Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) podkreśla, że „postępowanie niefarmakologiczne jest nieodzownym elementem terapii nadciśnienia tętniczego i powinno zostać wdrożone na pierwszej wizycie lekarskiej u wszystkich chorych z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego, w tym również u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem”. Za najbardziej skuteczną dietę w przypadku choroby nadciśnienia tętniczego świat nauki uznał dietę DASH. Od siedmiu lat jest ona uznawana za dietę najzdrowszą i znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu przygotowanym przez wybitnych ekspertów z całego świata z dziedziny medycyny i dietetyki, a opublikowanym na platformie internetowej U.S. News & World Report. Dieta DASH zawiera dużo warzyw i owoców, niskotłuszczowych produktów mlecznych, preferuje się w niej pełnoziarniste produkty zbożowe, tłuszcze roślinne, uwzględnia ryby, drób, orzechy, natomiast ogranicza sól, czerwone mięso, słodycze i napoje zawierające cukier.
EN
The Polish Society for Arterial Hypertension (PTNT) stresses that „non-pharmacological treatment is an indispensable element in the treatment of hypertension and should be implemented on the first medical visit in all patients with suspected hypertension, including those with high normal pressure”. The scientific world has recognized the DASH diet as the most effective diet for hypertension. For 7 years it has been ranked first as the healthiest diet in a ranking prepared by eminent experts from around the world in the field of medicine and dietetics, as published on U.S. News & World Report’s online platform. The DASH diet contains a lot of vegetables, fruits, and low-fat dairy products; stresses wholegrain cereal products and vegetable fats; and includes fish, poultry, and nuts, while limiting salt, red meat, sweets, and drinks containing sugar.
PL
W języku polskim termin personalizacji rozumiany jest jako proces, w którym nadaje się jakiejś rzeczy lub jakiemuś przedmiotowi osobisty, indywidualny charakter. Dlatego też podjęcie próby zdefiniowania „personalizacji odzieży” jest złożonym i trudnym zagadnieniem. Definiując termin personalizacji odzieży należy uwzględnić szereg czynników, które mogą na nią oddziaływać, jak np. odpowiednie dopasowanie odzieży do użytkownika, zapewnienie komfortu cieplnego związanego z izolacyjnością cieplną, cechy estetyczne tj. kolor i wzór odzieży zgodny z obecnymi trendami w modzie, a także właściwości termofizyczne materiału, z którego wykonano wyrób odzieżowy. Artykuł przedstawia analizę wpływu wytypowanych struktur tworzących dziany wyrób włókienniczy – bieliznę termoaktywną i bieliznę z domieszką bawełny na właściwości termofizyczne tych struktur. Artykuł stanowi próbę zdefiniowania złożonego terminu „personalizacji odzieży”. W artykule przedstawiono wpływ poszczególnych struktur tworzących wyrób dziany – bieliznę termoaktywną na jej właściwości termofizyczne.
EN
In Polish, the term personalization is understood as a process, in which to an inanimate object is given a personal and individual character. Therefore, attempting to define the term „clothing personalization” is a complex and difficult task. While defining the term, a number of factors that can affect clothing should be take into account, which are among others appropriate fitting of clothing to the user, ensuring thermal comfort connected with the thermal insulation, aesthetic features, such as a color and pattern, which should be in accordance with current trends in fashion as well as thermo-physical properties of the material of which the clothing product was made. The paper attempts to define the complex term of „clothing personalization”. It presents the influence of individual knitwear structures forming the thermo-active underwear or underwear containing cotton on the thermophysical properties of the product.
EN
The thermal comfort of a foundry worker is very important and related to many factors, i.e., the structure of the protective clothing assembly, the number of layers and their thickness, as well as the distance between the body and appropriate underwear. The research undertaken aimed at checking thermal insulation for assemblies consisting of aluminized protective clothing and appropriate underwear in two sizes and without underwear. Measurements of the clothing thermal insulation were conducted using a thermal manikin dressed in two-layer protective clothing and three kinds of underwear products covering the upper and lower parts of the manikin. The first part of the paper presents a comparison of results of thermal insulation measurement of two kinds of protective clothing: a traditional one made of aluminised glass fabrics and a new one made of aluminised basalt fabrics. Each of the protective clothing was worn on three kinds of underwear products in m and s sizes. The influence of the underwear size was noted. In the second part of paper, measurements were made for two aluminized basalt clothing variants: commercial and a prototype with modifications in static and dynamic conditions. The results were discussed.
PL
Aktualnie obserwuje się tendencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie występuje wiele czynników zagrożenia zdrowia. Jednym z miejsc pracy, gdzie pojawiają się szkodliwe czynniki, tj. wysoka temperatura, zanieczyszczenie, hałas czy ostre krawędzie i przedmioty, jest stanowisko pracy hutnika. Liczne zagrożenia oraz szkodliwe czynniki panujące w hucie przyczyniają się do pogorszenia komfortu fizjologicznego i psychicznego pracowników odlewni. Dlatego też stosowana jest specjalistyczna odzież ochronna, w celu zapobiegania szkodliwemu działaniu wysokiej temperatury.
PL
Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów na całym świecie. Na nadciśnienie choruje ok. 10,5 mln dorosłych Polaków. Główne przyczyny nadciśnienia to: niezdrowa dieta (w tym nadmierne spożycie soli), mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość. W artykule przedstawiono epidemiologię nadciśnienia, niekorzystne skutki zdrowotne, jakie powoduje t choroba, omówiono też przyczyny złego wyrównania ciśnienia u osób z nadciśnieniem oraz przeanalizowano możliwości poprawy tej sytuacji. Przedstawiono także zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz europejskie wytyczne dotyczące zmiany stylu życia, w tym diety (m.in. diety DASH), zalecanych w celu profilaktyki i leczenia nadciśnienia. Podkreślono doniosłość edukacji zarówno osób z nadciśnieniem, jak i całego społeczeństwa, dotyczącej zdrowego wyboru produktów spożywczych. Szczególne znaczenie w promowaniu zdrowej diety może mieć przemysł spożywczy.
EN
Hypertension is the most significant risk factor for premature death worldwide. 10.5 million adults in Poland suffer from hypertension. The main causes of hypertension are: unhealthy diet (including excessive salt intake), low physic activity, overweight and obesity. The article presents the epidemiology of hypertension and the adverse health effects that the condition causes; it discusses the reasons of improper pressure normalization, or lack thereof, in people with hypertension; and analyses how to improve this situation. The article presents the recommendations of the Polish Society of Hypertension, and European guidelines for lifestyle changes including diets (such as DASH diets) are recommended for the prevention and treatment of hypertension. The importance of education for both those with hypertension and the general public on the healthy choice of foods ha been emphasized. The food industry can play a particular role in the promotion of a healthy diet.
PL
Celem artykułu jest podjęcie próby zdefiniowania pojęcia "personalizacji odzieży", termin ten stanowi złożone zagadnienie w odniesieniu do asortymentu tekstylnego. W pierwszej części artykułu zbadany został wpływ izolacyjności cieplnej oraz stopnia dopasowania wybranego rodzaju odzieży do sylwetki na komfort cieplny użytkownika.
EN
The purpose of the article is an attempt to define the concept of "garment personalization", which is a complex problem with regard to the textile assortment. The first part of the article deals with the impact of clothing thermal insulation and fitting degree of selected type of clothing on the user's thermal comfort.
EN
Foundry worker activity involves remaining in a high temperature while working close to a melting furnace. Special clothing made from aluminized fabrics for this action ensures protection against high temperature. However, the problem is that the existing so far suits have not been breathable. This paper the presents the utility comfort parameters of underwear goods which can be used under protective clothing. The special structure of underwear should assure the maintainance of constant temperature of the body. In order to compare the basic functions, namely ensuring comfort of use, innovative underwear products underwent measurements on a thermal manikin. Moreover a comparison between new raw material solutions of underwear and traditional cotton underwear was made. Additionally the air and water vapour permeability of knitted fabrics were measured. The aim of the study was also to determine such properties as the thermal insulation, air and water vapour permeability of underwear products that influence the physiological comfort of foundry workers in order to choose the best one for foundry worker activity.
PL
Podczas pracy przy piecu odlewniczym, pracownik narażony jest na działanie wysokiej temperatury. Ubranie ochronne dla odlewnika wykonane jest z aluminizowanej tkaniny, która zapewnia ochronę przed działaniem wysokiej temperatury. Brak przepuszczalności powietrza oraz pary wodnej specjalistycznej odzieży ochronnej stanowi duże utrudnienie wykonywania rutynowych czynności prac odlewniczych. W artykule podjęto próbę doboru bielizny, która zapewni komfort użytkowania podczas pracy w wysokiej temperaturze. W celu porównania komfortu użytkowania tradycyjnej bielizny bawełnianej z nowymi rozwiązaniami bielizny z zastosowaniem włókien syntetycznych oraz specjalnych konstrukcji splotów wykonano pomiary izolacyjności cieplnej różnych rodzajów bielizny na manekinie termicznym. Ponadto wykonano pomiary przepuszczalności powietrza i pary wodnej wybranych rodzajów bielizny. Analiza porównawcza pozwoliła na tym etapie badań wybrać bieliznę zapewniającą najlepszy poziom komfortu użytkowego w porównaniu z innymi wytypowanymi do badań typami bielizny.
EN
This work presents the results of our approach in the field of modelling and numerical simulation of a garment in a 3D virtual environment. In our study we take into account the strategic point of approach where the numerical avatar model integrates the garment model by association without difficulty. On the other hand the flattening of 2D and 3D garment patterns need to be associative, accurate and impose the existing fabric deformation linked with a garment drape. The results mentioned in our previous paper showed that the adaptive mannequin morphotype model follows the human body morphology from the scanner, although large deformations were imposed to the initial human body during the creation process presented. This model is dedicated to the ready-to-wear garment sectors except for garments very close-fitting to the body (ease allowance value = 0 or negative) such as corsetry, because in this particular case it is necessary to consider the evolution of the chest for women. Moreover the concept of design offered is of sufficient interest to follow the results of the measurement. With this adaptive mannequin morphotype model, we will describe the study on the development of garment models in a 3D environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki naszych rozważań związanych z projektowaniem, modelowaniem i symulacją numeryczną odzieży w 3D przestrzeni wirtualnej. Strategicznym dla tych badań jest sposób integracji modelu ciała człowieka i modelu odzieży, które winny współdziałać w sposób bezkolizyjny. Jednocześnie poziom „współpracy” obu modeli winien być zapewniony tak, aby proces tworzenia i modelowania form odzieży związany z działaniami na płaszczyźnie jak i w trójwymiarze gwarantował ich spójność, dokładność, a także uwzględniał „zachowanie się materiału” w noszonej odzieży. Wyniki badań, prezentowane we wcześniejszej publikacji, związane z projektowaniem naszego parametrycznego manekina pokazują iż model manekina parametrycznego, mimo zaimplementowanych w procesie projektowania znacznych przekształceń, pozostaje zgodny z pierwotnym modelem ciała człowieka uzyskanym w wyniku skanowania. Proponowana koncepcja projektowania odzieży z w/w manekinem parametrycznym wydaje się właściwą dla sektora odzieży oferowanej przez sieci handlowe, za wyjątkiem odzieży bardzo dopasowanej (luzy odzieżowe równe zero lub ujemne) jak wyroby gorseciarskie, ponieważ w tym szczególnym przypadku należałoby uwzględnić również różnorodność kobiecego biustu. Co więcej, stwarza ona również kolejną, potencjalną możliwość wykorzystania wyników kampanii pomiarowych populacji.
EN
The goal of the study is to expand the new 3D garment creation method which has been developed by our team to cover other morphological targets. This creation process, applied until now to typical human body, shapes can be also used in the case of the atypical posture of the human being. The purpose of this study was to obtain 2D patterns of disabled people, especially for people afflicted with severe scoliosis. In our paper we introduced the pathology of this disease as well as the strong influence of this disability on the garment creation process. We present the method which has been used to capture the 3D shape of the body. Two methods of 3D pattern making are proposed. The first method, using virtual try-on, is an empirical method which uses the knowledge and know-how of pattern makers. The second method is a more rigorous one that shows the feasibility of creating a tailored garment directly on a 3D body shape. This method takes into account the 3D evolution of the body as well as the comfort and well-being of the customer, managed by the values of 3D ease allowance. Finally the result shows that the two methods can be used in different garment industries.
PL
Celem artykułu było podjęcie próby zaproponowania i rozwinięcia nowej numerycznej metody tworzenia odzieży w przestrzeni trójwymiarowej, opracowanej przez nasz zespół, dla niestandardowych, atypowych sylwetek. W pracy zaprezentowano koncepcję o możliwości wykorzystania tradycyjnego procesu tworzenia form odzieży (metoda bazująca na wzorcowej, proporcjonalnej sylwetce) dla przypadku nietypowej sylwetki użytkownika. Podjęte rozważania miały na celu uzyskanie dwuwymiarowych wzorców form odzieży dla osób niepełnosprawnych, w tym przypadku osób cierpiących na ciężką skoliozę. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z patologią choroby, jak również ich silny wpływ na proces tworzenia odzieży. Przedstawiono także metodę, którą wykorzystano do generowania trójwymiarowego wirtualnego manekina osoby dotkniętej w/w chorobą. Zaproponowano dwie metody uzyskiwania form odzieżowych w przestrzeni 3D. W pierwszej metodzie, wykorzystano narzędzie wirtualnej przymiarki (system CAD), która jako metoda empiryczna, bazuje na wiedzy i doświadczeniu konstruktora form odzieżowych. Druga przedstawiona metoda jest bardziej dokładna w porównaniu do pierwszej, która prezentuje możliwości stworzenia poprawnie dopasowanej odzieży, bezpośrednio na sylwetce 3D. Metoda ta bierze pod uwagę nieregularność budowy sylwetki ludzkiej, jak również komfort i dobre samopoczucie użytkownika, zależne od wartości dodatku konfekcyjnego – luzu. Wyniki pracy prezentują potencjał oraz możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań zarówno w produkcji odzieży masowej jak i masowej indywidualizacji.
PL
Przy projektowaniu obuwia ochronnego ważnym zagadnieniem jest stopień jego dopasowania do stopy użytkownika, a co za tym idzie sposób stopniowania rozmiarów obuwia. W artykule przedstawiono metodologie projektowana obuwia ochronnego dopasowanego do określonych typoszeregów użytkowników lub obuwia spersonalizowanego, czyli przeznaczonego dla indywidualnego klienta Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D.
EN
Shoe fu assessment is a very important step during the design stage of protective footwear, just as well as the shoe size grading. This paper presents a methodology for designing protective footwear, which fit a given group of users or personalized shoes for an individual client. A 3D hand scanner was used for this purpose.
PL
Przedstawiono 15 parametrów stopy ludzkiej oraz metodykę ich pomiaru za pomocą skanera ręcznego 3D. Pomiar stopy powinien stanowić podstawę do projektowania obuwia ochronnego dopasowanego do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykonano pomiary 15 parametrów stopy ludzkiej 55 ochotników w pozycji siedzącej (dla stopy odciążonej) oraz w pozycji stojącej (dla stopy dociążonej) przed i po wysiłku fizycznym, a następnie przeprowadzono ich ocenę.
EN
This paper presents 15 parameters of the human foot and a methodology for measuring them with a 3D handy scanner. This kind of measurement is a basis for designing shoes for a given group of users or products dedicated for an individual client. Fifteen foot parameters were measured for 55 volunteers in the sitting position (for an unloaded foot) and in the standing position (for a loaded foot) before and after effort. The results were then analysed.
PL
Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami UE powinny zapewniać ich dopasowanie do wymiarów użytkownika. Projektowanie elementów ŚOI na podstawie uśrednionych wartości zarejestrowanych wymiarów antropometrycznych może skutkować niedopasowaniem wyrobów do większej grupy użytkowników. Z tego względu w artykule przedstawiono metodologię projektowania masek lub półmasek ochronnych dopasowanych do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D, którym zmierzono wymiary twarzy populacji 55 ratowników.
EN
Personal Protection Equipment (PPE), which are in agreement with the EU requirements, should assure their fitting to the user dimensions. Designing PPE elements on the basis of mean values of registered anthropometric dimensions can be the reason that those products don't fit to the large group of users. Therefore, there is presented a methodology of designing masks or half-mask fitting to the given group of users or products, which are dedicated for the individual client. 3D body scanner was used for this purpose 55 rescue persons were examined.
EN
There are described three existing methods of assessment of fabric formability, i.e., method of degree of seam puckering, Lindberg's method and Eeg-Olafson’s method. Two first ones can be applied for woven fabrics; whereas the last one - for the knitted ones.
EN
The aim of work was to conduct research, how the structure of textile packages with the use of aluminised glass and basalt fabrics influence the thermo-physiological comfort of user in the protective clothing. To achieve this purpose in addition to the aluminized fabrics, two thermo-insulation inserts were examined. All of chosen materials were tested to determine thermal properties of textiles necessary to create the protective clothing with the aluminised basalt fabric content, which in the next step of research will be able to constitute clothing packages. To evaluate the heat insulation the tests were done on the Alambeta device. This device enables to assess parameters of heat flux transport through textiles in defined conditions. Analysis of obtained results of thermal insulation showed that the aluminised basalt fabrics have thermal properties similar or even better comparing to the aluminised glass fabrics.
EN
The aim of the study was to prepare and develop the essential elements for the implementation of virtual simulation of clothing protecting against heat in order to carry out the next steps of the clothing modeling in three-dimensional space. In this manner it’s possible to demonstrate the potential of computer system-aided design and a new approach to the design process on the example of the project of clothing protecting against the high temperature. The work has been done using the Lectra CAD system. The software of CAD system used in the project included modules enabling to generate and to model the forms of clothing, its visualization, as well as the virtual simulation of clothing taking into account the sewing process in MODARIS. Hardware device such as DIGITIZER was used to allow the digitization of data.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania skanerów w inżynierii odwrotnej do projektowania i konstrukcji środków ochrony indywidualnej wymagających ścisłego dopasowania do osobnika, w tym przypadku butów oraz masek i półmasek. Przedstawiono modele stóp i twarzy, z których do tej pory korzystano oraz metodologię postępowania z użyciem opisywanych skanerów.
EN
This article presents the idea of using scanners m reverse engineering for constructing personal protective equipment that requires a precise fit to the person, in this case for shoes and masks and half-masks. It presents models of feet and faces, which have been used so far, and the methodology of designing with the use of scanners.
EN
This work presents the modelling and numerical simulation of mannequins as well as clothes in a 3D virtual environment. The paper explains garment modelling, with the objective of defining the development of a 3D body model that is useful and based on the demand of the garment industry. For this purpose a development strategy should be defined. Many scientists are working on the creative process for virtual garment development to create a garment directly on a 3D model of the human body, also called “ virtual tailoring”.The first strategic issue in this context that we present is that the model must necessarily incorporate the ease garment model associatively. These parameters define the priority concepts that are the draping and proper fit of the garment. The second point is that the transition between the 3D and 2D patterns, known as flattening 3D patterns, must be associative, precise and must take into account the real deformation of the fabric.
PL
Prezentowana praca przedstawia zagadnienia modelowania oraz numerycznej symulacji wirtualnych manekinów, jak i odzieży w przestrzeni trójwymiarowej. Zaprezentowane prace skupiają się na aspekcie modelowania odzieży związanego z morfologią użytkownika. Celem pracy było zaprojektowanie wirtualnego manekina w 3D, który by uwzględniał oraz odpowiadał na oczekiwania przemysłu odzieżowego, jednocześnie precyzując właściwą strategię projektowania odzieży w 3D. Proces wirtualnego projektowania odzieży w wyniku którego powstaje odzież z bezpośrednim wykorzystaniem trójwymiarowego manekina ciała człowieka, stanowi przedmiot badań wielu naukowców i nazywany jest mianem „wirtualnego krawiectwa”. Pierwszą, zaproponowaną przez nas, strategiczną kwestią w tym kontekście, było połączenie: modelu luzów odzieżowych i modelu wirtualnego manekina, tworzących integralną całość, a także ujęcie kluczowych parametrów obejmujących zagadnienia układności odzieży oraz jej właściwego dopasowania do użytkownika. Kolejnym istotnym punktem w naszych rozważaniach, było przekształcenie uzyskanych, przestrzennych form odzieży do form odzieży odwzorowanych na płaszczyźnie, jako płaskie szablony odzieżowe, czytelne dla przemysłu, które spełniają jednocześnie kryteria: asocjatywności z modelem wirtualnym manekina, precyzji uzyskanych kształtów form odzieży, oraz uwzględniają rzeczywistą deformację materiałów.
PL
W artykule podjęta została próba zastosowania nowej technologii pomiaru zmiany barwy z wykorzystaniem urządzenia DigiEye. Porównanie DigiEye z powszechnie wykorzystywanym w przemyśle spektrofotometrem Mecbeth 2020 miało na celu określenie zależności między wskazaniami obu przyrządów pomiarowych. Próbki do oceny zmiany barwy na obu urządzeniach poddano naświetlaniu w aparacie Xenotest 150. Proces starzenia został zrealizowany wg metody niebieskiej skali. Wyniki badań uzyskano poprzez pomiar przed testem starzenia oraz po każdym zwolnieniu przesłony podczas naświetlania badanych próbek. Analiza wyników zmiany barwy została wykonana w systemie barwnym CIE L*a*b*. Badania przeprowadzono dla tkanin poliestrowych przeznaczonych na wierzchnie wyroby odzieżowe.
EN
In the paper there is presented a trial of application of new measurement principle of colour change with the use of DigiEye device. Comparison of DigiEye with commonly use in the textile industry spectrophotometer Macbeth 2020 was an aim of determination of relationship between parameters of both measurement systems. Samples for the colour change assessment on both measurement systems were first aged in the Xenotest 150. Ageing process was done according to the method of blues scale. Results were obtained by the colour measurement devices before and after the ageing test each releasing the diaphragms during exposing the examined samples on the light. Result of colour change were obtained in the colour system CIE L*a*b*. The measurements were done for PES fabrics destined on the outer layers of clothing.
PL
Dieta jest nieodłącznym elementem leczenia osoby z cukrzycą. Prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie w prewencji oraz leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy i poprawie ogólnego stanu zdrowia. Wszyscy pacjenci powinni być edukowani w zakresie prawidłowego żywienia. W artykule przedstawiono zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) dotyczące zawartości poszczególnych składników pokarmowych w diecie tak, aby zostały spełnione cele leczenia dietetycznego podane przez to towarzystwo. W zapobieganiu i leczeniu zarówno cukrzycy, jak i chorób sercowo-naczyniowych, na które ci chorzy są szczególnie narażeni, korzystny wpływ ma dieta śródziemnomorska. Ponieważ eksperci WHO/FAO wskazują na potrzebę wyrażania zaleceń żywieniowych również z uwzględnieniem produktów spożywczych, w artykule omówiono produkty spożywcze z poszczególnych grup z Piramidy Zdrowego Żywienia, zalecane diabetykom. Duże znaczenie w ułatwieniu wyboru odpowiednich produktów może mieć przemysł spożywczy.
EN
The diet is an inseparable part of a diabetic’s treatment. Proper nutrition is of primary importance in both preventing and treating the chronic complications from diabetes, and to attain a general state of good health. All patients should be taught about proper nutrition. This article presents the amounts of selected nutrients recommended by the Polish Diabetes Association (PTD) for such a diet so that the goals of the Associationdesigned dietary regimen may be met. The Mediterranean diet has a positive effect in preventing and treating both diabetes and the cardiovascular disease that threatens diabetics. As WHO/FAO experts have indicated a need for Food-based Dietary Guidelines (FBGD) preparing, this article presents, as recommended for diabetics, a choice of food products from particular groups of the Healthy Nutrition Pyramid. The food industry can play a significant role in simplifying this choice.
PL
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwuje się epidemię cukrzycy typu 2, której przyczyną są głównie: otyłość, niewłaściwy sposób odżywiania i mała aktywność fizyczna. W artykule przedstawiono epidemiologię cukrzycy, czynniki jej rozwoju i powikłania tej choroby. W Polsce na cukrzycę, wg szacunków epidemiologów, choruje 3,1 mln osób, z czego u 30% choroba ta jest nierozpoznana. 5,2 mln dorosłych Polaków ma stan przedcukrzycowy. W artykule podkreślono duże znaczenie wyboru zdrowych produktów spożywczych i wskazano na istotną rolę przemysłu spożywczego w promowaniu zdrowej diety w celu profilaktyki cukrzycy typu 2.
EN
In Poland, similarly as in other countries, there is an epidemic of type 2 diabetes. The causes of this epidemic include mainly obesity, an unhealthy diet and little physical activity. This article presents the epidemiology of diabetes, the risk factors for its developing, and its complications. There are 3.1 million diabetics in Poland, of which 30% have not been diagnosed. 5.2 million of the Polish population have the pre-diabetes status. In the article, the author stresses the importance of healthy food product choice, and indicates the highly significant role of the food industry in promoting a healthy diet for preventing type 2 diabetes.
EN
The aim of this work was to determine the influence of the fatigue bending of textile packages consisting of aluminised basalt woven fabrics, textile inserts and linings on their structural and thermal insulation properties. For the process of bending, an STM 601/12 device of the SATRA company was used. Three kinds of aluminised basalt woven fabrics were examined in our research, differing in the mass per square meter and textile packages. In the paper the bending process of basalt fabrics and their textile packages are described. A proper combination of material components enabled the creation of five variants of textile packages. The next state of our work was the examination of changes in heat transport properties of the textile packages before and after fatigue bending. As a conclusion we state the influence of fatigue bending on heat transport properties.
PL
Celem pracy było określenie wpływu procesu cyklicznego obciążenia zmęczeniowego w postaci zginania aluminizowanych tkanin bazaltowych i pakietów tekstylnych z ich udziałem na właściwości mechaniczne i transport ciepła. W toku realizacji badań wytypowano najlepszy wariant pakietów materiałów pod względem wybranych kryteriów użytkowych. Do badań zmęczeniowych na zginanie wykorzystano przyrząd STM 601/12 firmy SATRA. Badaniom zostały poddane trzy rodzaje aluminizowanych tkanin bazaltowych różniące się splotem i masą powierzchniową oraz ich pakiety tekstylne. W publikacji opisano pęknięcia badanych tkanin i ich pakietów tekstylnych. Odpowiednia kombinacja materiałów składowych pozwoliła stworzyć pięć wariantów wzorów pakietów tekstylnych. Kolejnym etapem pracy było porównanie zmian właściwości termoizolacyjnych wzorów pakietów tekstylnych przed i po cyklicznych badaniach zmęczeniowych na zginanie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.