Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Największy odlew staliwny wykonany w Polsce to odlew stojaka walcarki quarto, wykonany w roku 1960 w odlewni Zakładów Mechanicznych „Łabędy”, poddany obróbce skrawaniem w Hucie „Zygmunt” w Bytomiu, przeznaczony do pracy na walcowni taśm i blach grubych w Hucie „Batory” w Chorzowie-Batorym. Odlew wykonany został ze staliwa konstrukcyjnego obecnie oznaczonego jako: 230-450W (PN-ISO 3755:1994). Do zalania formy odlewniczej przygotowano 270 t ciekłego metalu, Po odcięciu nadlewów (o łącznej masie 60 t) i obróbce skrawaniem (30 t) odlew waży 180 t. Przybliżone wymiary gabarytowe odlewu (w pozycji zalewania) to: długość – 10100 mm, szerokość – 3920 mm i wysokość – 1600 mm. W Hucie „Batory” (obecnie HW Pietrzak Holding SA Walcownia Blach Batory w Chorzowie) walcarka nadal pracuje. Do wykonania modelu odlewu i modeli nadlewów zużyto około 37 m3 drewna sosnowego. Wykonanie dołu formierskiego trwało 464,3 godziny, natomiast formę stojaka wykonywało 3 formierzy z 3 pomocnikami pracującymi na dwie zmiany przez 32 dni w ciągu 2712 godzin formierskich i pomocniczych. Do wykonania masy formierskiej zużyto 60 t piasku kwarcowego, 50 t szamotu gruboziarnistego, 4 t grafitu i 5 t gliny formierskiej. Na ochładzalniki wewnętrzne zużyto 8 t prętów stalowych. Suszenie formy trwało 3 dni, natomiast stygnięcie odlewu w formie przez 34 dni. Odlew stojaka walcarki quarto wykonano 56 lat temu, a niniejsze opracowanie stanowi hołd należny polskim odlewnikom, utrwalający ich wiedzę, wysiłek i wyobraźnię przy wykonaniu największego odlewu staliwnego w Polsce, będącego w całości dziełem polskich inżynierów i techników różnych specjalności branży metalowej
EN
The largest steel casting ever made in Poland was the stand for the Quarto plate rolling mill made in 1960 at the ZM Łabędy foundry, machined at the Zygmunt Mill in Bytom, and intended for use at the Batory Mill strip and plate rolling mill in Chorzów-Batory. The casting was made from construction steel which would currently be rated as 230-450W (PN-ISO 3755:1994). For the casting, 70 tonnes of molten metal were prepared, and after removal of the flashing (total mass 60 tonnes) and after machining (total mass 30 tonnes), the casting weighed 180 tonnes. The approximate size of the casting (in casting position) was 10100 mm length, 3920 mm width, and 1600 mm height. The mill is still in operation at what was previously Batory, and is now HW Pietrzak Holding SA Plate Mill Batory in Chorzów. Approximately 37 m3 of pine wood was used for the construction of the model of the mould and flashing. Work on the casting pit lasted 464.3 hours, while work on the mould for the stand took 3 moulders and 3 assistants working double shifts 2712 hours. The moulding sand was made of 60 tonnes of quartz sand, 5 tonnes of coarse chamotte, 4 tonnes of graphite, and 5 tonnes of casting clay. For the interior cooling rods, 8 tonnes of steel rods were used. Drying of the mould lasted three days, and the cast was allowed to cool in the mould for 34 days. The casting of the stand took place 56 years ago, and this paper is a well-deserved homage to the Polish foundrymen who created the casting, honouring their knowledge, effort, and ingenuity in making the largest steel casting in Poland, completely created by Polish engineers and technicians from various branches of the metal industry.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji dwóch handlowych gatunków powszechnie stosowanego w praktyce klinicznej cementu chirurgicznego z osnową z poli(metakrylanu) metylu, zmierzających do zmniejszenia jego skurczu liniowego i obniżenia temperatury polimeryzacji. Oceniano wpływ wprowadzanych do cementów domieszek ceramiki (Al2O3 o różnym stopniu granulacji oraz węgiel szklisty) na zmianę tych parametrów. Określano też właściwości mechaniczne domieszkowanych cementów, mianowicie wytrzymałość na ściskanie (Rc), wytrzymałość na zginanie (Rg) oraz moduły sprężystości (Ec, Eg, Er). Ze względu na zmęczeniowy charakter oddziaływań w trakcie użytkowania cementu stosowanego do mocowania endoprotez stawów, ocenę jego cech wytrzymałościowych realizowano metodą badań zmęczenia małocyklowego prowadzącą do wyznaczenia trwałości (Nf). Stwierdzono, że ceramiczne domieszki do cementu zmniejszają skurcz liniowy próbek oraz obniżają maksymalną temperaturę układu polimeryzującego. Najkorzystniejszy zespół ocenianych właściwości uzyskano w przypadku modyfikacji cementu węglem szklistym.
EN
The results of modification of two commercial grades of poly(methyl methacrylate) based surgical cements, widely used in clinical practice, focused on lowering of its linear contraction and polymerization temperature (Fig. 1) were presented. The effects of admixtures: Al2O3 of various granulations and glassy like coal, introduced into the cements, on the changes of these parameters (Fig. 2-6) were evaluated. Mechanical properties of cements admixed, namely compressive strength (Rc), flexural strength (Rg) and moduli of elasticity (Ec, Eg, Er) (Fig. 7-10) were determined as well. Because of fatigue character of the interactions during the cement use for fixing of joint endoprostheses, the strength features of the materials were evaluated using low-cycle fatigue method, leading to durability (Nf) determination (Fig. 11). It was found that ceramic admixtures decreased both the linear contraction of the cement samples and maximal polymerization temperature. Modification of a cement with glassy like coal gave the best set of the properties evaluated.
4
Content available remote Prognoza sprzedaży produkcji odlewniczej oparta na dekompozycji szeregu czasowego
PL
W artykule przedstawiono metodykę prognozowania sprzedaży produkcji odlewniczej opartej na klasycznej dekompozycji szeregu czasowego wykazującego wahania sezonowe. Produkcja odlewnicza została oparta na danych zaczerpniętych z wybranego zakładu odlewniczego. Metoda prognozowania z wyodrębnieniem trendu metodą średnich scentrowanych odznacza się dużą dokładnością i można ją wykorzystywać w planowaniu produkcji odlewniczej jako nieodzownego czynnika nowoczesnych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie metalurgicznym.
EN
Presented in the article is a methodology of prognostication of foundry product sales based on the classic decomposition of the time series showing seasonal fluctuations. The foundry product scale has been based on data sourced from a selected foundry plant. The method discussed is distinguished for a high accuracy and it can be applied in planning the foundry product line as an indispensable factor in modern logistics solutions for a metallurgical industrial unit.
5
Content available remote Prognozowanie szeregów czasowych wielkości sprzedaży w Zakładzie Odlewniczym
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody prognozowania szeregów czasowych ujmujących liczbę sprzedanych odlewów w określonym okresie sprawozdawczym. Wykorzystano metody bazujące na modelach wyznaczonych dzięki zastosowaniu metod analizy regresji i korelacji, autokorelacji i autoregresji oraz statystyki Durbina-Watsona. Przedstawiono również metodę wygładzania szeregu czasowego w oparciu o średnie ruchome oraz wygładzanie wykładnicze wraz z wyznaczeniem miar dokładności prognozy.
EN
The paper has presented chosen methods of predicting time series embracing number of sold castings during specified reporting period. The methods based on models determined through use of regression and correlation analysis, autocorrelatio n and autoregression as well as Durbin-Watson statistic were applied. Methodology of time series smoothing on the basis of movable means and exponential smoothing with determination of prediction accuracy measures was presented as well.
PL
W artykule omówiono metodykę oraz podstawowe narzędzia umożliwiające uzasadnienie korzyści produkcji własnej w stosunku do zasadniczej alternatywy jaką jest zakup produktu (wyrobu lub usługi) od kooperanta. Zwrócono uwagę zarówno na czynniki o charakterze ilościowym oraz jakościowym. Przedstawiono podstawy metodyki tzw. analizy „scoringowej” która pozwala na ocenę kompleksową przy podejmowaniu decyzji „make or buy” oraz sposób obliczenia wskaźników do oceny kryteriów jakościowych.
EN
The paper discussed methodology and basic tools allowing substantiation of own productions advantages as compared to main alternative i.e. buying a products (or service) from a co-operating party. Alternation was paid to factors of quantitative and qualitative character. The methodological rudiments of co called “scoring” analysis were presented. This methodology enables complex assessment while taking “make or buy” decision and method of calculating factious for evaluating quality criteria.
PL
W artykule przedstawiono badania nad wpływem wielkości ziarna makrostruktury na właściwości mechaniczne i użytkowe stopu na osnowie niklu. Stop ten należy do grupy stopów żarowytrzymałych znajdujących szerokie zastosowanie we współczesnej technice. Otrzymane wyniki badań stanowią znaczne rozszerzenie wiedzy na temat tworzyw przeznaczonych do pracy w wysokiej temperaturze.
EN
In the article the research on the influence of the macrostructure grain size on the mechanical und operation properties of a nickel-base alloy was presented. This alloy belongs to the groupe of heat-resisting alloys being widely utilised in the modern technology. The research results extend in a significant grade the knowledge in the scope of the materials designed for working in the elevated temperature.
PL
Jubileusz 50-lecia działalności Katowickiego Oddziału jest ważnym wydarzeniem w historii Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. W artykule przedstawiono historię powstania Oddziału, jego rolę i znaczenie w nawiązywaniu więzi odlewniczej, szkolenia i wymiany doświadczeń. Również przyszłość zapowiada się pełna dalszych osiągnięć w pracy stowarzyszeniowej i konsolidacji braci odlewniczej, czego serdecznie życzy Redakcja Przeglądu Odlewnictwa.
EN
The fiftieth jubilee of the activity of the Division of Polish Foundrymen Association in Katowice is an important event for the Society. In the article the history of the Divisions's rise, its part and importance in establishing bonds between the foundrymen, organizing trainings and experience changes was presented. The future can also be fulI of successes in the activity within the Association and consolidation of its members, what cordially wishes the Editor of PRZEDLĄD ODLEWNICTWA.
9
Content available remote Technologiczne aspekty strefy przewilżonej w iłowych masach formierskich
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości technologicznych strefy przewilżonej w masach formierskich na bazie spoiw bentonitowych. Badania wytrzymałości mas formierskich w strefie przewilżonej przeprowadzono na aparacie nowej generacji typu LRP w temperaturze: 100°C, 250°C, 300°C. Wykazano istotny wpływ zawartości wilgoci w tej strefie na wytrzymałość na rozciąganie oraz temperatury i czasu wygrzewania próbki.
EN
In this paper the results of technological properties in over - moisture zone of bentonite moulding sand have been shown. Tensile test of moulding sand in over moisture zone at 100°C, 250°C and 300°C have been made using LRP apparatus. The essential influence of moisture in this zone temperature and time of heating on the tensile strength of moulding sand have been confirmed.
10
PL
W pracy porównano właściwości technologiczne (wytrzymałość, przepuszczalność, płynność, osypliwość) kwarcowych mas formierskich z czterema bentonitami: ECOSIL S-80, GEKO-S, ZĘBIEC SPECJAL i ZĘBEC SPECJAL EXTRA. Wykazano, iż zastosowanie wybranego gatunku bentonitu powinno być uzależnione od przyjętej technologii wykonania form i preferowanych parametrów jakościowych odlewów.
EN
In this study work compared have been the technologica1 properties (strength, permeability, liquidity, powder-flow rate) of quartz moulding sands with four bentonite grades: ECOSIL S-80, GEKO-S, ZĘBIEC SPECJAL and ZĘBIEC SPECJAL EXTRA. It has been proved that the application of a chosen bentonite grade must depend on the mould-making technology and the prefered quality parameters of casting.
PL
W ramach pracy dokonano oceny ekologicznej kwarcowej masy samoutwardzalnej, w której układ wiążący złożony był z żywicy furanowej Askuran FH 040 i utwardzacza GS II. Formę próbną zalano siluminem i żeliwem szarym. Podstawę oceny ekologicznej odpadu stanowiły wyniki analizy wyciągu wodnego z odpadu i wyniki analizy bezpośredniej próbki odpadu. Odpady zostały zakwalifikowane do kodu 10 09 05 i 10 10 05. Opisane kody nie figurują na liście odpadów niebezpiecznych.
EN
Within the scope of the work completed has been an ecological assessment of self-curing quartz moulding sand in which the binding system was composed of the Askuran FH 040 furane resin and the Härter GS II curing agent. The test mould has been poured with silumin and grey iron. The analysis results for a water extract from the waste and the results of direct analysis of a waste sample provided the basis of ecological assessment of the waste. The wastes have been qualified under the codes of 10 09 05 and 10 10 05. The discussed codes have not been include in the list of hazardous wastes.
EN
This work concentrates on the developing a method of the contraction and polymerisation temperature testing for the surgical cement. The linear contraction and maximum polymerisation temperature values have been determined for the pure Palacos R cement and for the same cement with Al2O3 admixture. The investigations were performed into metal mould at initial temperature 19 °C and 37 °C. Basing on the examination results it can be stated that on the contraction and polymerisation temperature the following factors have the influence: - temperature of the mould, - kind of the admixture, - a size of the admixture particles.
13
Content available remote Analiza wybranych właściwości technologicznych siluminu AlSi17Cu2NiMg.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań swobodnego skurczu liniowego oraz lejności nowo opracowanego siluminu AlSi17 z dodatkiem Cu, Ni i Mg. Metodą ATSD (analizy różniczkowej równocześnie rejestrowanych krzywych stygnięcia i swobodnego skurczu liniowego) uzyskano jakościowe i ilościowe wartości temperatury i skurczu w zależności od średnicy próbki. Wykazano, iż zmniejszenie intensywności stygnięcia powoduje zwiększenie całkowitego skurczu liniowego oraz rozszerzenia przedskurczowego. Temperatura maksymalnego rozszerzenia przedskurczowego (równoznaczna z temperaturą początku skurczu liniowego) zawsze mieści się w zakresie krzepnięcia stopu. Przejściu od temperatury początku skurczu liniowego do temperatury Tsol towarzyszy największy przyrost prędkości skurczu liniowego. Lejność siluminu AlSi17Cu2NiMg określono na podstawie długości zalanego kanału w próbie spiralnej. Wykazano związek pomiędzy temperaturą odlewania a lejnością oraz prędkością przepływu czoła strugi w tym kanale dla badanego siluminu. Ponadto określono zakres temperatury, dla którego lejność jest największa. Stwierdzono, że przegrzanie stopu nie zawsze prowadzi do polepszenia lejności.
EN
The work presents the results of free linear contraction and pourability measurements of the newly developed AlSi117 silumin with the addition of Cu, Ni and Mg. Using of ATSD method (a differential analysis of simultaneously recorded cool-down curves and free linear contraction) qualitative and quantitative values of temperature and contraction depending on the sample diameter have been obtained. It has been proved that a decrease of cool-dawn intensity causes an increase of the total linear contraction and pre-contraction expansion. The temperature of the maximum pre-contraction expansion (tantamount to the linear contraction starting points) was always kept within the range of solidification of the alloy. The transition from linear contraction initial point to the Tsol temperature is accompanied by the greatest increase of linear contraction rate. The pourability of AlSi17Cu2NiMg silumin has been determined on the basis of length of the filled passage of a spiral test piece. Relationships between the pouring temperature and pourability and velocity of the stream flow in the passage were found. Besides, the temperature range for with the pourability reaches the greatest value has been determined. It has been found out that the overheating of alloy does not always lead to improvement of pourability.
14
Content available remote Metody wyznaczania optymalnych decyzji z zastosowaniem modułu Solver
PL
Obecne realia gospodarki rynkowej, poprawnie prowadzony proces technologiczny oraz stała jego kontrola na każdym odcinku produkcji ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania trafnych decyzji menedżerskich. Decyzje te oparte o racjonalne zarządzania, stanowią przyczynek do rzetelnie przeprowadzonego biznesplanu. Praca przedstawia metody, które daje logistyka, a zwłaszcza badania operacyjne wspomagane odpowiednimi pakietami komputerowymi typu Solver, bazującymi na algorytmie simpleks z ograniczeniami zmiennych decyzyjnych.
EN
Present realities of market economy, correctly led technological process as well as she stood his control on every section of production key meaning has during taking of accurate managers' decision. Decisions this leaning about rational managements, business plan make up contribution to square moved. Work introduces logistics, gives methods, which and especially investigations operating helped suitable computer packets of type Solver, base on algorithm simplex with limitations changing decision.
15
Content available remote Krzepnięcie materiałów kompozytowych w różnych warunkach wymiany ciepła
PL
W pracy przedstawiono krzywe chłodzenia dla kompozytów metalicznych zbrojonych cząstkami ceramicznymi, odlanych równocześnie do trzech form o różnych współczynnikach przewodnictwa cieplnego. Stanowisko do badań umożliwia równoczesne zalanie form jedną porcją materiału, dzięki czemu możliwa jest analiza zachowania się danego kompozytu w czasie krzepnięcia z różnymi prędkościami. Badania przeprowadzono dla stopu AK12 z dodatkiem 2% Mg oraz kompozytów AK12+2%Mg-AI2O3 (vp = 15%, 30 um) i AK12+2%Mg-SiC (vp = 15%, 30 um).
EN
In this work has been shown solidification curves for the metal matrix composites reinforced by ceramics particles, which has moulded at the same time to the three forms about different thermal conductivity's coefficient. Research stand enable to fill at the same time the moulds only one peace of material and in this way is possible to analyse how the composites behaves at time of solidify with different velocity (Fig. 1). The study has been realised for AK12 alloy with 2% Mg and composites based on AK12+2%Mg matrix reinforced by A12O3 particles (vp = 15%, 30 um) and SiC (vp = 15%, 30 um). Comparing of solidification curves were shown in Fig. 2. In graphite mould the temperature stops has been not registered, only change of curve gradient had recorded. Effect of reinforcement on cooling process is noted in all forms. Solidification curves had different curse then matrix material. Scheme of displacement of Al2O3 particles into cross section AK12-2%Al2O3 composite has been presented in Fig. 3. Above tests are only part of composites structure modification methods research range.
PL
W pracy przedstawiono wyniki zastosowania metody ATSD (równoczesnej rejestracji i analizy różniczkowej krzywych stygnięcia i swobodnego skurczu liniowego) dla stopów AK7, AK11 i AK17. Wyznaczono podstawowe parametry charakterystyczne stygnięcia (zakres krzepnięcia, efektywny zakres krystalizacji czasy ich trwania) i skurczu liniowego (skurczu całkowitego, rzeczywistego, rozszerzenie przedskurczowe). Podjęto próbę wyjaśnienia zaobserwowanych zjawisk.
EN
Presented in this work are the results of application of the ATSD method (a derivative analysis of simultaneously recorded cool-down and free linear shrinkage curves) for the alloys of AK7, AK11 and AK17. Determined have been the basic characteristic cool-down parameters (solidification range, effective crystallization range, duration times) and the linear shrinkage (total and actual shrinkage, pre-shrinkage expansion). Undertaken has been an attempt to explain the phenomena observed.
PL
Celem szkolenia pracowników pochodzących z sześciu krajowych odlewni było zainteresowanie ich nowymi metodami kalkulowania kosztów operacj i technologicznych. Określenie tych kosztów pozwala na racjonalne ustalenie cen odlewów, a w konsekwencji uzyskanie powodzenia w transakcjach eksportowych. Warsztaty szkoleniowe wykorzystują metodę UNIDO, której zasady obliczania stosowane są w krajach zachodnich. Warsztaty szkoleniowe ponownie uzyskały wysoką ocenę uczestników z racji przedyskutowania nurtujących ich problemów zawodowych.
EN
The aim of training workers coming from six domestic foundries was to interested them in the new methods of calculating the costs of technological operations. Defining these costs allows the rational establishment of castings prices, and as a consequence to acquire success in export transactions. The training workshops utilize a UNIDO method, whose principles of calculation are used in Western countries. The training workshops were once again highly appraised by the trainees as they gave them the opportunity of discussing their important professional problems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem żaroodpornych pokryć na stopach niklu metodą Arc-PVD z wykorzystaniem reakcji egzotermicznej pomiędzy niklem oraz Al z utworzeniem faz międzymetalicznych Ni-Al. Po obróbce cieplnej polegającej na wygrzewaniu w temperaturze 1050°C NiAl pokrycia zawierały 21% at. Al i miały grubość 50 fam. W kolejnym etapie wytwarzano pokrycia o bardziej złożonym składzie chemicznym - NiCoCrAlY. Pokrycia NiCoCrAlY były otrzymywane z dwóch targetów i wykazywały dobrą zgodność składu chemicznego ze składem chemicznym pokrycia oraz równomierne rozmieszczenie pierwiastków. Po naniesieniu pokrycia NiCoCrAlY na powierzchnię nanoszono aluminium metodą Arc-PVD po czym przez zmianę parametrów pokrywania wywoływano reakcję syntezy egzotermicznej pomiędzy NiCo­CrAlY a Al z wytworzeniem fazy NiAl zawierającej Co, Cr, Y. Wykazano silną segregację itru w warstwie, w przypadku gdy końcowa obróbka cieplna przeprowadzona była w atmosferze powietrza. Wykazano możliwość otrzymywania metodą PVD faz międzymetalicznych, zwłaszcza NiAl modyfikowanych Co, Cr oraz Y. Pokrycia wytwarzano na żarowytrzymałym stopie niklu ŻS6K. Wykonano próby pokrywania łopatek turbiny.
EN
Investigations of obtaining high temperature coatings on the Ni base superalloys by the Arc-PVD method, using exothermic reaction processes between Ni and Al with NiAl intermetallic formation are presented in the article. By the diffusion heating at 1050°C NiAl high temperature diffusion coating containing 21% at. Al and 50 |um thick was obtained. In the next stage coatings with more complex chemical composition - NiCoCrAlY were formed. The NiCoCrAlY coatings were made of two targets good consistence between the chemical composition of the targets of the coatings and an uniform distribution of elements in the coatings were shown. Then the surface was covered with aluminium also by the Arc-PVD method. In the vacuum chamber of the equipment a synthesis reaction between NiCoCrAlY and Al with the formation of NiAl inter-metallics of high Co, Cr, Y content was initiated. The final heat treatment of coatings was conducted in the air and vacuum at 1050°C. The strong segregation of yttrium in to the oxide scale in the specimens heated in the air was shown. It was possible to obtain NiAl intermetallics phase coat­ings modified by Co, Cr and Y by the Arc-PVD method. The coatings were conducted on cast Ni base superalloy ZS6K.
PL
W pracy przedstawiono badania nad opracowaniem mechanizmu wiązania samoutwardzalnych mas fosforanowych W badaniach wykorzystano technikę rozproszonego odbicia DRS. Badaniom poddano składniki masy (piasek kwarcowy wzorcowy, spoiwo Glifos-C, utwardzacz UP-2) i układ wiążący masy w temperaturze otoczenia i po obróbce cieplnej w temperaturze 950 ºC. Stwierdzono, iż badania wykonane zastosowaną techniką bardzo dokładnie odwzorowują zmiany zachodzące na powierzchni ziaren ceramicznej osnowy masy fosforanowej.
EN
In this work the mechanism self-hard bonding phosphate masses has been shown. In the examinations the DRS method has been appalled. Components of moulding sand (quartz sand, Glifos-C binder, UP-2 hardener) and hardening system at room temperature and after heat treatment 950 ºC have been examined. Appalled in this work research technique to the examination of moulding masses show accuracy changing on the particle surface of phosphate mass.
PL
W pracy przedstawiono badania nad wpływem cząstek zbrojących (Al2O3 i SiC) o zawartości 10 i 15 % obj. na parametry charakterystyczne stygnięcia i swobodnego skurczu linowego kompozytu na osnowie stopu AK12. W badaniach wykorzystano metodę DTSA. Stwierdzono, iż zwiększenie zawartości cząstek ceramicznych wpływa na zmniejszenie skurczu liniowego, przy czym cząstki SiC działają bardziej hamująco; wzrost zawartości cząstek sprzyja również zwiększeniu wartości rozszerzenia przedskurczowego. Wprowadzenie cząstek ceramicznych do osnowy powoduje również zróżnicowanie temperatury początku krzepnięcia kompozytu.
EN
In this work the investigation of the influence ceramic particles (Al2O3. and SiC) with 10 and 15 vol.% on the characteristic parameters of cooling and linear shrinkage for AK12 aluminum alloy matrix composite have been shown. In this research the DTSA method has been appalled. The increasing of the ceramic particles in the linear shrinkage more check than Al2O3 particles. Increasing of the volume fraction of the particles favorable increasing of the expansion before composite linear shrinkage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.