Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This publication shows possible ways of perception (metaphors) of social conflicts related to mining projects, as well as ways of managing conflict from the point of view of psychology and the adopted model of social relations. Basing on examples known to the authors, it analyzes the possibility of using the described methods of exerting influence in prevention and resolving existing conflicts. This is of fundamental importance for shaping the state's and enterprises' policies regarding raw materials policy which would be consistent with the principles of sustainable development.
PL
Celem artykułu jest wskazanie zależności tego, co nasze/moje, a Inne/Obce, w myśleniu o konfliktach wokół projektów inwestycyjnych. W przypadku pojawienia się inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i zasobów Ziemi, zwłaszcza jeśli spowoduje to jakiekolwiek zmiany (realne czy potencjalne), generowane są emocje negatywne, prowadzące do powstania zarzewia konfliktu. Paradoksalnie udział w konflikcie może nieść ze sobą korzyści dla stron zaangażowanych, choćby takie jak: zaspokojenie potrzeb (uwagi i ważności), realizowanie się w (nowych) rolach społecznych, poznawanie innych punktów widzenia, odnajdywanie się w nowych grupach społecznych czy „zakorzenienie” w lokalności. Żyjąc w „społecznym teatrze życia” każda osoba odgrywa różne role, co może prowadzić do napięcia i poczucia ambiwalencji. W takiej sytuacji jednostka ma poczucie rozproszenia tożsamości mogąc być jednocześnie w kilku opozycyjnych do siebie grupach. Jako przykład posłużyć może tu konflikt wokół projektu górniczego Orzesze. Ten i inne przykłady pokazują, że to, co moje oraz Inne/Obce, przy całej swej odrębności, jest jednak w mniejszy czy większy sposób ze sobą splecione. Fenomen wzajemnych zależności Innego/Obcego i konfliktu może być zatem ciekawym spojrzeniem na problematykę konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi. Konflikty, w tym zwłaszcza okołogórnicze, są niezwykle złożonym zjawiskiem, z wielkim potencjałem – zarówno negatywnym, jak i pozytywnym. Docenienie wymienionych w artykule korzyści, wynikających ze wzajemnych zależności stron zaangażowanych w konflikt, wraz z gotowością wyjścia poza sferę komfortu, dają możliwość zrozumienia i szukania porozumienia prowadzącego do pozytywnej zmiany zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. W tej złożonej sytuacji włączenie aspektów nie tylko socjologicznych, ale także psychologicznych staje się ważnym elementem polityki surowcowej państwa i przedsiębiorstw, którego nie można dłużej zaniedbywać.
EN
The aim of the article is to show the dependence of what is our/mine and Other/Alien in thinking about conflicts around investment projects. Investments related to the development of space and resources of the Earth, especially if they cause any (real or potential) changes, generate negative emotions which often become the embers of conflict. 6 Paradoxically, participation in such conflict may benefit the parties involved. Positive outcomes include: meeting needs (attention and significance), fulfilling (new) social roles, learning about other points of view, finding themselves in new social groups or embedded in local communities. Living in the social theater of life, each person plays different roles, which can lead to tension and a sense of ambivalence. In this situation, the individual has a sense of identity dispersion, being able to be simultaneously in several groups opposing each other. The conflict surrounding the Orzesze mining project can serve as an example here. This and other examples show that what is mine and the Other/Alien, with all its separateness, is, however, more or less intertwined with each other. So, the phenomenon of mutual dependence between the Other/Alien and conflict can provide an interesting perspective when looking at conflicts in managing the space and resources of the Earth. Conflicts, in particular mining-related ones, are an extremely complex phenomenon with great potential – both negative and positive. The appreciation of the benefits mentioned in the article, which result from the mutual dependence of the parties involved in the conflict along with their readiness to go outside their comfort zones, provide an opportunity for mutual understanding and reaching agreement which could lead to a positive change consistent with the idea of sustainable development. In this complex situation, the incorporation of not only sociological but also psychological aspects becomes an important element of the states’ and companies’ resources policy and cannot be neglected any more.
PL
W artykule wysunięto tezę, iż fundamentalną przyczyną konfliktów społecznych na tle środowiskowym, związanych z szeroko rozumianą działalnością górniczą, jest brak zaufania społecznego do polityków i administracji, świata biznesu, ekspertów, a także zbyt skomplikowanych przepisów prawa. Wydaje się to implikować konieczność zarządzenia zmianą w zdecydowanie szerszym zakresie niż tylko w odniesieniu do polityki surowcowej.
EN
In the article a thesis is proposed that the fundamental cause of social conflicts on the environmental background, related to mining activities in a broad sense, is the lack of public trust in politicians and administration, the business world, experts, as well as overly complicated legal regulations. It seems to imply the necessity of change management in a much broader range than only in relation to the mineral policy.
EN
Based on the discussion on the sources and mechanisms of environmental conflicts (especially those related to mining activities), it was pointed out that the structural model of conflict (the so-called ‘circle of conflict’, introduced by Ch. Moore in 1986) can, and even should be, supplemented with additional, new items. As a result, it forms a spatial solid, i.e. ‘cylinder of conflict’. The authors believe that the addition of supplementary elements will form a solid, with emotions and language codes as the ends, which may be both the cause and the result of the conflict. The authors decided to supplement the ‘circle of conflict’ based on the analysis of the literature and their own experiences. The authors paid attention to the change in the dynamics of the system, in which the remaining causes of the conflict ‘mix’ and collide constantly, overlapping and growing, which may lead to escalation and final disruption of relations between stakeholders. Thus, the discussed model itself takes on an even more dynamic character than the ‘circle of conflict’. According to the authors, it is a good metaphor for the issues discussed, and probably also for any other conflicts.
PL
Na podstawie rozważań o źródłach i mechanizmie konfliktów środowiskowych (zwłaszcza związanych z działalnością górniczą) zauważono, że strukturalny model konfliktu (tzw. „koło konfliktu”, wprowadzony przez Ch. Moore’a w roku 1986) może, a nawet powinien być poszerzony o dodatkowe elementy, przybierając formę innej figury geometrycznej tj. „walca konfliktu”. Zdaniem Autorów poprzez dodanie elementów uzupełniających powstanie przestrzenna bryła, której podstawami są emocje i kody językowe, mogące stanowić zarówno przyczynę, jak i efekt konfliktów. Autorzy zdecydowali się na modyfikację koła konfliktów na podstawie analizy literatury oraz własnych doświadczeń. Zwracają przy tym uwagę na zmianę dynamiki układu, w którym pozostałe przyczyny konfliktu „mieszają” i zderzają się nieustannie, nakładając się i narastając, co może prowadzić do eskalacji i ostatecznego zaburzenia relacji między skonfliktowanymi interesariuszami. Tym samym dyskutowany model przybiera jeszcze bardziej dynamiczny charakter niż „koło konfliktu”. Zdaniem Autorów stanowi to dobrą metaforę przedmiotowego zagadnienia, a prawdopodobnie także wszelkich innych konfliktów.
PL
Emocje wywołane takim czy innym widokiem wywołują określoną ocenę rzeczywistości, nadając jej taki lub inny sens. Również odczucia związane z jedną i tą samą kopalnią mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności m.in. Od posiadanej wiedzy merytorycznej.
EN
The paper shows the current position of China as a world power in the field of mineral resources. The major products of the mineral sector are listed and the essential relationship between mining, society and inhabited environment is characterized numerically by comparison with analogous situation in Poland. Selected results of research on socio-environmental impacts of mining, including the revitalization of post-mining terrains, are presented based on publications of mainly Chinese authors.
PL
Kontynuując rozważania z poprzednich numerów magazynu „Kruszywa” (4/2016, 1/2017), należy podkreślić, że obok rzetelnej i wielokanałowej polityki informacyjnej na temat projektowanego wydobycia oraz rozszerzenia zakresu oceny oddziaływania kopalni na środowisko o analizę jej wpływu na elementy życia społecznego ważne miejsce w profilaktyce i rozwiązywaniu konfliktów wokół inwestycji górniczych (zwłaszcza lokalnych) zajmują odpowiednio prowadzone negocjacje z interesariuszami, najlepiej w formie mediacji prowadzonej przez osobę obdarzoną zaufaniem stron.
EN
Continuing considerations from the last editions of the magazine „Kruszywa” (4/2016 and 1/2017), it must be emphasized that reliable and multichannel informational policy on designed mining and expanding the extent of the assessment of a mine’s influence on environment with an analysis of its influence on elements of social life is crucial. Moreover, the significant issue in prevention and solving conflicts connected with mining investments (especially local investments) are properly conducted negotiations with stakeholders, preferably in the form of mediations carried out by a trusted person.
PL
Tekst stanowi kontynuację rozważań zapoczątkowanych artykułem Kopalnie w zamkniętym kole („Kruszywa”, 4/2016, s. 75-77). Przedstawiono w nim aktualnie obowiązujące procedury w zakresie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowej kopalni, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej, która w obecnej postaci przyczynia się do powstania tzw. konfliktu danych. W tym kontekście zaproponowano i przedyskutowano rozwiązania mogące łagodzić ten podtyp konfliktu, minimalizując możliwość jego przeistoczenia się w inne rodzaje, w szczególności konflikt relacji. Inne sposoby zostaną opisane w kolejnym numerze czasopisma.
EN
The paper is a continuation of considerations initiated in the article Mines in a vicious circle („Kruszywa”, 4/2016, p. 75-77). It presents the current regulations regarding the participation of communities in the decision-making process concerning the localization of a new mine, with particular reference to the information policy which, in its current state, contributes to the so called data conflict. In this context the author suggests and discusses solutions that may mitigate this type of conflict, minimizing the possibility of its transformation into other conflict types, in particular the relationship conflict. The other solutions will be discussed in the next issue of the magazine.
PL
Przez ćwierć wieku od odzyskania wolności politycznej i gospodarczej nie wypracowano w Polsce stabilnej polityki wspomagającej działalność wydobywczą, a szersza dyskusja dotycząca tego tematu rozpoczęła się dopiero dwa lata temu. Zasadniczym celem każdej działalności gospodarczej, w tym górnictwa, jest dobro ogółu społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek, tak więc efektywność technologiczno-ekonomiczna musi iść w parze z poszanowaniem środowiska, ale rozumianego szerzej, jako miejsce bytowania człowieka.
PL
Artykuł omawia problem konfliktów społeczno-środowiskowych wokół górnictwa kruszyw w nawiązaniu do popularnej klasyfikacji konfliktów Moore’a. Wskazano, że każdy indywidualny przypadek ma złożone przyczyny i strukturę, na którą składają się przede wszystkim: konflikt przeciwstawnych wartości i interesów, nierozwiązany konflikt danych przeistacza się łatwo w konflikt relacji, a na wszystko nakłada się konflikt strukturalny wynikający z obowiązującego prawa.
EN
The article discusses the problem of socio-environmental conflicts over aggregate mining investments based on the popular Moore’s classification of conflicts. It points out that each individual case has complex causes and structure, which consist primarily of the conflict of opposing values and interests, unresolved data conflict transforms easily into the conflict of relationship, and on top of this comes the structural conflict resulting from legal regulations.
PL
Na przykładzie złóż kamienia łamanego w powiecie kieleckim ukazano problem konfliktowości złóż perspektywicznych względem pozagórniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego, skutkujący potencjalnym ograniczeniem udokumentowanej bazy zasobowej surowców mineralnych w skali regionalnej nawet o połowę, zwłaszcza w przypadku wzrostu zapotrzebowania. Źródeł problemu upatrywać można w lokalizacji względem prawnych form ochrony przyrody, a przede wszystkim braku dostępności do dróg transportu nie kolidujących z obszarami zamieszkanymi. Szczególną rolę odgrywają przy tym ograniczenia w dostępności do złóż o dużych zasobach. W celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb gospodarki niezbędna staje się skuteczna ochrona udokumentowanych zasobów kopalin skalnych, realizowana w ramach planowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim, z wykorzystaniem wielokryterialnej analizy porównawczej uwzględniającej także możliwości przewozu surowca.
EN
On the example of crushed stone deposits in the Kielce district, the problem of conflict between prospective deposits and non-mining ways of spatial management was shown, resulting in a potential reduction of proved mineral resources on a regional scale, even by half, especially in the case of an increase in demand. The sources of the problem can be traced in relation to the legal forms of nature protection, and above all, the lack of availability to transport roads not interfering with the inhabited areas. The restrictions of access to deposits with large resources play the key role. In order to secure the future needs of the economy, the effective protection of proved resources of mineral deposits is essential, carried out within the spatial planning at the regional level, using the multi-criteria comparative analysis taking into account possibilities for transport of raw material, too.
PL
Akweny wędkarskie i plaże, tereny sportów motorowych i parki linowe – to tylko niektóre przykłady wykorzystania terenów po odkrywkowym wydobywaniu kopalin. Szeroko rozumiana rewitalizacja obszarów poeksploatacyjnych w kierunku rekreacyjnym zyskuje coraz większą popularność, tego rodzaju inwestycje wymagają jednak dalszej promocji, także w aspekcie dialogu z lokalnymi społecznościami. Według ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja definiowana jest jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. W artykule przedstawiono zagadnienie: jak pogodzić górnictwo z turystyką.
PL
W ostatnich latach odnotowano w Polsce i innych krajach europejskich liczne konflikty związane z zagospodarowaniem nowych złóż surowców mineralnych lub wznowieniem wydobycia ze złóż zaniechanych. Artykuł prezentuje możliwości przewidywania, które ze złóż są relatywnie mało konfliktowe pod względem lokalnych uwarunkowań społecznych. Jak wykazują przeprowadzone badania, w tym celu z powodzeniem może być stosowana wielokryterialna analiza decyzyjna metodą AHP (Analytic Hierarchy Process). Pozwala ona na stworzenie wstępnego rankingu wytypowanych złóż pod względem ryzyka sprzeciwu lokalnych interesariuszy górnictwa. Jak pokazuje przykład złoża Oświęcim-Polanka, tego typu analiza pozwala także na porównanie wytypowanych części jednego obszaru, co pozwala na wybór optymalnego (w sensie przestrzennym) wariantu jego zagospodarowania. Sugeruje się dalsze prace nad dostosowaniem metody AHP do specyfiki górnictwa tak, aby stała się ona użytecznym narzędziem w procesie decyzyjnym dla instytucji publicznych (optymalizacja decyzji) oraz spółek górniczych (minimalizacja ryzyka inwestycyjnego).
EN
In the recent years numerous socio-environmental conflicts have been reported in Poland and other European countries in relation to the development of new or reopening of abandoned mineral deposits. This paper examines possibilities of predicting which of the specified deposits are relatively less contentious with regard to the local social determinants. As the conducted research showed, the multi-criteria decision-making AHP (Analytic Hierarchy Process) method can be successfully used to fulfill this goal. It allows for creating a preliminary ranking of selected deposits in terms of the risk of objections from the local mining stakeholders. As the example of the Oświęcim-Polanka deposit shows, an analysis of this kind also allows for comparing selected parts of the same area and thus facilitates the choice of optimal variant of its development in space. Further work on adjusting the AHP method to the specificity of mining is recommended so that it can become a useful tool in a decision-making process for public institutions (to make optimal decisions) as well as mining companies (to minimise investment risk).
PL
Artykuł powstał w związku z prowadzonymi przygotowaniami do budowy kompleksu górniczo-energetycznego opartego na zasobach złoża węgla brunatnego Gubin w województwie lubuskim. Projektowana kopalnia odkrywkowa obejmie swym zasiegiem tereny gmin Gubin i Brody. Ważna dla krajowego systemu energetycznego inwestycja, uwzgledniona w strategicznych dokumentach rządowych, budzi wiele kontrowersji wśród społeczności lokalnej. Teren nad złożem, który w około 50-letnim okresie funkcjonowania kopalni bedzie sukcesywnie zajmowany przez przemieszczające sie wyrobisko i zwałowisko nadkładu, obejmuje powierzchnie około 8,5 tys. ha. W wyniku działalnooci kopalni tereny te zmienił całkowicie swoje dotychczasową funkcje. W artykule, opartym na ogólnie dostepnych źródłach, przedstawiono analizę warunków społeczno-gospodarczych panujących obecnie na terenach planowanej kopalni. Dla porównania wyniki przedstawiono na tle województwa lubuskiego i kraju. Uwzgledniono wskaźniki demograficzne, w tym: ilość mieszkanców, gęstością zaludnienia, wiek, migracje. W części dotyczącej sytuacji gospodarczej przeanalizowano: przychody ludnooci i ich źródła, wskaźniki bezrobocia. Przedstawiono charakterystyke podmiotów gospodarczych oraz dochody gmin. Zinwentaryzowano stan zagospodarowania terenów nad złożem, w tym: liczebność i stan zabudowy mieszkaniowej, sieć komunikacyjną, sieć wodociągową, obiekty użytecznooci publicznej oraz zabytkowe. W osobnym rozdziale przedstawiono krótką diagnozę akceptacji społecznej dla planowanej inwestycji. Zwrócono uwage na potrzebe kontynuowania działań informacyjnych, mających na celu minimalizowanie konfliktów społecznych powodowanych przez projekty, które naruszają istniejący stan zagospodarowania terenów. Przedstawiona w artykule charakterystyka uwarunkowan społeczno-gospodarczych może być podstawą do analizy strat i korzyoci bedących konsekwencją planowanej inwestycji w odniesieniu do terenów przedmiotowych gmin.
EN
This article has been prepared in connection with the plans for a new mine and power plant based on the resources of the Gubin lignite deposit in Lubuskie province. The planned open pit mine will affect an area including two communes – Gubin and Brody. The project is important for the Polish power system and has been considered in strategic documents of the Polish government; however, it still has not been adequately accepted by the local community. The deposit, which will be exploited by open pit mining and overburden dumping over a period of approximately 50 years, has an area of 8.5 thousand ha. As a consequence of mining activity, land use in the affected area will becompletely changed. Based on commonly accessible sources, the article presents analysis of social and economiccircumstances, and conditions for the planned mining and [energetic complex energy production facilities. The characteristics of the Gubin and Brody communes are compared with data for both the Lubuskie province and Poland as a whole. Key demographic factors are as follows: the number of inhabitants, population density, age, and migration characteristics. Economic analysis includes factors like the income of inhabitants, employment opportunities, and the unemployment rate. Companies working in the area were characterized together with their importance for the income of the communes. The land use in the deposit area was inventoried, e.g. the number of houses, their age and condition, the road network, water supply network, public facilities, and historic buildings. A separate chapter provides a short diagnosis of social acceptance for the planned project. It emphasizes the need for the investor to continuously and actively provide information in order to minimize social conflicts associated with the project. The presented social and economic characteristics can be used as a basis for cost and profit analysis for the planned mining energy complex in the community of the affected area.
PL
W poprzednim numerze magazynu „Kruszywa” (3/2012) autor szczegółowo przedstawił analizę interesariuszy zaangażowanych w konflikty społeczno-środowiskowe związane z działalnością wydobywczą. W niniejszym artykule autor rozszerza to zagadnienie, wskazując możliwe działania względem interesariuszy, niezbędne do osiągnięcia kompromisowego rozwiązania.
EN
In the previous issue of "Kruszywa" magazine (3/2012), the author presented a detailed analysis of the parties involved in the socio-environmental conflicts related to mining. In this article, the author elaborates on the problem, pointing out the possible actions of the parties necessary to reach a compromise.
PL
Autor opisuje konflikty społeczne na tle środowiskowym, związane z działalnością wydobywczą, oraz prezentuje oczekiwania interesariuszy wobec przedsiębiorstwa. W kolejnym numerze magazynu „Kruszywa” rozszerzymy tę tematykę m.in. o możliwości wypracowania właściwych relacji z makrootoczeniem społecznym.
EN
The author describes the social conflicts related to mining and he further presents the expectations of stakeholders to the company. In the next issue of "Kruszywa" magazine the topic will be scrutinized and expanded with ways of establishing proper relationships with social macro environment.
PL
W ciągu ostatnich lat odnotowano liczne konflikty społeczne związane z zagospodarowaniem złóż kopalin, a zwłaszcza kruszyw. Szczególna rola w tego typu konfliktach przypada w udziale środkom masowego przekazu. W artykule zarysowano mechanizmy działania mediów, problemy wynikające z dążenia do maksymalizacji zysku, ograniczenia obiektywizacji przekazu i inne zagadnienia, istotne z punktu widzenia tych konfliktów. Zwrócono uwagę na konieczność realizacji przez przedsiębiorstwa górnicze (duże i małe) odpowiedniej strategii public relations, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
EN
Numerous social conflicts connected with mineral resources development were registered in the last period, especially in the aggregate branch. Mass media play an important part in these conflicts. Ways of working of different kinds of media, problems due to publisher's aspirations to riches, limitations of objective reporting etc. were described in this paper. Authors call attention to necessity of realization by mining companies (major as well as small) appropriate public relations strategy, particularly in situations of crisis.
EN
The paper presents scientific-educational and sport-recreational values of an abandoned quarry of the Carpathian sandstones in Kozy (Bielsko-Biała region), paying special attention to possibilities of its wide-defined touristic reclamation in accordance with rules of the sustainable development.
PL
Artykuł omawia naukowo-dydaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne walory nieczynnego kamieniołomu piaskowców karpackich w Kozach k. Bielska-Białej, pod kątem możliwości jego zagospodarowania turystycznego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
PL
W latach 2004-2009, w związku z dobrą koniunkturą w budownictwie, drogownictwie i przemyśle cementowo-wapienniczym, pojawił się w Polsce szereg nowych projektów związanych z górnictwem skalnym, co z kolei pociągnęło za sobą liczne konflikty społeczne na tle środowiskowym. Na podstawie różnych źródeł autor artykułu odnotował w omawianym okresie około 25 konfliktów tego rodzaju, co z pewnością nie wyczerpuje listy wszytkich przypadków.
PL
W ciągu ostatnich lat odnotowano w różnych rejonach kraju liczne konflikty społeczne związane z zagospodarowaniem złóż kruszywowych. Interwenientami są społeczności lokalne, organizacje ekologiczne, rzadziej inne grupy interesu. Zazwyczaj działają one pod hasłem ochrony środowiska, ignorując jednocześnie korzyści płynące z działalności górniczej. Nadrzędnymi przyczynami konfliktów są brak wiedzy i błędne wyobrażenia społeczne na temat górnictwa, gospodarki i środowiska, a także syndrom NIMBY. Niezbędna jest zatem poprawa wizerunku górnictwa w odbiorze społecznym oraz wypracowanie metod kompleksowej oceny projektów górniczych w duchu zrównoważonego rozwoju.
EN
In the last period many social conflicts connected to development of natural or crushed aggregate deposits were registered in different regions of the country. Intervenients are local communities, ecological organizations, sometimes other interest groups. They usually act in the name of environmental protection, disregarding benefits of mining activity at the same time. Overriding reasons of conflicts are a lack of knowledge and incorrect public opinions on the mining, economy and environment, also the NIMBY syndrome. An improvement of the common image of mining is absolutely essential, as well as working out methods of complex evaluation of mining projects in the spirit of sustainable development, useful for governing bodies.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.