Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Four different compositions of polylactide/thermoplastic starch blends (PLA/TPS blends) for application as drug carriers were examined. Initially, using cyanocobalamin (1.355 kDa) as a model compound, the blend with the highest starch content (wt. 60%) was selected for further research of mass transfer phenomenon. In this case, different concentrations of acetaminophen (0.151 kDa), doxorubicin hydrochloride (0.580 kDa) and cyanocobalamin (1.355 kDa) were used for determination of particular releasing profiles. Besides from the comparative analysis of obtained results, the values of the overall mass transfer coefficient (K) were calculated for each of tested drug molecules. Depending on the size and properties of used compound, determined values of the coefficient range from 10−11  to 10−13  m/s. Based on these outcomes, it could be stated that PLA/TPS blend selected in preliminary research, seems to be preferred material for fabrication of long-term drug delivery systems, which could be successfully applied for example in anti-cancer therapy.
2
Content available remote Generation of homo- and heterogeneous microcapsules and their application
EN
Microencapsulation is defined as a process during which the whole envelopment with (bio)catalysts, substrates etc. is included into hydrogel and/or surrounded by a porous polymeric membrane. However, the production of homogeneous, narrow size, distributed capsules is quite troublesome. The main problem is the way of obtaining a large number of capsules with a precisely predefined size. It is possible due to a device called an encapsulator. This equipment allows to produce homogeneous beads and core-shell systems with a predefined size in the range from 400 μm to 1600 μm, which is possible because of special nozzles with different diameters. There are a lot of microcapsule applications. In this paper, we would like to present the construction, principles of operation and selected applications of microencapsulation devices using the example of the BÜCHI–B390 encapsulator.
PL
Mikrokapsułkowanie definiowane jest jako proces, w którym całe środowisko zawierające m.in. (bio)katalizatory, substraty itp. zamykane jest w sieci hydrożelu i/lub otaczane porowatą polimerową membraną. Wytwarzanie jednorodnych kapsułek o wąskim rozkładzie wielkości jest dość kłopotliwe. Głównym problemem do rozwiązania jest sposób uzyskania dużej liczby kapsułek o dokładnie zdefiniowanej wielkości. Jest to możliwe przy użyciu urządzenia zwanego enkapsulatorem. Pozwala ono na wytwarzanie homogenicznych kapsułek i układów rdzeń–powłoka o zdefiniowanej wielkości w zakresie od 400 μm do 1600 μm, co jest możliwe za pomocą zestawu dysz o różnych średnicach. Istnieje wiele aplikacji mikrokapsułek. W artykule przedstawiona zostanie budowa, zasada działania i wybrane zastosowania urządzenia do mikroenkapsulacji na przykładzie enkapsulatora BUCHI-B390.
3
Content available remote Zastosowanie katalazy w rozkładzie nadtlenku wodoru
PL
Zaprezentowano efekty immobilizacji katalazy wyizolowanej z psychrotolerancyjnych mikroorganizmów z rodzaju Serratia, na powierzchni membrany z regenerowanej celulozy. Uzyskane rezultaty potwierdzają zwiększenie stabilności preparatu enzymatycznego na drodze immobilizacji w obecności wysokich stężeń substratu (do 40 g/l) przy pH 10.
EN
In this work the results of catalase immobilization, isolated from psychrotolerant microorganisms of Serratia genus, on the regene- rated-cellulose membrane surface are shown. Obtained results confirm that catalase immobilization led to the increase of enzyme stability at the presence of high substrate concentrations (up to 40 g/L), at pH 10.
4
Content available remote Oczyszczanie ekstraktów torfu balneologicznego ze składników stałych
PL
Celem przeprowadzonych badań był dobór metody i warunków efektywnego rozdziału pozostałości stałych po ekstrakcji torfu balneologicznego. Rozpatrzono proces sedymentacji i filtracji. Jako optymalną metodę pozwalającą na uzyskanie prawie homogenicznego ekstraktu wskazano wirowanie przy 6000 obr/min w czasie 2 minut.
EN
The research purpose was to select the method and conditions for effective separation of solid residues after extraction of balneological peat. Sedimentation and filtration processes were considered. The centrifugation at 6,000 rpm in 2 min was suggested as a method to achieve the almost homogeneous extract.
5
Content available remote Biodegradacja serwatki w bioreaktorze membranowym
PL
Celem pracy było opracowanie procesu biodegradacji serwatki lub permeatów serwatki w bioreaktorze membranowym. Na wylocie z bioreaktora została umieszczona membrana mikrofiltracyjna separująca komórki bakteryjne szczepu Lactobacillus rhamnosus, które pozostając w strefie reakcji zwiększały wydajność procesu. Wysoka koncentracja biomasy spowodowała, że strumień wylotowy zawierał o 73% mniej laktozy niż strumień opuszczający klasyczny bioreaktor mieszalnikowy pracujący w takich samych warunkach.
EN
The aim of this work was the development of biodégradation process of whey or whey permeates in a membrane bioreactor. A microfiltration membrane was located in outlet stream which separated Lactobacillus rhamnosus bacteria in the bioreactor zone and thus the immobilized strain increased the process yield. The high biomass concentration caused the decrease of lactose concentration of about 73% in the outlet stream in comparison to a classical stirred bioreactor.
PL
Celem badań było opracowanie procesu zagospodarowania serwatki będącej niebezpiecznym z punktu widzenia ochrony środowiska produktem ubocznym przemysłu mleczarskiego. Pierwszym etapem był odzysk białek serwatkowych w nich zawartych. Drugim – było odseparowanie peptydów o właściwościach prozdrowotnych, powstających po hydrolizie strumieni niezdatnych do dalszej separacji samych białek. Wykorzystanie do tego celu układu mikro-, ultra- oraz ultrafine-membran ceramicznych prowadzi do skutecznego zagospodarowanie tego problematycznego medium, przy jedno-czesnym odzyskaniu cennych białek i peptydów pochodzenia serwatkowego.
EN
The aim of this research was to elaborate the effective method of whey utilization. Whey is a very dangerous by-product from the environmental protection point of view. A first step of this process was a valuable protein recovery using membrane techniques. After that, as a second step, there was peptides recovery obtained from whey proteins hydrolysis. Ceramic membranes were involved for that purpose. Micro- and ultra-filtration membranes were used for proteins recovery, whereas an ultrafine-filtration membrane was used for peptides separation. The experimental results lead to the conclusion that a ceramic membrane cascade can be used for the whey utilization process.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań hodowli Penicillium chrysogenum na skórkach z pomarańczy. Zbadano wpływ temperatury, aktywności wody podłoża oraz dodatku soli mineralnych na produktywność białka o aktywności poligalakturonazy. Wyjaśniono przyczynę spadku aktywności enzymatycznej w czasie trwania hodowli i przedstawiono metodę przeciwdziałania temu zjawisku. Zaproponowano warunki prowadzenia procesu szarżowego poprzez określenie sposobu zaszczepienia hodowli, ilości innokulum i okreslenia interwału czasu rozpoczęcia kolejnej szarży.
EN
The research results dealing with Penicillium chrysogenum cultivation on orange peels are presented in the paper. The influence of temperature, water activity and addition of mineral salts on protein productivity with polygalacturonase activity was investigated. The deterioration of enzymatic activity during the cultivation is ex-plained and the counteraction method for this phenomenon is shown. The condition of batch processing was determined based on evaluation of inoculation mode, amount of inoculum and time interval to start the next batch.
PL
Badania składały się z dwu części: eksperymentalnego wyznaczenia wpływu temperatury na właściwości immobilizowanej β-galaktozydazy oraz wstępnego modelowania dynamiki zmian w strukturze matrycy alginian-Ca2+ w zależności od temperatury na poziomie molekularnym. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że takie połączenie badań eksperymentalnych z symulacjami komputerowymi na poziomie cząsteczkowym pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy na temat dynamiki układu, co w konsekwencji stwarza możliwość lepszej kontroli i optymalizacji procesu prowadzonego z wykorzystaniem immobilizowanego enzymu.
EN
The current study was separated into two parts: experimental study of temperature impact on activity and stability of immobilized β-galactosidase and preliminary modeling of changes generated in alginate-Ca2+ matrix with respect to temperature using molecular dynamics approach. On the basis of obtained results it can be stated that combination of experimental research and computer simulations on molecular level provides an additional insight greatly enhancing capabilities to control and optimize the process using immobilized biocatalyst.
9
Content available remote Otrzymywanie ramnolipidu w biorcaktorze membranowym
PL
Zbadano efektywność procesu wytwarzania ramnolipidu przez Pseudomonas fluorescensc w hodowli okresowej, z dozowaniem substratu i w MGR. W celu ciągłego odbioru ramnolipidu w MBR zastosowano ultrafiltracyjną membranę ceramiczną. Substratem węglowym we wszystkich hodowlach był heksadekan. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że odbiór produktu sprzyja jego nadprodukcji i zastosowanie bioreaktora membranowego również w tego typu procesach przynosi wymierne efekty.
EN
Efficiency of rhamnolipid production by Pseudomonas fluorescensc in batch culture with substrate dosing and in MBR was investigated. Hexadecane was the carbon substrate in all cultures. In order to collect rhamnolipid continuously a ceramic ultrafiltration membrane was applied. The results clearly show that the product collection promotes its overproduction and the use of membrane bioreactor in this type of process brings notable results.
10
Content available remote Modelowanie enzymatycznej hydrolizy białek
PL
Przedstawiono założenia modelu obliczania postępu reakcji enzymatycznej depolimeryzacji, która jest przykładem reakcji szeregowo-równoległej. Opisano metodę postępowania na przykładzie reakcji hydrolizy albuminy przy wykorzystaniu termolizyny. Reakcja posłużyła do weryfikacji tego modelu. Stwierdzono złożoną kinetykę zachodzącej reakcji, hamowanej jej produktami. Uzyskano dobrą zgodność przebiegu modelowego z doświadczalnym; zarówno ogólnego stopnia przereagowania jaki składu wybranych frakcji oligopeptydów.
EN
Model assumptions of enzymatic depolymerization reaction (an example of series-parallel reactions) are presented. A method of proceeding on the example of albumin hydrolysis using thermolysin was elaborated. The reaction was used for model verification. A complex kinetics with product inhibition was proposed. A good agreement with the experimental data both for the hydrolysis degree and composition of peptides selected fractions was obtained. Therefore the model was positively veryfied.
11
Content available remote Mikrobiologiczne wytwarzanie białka o aktywności β-glukanazy
PL
W pracy przedstawiono produkcję enzymu degradującego niektóre rodzaje hemicelulozy. Białko zostało wyprodukowane przez zmodyfikowany genetycznie szczep E. coli w reaktorze mikrobiologicznym. Wskazano optymalne warunki prowadzenia procesu biosyntezy białka. Wyznaczono stałą szybkości reakcji preparatu oczyszczonego. Określono stabilność operacyjną enzymu będącą kluczowym parametrem dla potencjalnego zastosowania w procesie wielkotonażowym hydrolizy komponentów biomasy roślinnej.
EN
The paper presents production of enzyme which degrades some hemicellulose form. The protein was produced by a genetically modified strain of E. coli in the microbiological reactor. The optimal conditions for protein biosynthesis process were indicated. The reaction rate constant was determined for the purified preparation. The enzyme stability was evaluated as a crucial operational parameter for potential application in the hydrolysis of plant biomass components in a large-tonnage process.
12
Content available remote Enzymatyczna hydroliza wiązania peptydowego z oporami dyfuzyjnymi
PL
Przedmiotem badań była reakcja sprzęgania wybranej cząsteczki modelowej H-D-Tyr-OMe z nośnikiem stałym CM Sepharose. Reakcje prowadzono w buforach do aktywacji i sprzęgania różniących się odczynem pH w celu znalezienia warunków sprzyjających efektywnej immobilizacji. Następnie prowadzono hydrolizę utworzonego wiązania Ugand (aminokwas) - nośnik z wykorzystaniem różnych enzymów proteolitycznych (termolizyna, proteaza z B. licheniformis (subtylizyna), α-chymotrypsyna, proteaza z Rhizopus sp.). Sprawdzano także przebieg hydrolizy peptydów immobilizowanych na nośniku stałym. Badania wykazały potrzebę ustalenia warunków dla procesów sprzęgania i hyrolizy, w tym uwzględnienie oporów sferycznych w dostępie enzymu do substratu, celem uzyskania jak najwyższej wydajności.
EN
The object of the study was the coupling reaction of the selected molecule model HD-Tyr-OMe CM Sepharose solid support. The reactions were carried out in buffers for activation and coupling in a different pH value to find favorable conditions for the effective immobilization. Then, the hydrolysis of formed ligand (amino acid) - the carrier was carried out using different proteolytic enzymes (thermolysin, protease from B. licheniformis (subtilisin), α-chymotrypsin, protease from Rhizopus sp.). Also the hydrolysis of peptide immobilized on a solid support was checked. The research showed the need to optimize conditions for the formation of ligand -carrier bond and followed by the enzymatic hydrolysis, including the spherical access resistance of enzyme to substrate in order to obtain the best efficiency.
13
Content available remote Enzymatyczna hydroliza kwasu hialuronowego
PL
W pracy badano i opisano wykorzystanie enzymu hydrolitycznego hialuronidazy do degradacji hialuronianu (HA) w postaci natywnej i immobilizowanej na membranie warstwy. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że możliwa jest hydroliza HA prowadzona w pH dalekim od optymalnego dla działania enzymu. Uzyskane wartości stopnia hydrolizy wskazują na utrudnienia w dostępie enzymu do immobilizowanego substratu, co będzie przedmiotem dalszych badań.
EN
Use of hyaluronidase hydrolytic enzyme for degradation of hyaluronan in a native form and immobilized as a layer on the flat membrane is described in the paper. The conducted experiments show that the HA hydrolysis occurs at pH far from optimal for the enzyme activity. The calculated degrees of hydrolysis indicate the hindered enzyme access to substrate. This issue will be a subject of further research.
14
PL
W ramach badań sprawdzono efektywność spektrofotometrycznej metody OPA, wysokosprawnej chromatografii cieczowej typu SE-HPLC oraz klasycznej filtracji żelowej do monitorowania procesu enzymatycznej hydrolizy białekk na przykładzie albuminy serum. Wyniki wskazują, że metoda OPA umożliwia szybkie wstępne oszacowanie postępu proteolizy, SE-HPLC jest niezbędna do ilościowej analizy produktów hydrolizy różniących się masą cząsteczkową, a klasyczna filtracja żelowa umożliwia rozdział mieszaniny poreakcyjnej z wyodrębnieniem frakcji zawierającej produkty o pożądanym zakresie mas cząsteczkowych.
EN
In this study the effectiveness of spectrophotometric OPA method, size exclusion HPLC (SE-HPLC) and classic gel filtration were examined in case of monitoring the enzymatic hydrolysis of proteins. Research was performed on the example of serum albumin. The results indicate that OPA method enables the preliminary estimation of proteolysis progress in a short time period. The SE-HPLC is essential for the quantitative analysis of hydrolysis products with different molecular weight. In turn, gel filtration allows the separation of hydrolysate into fractions with desired range of molecular weights.
15
Content available remote Bioreaktory membranowe z warstwą biofilmu
PL
Przedstawiono rozwiązania techniczne bioreaktorów membranowych z warstwą biofilmu oraz omówiono ich zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na reaktory, w których mikroorganizmy są immobilizowane na powierzchni membrany, a membrana pełni równocześnie funkcję transportową dla substratów w formie ciekłej i gazowej. Interesującym przypadkiem jest natlenianie membranowe. Opisano efektywną realizację równoczesnych procesów aerobowych oraz anaerobowych w jednym reaktorze. Przedstawiono przegląd stosowanych membran z uwzględnieniem cech konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
Technical solutions of membrane biofilm reactors were presented with description of application, key parameters for process realization and control. Bioreactors in which microorganisms are immobilized on the membrane surface and simultaneously membrane is used to transport liquid or gaseous substrates into the biofilm were particularly considered. An interesting case represents the membrane oxygenation. It is possible to achieve simultaneous realization of integrated aerobic and anaerobic processes in a single reactor. The overviewof applied membranes regarding their construction and material aspects is presented.
16
Content available remote Biodegradacja serwatki koziej w bioreaktorze działającym w trybie ciągłym
PL
Celem badań było opracowanie procesu biodegradacji serwatki w reaktorze mieszalnikowym, działającym w sposób ciągły. Opisano kinetykę wzrostu szczepu użytego do procesu równaniem Monoda ze stałymi Km = 0,45 kg m-3 i umax = 8,52-10-5 s-1. Potwierdzono również inhibicję substratową występującą powyżej stężenia 2 kg m-3 laktozy. Dobrany szczep skutecznie biodegraduje obecną w serwatce laktozę. Przy czasie przebywania w reaktorze wynoszącym 15 h odnotowuje się spadek stężenia laktozy do poziomu wymaga wymaganego przez nadzór ochrony środowiska.
EN
The aim of this research was to elaborate the whey biodegradation process in a continuous flow stirred tank reactor. The kinetics of B. licheniformis growth was investigated and described by the Monod equation. The equation constants are as follows: Km = 0.45 kg m -3 and umax = 8.52-10-5 s-1. The substrate inhibition above the lactose concentration of 2 kg m-3 was also observed. The selected strain biodegrades effectively the whey waste. A decrease of lactose content to the level required by the Ministry of Environmental Protection for the residence time greater than 15 hrs was noticed.
17
Content available remote Enzymatyczne usuwanie nadtlenku wodoru
PL
Pokazano możliwość efektywnego zastosowania immobilizowanej katalazy, enzymu katalizującego rozkład nadtlenku wodoru, m.in. w przemyśle mleczarskim po tzw. zimnej pasteryzacji mleka. Opisano procedurę otrzymywania preparatu enzymu inkludowanego w hydrożelu oraz jego charakterystykę procesową. Przedstawiono równania pozwalające na dobranie dwóch kluczowych parametrów nośnika stanowiących o stabilności i ekonomii procesu. Równania modelowe są uniwersalne, dlatego za ich pomocą można projektować procesy z udziałem dowolnego enzymu inkludowanego w nośniku o strukturze kulistej.
EN
Catalase was immobilized in alginate capsules (diam. 2, 4 and 8 mm) and used for decompn. of H2O2 in its aq. solns. (pH 5.5–8.0, 10–40°C). The decompn. kinetics was described by the 1-st order model. The substrate concn. ratio (inside of the capsule and on its surface) decreased strongly with increasing Thiele module. The optimum process parameters (pH 6–8, temp. 24–35°C) were recommended for the H2O2 removal after pasteurization of milk.
PL
W pracy przedstawiono możliwości aplikacyjne preparatu z enkapsulowanym enzymem. Proces z jego zastosowaniem rozpatrzono na przykładzie katalazy, enzymu wykorzystywanego w przemyśle chemicznym i spożywczym do usuwania nadtlenku wodoru. Opracowano model procesu z udziałem enzymu enkapsulowanego w strukturze kulistej. Kluczowym parametrem modelu jest wartość modułu Thielego, którą ustala się poprzez dobór stężenia enzymu wewnątrz preparatu oraz rozmiar kapsułki. Obszar kinetyczny gwarantujący najpełniejsze wykorzystanie katalizatora występuje przy Ф < 0,3
EN
Application of encapsulated enzyme preparation is presented in the paper. The preparation was examined on the example of catalase - enzyme used in food and chemical industries to remove hydrogen peroxide. The process model in which the enzyme is encapsulated in a spherical structure was developed. A key parameter of this model is the Thiele modulus. Its value is controlled by the choice of enzyme concentration inside the preparation and a capsule size. A kinetic regime in which the catalyst is fully used was found for Φ < 0.3
19
Content available remote Zagospodarowanie odpadowej serwatki w kierunku aktywnych peptydów
PL
W pracy rozpatrzono hydrolizę białek serwatkowych z wykorzystaniem komercyjnych proteaz. Określono szybkość hydrolizy, przeanalizowano mechanizm reakcji oraz określono skład końcowy produktów. Uzyskano wysoki stopień hydrolizy białek serwatkowych. Wśród powstałych oligopeptydów są peptydy o właściwościach biologicznie czynnych. Najkorzystniejszy pod względem zastosowania rozkład frakcji uzyskano dla trypsyny (ponad 40% stanowią peptydy <1 kDa).
EN
Hydrolysis of whey proteins using commercial proteases is presented in the paper. The rate of hydrolysis and reaction mechanism are analyzed. The composition of final product was determined. A high degree of hydrolysis of whey proteins was obtained. Among the final products there are peptides which present the biologically active properties. The most preferred fraction distribution (more than 40% of peptides <1 kDa) was received for trypsin.
EN
The experimentally determined temperature and moisture removal relationships are discussed. The experiments were carried out for model material (gypsum spheres) dried at 200, 300, 400 and 500 W power level settings of microwaves. To compare microwave drying with convective diying the series of experiments with hot air at 150°C were performed. The temperature and mass readings were taken continuously during microwave drying using fibre optic sensors. A significant irregularity in both temperature and drying rate were revealed in microwave drying at high power levels.
PL
W pracy omówiono wyznaczone na drodze doświadczalnej relacje między temperaturą a ubytkiem masy podczas procesu suszenia mikrofalowego. Eksperymenty zostały przeprowadzone na materiale modelowym (kulkach z gipsu) suszonym przy nastawie mocy mikrofal 200, 300, 400 i 500 W. W celu porównania procesu z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz suszenia konwekcyjnego wykonano serię eksperymentów z gorącym powietrzem o temperaturze 150°C. Podczas suszenia rejestrowano w sposób ciągły zmiany masy (waga elektroniczna) i temperatury (czujniki światłowodowe). Przy wysokich poziomach mocy, zarówno w temperaturze jak i szybkości suszenia, zostały zaobserwowane istotne nieregularności.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.