Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The thermal comfort of a foundry worker is very important and related to many factors, i.e., the structure of the protective clothing assembly, the number of layers and their thickness, as well as the distance between the body and appropriate underwear. The research undertaken aimed at checking thermal insulation for assemblies consisting of aluminized protective clothing and appropriate underwear in two sizes and without underwear. Measurements of the clothing thermal insulation were conducted using a thermal manikin dressed in two-layer protective clothing and three kinds of underwear products covering the upper and lower parts of the manikin. The first part of the paper presents a comparison of results of thermal insulation measurement of two kinds of protective clothing: a traditional one made of aluminised glass fabrics and a new one made of aluminised basalt fabrics. Each of the protective clothing was worn on three kinds of underwear products in m and s sizes. The influence of the underwear size was noted. In the second part of paper, measurements were made for two aluminized basalt clothing variants: commercial and a prototype with modifications in static and dynamic conditions. The results were discussed.
PL
Aktualnie obserwuje się tendencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie występuje wiele czynników zagrożenia zdrowia. Jednym z miejsc pracy, gdzie pojawiają się szkodliwe czynniki, tj. wysoka temperatura, zanieczyszczenie, hałas czy ostre krawędzie i przedmioty, jest stanowisko pracy hutnika. Liczne zagrożenia oraz szkodliwe czynniki panujące w hucie przyczyniają się do pogorszenia komfortu fizjologicznego i psychicznego pracowników odlewni. Dlatego też stosowana jest specjalistyczna odzież ochronna, w celu zapobiegania szkodliwemu działaniu wysokiej temperatury.
EN
Foundry worker activity involves remaining in a high temperature while working close to a melting furnace. Special clothing made from aluminized fabrics for this action ensures protection against high temperature. However, the problem is that the existing so far suits have not been breathable. This paper the presents the utility comfort parameters of underwear goods which can be used under protective clothing. The special structure of underwear should assure the maintainance of constant temperature of the body. In order to compare the basic functions, namely ensuring comfort of use, innovative underwear products underwent measurements on a thermal manikin. Moreover a comparison between new raw material solutions of underwear and traditional cotton underwear was made. Additionally the air and water vapour permeability of knitted fabrics were measured. The aim of the study was also to determine such properties as the thermal insulation, air and water vapour permeability of underwear products that influence the physiological comfort of foundry workers in order to choose the best one for foundry worker activity.
PL
Podczas pracy przy piecu odlewniczym, pracownik narażony jest na działanie wysokiej temperatury. Ubranie ochronne dla odlewnika wykonane jest z aluminizowanej tkaniny, która zapewnia ochronę przed działaniem wysokiej temperatury. Brak przepuszczalności powietrza oraz pary wodnej specjalistycznej odzieży ochronnej stanowi duże utrudnienie wykonywania rutynowych czynności prac odlewniczych. W artykule podjęto próbę doboru bielizny, która zapewni komfort użytkowania podczas pracy w wysokiej temperaturze. W celu porównania komfortu użytkowania tradycyjnej bielizny bawełnianej z nowymi rozwiązaniami bielizny z zastosowaniem włókien syntetycznych oraz specjalnych konstrukcji splotów wykonano pomiary izolacyjności cieplnej różnych rodzajów bielizny na manekinie termicznym. Ponadto wykonano pomiary przepuszczalności powietrza i pary wodnej wybranych rodzajów bielizny. Analiza porównawcza pozwoliła na tym etapie badań wybrać bieliznę zapewniającą najlepszy poziom komfortu użytkowego w porównaniu z innymi wytypowanymi do badań typami bielizny.
EN
The aim of work was to conduct research, how the structure of textile packages with the use of aluminised glass and basalt fabrics influence the thermo-physiological comfort of user in the protective clothing. To achieve this purpose in addition to the aluminized fabrics, two thermo-insulation inserts were examined. All of chosen materials were tested to determine thermal properties of textiles necessary to create the protective clothing with the aluminised basalt fabric content, which in the next step of research will be able to constitute clothing packages. To evaluate the heat insulation the tests were done on the Alambeta device. This device enables to assess parameters of heat flux transport through textiles in defined conditions. Analysis of obtained results of thermal insulation showed that the aluminised basalt fabrics have thermal properties similar or even better comparing to the aluminised glass fabrics.
EN
The aim of the study was to prepare and develop the essential elements for the implementation of virtual simulation of clothing protecting against heat in order to carry out the next steps of the clothing modeling in three-dimensional space. In this manner it’s possible to demonstrate the potential of computer system-aided design and a new approach to the design process on the example of the project of clothing protecting against the high temperature. The work has been done using the Lectra CAD system. The software of CAD system used in the project included modules enabling to generate and to model the forms of clothing, its visualization, as well as the virtual simulation of clothing taking into account the sewing process in MODARIS. Hardware device such as DIGITIZER was used to allow the digitization of data.
EN
In the present study, samples made of AISI 4140 steel pre-treated with gas nitriding and coated with different PVD coatings (multimodule CrN/CrCN coatings and gradient CrN/CrCN coatings) were investigated in terms of adhesion and wear resistance. Wear tests, in which duplex-treated pins were mated to hardened ball bearing steel discs, were performed with a pin-on-disc machine. To examine the influence of the nitrided layer on the performance of the coating–substrate composite, coatings were deposited on hardened as well as on nitrided samples, which were prepared under different nitriding conditions. The results of the investigation showed improved wear properties of the nitrided hardcoated specimens compared to the non-nitrided ones, especially when the nitrided layer consists of a solely diffusion zone. In the scratch test among investigated samples, the greatest value of LC1 and LC2 were obtained for coatings deposited on the nitrided substrate without a subsurface zone of nitrides (without compound layer). For the gradient coatings, the best adhesion of the coating to the substrate, characterized by LC1 and LC2 factors, was observed for the coating with the parabolic change of carbon concentration in the CrCN layer.
PL
Celem przedstawionych badań była ocena adhezji oraz odporności na zużycie kompozytów powłoka PVD/azotowane podłoże ze stali 4140 w zależności od rodzaju powłoki i budowy warstwy azotowanej. Brano pod uwagę powłoki wielomodułowe o dwuwarstwowym module CrN/CrCN oraz powłoki gradientowe ze zmiennym stężeniem węgla ukształtowanym w formie parabolicznej oraz pierwiastkowej. Rezultaty badań wskazują na wzrost odporności na zużycie badanego kompozytu w przypadku azotowanego podłoża w porównaniu z nienaazotowanym. Jest on szczególnie wysoki w przypadku kiedy powłoki są nanoszone na warstwę azotowana zbudowaną wyłącznie ze strefy dyfuzyjnej, bez przypowierzchniowej strefy azotków. W badaniach adhezji metodą zarysowania najwyższe wartości wskaźników Lc1 oraz Lc2 obserwuje się również dla tego przypadku. W przypadku powłok gradientowych najwyższe wartości tych wskaźników otrzymano dla parabolicznej zmiany stężenia węgla w warstwie CrCN.
PL
W artykule podjęta została próba zastosowania nowej technologii pomiaru zmiany barwy z wykorzystaniem urządzenia DigiEye. Porównanie DigiEye z powszechnie wykorzystywanym w przemyśle spektrofotometrem Mecbeth 2020 miało na celu określenie zależności między wskazaniami obu przyrządów pomiarowych. Próbki do oceny zmiany barwy na obu urządzeniach poddano naświetlaniu w aparacie Xenotest 150. Proces starzenia został zrealizowany wg metody niebieskiej skali. Wyniki badań uzyskano poprzez pomiar przed testem starzenia oraz po każdym zwolnieniu przesłony podczas naświetlania badanych próbek. Analiza wyników zmiany barwy została wykonana w systemie barwnym CIE L*a*b*. Badania przeprowadzono dla tkanin poliestrowych przeznaczonych na wierzchnie wyroby odzieżowe.
EN
In the paper there is presented a trial of application of new measurement principle of colour change with the use of DigiEye device. Comparison of DigiEye with commonly use in the textile industry spectrophotometer Macbeth 2020 was an aim of determination of relationship between parameters of both measurement systems. Samples for the colour change assessment on both measurement systems were first aged in the Xenotest 150. Ageing process was done according to the method of blues scale. Results were obtained by the colour measurement devices before and after the ageing test each releasing the diaphragms during exposing the examined samples on the light. Result of colour change were obtained in the colour system CIE L*a*b*. The measurements were done for PES fabrics destined on the outer layers of clothing.
EN
The aim of this work was to determine the influence of the fatigue bending of textile packages consisting of aluminised basalt woven fabrics, textile inserts and linings on their structural and thermal insulation properties. For the process of bending, an STM 601/12 device of the SATRA company was used. Three kinds of aluminised basalt woven fabrics were examined in our research, differing in the mass per square meter and textile packages. In the paper the bending process of basalt fabrics and their textile packages are described. A proper combination of material components enabled the creation of five variants of textile packages. The next state of our work was the examination of changes in heat transport properties of the textile packages before and after fatigue bending. As a conclusion we state the influence of fatigue bending on heat transport properties.
PL
Celem pracy było określenie wpływu procesu cyklicznego obciążenia zmęczeniowego w postaci zginania aluminizowanych tkanin bazaltowych i pakietów tekstylnych z ich udziałem na właściwości mechaniczne i transport ciepła. W toku realizacji badań wytypowano najlepszy wariant pakietów materiałów pod względem wybranych kryteriów użytkowych. Do badań zmęczeniowych na zginanie wykorzystano przyrząd STM 601/12 firmy SATRA. Badaniom zostały poddane trzy rodzaje aluminizowanych tkanin bazaltowych różniące się splotem i masą powierzchniową oraz ich pakiety tekstylne. W publikacji opisano pęknięcia badanych tkanin i ich pakietów tekstylnych. Odpowiednia kombinacja materiałów składowych pozwoliła stworzyć pięć wariantów wzorów pakietów tekstylnych. Kolejnym etapem pracy było porównanie zmian właściwości termoizolacyjnych wzorów pakietów tekstylnych przed i po cyklicznych badaniach zmęczeniowych na zginanie.
8
Content available remote Nowoczesne rozwiązania w zakresie wytwarzania i kontroli jakości emulsji
PL
W celu określenia stabilności i jakości układów emulsyjnych stosuje się badania reologiczne. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych emulsji kosmetycznych. Emulsje te wytworzono z pomocą nowoczesnego miksera recepturowego Unguator 2100. Do otrzymania emulsji kosmetycznych w procesie „na zimno” wykorzystano złożone układy wosków.
EN
Rheological studies are applied to determine the stability and the quality of emulsion systems. In this paper work research of rheological properties are shown. Emulsions were prepared by using a modern mixer Unguator 2100. In preparation of cosmetic emulsions in cold process, complex waxes systems were used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.