Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gips syntetyczny. Składniki opracowanej mieszanki badano w celu określenia podstawowych właściwości technicznych i użytkowych. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach.
EN
Research was carried out on the technological properties of plaster mixtures developed at the Foundry Research Institute. Developed were mixtures of ceramic compounds in which the basic material was synthetic plaster. The components of the developed compound were examined in order to determine basic technical and commercial properties. The test results are presented in the figures.
PL
Podjęto działania w zakresie wykonania odlewu artystycznego, to jest medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa - z wykorzystaniem techniki szybkiego prototypowania. Opisano najważniejsze operacje technologiczne procesu od rysunku 2D do gotowego wyrobu. Wykazano, że teza postawiona w pracy - jest możliwa do realizacji według najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w technologii odlewniczej.
EN
Steps have been taken to make an art casting - a medal commemorating the 65th Anniversary of the establishment of the Foundry Research Institute in Cracow, using a rapid prototyping technique. The most important technological operations from a 2D drawing to the finished product were described. It has been shown that the argument put in the study can be brought into effect using the most modern solutions of foundry technology.
PL
Przedstawiono proces technologiczny odlania kopii XIX w. krucyfiksu z Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Stróży k. Myślenic metodą wytapianych modeli. Opisano metodę rekonstrukcji i sposób przygotowania modeli z mieszanki woskowej firmy Castaldo. Zwrócono uwagę na zastosowane materiały, sposób wykonania formy ceramicznej i podano parametry procesu odlewniczego.
EN
The technological process of casting the replica of the crucifix (from the XIXth century) from the Holy Mother Polish Queen church in Stróża near Myślenice performed by the investment casting method is described in details. The reconstruction method and the way of models preparation from the wax mixture of the Castaldo Company is described. The attention was drawn to applied materials, the way of making the ceramic mould and the parameters of the casting process were given.
PL
Przedstawiono charakterystykę toruńskich wyrobów złotniczych z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przytoczono wyniki badań składu chemicznego metodą XRF wykonane urządzeniem NITON kilkuset obiektów zabytkowych oraz zestawiono je w tabeli. Podjęto próbę interpretacji wyników pomiaru z zastosowaniem sieci neuronowej "Odwzorowanie Sammona". Wskazano, jak istotne są dla kustoszy muzeów takie badania, rozszerzając w ten sposób zasób informacji o obiektach muzealnych.
EN
The characteristics of goldsmith objects included in the collection of Regional Museum in Torun were presented. The results of the chemical composition measurements taken by XRF method on a Niton device on hundreds of historic objects were given and the concluding findings were summarised in a table. An attempt was made to interpret the results of measurements using a "Sammon Mapping" neural network. It was indicated how important these investigations are for museum keepers, extending the range of information about museum objects.
PL
Opisano zasadę działania przenośnego analizatora składu chemicznego wykorzystującego mikrofluorescencję rentgenowską. Podano krótki opis działania przyrządu Niton. Zestawiono przykładowe składy chemiczne luf działowych z ubiegłych wieków na świecie i przytoczono wyniki pomiarów składu chemicznego luf armatnich znajdujących się w Zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu.
EN
The principles of operation of a portable X-ray microfluorescence analyser of the chemical composition were described. A short characteristic of the Niton device was also given. Examples of chemical compositions of the gun barrels from past centuries examined in different countries were specified and compared with the results of the chemical composition measurements made on the gun barrels kept in an Armoury of the Royal Wawel Caste in Cracow.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe metody wykonywania odlewów artystycznych oraz dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów wykonania oprzyrządowania i odlewów. Wskazano na możliwości zastosowania w procesie wytwarzania odlewów artystycznych technologii modeli wytapianych, formowania w mułku oraz metody Shawa. Zwrócono uwagę na wady i zalety poszczególnych metod. Doświadczenia w zakresie odlewnictwa artystycznego, mimo jego szerokiego rozpowszechnienia, wskazują, że jednak każdy odlew artystyczny wymaga indywidualnego podejścia do technologii jego wykonania.
EN
In the article basic methods of making art castings are described. Photographic documentation from the particular stages of making tools and castings are presented. Possibilities of application in the process of manufacturing art castings: lost wax process, fine sand moulding and Shaw process are indicated. Attention has been paid to advantages and disadvantages of the particular methods. The experiments in artistic foundry practice show that although it is widely spread, each art casting requires an individual approach to the technology for its making.
PL
W artykule omówiono przewiercanie pokładu węgla brunatnego w BOT KWB "BEŁCHATÓW" S.A. świdrem nowej generacji z obrotowymi nożami stycznymi. Podano wydajności przewiercania warstw węgla brunatnego oraz omówiono wyniki w porównaniu do uzyskiwanych dotychczas rezultatów wiercenia świdrem trójgryzowym uzębionym tej samej średnicy. Wykazano, że świder nowej generacji jest rozwiązaniem alternatywnym do powszechnie stosowanego świdra trójgryzowego o zębach frezowanych.
EN
In the paper are discussed drilling layers lignite deposit in BOT KWB "Bełchatów" S.A. of the new generation of the head with rotary tangens bit. In the paper have been given an efficiencies of drilling layers lignit. These test results have been compared with results drilling with rolling three-cone hit looks like the same diameter. Finally were pointed that new generation rotary bit is alternative solution to universal used roller three-cone bit.
PL
W artykule przedstawiono świdry (koronki) nowej generacji z wymiennymi obrotowymi nożami stycznymi do wiercenia i rozwiercania otworów w złożach o średniej zwięzłości, a także do wiercenia horyzontalnego i powrotnego. Przedstawiono rozwiązania poglądowe i konstrukcyjne świdrów do wiercenia otworów strzałowych i rozluźniających w górnictwie odkrywkowym i podziemnym o zakresie średnic od phi 105 do 216 mm oraz do wiercenia i rozwiercania otworów hydrologicznych, a także geologiczno-poszukiwawczych o zakresie średnic phi 250--670 mm.
EN
In the paper are presented drills (heads) of new generation with replacable rotary tangential bits for drilling and reaming holes in formations of medium cohesiveness usable also for horizontal and return drilling. There are presented illustrative and design solutions of drills for blasting and relaxing holes drilled in open-cast and underground mining of diametres range phi 105--216 mm and for drilling and reaming hydrogeological as well as geological - exploratory holes of diametres between phi 250 mm and phi 670 mm.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne nowej generacji świdrów z obrotowym, wymiennymi, samoostrzącymi się nożami stycznymi, do wierceń hydrogeologicznych w utworach czwarto- i trzeciorzędowych. Omówiono proces pilotażowego wiercenia w tych utworach na złożu KWB "Bełchatów", świdrami nowej generacji o średnicy 216 mm, 311 mm i 444 mm ze stycznymi nożami obrotowymi opracowanymi w Akademii Górniczo-Hutniczej, jako alternatywnie lżejszymi i dużo tańszymi narzędziami wiertniczymi w porównaniu do stosowanych powszechnie świdrów gryzowych.
EN
Design solutions of the new generation drills with rotary tangent replacement and self-sharpening bits which are used in hydrological drillings in Quaternary and Tertiary formations are presented. The process of the test drilling such formations in the deposit of KWB "Bełchatów" using new generation heads of 216 mm, 311 mm and 444 mm diameter with rotary tangential bits. These heads developed in the Akademia Górniczo-Hutnicza (University of Mining and Metallurgy) are more lightweight and much cheaper compared with commonly used saw-tooth bits.
10
PL
W artykule dokonano porównania wyników klasycznego matematycznego modelowania i optymalizacji uzyskanych w trakcie syntezy bezniklowych siluminów tłokowych [1], z rezultatami przetwarzania tych samych danych eksperymentalnych przy wykorzystaniu metodologii sztucznych sieci neuronowych (ang. artificial neural networks) [2]. Prezentowany materiał stanowi fragment szerszego opracowania realizowanego w 2005 roku w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie - w ramach działalności statutowej, na zlecenie (nr 4041/00) Ministerstwa Edukacji i Nauki - pod tytułem: "Wykorzystanie sieci neuronowej do analizy parametrów technologicznych i konstrukcyjnych odlewów" [2].
EN
In the article a comparison has been made between the results of standard mathematical modeling and optimization during synthesis of nickel-free piston silumins [1] and the results obtained during processing of the same experimental data by the methods of artificial neural networks [2]. The material presented is a fragment of broader study executed in 2005 by the Foundry Research Institute in Cracow within its statutory activity. The study no. 4041/00 commissioned by the Ministry of Science and Education was done under the heading of "Application of neural networks in analysis of casting design and engineering parameters" [2].
PL
Epoka Oświecenia w dziejach narodu polskiego zaowocowała wieloma znaczącymi osiągnięciami zarówno na polu społecznym i politycznym, jak i literatury i sztuki. W ten nurt działania wspaniale wpisuje się postaś Stanisława Staszica, człowieka o różnorodnych zainteresowaniach, człowieka myślącego i człowieka czynu. Stanisław Staszic był godnym do naśladowania wzorem dla współczesnych i nadal stanowi wzór dla przyszłych pokoleń.
EN
The Enlightenment period has fructifield in the history of the polish nation with numerous significant archievements in the social and political fields as well as in the fields of literature and art. In this current excellently the person of Stanisław Staszic writes himself excellently in this current as a man of different interests, as a thinker and a man of action. Stanisław Staszic is worthy to be emulated as a paragon for contempraries as well as for future generations.
PL
Zestawiono istotne fakty z życia Papieża Jana Pawła II wskazując na jego ścisłe związki z Krakowem. Przedstawiono niektóre dlewy poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II znajdujące się w tym mieście. Stwierdzono, że Kraków najbliższe lsercu Papieża miasto posiada największą na świecie ilość pamiątek, w tym odlewów poświęconych Wielkiemu Polakowi. Zaproponowano stworzenie elektronicznej bazy wspomnianych odlewów wykorzystującej najnowsze osiągnięcia techniki komputerowej.
EN
Somme essential facts taken from the life of the Pope John Paul II indicating his close connections with Cracow were put together in the article. There also were presented some castings being located in Cracow, devoted to the Pope John Paul II. It was stated that Cracow, a town nearest to the Pope's heart, possesses the world greatest amont of souvenirs herein castings devoted to the Great Pole. It was proposed to create an electronic base of the mentioned casting by utilizing the newest achievements in the computer technology.
PL
Dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża "Bełchatów" niezbędne jest wcześniejsze odwodnienie górotworu. Odwodnienie realizowane jest za pomocą wielkośrednicowych otworów odwodnieniowych najczęściej wierconych urządzeniami z odwrotnym obiegiem płuczki wymuszonym podnośnikiem powietrznym. Metoda ta pozwala na szybkie przewiercanie warstw wodonośnych i ograniczenie do minimum szkodliwego oddziaływania płuczki na strefę przyodwiertową. Jest to szczególnie istotne w przypadku występowania skomplikowanej budowy geologicznej z jaką mamy do czynienia w KWB "Bełchatów" SA Występują tu znaczne różnice zarówno w głębokości zalegania poszczególnych utworów jak i w ich miąższości i rozprzestrzenieniu. Dla realizacji odwodnienia złoża w takich warunkach wymagane jest wiercenie otworów o różnych konstrukcjach i głębokościach. Największe doświadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju prac zdobyło Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne "Hydropol" S.A Kraków, które uczestniczy od samego początku przy realizacji odwodnienia KWB "Bełchatów" SA. W oparciu o zdobyte doświadczenia przedstawiono techniczne i technologiczne problemy realizacji studni odwadniających, otworów obserwacyjnych i technicznych na tle zmieniających się warunków geomechanicznych, związanych z postępującym odwodnieniem górotworu. Szczególny nacisk położono na wdrożenie nowych technik i technologii związanych zarówno z procesem wiercenia studni i otworów obserwacyjnych jak ich uaktywnianiem.
EN
For excavation of the brown coal from the deposit "Bełchatów" indispensable is former dewatering of rock mass. Dewatering of brown coal beds with large-diameter dewatering wells is one of the most efficient methods. These wells are often drilled with reverse mud circulation forced by air lift. This method enables quick drilling of aquifers and minimizing hazardous impact on the near-well zone. This is especially important in the case of complex geological conditions encountered in Brown Coal Mine "Bełchatów" SA, where particular horizons are deposited at different depths. They also vary in their thickness and range. Dewatering of a bed in such conditions necessitates using wells of different depth and construction. Among the most experienced companies dealing with dehydration is a geological company „Hydropol” SA Kraków, which participated in dewatering of "Bełchatów” SA from the very beginning. On the basis of the gained experience, the authors discussed technical and technological problems encountered during drilling dewatering wells, observation and technical wells on the background of changing geomechanical conditions, connected with the proceeding dewatering of rock mass. Special emphasis was put on implementing new techniques and technologies of drilling wells and observation wells, and putting them to use.
PL
Wysad solny "Dębina" stanowi lokalne wyniesienie permskiego złoża soli pomiędzy dwoma złożami węgla brunatnego "Bełchatów" i "Szczerców". Występujące w najbliższym otoczeniu wysadu wody podziemne posiadają zróżnicowany skład chemiczny i podwyższoną zawartość chlorków. W warunkach naturalnych wody te pozostawały jednak w równowadze z wodami słodkimi występującymi w tym rejonie. Na skutek zbliżania się frontu eksploatacyjnego, a tym samym i systemu odwadniania Pola "Bełchatów" powstało zagrożenie rozmywania wysadu w wyniku istotnej zmiany pola hydrodynamicznego i zwiększonego przepływu zasolonych wód od strony wysadu do urządzeń odwadniających odkrywki. Dla zabezpieczenia środowiska wodnego przed nadmiernym zrzutem wód o podwyższonej zawartości chlorków i ograniczeniem przepływu wód w bezpośrednim rejonie wysadu solnego zaprojektowano barierę studni depresyjnych, spełniającą role ekranu hydraulicznego. Wykonana do roku 1992 bariera hydrauliczna potwierdziła skuteczność zaprojektowanego rozwiązania. Byl to pierwszy etap bariery. Ponieważ zasięg robót górniczych zwiększył się zaprojektowano nową barierę odwadniającą studni o głębokościach do 400 m. Wraz ze wzrostem głębokości studni w istotnym stopniu wzrosły trudności technologiczne ich wykonania. W artykule przedstawiono zasady projektowania mechanicznych i hydraulicznych parametrów technologii wiercenia studni odwadniających przy uwzględnieniu występujących w rejonie wysadu solnego warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Właściwie zaprojektowane parametry technologii wiercenia pozwolą uzyskać większe prędkości wiercenia otworów, a tym samym skrócą czas oddziaływania płuczki na strefę przyodwier-tową. Pozwoli to graniczyć częstotliwość występowania komplikacji wiertniczych i uzyskać większą sprawność hydrauliczną studni.
EN
The salt diapir "Dębina" is a local elevation of the Permian salt deposit between two brown coal beds in Bełchatów and Szczerców. Groundwaters present in the neighbourhood of the diapir vary in their chemical composition and increased chloride content. In natural conditions these waters were in equilibrium with fresh waters in this area. Owing to the advancing exploitation front, and so the "Bełchatów" field dehydration system, a hazard of washing out of the diapir as a result of a significant change of hydrodynamic field, and increased flow of saline waters from the diapir to the dehydration devices installed in the opencast. To protect the water environment against an excessive discharge of waters with increased chlorides content and limit water flow in the immediate neighbourhood of the saline diapir, a barrier of depression wells was designed to play the role of a hydraulic screen. The hydraulic barrier made in 1992 proved the efficiency of this solution. It was the first stage of wells barrier. As the scope of those miner's needs has been an larged, a new dehydration barrier was worked out. It consisted of wells 400 m. With the increasing depth of the well, more technological problems were encountered in the course of drilling. The principles of designing mechanical and hydraulic parameters of drilling dehydration wells are presented in the paper, accounting for geological and hydrogeological conditions in the area of the diapir. Properly designed parameters of drilling technology should enable obtaining higher rates of drilling wells, thus shortening the time in which drilling mud affects the near-well zone. This should also limit the frequency of drilling break-downs and achieve a higher productivity of the hydraulic well.
PL
Wskazano na niektóre aspekty szybkiego prototypowania, bardzo prężnie ostatnio rozwijającej się dziedziny przemysłu na świecie. Przedstawiono kolejne etapy tworzenia prototypu - nakrętki, począwszy od pomysłu - rysunku 3D, stworzonego na ekranie monitora (CAD), poprzez uzyskanie modelu papierowego z wykorzystaniem jednej z metod RPS - LOM (Laminated Object Manufacturing), następnie wykonanie formy ceramicznej, jej wypalenie (metoda wypalanych modeli), zalanie ciekłym stopem aż do gotowego wyrobu. Wskazano na zalety powyższego procesu wytwarzania prototypu.
EN
Some aspects of the rapid prototyping, afield of industry which lately has been developing very quickly in the world, are presented. The succeeding stages of making a prototype - a nut - are given: from the idea, it means a 3D drawing created on the monitor screen (CAD), through the obtaining of a paper model with utilizing one of the RPS-LOM (Laminated Object Manufacturing) method, next making a ceramic mould, its burning (by the burnt out patterns method) and at last by pouring with liquid alloy to obtain a ready product. The advantages of the above-mentioned process of making a prototype are pointed out.
PL
Przedstawiono niektóre możliwości wykorzystania skanerów 3D w tzw. inżynierii odwrotnej (reverse engineering). Opisano dwa typy skanerów 3D firm KOMCA-MINOLTA - Japonia i SMARTTECH - Polska oraz podano niektóre dane dotyczące oprogramowania, stanowiącego ich wyposażenie. Zestawiono skony podstawowe dla dwóch typów odlewów: odlewu technicznego ,,raczek" oraz odlewu archeologicznego formy metalowej z epoki brązu. Omówiono skanowanie 3 D wybranych eksponatów, eliminację ,, szumów" i sporządzanie plików *.iges oraz *.stl. Podano niektóre dane w odniesieniu do symulacji wstępnej i przygotowania danych systemowych do wykonania modeli w technice szybkiego prototypowania ŁOM. Przedstawiono wykonane modele i dokonano pomiarów niektórych parametrów, a odchyłki wymiarowe zestawiono w tablicy. Zaprezentowano wnioski.
EN
Some possibilities of using 3D scanners in the so-called ,,reverse engineering" have been presented. Two types of 3D scanners produced by KONICA-MINOLTA, Japan and SMARTTECH, Poland have been described and some data concerning the software they are equipped with have been given. The most important scans for the two types of castings: a technical casting o f "a drill bit" and an archeological casting of a metal pattern from the Bronze Age have been compiled. The 3D scanning of the chosen exhibits, the elimination of "noises " and making *.iges and *.stl files have been discussed. Some data dealing with the initial simulation and preparation of the system data for making patterns in the LOM technique have been presented. The produced patterns have been shown and the measurements of some parameters have been taken; the dimensional deviations have been set up in the form of a table. Conclusions have been drawn out.
PL
Przedstawiono charakterystykę urządzenia LOM 2030E, którym dysponuje Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Opisano -wykorzystanie technologii RPS-LOM(Rapid Prototyping System - Laminated Object Manufacturing) do wykonania elementów w celu wizualizacji rzeczywistej ich prototypu. Przedstawiono przy kłady modeli wykonanych tą techniką. Wskazano na kierunki wykorzystania RPS-LOM i stwierdzono, że RPS-LOM należy do wiodących rozwiązań w przemyśle, stwarzając duże możliwości w zakresie przygotowania prototypu, nowych uruchomień produkcji, a także w odtworzeniu zużytych części maszyn.
EN
A short characteristic of the installation LOM 20300E, being at the disposal of the Foundry Research Institute in Cracow, has been presented. The utilization of the RPS technology (Rapid Prototyping System - Laminated Object Manufacturing) to manufacture elements in order to make real visualisation of their prototypes has been described. The examples of models made by this technique have been given. The trends for utilizing RPS-LOM belong nowadays to the leading solutions in the industry. This technology indicates great possibilities in the range of preparation the given prototype and also in reproducing the used machine parts.
PL
Przedstawiono fakty związane z odkryciem " Skarbu " z Roska k. Wielenia i dokonano wstępnej analizy warunków odlania tych odlewów. Omówiono badania wytypowanych odlewów ważne z punktu widzenia ich jakości. Przeprowadzono badania radiograficzne, badania składu chemicznego z uwzględnieniem klasyfikacji za pomocą sztucznej sieci neuronowej, tj. odwzorowania Sammona, badania metalograficzne i za pomocą mikroskopu skaningowego oraz opracowano wnioski.
EN
The facts connected with the discovery of the "Treasure " from Roska near Wielen are presented and the initial analysis of the conditions of pouring those castings has been made. Examinations of the selected castings important from the point of view of their quality have been carried out. Those were the following examinations: radiography, chemical composition including classification by means of artificilal neural network (Sammon mapping), metallography and SEM. Finally the relevant conclusions have been drawn.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.