Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tradycyjne procesy pirometalurgii żelaza, oparte na węglu, generują znaczące ilości dwutlenku węgla. Ważnym staje się opracowywanie nowych lub optymalizacja istniejących technologii recyklingu CO2, dedykowanych tej gałęzi przemysłu. W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania CO2 w procesach technologicznych produkcji stali na podstawie ekstrakcji wybranych ciekłych roztworów metalicznych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych odwęglenia stali chromowo-niklowej oraz wysokowęglowego żelazomanganu z wykorzystaniem mieszanek gazowych, zawierających CO2, N2, O2. Na podstawie przeprowadzonych badań istnieje tech- nologiczna możliwość wykorzystania CO2 w zakresie odwęglania ciekłych roztworów metalicznych. Spełniając odpowiednie wymagania techniczno/technologiczne istnieje możliwość powtórnego wykorzystania CO2 w takim procesie.
EN
Traditional pirometallurgical processes of iron based on carbon and generate the great amount of CO2. Thus essential becoming developed new or optymalised existing technology of recycling CO2, which are dedicated to metallurgy. This paper presents the issues related to the possibilities of using CO2 in the steel production process technology based on the extraction of selected metallic liquid solutions. The paper presents the results of experimental studies decarbonisation of chrome-nickel steel and high carbon ferromanganese by using gas mixtures containing CO2, N2, O2. Based on the results of the research there is possibility of using CO2 technology in the field of decarburization metallic liquid solutions.
PL
Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek surowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich technologiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych.
EN
Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes.
PL
W pracy opisano technologię wytwarzania stali ultraczystych przeznaczonych na wyroby kute. Analizie poddano dane z 12 wytopów, na podstawie kart wytopowych dla stali typu chromowo-niklowo-molibdenowej. Przeprowadzono próbę prognozowania zawartości tlenu rozpuszczonego w stali, analizie poddano również zawartośći siarki oraz stężenie końcowe wodoru w danych wytopach. Określono także ilościową zawartość wtrąceń niemetalicznych w próbkach z odkuwek wykonanych z wlewków odlanych syfonowo z docieplaniem tradycyjnym „głowy wlewka” oraz z docieplaniem i rafinacją stali w nadstawce pod żużlem utworzonym z zasypki izolacyjnej oraz z zasypki rafinacyjnej. Kolejnym etapem badań były teoretyczne symulacje technologii tworzenia żużla rafinacyjnego przy użyciu: wapna i węgla oraz wapna, boksytu i karbidu. Do symulacji wykorzystano oprogramowanie termodynamiczne FactSage.
EN
This paper describes the technology of ultra-clean steel manufacturing for forged products. It was analyzed data from 12 heats, based on melt log sheets for chromium-nickel-molybdenum steel. Prediction of dissolved oxygen content in the steel was carried out, also sulfur content and the final concentration of hydrogen was analyzed. Quantitative content of non-metallic inclusions was determined in samples of uphill casting ingots with thermal insulation of ingot head and with thermal insulation and steel refining in hot top using slag formed of mould and insulating powder. The next stage of research was theoretical simulation of technology refining slag forming using: lime, coal and lime, bauxite and carbide. For simulation thermodynamic software FactSage was used.
PL
W pracy przedstawiono sposób zagospodarowania w metalurgii pogarbarskich osadów ściekowych, zawierających znaczny udział tlenków chromu. Odpad ten był wsadem w wytopach metalotermicznych. Otrzymano w nich stop żelaza z chromem zawierający 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, który może być wykorzystany w metalurgii żelaza.
EN
The paper presents method of management of tannery sludge containing significant proportion of chromium, in metallurgy. Waste was the charge in metallothermic melts. Obtained alloy of iron with chromium containing 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, which can be used in ferrous metallurgy.
PL
W pracy opisano metodę utylizacji uciążliwych dla środowiska naturalnego poprodukcyjnych odpadów garbarskich w procesie wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym. Wykonane z odpadów brykiety zawierające tlenki chromu poddano procesowi redukcji uzyskując w 48÷65% przejście chromu do metalu. Technologia jest bezodpadowa, powstały żużel można użyć w budownictwie, czy przemyśle cementowym, a do stali wprowadza się cenny składnik stopowy.
EN
This paper describes the utilization method of post-production tannery waste environmental pollutions in the process of melting steel in an electric arc furnace. Briquettes made from wastes containing chromium oxides were subjected to reduction, resulting in 48÷65% transition chromium to metal. The technology is waste-free, the resulting slag can be used in construction and cement industry and the steel shall be valued as an alloying component.
6
Content available remote Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych
EN
The project aims to develop technologies for the production of a sinker for heavy media (used in gravity separation of the minerals) on the basis of metallurgical wastes. Research includes the study of physicochemical properties of waste as a sinker, and the development of technology to modify these properties. The technology will be waste-less. Annual requirements of the sinker is approximately 15 thousand tons, and is met by imports. The product, which will result from the realization and implementation of the project will replace the imported raw material. In the years 1980-1985 prof. Tadeusz Piecuch with his team [1-8] conducted research and developed the technology and logistics of implementation of the mill waste sludge from wet cleaning of exhausts from blast furnace in Kosciuszko Ironworks for making a heavy liquid suspension. Industrial test of possibility of implementation of heavy liquid made from waste was carried out in Piast coal mine in Bierun Nowy from 30.08.1984 to 08.09.1984. An attempt is successful [7].
EN
Reduction of CO2 emission can be achieved in mctallurgical processes. The unit, which has high potential for reducing CO2 emission is a blast fumace, where after the separation of CO2 from the top gas, this gas can be recycled. Gained CO2 can be used in steelmaking processes. The paper shows the results of CO2 blowing into molten metal in order to oxidize carbon and silicon.
PL
W procesach metalurgicznych dąży się do zmniejszenia emisji CO2. Urządzeniem, które ma wysoki potencjał redukcji CO2, jest wielki piec, w którym po separacji z gazu gardzielowego CO2 może być zawracany. Uzyskany CO2 może być wykorzystany w procesach stalowniczych. Artykuł przedstawia wyniki dmuchu CO2 do ciekłego metalu w celu utlenienia węgla i krzemu.
8
Content available remote Role of slag in the steel refining process in the ladle
EN
Purpose: The purpose of this research is to analyse the steel refining technology in a ladle furnace including refining slag formation in the ladle. The research was conducted using chromium-nickel- molybdenum steel intended for heat treatment in order to produce crankshafts. Design/methodology/approach: This research was conducted in a ladle furnace with the capacity of 65 Mg of steel. Data from 10 melts were analysed. Samples of refining slag and metal were taken to analyse their chemical composition. On their basis researchers analysed the process of desulphurisation of steel at the ladle furnace workstation. Calculations were made concerning the equilibrium chemical composition of slag to determine the share of gas phase, liquid phase and solid precipitations. The calculations were made using a thermodynamic software FactSage 6.2. Findings: Analysing the process of desulphurisation of steel under slag with the average chemical composition of: CaO - 54.0%, Al2O3 - 30.2%, SiO2 9.0%, MgO - 8.2%, and FeO content at the level of 0.94% drew attention to a high degree of desulphurisation at the level of 86%. Due to this fact it was possible to obtain high basicity of slag: V=CaO/SiO2 at the level of 6.21. Mannesmann index, which characterizes the ability of slag to remove sulphur and non-metallic inclusions from steel and is defined as M=(CaO/SiO2)/Al2O3, amounted to 0.21%-1 and was too low in comparison to the required one ranging from 0.35-0.45%-1. The calculations concerning the equilibrium chemical composition of slag, which determined the share of gas phase, liquid phase and solid precipitations, were performed using the thermodynamic software FactSage 6.2. These calculations showed that there were no solid precipitations present. The refining process under slag used in this research proved to be extremely efficient in terms of desulphurisation. Research limitations/implications: It was concluded that the slag forming technology in the ladle is correct in terms of materials used, both as far as their type and amount are concerned. Deoxidation is efficient. Practical implications: It is important to ensure that the furnace slag does not enter the ladle. As a result, it will be possible to improve the quality of the refining slag. Using the thermodynamic software FactSage 6.2 can contribute to modifying the chemical composition of the refining slag and result in an improvement of refinement as well as a better protection of the refractory lining of the ladle. Originality/value: In order to calculate the equilibrium chemical composition of slag researchers used the thermodynamic software FactSage 6.2. Its use in practice can help select slag forming materials that are characterized by high refining parameters.
9
Content available remote Production of ultra-pure steel intended for forged elements
EN
Purpose: The purpose of this research is to analyse the technology of making ultra-pure steel intended for casting forging ingots. Forging ingots, whose mass amounts to 8 Mg, are cast using the bottom pouring method after vacuum steel degassing in the ladle. Design/methodology/approach: Data from 24 melts were analysed. Researchers studied not only the final content of oxygen, sulphur and hydrogen after vacuum steel refinement but also the quantitative amount of non-metallic inclusions in forgings made of ingots. A simulation was also conducted. Its purpose was to assess the optimal share of bauxite in the production of refining slag. The simulation was performed using thermodynamic software called FactSage 5.5. Findings: Analysing the final concentration of oxygen dissolved in liquid steel led to a conclusion that approx. 90% of analysed types of steel can be categorized as ultra-pure. The simulation results concerning refining slag formation show that the use of bauxite as a slag forming additive lead to an increase in the liquid phase, and what follows, a decrease in the share of solid precipitations - including the precipitations of lime. Research limitations/implications: It was concluded that all stages of ultra-pure steel production must be conducted conscientiously and meticulously. It is also necessary to improve the conditions of vacuum steel refining process by equipping steelworks with a new vacuum device, e.g. of VOD type. Practical implications: If all stages of steel making are conducted conscientiously and meticulously and the steelworks are equipped with a device for vacuum steel refinement, then the produced steel (from the point of view of quality) can be competitive in the market of the ultra-pure steel intended for forged products. Originality/value: The simulation results concerning the production of refining slag show that the use of bauxite as a slag forming material leads to an increase in the share of liquid phase. Refining steel under a heating layer contributes to the improvement of steel purity - which is measured by analysing the share of surface non-metallic inclusions. Refining steel under refining slag with a basic character and physical properties adapted to the temperature close to the liquidus temperature of steel contributes to a decrease in the amount of non-metallic inclusions, a decrease in their size. It can aslo affect the shape of inclusions - making them almost spherical in shape. This method should be optimised and further research should be conducted into improving the purity of steel intended for forged shafts for the power industry.
PL
Przemysł hutniczy wytwarza jako produkt uboczny znaczną ilość zgorzeliny. Pochodzi ona z walcowni, kuźni, a także ciągłego odlewania stali. Istotną cechą tych materiałów odpadowych, wpływającą na możliwość powtórnego ich przerobu jest niekiedy zawartość ropopochodnych pochodzących z chłodziwa walców. Zgorzeliny niezaolejone zawraca się w procesie produkcji stali poprzez dodawanie ściśle dobranych ilości do mieszanki spiekalniczej. Przeszkodą, która ogranicza ilość w ten sposób przerabianej zgorzeliny jest niekorzystna struktura jej ziarnistości, obniżająca przewiewność warstwy na taśmie spiekalniczej . Ponadto zgorzelina, którą cechuje wysoka zawartość Fe na poziomie 65% mas., ponownie przechodzi przez procesy wysokotemperaturowe, co powoduje straty związane z jej recyklingiem. W artykule przedstawiono koncepcję technologii dodawania zendry do ciekłej surówki.
EN
The steel industry produces large quantity of mill scale as a byproduct. lt mainly comes from rolling-mills, forges and continuous casting. Often the mill scale contains oil, which comes from cooling liquid of these machinery. However non-oily scale mill usually is reused by its additive into sinter plant Is charge. At that time, the main obstacle is scale Is granularity, which effects on the aeration of sinter layer. Moreover, the mill scale, which contains about 65wt. % of Fe, is processed again at high-temperature technologies which cause losses associated with its recycling. The article presents conception of alternative technology of the mill scale utilization by its addition to liquid pig iron.
PL
W procesie wielkopiecowym około 30 % tlenu ze wsadu jest usuwane na drodze redukcji bezpośredniej wustytu. Model optymalizacji zużycia paliwa, zaimplementowany w systemie wspomagania technologii wielkopiecowej na wielkim piecu nr 5 w ArcelorMittal Steel Poland, w oddziale Kraków, pozwala na efektywne sterowanie stopniem redukcji bezpośredniej poprzez dodatek do dmuchu wilgoci lub tlenu. W pracy przedstawiono wyniki porównawcze obserwacji pracy wielkiego pieca nr 5 w okresach jego pracy bez paliw zastępczych i w okresie stosowania pyłu węglowego, kiedy skład gazu garowego znacznie się różnił. Dodatkowo przestawiono wyniki symulacji pracy systemu na danych charakteryzujących pracę wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, gdzie jako paliwo zastępcze jest stosowany gaz koksowy.
EN
At the blast-furnace process about 30 % of oxygen is removed from the burden by direct reduction. The minimization fuel rate model, which is applied at computer-aided support system for blast furnace technology for BF No. 5 at ArcelorMittal Krakow Section, allows effective steering of the direct reduction rate by variation of the oxygen or moisture addition. The present paper introduces an comparative analysis for the data of BF No.5 in Krakow for only-coke and PCI technology work periods, when the bosh gas compositions were so different. There are also presented results of the model simulation for the data of BF No.2 in Dąbrowa Górnicza, where coke oven gas has been using as substitutional fuel.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych i ocenę możliwości wdmuchiwania gazu wielkopiecowego oczyszczonego z CO2 do dysz wielkiego pieca, jako paliwa zastępczego. Do analizy posłużyły rzeczywiste dane, opisujące pracę wielkiego pieca nr 5 w ArcelorMittal Steel Kraków. Dane te, a także działający na tym piecu zintegrowany model wspomagania technologii wielkopiecowej, uzupełniono o charakterystyki uwzględniające stosowanie dodatkowego paliwa jako gazu redukcyjnego. Obliczenia symulacyjne wykazały, że oczyszczony z CO2 gaz wielkopiecowy jako gaz recyrkulacyjny wdmuchiwany przez dysze, powoduje znaczne obniżenie zużycia koksu i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
EN
The paper presents the simulation results and assessment of blast furnace top gas (purified from CO2) injection into tuyeres as a substitute fuel. For calculations the real works data of blast furnace No. 5 at ArcelorMittal Steel Krakow were used. These data, as well as working on the furnace integrated model of blast furnace technology support, were supplemented by additional characteristics which took into account a top gas parameters. Simulations showed that the top gas recirculation after CO2 separating, may cause a significant reduction in coke consumption and decreasing of CO2 emissions to the atmosphere.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych odpadów zawierających w składzie znaczne udziały tlenków żelaza, takie jak zaolejona zendra powalcownicza, żużel z odsiarczania surówki żelaza, szlam i osad pofiltracyjny, frakcja magnetyczna z żużla, pył wielkopiecowy. Na podstawie analizy ich składu chemicznego i uziarnienia dokonano oceny ich przydatności i zakresu stosowania do procesów redukcji i do produkcji cementu.
EN
The article presents possibility of utilization selected wastes bearing substantial amounts of iron oxides, such as: greased mill scale, slag from desulphurization, sludge, slag’s magnetic fraction, dust from blast furnace. Based on analysis of chemical composition and grain size the evaluation of those wastes were made with regard to cement production and reduction processes, on the basis of chemical composition and graining.
PL
W ostatnich latach zagadnienie możliwości utylizacji tzw. plastikowych odpadów przez spalanie spowodowało duże zainteresowanie zarówno wielu ośrodków badawczych, jak i przemysłowych. Jednym z agregatów, w którym odpady plastikowe mogą być użyte jako uzupełniające paliwo zastępcze jest wielki piec. W literaturze są informacje, że odpady plastikowe mogą być współbieżnie spalane z takimi paliwami zastępczymi, jak pył węglowy, ciężkie oleje ropopochodne oraz paliwa gazowe. W placówkach naukowych przeprowadzono wiele prac, w których badano spalanie plastikowych odpadów w wielkim piecu takich jak PE (HD i LD), PS, PVC oraz PET. W artykule omówiono możliwość utylizacji w wielkim piecu odpadów plastikowych, których utylizowanie dotychczasowymi sposobami jest niemożliwe lub zbyt kosztowne.
EN
In last years the problem of plastic waste utilization by combustion process paid attention by the industrial and research centers. One of metallurgical aggregates in which is able to use plastic wastes like a substitute fuel is the blast furnace. Informations about combustion of plastic waste in blast furnace jointly with such substitute fuels like coal powder (CPI), gases, special heavy oils are presented at scientific literature. Research centers have done a lot of works at subject of burning plastic waste like PE (HD, LD), PS, PVC and PET in blast furnace. Possibilities of utilization plastic wastes in blast furnace which utilization by present methods is impossible or too expansive have been discussed.
PL
Opracowano algorytm, model i program dotyczący kontroli tworzenia się warstwy ochronnej węglikoazotków tytanu na wyłożeniu węglowym wielkiego pieca. Wiele ośrodków hutniczych stosuje we wsadzie wielkopiecowym związki tytanu dla ww. celu, ale jak na razie nikt nie przedstawił tego działania technologicznego poprzez zintegrowany system kontroli m.in. tworzenia i powstawania tej warstwy. W niniejszej publikacji prezentuje się to w miarę szczegółowo wraz z symulacjami i weryfikacjami. Taki model może stać się częścią (podmodelem) zintegrowanego systemu – autorstwa ww. Autorów – zakupionego i zastosowanego w ArcellorMittal Steel.
EN
The algorithm, model and application referring to the monitoring of titanium carbonitride formation on the blast furnace graphite lining area were elaborated. Blast furnace charge containing titanium compounds is applied at many metallurgical plants, but at present any technological action such as integrated system of controlling and monitoring formation of the titanium carbonitride have been presented. In this publication the simulations and verifications this technological undertaking in detail manner are presented. This kind of model (submodel) may become the element of integrated system, which had been worked out by authors’of the paper, then purchased and applied to ArcellorMittalSteel.
PL
Wsad w wielkim piecu domieszkowany związkami tytanu, podczas swojej drogi od gardzieli do garu, trafia w strefy o coraz wyższej temperaturze. Do około 1200 °C pozostaje on w stanie stałym. W artykule zestawiono możliwe reakcje redukcji związków tytanu w warunkach strefy kawałkowej. Stwierdzono, że mogą tworzyć się Ti305 i ślady TiC. Za pomocą programu Fact Sage dokonano symulacji przemian w tej strefie. Potwierdzono obliczenia termodynamiczne oparte na kryterium wartości G°T.
EN
In technological blast furnace charge with small fraction of titanium compounds descending from the top to hearth is getting from lower, to the higher temperatures zones. Titanium compounds are solids up to 1200 °C. Possible reactions of the reduction titanium in conditions of lower temperature zone are presented in the article. It was found that minute quantities of Tip5 and TiC were possible to form. The simulation of transformations in this zone, by the application of the Fact Sage program was accomplished. The thermodynamic calculations which were based on the criterion G°T values were confirmed.
PL
W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną przemian związków tytanu w strefach ciekłych wielkiego pieca. Określono zasięg reakcji oraz strefy temperaturowe tworzenia się wybranych związków, takich jak: TiC, TiN oraz metalicznego Ti. Wykonana analiza dostarczyła ciekawych spostrzeżeń na temat zależności pomiędzy występowaniem związków tytanu w określonych przedziałach temperatur. Płyną z niej cenne wnioski do projektowania planowanych badań laboratoryjnych w ramach projektu badawczego.
EN
The thermodynamic analysis of titanium compounds transformations in liquid zones of the blastfurnace were presented in the article. The range of the reaction and temperature zones of forming chosen compounds, such as: TiC, TiN and Ti were determined. The executed analysis supplied interesting observations in the topic of dependences between existing of titanium compounds in specified intervals of temperatures. Valuable conclusions are following from that analysis for planning laboratory tests in the range of research project.
18
Content available remote Zastosowanie żużli rafinacyjnych w metalurgii kadziowej
PL
W pracy przedstawiono efekty zastosowania żużli wapienno-glinowych przy rafinacji w kadzi stali poddanej procesowi argonowania. Mieszanie argonem stali pod żużlem rafinacyjnym powoduje ograniczenie zgaru glinu, oraz zmniejsza zawartość siarki w stali.
EN
The effects of using limestone-aluminite slags in ladle metallurgy during argon stirring were presented. The use of refining slag when mixing steel during argon stirring results in reduction in loss of aluminum as well as content of sulphur in steel.
19
Content available remote Wpływ zawartości MnO na pienienie żużla stalowniczego
PL
Optymalne wykorzystanie zjawiska pienienia żużla stalowniczego w piecu łukowym wymaga znajomości procesów redukcji zachodzących w żużlu oraz doboru najkorzystniejszych parametrów technologicznych. Najważniejsze parametry technologiczne to: rodzaj reduktora, metoda jego podawania, fizykochemiczne własności żużla oraz temperatura. Dotychczasowe badania skupione były na tworzeniu spienionej fazy pod wpływem redukcji tlenków żelaza [l -2]. Inne tlenki były pomijane. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu MnO na zjawisko pienienia żużla stalowniczego.
EN
Conscious use of the foaming slag technique depends on accurate knowledge of the course of reduction processes in slag and on selection of optimum, process parameters. The following arę process parameters: type of reducer, method of its feeding and physico-chemical characteristics of the slag depending on its chemical composition, as well as the process temperature. Previous research focused on formation of foamed slag as a result of reduction of ferrous oxides from slag [1-2]. Other oxides were neglected. In this paper the investigation results of influence of MnO on steelmaking slag foaming were presented.
PL
Powalcownicze mułki zgorzelinowe zawierają olej i i substancje ropopochodne utrudniające ich bezpośrednie zastosowanie w spie-kalni i w wielkim piecu. W artykule przedstawiono próbę wykorzystania zaolejonych mułków zgorzelinowych do wsadu wielkopiecowego w formie grudek. Grudki wykonane z najdrobniejszej i najbardziej zaolejonej frakcji poddano następnie wypalaniu w atmosferze utleniającej. Uzyskano materiał wsadowy, który jakością składu chemicznego i wytrzymałością na ściskanie przewyższa grudki połtawskie i kosztamurskie.
EN
Post-rolling mill scale sludges contain oil and oil-derivative substances which make difficult their direct application in sinter plant and in blast furnace. The paper presents trials of utilizing oily mill scale sludges for blast-furnace charge in form of pellets. Pellets made from most fine and most oily fractions have been burned under oxidizing atmosphere. Chemical constitution and compressive strength of obtained charge material exceed with regard to quality Poltawa and Kosztamur pellets.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.