable military terrain evaluation even if we have no others data. But first of all, we must gather the data and elaborate analysis and extraction algorithms. The main tasks are: optimal spectral composition analysis, .texture analysis and other methods of processing, continuous-to-thematic raster layer processing, advanced classifying procedures, conditional processing of aggregated data, proper ungrouping and composing output thematic layer. Imagery acquisition systems, especially satellite ones are constantly developed, and spectral and terrain resolution is increased. Therefore, we can obtain more and more information and we should search for new processing methods. The imagery data is especially valuable for military use of environment, because it helps to achieve dominance on the battlefield.
EN
The work pertains to research of the process of injection moulding (MIM) of elements of iron powder with 2% addition of nickel powder. The results of subsequent steps of the process have been given. A binder based on paraffin and polyethylene wax has been applied here. Conducted were reological tests of feedstock. Conditions of injection have been optimised: pressure and the temperature of the mass. Penetrating thermogravimetric tests of the binder have been conducted. Based on this research a program of thermal debinderisation has been proposed. Established was the relation between the properties of obtained elements and conditions of sintering: time, temperature and atmosphere.
PL
Praca dotyczy badań procesu formowania wtryskowego (MIM) elementów z proszku żelaza z 2% dodatkiem proszku niklu. Przedstawiono wyniki badań kolejnych etapów procesu. Zastosowano lepiszcze bazujące na parafinie i wosku polietylenowym. Przeprowadzono badania reologiczne masy przeznaczonej do wtryskiwania. Zoptymalizowano warunki wtrysku: ciśnienie i temperaturę masy. Przeprowadzono wnikliwe badania termograwimetryczne lepiszcza. Na ich podstawie zaproponowano program debinderyzacji termicznej. Określono związek pomiędzy właściwościami otrzymanych elementów i warunkami spiekania: czasem, temperaturą i atmosferą.
PL
Wzrost zapotrzebowania na magnesy wiązane ze stopu Nd-Fe-B, czyli dielektromagnesy Nd-Fe-B, stale wzrasta. Dielektromagnesy charakteryzują się dobrymi właściwościami i umiarkowaną ceną. Właściwości fizyczne dielektromagnesów zależą zarówno od rodzaju proszku magnetycznie twardego jak i zastosowanego procesu technologicznego. Właściwości dielektromagnesów zależą w dużym stopniu od rodzaju proszku, tzn, od składu stopu oraz kształtu i wielkość ziarna. Wytwórcy magnetycznie twardych proszków oferują obecnie proszki wytwarzane metodą szybkiego chłodzenia stopu, a także proszki otrzymane metodą rozpylania. Sposób wytwarzania proszku wpływa zarówno na wielkość jak i kształt jego ziarna. W referacie przedstawiono wyniki badań nad dielektromagnesami Nd-Fe-B otrzymanymi z proszku z szybko chłodzonej taśmy Nd-Fe-B i z proszku Nd-Fe-B otrzymanego metodą rozpylania. W badaniach zastosowano dwie technologie procesu wytwarzania: wtryskiwanie i prasowanie.
EN
In the investigation there were used two kinds of Nd-Fe-B powders: prepared by melt-spinning (MQP-B) and by atomization (MQP-S-11-9). The main goal of the work was to determine the influence of the powder grain shape and size on magnetic and mechanical properties of dielectromagnets prepared from different kind of powders. Samples were prepared by two methods: compression and injection molding. The MQP-B powder has a platelet- or flake-shaped grains and MQP-S powder has a spherical-shaped grains, Magnetic properties of dielectromagnets prepared from MQP-B powder are better than from MQP-S. Mechanical properties of dielectromagnets from MQP-B are better than of dielectromagnets prepared from MQP-S powder. Due to the shape of the powder's grains, injection molding process of dielectromagnets from MQP-S powder is much simpler than of dielectromagnets from MQP-B.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu operacji kalibrowania próbek wykonanych z proszku żelaza na mikrogeometrię ich powierzchni. Do badań zastosowano typowy proszek NC.100.24 i wydzielone jego frakcje: <40, 56-63, 71-100, 125-200 mikrometrów. Próbki walcowe o średnicy 16 mm po prasowaniu i spiekaniu poddawano kalibrowaniu z wciskiem o wartości 0,01-0,09 mm. Chropowatość powierzchni określono za pomocą parametrów Ra, Rz i Rp. Wykazano, że istotny wpływ na chropowatość powierzchni kalibrowanych wywierają: ciśnienie prasowania próbek, ziarnistość użytego proszku i wartość wcisku przy kalibrowaniu. Parametry chropowatości ulegają zmniejszeniu wraz ze wzrostem ciśnienia prasowania, zmniejszeniem ziarnistości proszku i wzrostem wcisku. Najmniejsze zmiany występują w odniesieniu do parametru chropowatości Ra, co ma ścisły związek z charakterem profilogramu powierzchni, a ściślej z jego asymetrią w stosunku do linii średniej.
EN
Results of tests of how the sizing of test-pieces of iron powder influences their microgeometry of surface. It has been found that the essential influence on the roughness of the sized surface is exerted by the pressure of pressing the test pieces, the granularity of the powder and the value of interference while sizing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.