Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis ściany frontowej budynku pozostawionej po jego rozbiórce. Prowizoryczne zabezpieczenie tej ściany oraz wpływ czynników zewnętrznych, w tym geologicznych, przyczyniły się do utraty przez tę ścianę stateczności, co przy braku jakichkolwiek skutecznych zabezpieczeń może doprowadzić do katastrofy budowlanej.
EN
In this paper was presented the description of the front wall of the building which was earlier demolished. The makeshift protection of this front wall and influence of outside parameters, as for example geological, were a reason of stability loss of this wall. It’s possible that leaving this wall in such condition may lead to the building disaster.
EN
The dynamic development of the air transport market has led to a significant increase in air traffic in a highly fragmented and relatively small European airspace. This situation could, in the near future, render the currently functioning European air traffic management (ATM) system obsolete and incapable of providing the high safety standards demanded by the ICAO and Eurocontrol. Recognizing the urgency in finding a solution to this problem, the EU gas launched the Single European Sky (SES) initiative, along with its technological pillar, the Single European Sky ATM Research (SESAR) programme, which seeks to enhance air traffic safety, support the sustainable development of the air transport system and improve the overall performance of ATM and air navigation services, so that they meet the requirements of all airspace users. This paper presents a selection of the SESAR programme’s key technological solutions, such as approaches based on area navigation (RNAV)/Global Navigation Satellite Systems (GNSS), and the “remote tower” concept, which have been developed to maximize the safety and efficiency of the new European ATM system.
3
Content available Damages to turbine engine components
EN
This article defines the typical damage to components of turbine engines, highlighting the differences between them and indicating possible causes. The distinction between various types of defects helps to explain the occurrence and supports personnel in defining the most suitable maintenance action to be performed. The defects described below are common in high-airflow turbine aviation engines on commercial and cargo aircrafts
EN
The paper contains a review of methods and technologies developed during a research project entitled “Methods of testing and evaluation of grassy airfields”, conducted at the Lublin University of Technology between 2011 and 2014. Based on the terramechanical studies of wheel-soil interactions, the authors have developed a method for the determination of wheel-grass friction and rolling resistance coefficients, which are of critical importance for the ground performance of an airplane. Moreover, a mobile application has been created for use by pilots, controllers or airfield administration crew. The application connects online with a weather service to gather atmospheric data as inputs for a mathematical model that produces a real-time cone index (CI) value for a given airfield. The paper also discusses the applicability of the method within the air transportation system, as well as possible effects of the described technology upon the safety of flight operations on grassy airfields.
5
Content available remote Ewolucja standardów ochrony lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej
PL
Transport lotniczy, dzięki rzadkiej kombinacji najbardziej pożądanych przez podróżnych i spedytorów cech, takich jak szybkość, bezpieczeństwo oraz globalny zasięg w bardzo krótkim czasie stał się jedną z najbardziej perspektywicznych i dochodowych gałęzi światowej gospodarki. Niestety, dynamiczny rozwój transportu lotniczego spowodował także eskalację zupełnie nowych, nieznanych wcześniej zagrożeń, do których zaliczyć należy terroryzm lotniczy. Celem artykułu jest przedstawienie procesu formowania się w ramach Unii Europejskiej instytucjonalnych i prawnych narzędzi służących ochronie lotnictwa cywilnego przed aktami terrorystycznymi.
EN
Thanks to the rare combination of features most demanded by travelers and freight forwarders, such as speed, security and global reach, air transport has become one of the most promising and profitable branches of the world economy in a very short time. Unfortunately, the dynamic development of air transport has also led to the escalation of completely new, previously unknown threats, such as aviation terrorism. The aim of the article is to present the process of forming European Union institutional and legal tools for the protection of civil aviation against acts of terrorism.
EN
Network communication links is an indispensable element of development shaping. Any change in the way of using area should be preceded by an analysis of future impact taking into account the transport capacity. The development of buildings without adequate communication links leads to restrictions on object access, consequently it may lead to dangerous mishaps. Avoiding this type of situation is possible by carrying out sustainable development. The paper describes the relationship between the road system and urban layout on the example of Nowogród Bobrzański part of the city. One presented existing changes in the transportation system and its impact on local residents.
PL
Sieć połączeń komunikacyjnych jest nieodzownym elementem kształtującym zabudowę. Każdą zmianę sposobu użytkowania obszaru powinna poprzedzać analiza przyszłego oddziaływania z uwzględnieniem możliwości transportowych. Rozwój zabudowy bez odpowiednich połączeń komunikacyjnych prowadzi do ograniczeń dostępności do obiektu, następstwem czego może dojść do niebezpiecznych zdarzeń losowych. Uniknięcie tego typu sytuacji możliwe jest dzięki prowadzeniu zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano zależność pomiędzy systemem drogowym i układem urbanistycznym na przykładzie fragmentu miasta Nowogród Bobrzański. Zaprezentowane zostały zmiany układu komunikacyjnego i ich wpływ na użytkowników.
8
Content available Załamanie inwestycji w firmach drogowych
PL
Rozwój branży budownictwa drogowo-mostowego ma ścisły związek z wyposażeniem firm w nowoczesne i w odpowiednim stanie technicznym maszyny i urządzenia. Jednakże, jak wynika z naszych analiz, w ostatnim okresie nastąpiło gwałtowne, niemające precedensu w historii, załamanie inwestycji w przedsiębiorstwach branży. Powstaje zatem pytanie o naturę tego zjawiska i jego konsekwencje.
EN
The development of the road and bridge construction industry is closely related to the process of equipping companies with up-to-date and operational machinery and devices. However, according to our analyses there has been a rapid and unprecedented investment collapse in companies of the industry recently. This raises the question of the nature and consequences of this phenomenon.
EN
This paper presents the results of analyses determining the effect of meadow grass compaction conditions on process parameters and agglomerate strength. The experiments were performed with the use of the ZWICK Z020/TN25 universal strength tester and a closed compression die assembly with three diameters of chamber: 12 mm, 15 mm and 18 mm. The correlations between material density in the chamber and agglomerate density, agglomerate compaction, compaction work, the coefficient of material susceptibility to compaction, the mechanical strength of the agglomerate and the moisture content of meadow grass were determined for three diameters of chamber. Compaction parameters were determined by the moisture content of meadow grass and the diameter of the compression die chamber. Material with a higher moisture content was more susceptible to compression in the die chamber, and the produced agglomerates were characterized by lower mechanical strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu warunków zagęszczania trawy łąkowej na parametry procesu i wytrzymałość aglomeratu. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 oraz zespół prasujący z matrycą zamkniętą o trzech średnicach komory 12 mm, 15 mm i 18 mm. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, stopniem zagęszczenia aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz odpornością mechaniczną aglomeratu a wilgotnością trawy dla trzech średnic komory. Wykazano, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od wilgotności trawy łąkowej i średnicy komory matrycy. Zwiększenie wilgotności polepsza podatność materiału na zagęszczanie oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
PL
Paluch koślawy jest chorobą często występującą u kobiet. Wykonano RTG obu stóp w projekcji AP, bocznej i na palcach oraz MRI. Opracowano, trójwymiarowy model strukturalny szkieletu stopy. Przeanalizowano błędy wyznaczenia położeń poszczególnych znaczników. Zbadano równowagęu zdrowych osób metodą stabilograficzną. Pomiarów charakterystyk chodu dokonano na ścieżce podoskopowej. Względem młodszych kobiet przeprowadzono normowanie wyników starszych kobiet. Parametry charakteryzujące badane kobiety nie mają rozkładu normalnego. Profil chodu kobiet starszych opisano 19 parametrami. Różnice w chodzie obu badanych grup kobiet przejawiają się głównie w parametrach geometrycznych. Normy symetrii kobiet podano dla 1 kwartyla, mediany i 3 kwartyla.
EN
Hallux valgus is one of the most frequent forefoot disease in women. There was taken RTG of both feet in the AP, lateral and tip toe projection as well as MRI. A three-dimensional structural foot skeleton model was developed. There was analysed the uncertainty of landmark positioning together with the influence on foot geometric features. Balance mechanism was examined in healthy subjects using the HUR stabilographic platform. Gait characteristics were made on the pressure distribution plate produced by ZEBRIS. There were separated two groups of younger women and a group of older women. Normalization of older women was carried out in relation to the younger group. The parameters characterizing the investigated women did not have a normal distribution. The gait profile of older women is based on 19 parameters. Differences in gait performance of both groups of women are mainly manifested in the geometric parameters. The norms of the symmetry index for the women are given as 1 quartile, median and 3 quartile.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności odpadów drewnianych (wiórów z sosny i topoli) na proces brykietowania, podatność materiału na zagęszczanie oraz odporność (wytrzymałość) mechaniczną aglomeratu. Brykietowanie surowca przeprowadzano na maszynie wytrzymałościowej Zwick typ ZO2O/TN2S przy wykorzystaniu zespołu prasującego z matrycą zamkniętą. Wilgotność surowców wynosiła od 8% do 20%. Wyniki wykazały, że zwiększenie wilgotności powoduje zmniejszenie gęstości aglomeratu i pracy zagęszczania, zwiększenie rozprężenia aglomeratu, polepszenie podatności surowca na zagęszczanie oraz pogorszenie jakości aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
EN
The work presents the results of the research on determining the influence of wood waste (pine and poplar chips) humidity on the briquetting process, material susceptibility to compaction, and agglomerate mechanical resistance (strength). Material briquetting was carried out on a Zwick testing machine, type ZO2O/TN2S, using a pressing unit with closed die. The humidity of raw materials ranged from 8% to 20%. The obtained results have proven that the increase in humidity results in the reduced agglomerate density and compaction work, increasing the agglomerate decompression, the improvement of material susceptibility to compaction, and quality deterioration of agglomerates as regards their strength.
PL
Celem pracy było określenie, w jakim stopniu zmiana wilgotności ziarniaków pszenicy o różnej twardości wpływa na energochłonność udarowego rozdrabniania. Materiał badawczy stanowiło ziarno dwóch odmian pszenicy Slade i Nawra o indeksie twardości HI równym 17,2 i 74,0. Ziarno doprowadzono do sześciu poziomów wilgotności (od 10 do 20%, co 2%). Wraz ze wzrostem wilgotności ziarna zwiększały się natomiast liniowo wartości określonych wskaźników energochłonności. Wyższe wartości tych wskaźników uzyskiwano zawsze dla ziarna pszenicy twardej. Różnice w nakładach energii na rozdrabnianie między ziarnem twardym i miękkim były tym większe, im wyższa była wilgotność ziarna.
EN
The purpose of the work was to determine to what extent the change in humidity of wheat seeds characterised by different hardness affects percussive shredding energy consumption. Tested material included grains of two wheat varieties: Slade and Nawra, with hardness index HI values: 17.2 and 74.0, respectively. Grain was brought to six humidity levels (from 10 to 20%, every 2%). At the same time, the values of specific energy consumption indicators were growing linearly with the increasing grain humidity. Higher values of these indicators were always obtained for hard wheat grain. Differences in energy expenditures for shredding between hard and soft grain were growing with increasing grain humidity.
PL
Celem pracy było określenie wpływu ustawienia rowków walców mielących na proces rozdrabniania ziarna. Materiał badawczy stanowiły cztery odmiany pszenicy zwyczajnej zróżnicowane pod względem twardości i dowilżone do wilgotności 16%. Przeanalizowano dwa skrajne ustawienia rowków na walcach: ostrze na ostrze i grzbiet na grzbiet. Przy ustawieniu rowków walców sposobem ostrze na ostrze uzyskane mlewo charakteryzowało się mniejszym średnim wymiarem cząstki i niższymi nakładami energii na rozdrabnianie w porównaniu do ustawienia grzbiet na grzbiet.
EN
The purpose of the work was to determine the impact of grooves positioning in milling rollers on grain shredding process. Examined material consisted of four bread wheat varieties diversified in their hardness and moistened to 16% humidity level. The researchers analysed two extreme positions of grooves on rollers: blade to blade and ridge to ridge. When roller grooves were positioned blade to blade, the obtained material fed mechanically into a grinding mill proved to have lower average particle size and require lower energy expenditures for shredding, compared to ridge to ridge positioning.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu udziału jęczmienia oplewionego i nagiego oraz owsa nagiego w mieszankach DKA-S i DKA-G na parametry procesu granulowania. Stwierdzono, iż średnie wartości wytrzymałości kinetycznej granulatu wahały się w przedziale od 89,22 do 96,21%. Natomiast średnie nakłady energii granulowania mieściły się w przedziale od 135,82 do 160,52 kJ*kg-1.
EN
The paper presents results of the research on the impact of weeded and bare barley and bare oats content in DKA-S and DKA-G mixes on granulation process parameters. It was observed that mean values of granulate kinetic strength were ranging from 89.22 to 96.21%. Whereas, average granulation energy expenditure values remained within 135.82 to 160.52 kJ*kg-1.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
PL
W pracy zostaną przedstawione dwie różne metody statystyczne do oceny wpływu różnych dawek nawożenia azotem na wybrane cechy wytrzymałościowe ziarna żyta. Pierwsza metoda jest tradycyjną metodą analizy wariancji, natomiast druga jest niestandardową metodą, którą stosuje się do oceny mocy preparatu testowego względem preparatu standardowego. Porównania tych metod dokonamy dla cech fizycznych ziarna żyta odmiany Amilo i Esprit.
EN
The paper will present two different statistical methods used to assess the impact of different nitrogen fertilisation doses on selected strength characteristics of rye grain. The first method is a conventional variance analysis method, while the other is a non-standard method used to evaluate the power of test preparation compared to standard preparation. Comparison of these methods will be carried out for physical properties of wheat grain (Amilo and Esprit varieties).
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów właściwości fizycznych ziarniaków jedenastu odmian pszenicy zwyczajnej. Do badań wykorzystano analizator pojedynczych ziarniaków SKCS. Określono wilgotność, masę, średnicę zastępczą i indeks twardości. Stwierdzono, że badane odmiany w większości charakteryzowały się ziarnem twardym i średnio twardym. Wykazano ujemne zależności liniowe między masą, wilgotnością, grubością a twardością ziarna, przy czym najsilniejsza zależność wystąpiła między masą a twardością ziarniaków.
EN
The paper presents measurement results for physical properties of seeds belonging to eleven bread wheat varieties. An analyser of single seeds (SKCS) was used in the examinations. The researchers determined humidity, mass, substitute diameter and hardness index. It was observed that in majority the examined varieties were characterised by hard and medium-hard grain. The research allowed to prove negative linear dependences among grain mass, humidity, thickness and hardness, while strongest dependence was that between seed mass and hardness.
EN
Normal foot model is a geometric model of a healthy human foot. As the comparison of the processed feet requires a reference ideal healthy foot parameterization it was necessary to create such a model by defining skeleton geometric features and generating the feature set on a dataset population. Manual positioning of such number of landmarks is both a complex and time consuming task for a skilled radiologist, not to mention the total cost of such a procedure. Thus it was recommended to formulate an automated computer algorithm to perform this procedure with accuracy at a comparable level as the manual process. The following paper describes our approach based on automatic landmark positioning in a volumetric foot dataset. The proposed automated procedure is based on four main steps: manual landmark positioning on a reference dataset, registration of the reference dataset with the examined study, transformation of landmark positions from the reference dataset space into the examined dataset space, and calculation of the geometric features on the basis of landmarks positions. The results of our algorithm are presented and discussed in the context of pros and cons of the automated method itself as well as in the context of the generated normal foot model.
20
Content available remote Popyt na kruszywa dla drogownictwa - prognozy i wrażliwość cenowa
PL
Związek popytu na kruszywa oraz ich cen jest dość złożony, jako że popyt na kruszywa zależy także od kosztów innych składników kosztów operacyjnych firm drogowych. Na wstępie analizowano ewolucję cen kruszyw łamanych, porównując dane z naszych ankiet wśród zarządów firm drogowych oraz dane z innych źródeł, biorąc przy tym pod uwagę istotną rolę kosztów transportu w cenach dla odbiorców końcowych, a także wrażliwość kosztów i rentowności firm drogowych na ceny kruszyw. Pozwala to na analizę powiązania cen kruszyw i ich zużycia. Przedstawiono też własną, uaktualnioną prognozę popytu na kruszywa ze strony branży drogowej do 2015 roku.
EN
The relationship between demand for crushed rock and its price is a complicated one, since the demand depends also on prices of other components of the road-building companies' operational costs. First, we study historical price changes, taking into account transportation costs of aggregates, and we assess the figures for 2009. Next, we analyze the sensitivity of the costs and profit margins of roadbuilding companies to prices of aggregates. Finally, we analyze the mutual dependence of crushed rock consumption and its price. Our outlook till 2015 for the demand for crushed rock for Polish road-building industry is also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.