Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ parametrów niezawodności elementów pompowni na jej wskaźniki systemowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy niezawodności pompowni wodociągowej o wybranej przykładowo strukturze technicznej, która ogólnie określana jest przez liczbę podstawowych i rezerwowych agregatów pompowych oraz sposób rozwiązania części ssawnej i tłocznej. Analizę ukierunkowano na ocenę wpływu wartości parametrów niezawodności głównych elementów tego obiektu technicznego (agregatów pompowych, klap zwrotnych, zasuw odcinających) na osiągane przez niego wartości systemowych wskaźników niezawodności.
EN
This paper presents the reliability analysis of a water pumping system defined through the number of operating and back up pumps as well as through the technical construction of the design of suction and pressure pump sides. The analysis focuses on the impact of the values of reliability parameters of the main elements (pump sets, backflow valves, shutoff valves) on the obtained system reliability indexes.
2
Content available remote Wykrywanie pierwotniaków Cryptosporidium spp. w próbach środowiskowych
PL
Pierwotniaki z rodzaju Cryptosporidium to pasożyty przewodu pokarmowego wielu gatunków zwierząt i człowieka. Zarażenia tymi pasożytami są przyczyną długotrwałych lub nawracających biegunek u osób z grup ryzyka, z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności. Pasożyty wytwarzają bardzo odporne na warunki zewnętrzne formy inwazyjne (oocysty), które są usuwane wraz z kałem zarażonych osobników i mogą kumulować się w zbiornikach wód powierzchniowych. Środowisko wodne zanieczyszczone oocystami stanowi jedną z głównych dróg rozprzestrzeniania się pasożytów, a zanieczyszczona woda jest główną przyczyną kryptosporidiozy u ludzi. Monitorowanie wody w kierunku obecności oocyst na różnych etapach uzdatniania wody stało się priorytetem regulowanym przez prawo w wielu krajach na całym świecie. Doprowadziło to do opracowania wielostopniowych metod wykrywania, z wykorzystaniem najnowszej techniki i metod biologii molekularnej. Stosowane metody mają na celu: (1) specyficzne i czułe wykrywanie skażenia; (2) oszacowanie skuteczności metod uzdatniania, w tym różnych metod dezynfekcji; (3) określenie źródeł skażenia; (4) określenie inwazyjności pasożyta; (5) ocenę potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. W niniejszym artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody wykrywania pierwotniaków oraz ich wady i zalety. Praca finansowana z grantu MNiSZW nr R 14 012 01.
EN
Protozoans of Cryptosporidium genus are intestinal parasites of many animals and also humans. Cryptosporidium infections are the cause of long-lasting or re-emerging diarrhea in person in risk groups- those with different levels of innate or acquired immunodeficiencies. Parasites produce invasive forms- oocysts- that are very resistant to environmental conditions and are deposited into environment in large quantities with feces of infected hosts. Oocysts may accumulate in surface water bodies. Water contaminated with Cryptosporidium oocyst constitutes one of the main route of dispersion and transmission for the parasite in human environment. Monitoring of drinking water contamination with oocysts is up to date one of the priorities in water industry, regulated by law. During last 20 years, many multi-step methods were settled for the detection of parasite in water, involving modern technologies and molecular methods. These methods are applied for: (1) highly specific and sensitive detection of parasites; (2) evaluation of effectiveness of water treatment/ disinfection methods; (3) identification of contamination sources; (4) evaluation of parasite viability/ infectivity; (5) public health risk assessment. The main aim of this article was to present the most common methods of parasite detection and to compare its advantages and disadvantages.
EN
It is presented a method of SPECT (single-photon emission tomography) cerebral images examination based on morphological spectra. The advantages of the SPECT imaging in early diagnosing of encephalic diseases are emphasized. The detected radiation levels in the SPECT imaging are visualized by luminance levels which give insight into the lesions of cerebral tissue. It is shown that a rough, on luminance level based, examination of the SPECT images can be improved if more sophisticated analytical methods are used. Basic notions and properties of morphological spectra and their applicability as tools for biomedical image analysis are shortly reminded. A simple formula for reversing transformation reconstructing of original image on the basis of a given morphological spectrum is presented. Results of experiments consisting in comparison of the morphological spectra calculated for selected pairs of testing windows in the SPECT cerebral images are shown. It has been shown that the morphological spectra can better suit to an effective comparison of views of the cerebral regions located symmetrically with respect to the brain axis separating the left and right cerebral hemispheres than the averaged luminance level.
PL
W artykule przedstawiono, w formie opisowej, realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze zmianą technologii odwadniania najdrobniejszych klas ziarnowych w kopalniach JSW SA. Przedstawiono uwarunkowania, które wpłynęły na podjęcie decyzji o uruchomieniu powyższych inwestycji w kontekście wymogów, dotyczących jakości produkowanego węgla koksowego. Opisano modernizację zakładów przeróbczych kopalń Jas-Mos, Borynia i Zofiówka w zakresie zastąpienia dwustopniowego procesu odwadniania (mechanicznej filtracji próżniowej i suszenia termicznego) jednostopniowym odwadnianiem mechanicznym w wirówkach sedymentacyjno-filtra-cyjnych. Wskazano na problem tzw. sedymentu, pojawiającego się po zastosowaniu wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych, komplikacji występujących przy jego wydzielaniu i odwadnianiu oraz jakości, która determinuje możliwość zagospodarowania.
EN
The article describes modernization of coal preparation plant of Jas-Mos, Borynia and Zofiówka mines. Two-stage dewatering process (mechanical vacuum and thermal drying) was substituted by one-stage mechanical process in screenbowl centrifuges
5
Content available Kartodiagram w wybranych programach komputerowych
PL
W artykule przedstawiono różne możliwości opracowania kartodiagramów w wybranych czterech programach komputerowych typu GIS. Omówiono mapy opracowane w sposób automatyczny, według ustawień domyślnych oraz takie, których opracowanie wspomagane jest wiedzą kartograficzną wykonawcy. Prześledzono poszczególne etapy opracowania kartodiagramu oraz możliwości programów GIS w tym zakresie. Otrzymane mapy oraz ich legendy oceniono pod względem respektowania podstawowych zasad metodyki kartograficznej.
EN
Two types of computer software can be used for map preparation: a graphic program, eg. Corel Draw orAdobe lllustrator, or Geographic Information System (GIS). The article presents various options of diagram map preparation in four selected GIS-type computer pro-grams: Maplnfo Professional 7.8, ArcMap 9.1 (from ArcGIS 9.1 package), MapViewer 7, Microsoft Map-Point 2006. The analysis involved using the programs to present statistical data in the form of a diagram map, and evaluation of the resulting map. Subsequent stages of diagram map preparation were analyzed as were the capabilities of particular programs in that respect (fig.1). The elements which are vital for map's correctness were analyzed in the first place. After defining the basie assumptions of the diagram map method and identifying errors possible at each stage it was possible to evaluate the accuracy of solutions applied in particular programs. Maps prepared using the default settings were analyzed as well as those, the preparation of which asked for some cartographic skill of the user. The analysis showed that the programs provided a similar level of options in respect to diagram map preparation. None of them is faultless, but they all have their strengths. Only MapPoint falls behind; it is significantly poorer and provides less options. It can be stated that Maplnfo, ArcMap and MapViewer are all similarly useful for diagram map preparation, although they differ in their functionalities at different stages of editing. Preparation of a proper diagram map asks for relevant cartographic skill. For a skilled user GIS programs can provide a tool for quick and simple preparation of acceptable and often visually attractive diagram maps. Programs are easy to use, so even an inexperienced user will be able to prepare a map with them. Unfortunately in such cases quality may suffer, because the programs contain some shorteomings and cartographically questionable solutions. There are also many 'traps' which await an inexperienced editor. Regretfully the programs do not include any limits as to the number of elements of the presented structure. Cartographic conventions and code of practice, which result from many years of experience should be considered during the preparation of GIS-type cartographic software. Such programs would enable any, even inexperienced, user to visualize data in a way both comprehensible and correct.
6
Content available remote Ryzyko skażenia wód naturalnych w Polsce pasożytami Cryptosporidium spp.
PL
Środowisko wodne odgrywą istotną role w rozprzestrzenianiu patogennych dla cztowieka pasożytów. Przez ostatnie dziesięciolecia Cryptosporidium uważano za mało istotnego i rzadkiego pasożyta ludzi, niemniej jednak przypadki kryptosporidiozy u ludzi były ostatnio stwierdzane w niemal 100 krajach na wszystkich kontynentach. Częstość występowania Cryptosporidium wsród osób z objawami klinicznymi waha się od 0,1 do 27,1% w krajach rozwinietych, i od 0,1 do 37,5% w krajach rozwijających się. Tak częste wystepowanie kryptosporidiozy u ludzi wiąże się przede wszystkim ze złym stanem sanitarnym oraz brakiem dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Wodnopochodne infekcje u ludzi tym pasożytem stanowią również poważny problem epidemiologiczny w Polsce. W prezentowanym artykule przedstawiona zostanie biologia stadiów dyspersyjnych (oocyst) Cryptosporidium, jednego z częściej występuiących w Polsce pasożytniczych pierwotniaków człowieka, rozmiar skażenia środowiska tym pasożytem oraz kierunki rozwoju metod wykrywania tego pasożyta w wodzie.
EN
Water environment plays the crucial role in distribution of human pathogenic parasites. In past years Cryptosporidium parasites were believed to be the rare and not important human pathogens, but recently human cryptosporidiosis cases were identified in about 100 countries all over the world. Prevalence of Cryptosooridium in humans with symptoms of gastroenteritis varies between 0.1 anc 27.1% and 0.1 and 37.5% in developed and developing countries, respectively. Pure hygienic conditions and restricted access to safe drinking water resources result with the wide distribution of cryptosporidiosis in humans. Waterborne Cryptosporidium infection in humans constitute also the serious epidemiological problem in Poland. In present lecture we will focus on biology of Cryptosporidium dispersal stages (oocysty), one of the most common protozoan parasite of humans in Poland, on the scale of environment contamination with Cryptosporidium and on new methods for the detection of this parasite in water.
PL
Przedstawiono zasady funkcjonowania zakładu mechanicznej przeróbki węgla, który będzie utworzony w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Zakład ten powstanie w wyniku wyodrębnienia zakładów przeróbki z poszczególnych kopalń spółki. Zakład ten będzie świadczył usługi dla poszczególnych kopalń spółki.
EN
The Integrated Coal Preparation Plant (OCPP) for the joint-stock JSW S>A will be created. In the paper the principles of operation of the ICPP and the benefits results from its creation are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.