Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania terenów zalewowych na przykładzie zlewni rzeki Kłodnicy. Wieloletnia działalność wydobywcza, prowadzona przez kopalnie węgla kamiennego znajdujące się w granicach zlewni, doprowadziła do osiadań powierzchni terenu, utworzenia zalewisk w nieckach osiadania, zaburzeń grawitacyjnego spływu wód i w konsekwencji do zwiększenia zagrożenia powodziowego. Do określenia wzajemnego oddziaływania rzeki i terenów zalewowych wykorzystano oprogramowanie Duńskiego Instytutu Hydrauliki (DHI) - MIKE 11, umożliwiające opracowanie modeli jednowymiarowych. Modelem objęto odcinek Kłodnicy od km 67+313 do km 48+988. Dysponując gotowym modelem hydraulicznym, wykonano obliczenia modelowe dla fali hipotetycznej o kulminacji odpowiadającej przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 0,1%. W efekcie przeprowadzonych obliczeń określono potencjalne miejsca wystąpienia terenów zalewowych w dolinie rzecznej.
EN
The article presents the methodology of determining location of flood plains based on the example of the Kłodnica River basin. Many years of mining activity carried out by coal mines located within the area of the basin led to soil settlements filling with water, to disturbances in gravitational water flow and, as a consequence, to an increased flood risk. To determine the mutual interactions between the river and the flood plain, the authors used the Danish Hydraulic Institute’s software - MIKE 11, allowing elaboration of one-dimensional models. The model covered the Kłodnica River section from km 67+313 to km 48+998. Having a complete hydrological model, the authors performed model calculations for a hypothetical wave of the culmination corresponding to the exceedance probability of p = 0.1%. The calculations allowed determining the location of potential flood plains in the river valley.
PL
Jednym z negatywnych skutków podziemnej eksploatacji węgla kamiennego jest zaburzenie warunków wodnych na powierzchni terenu i wzrost zagrożenia powodziowego. Górna część zlewni rzeki Kłodnicy należy do obszarów, gdzie od wielu lat prowadzone są roboty eksploatacyjne, a skutkiem prowadzonych prac są zaburzenia grawitacyjnego spływu wód powierzchniowych oraz powiększający się zasięg podtopień i zalewisk w dolinie rzeki i jej dopływów. W obszarze tym przewiduje się dalszą podziemną eksploatację węgla kamiennego, która prowadzona będzie głównie systemem z zawałem stropu i docelowo obejmie okres do roku 2045. Maksymalne prognozowane osiadania terenu dochodzić będą do wartości około 17,5 m. Do wyznaczenia zasięgu stref zagrożenia powodziowego w zlewni Kłodnicy, na odcinku jej przepływu przez obszary górnicze kopalń, opracowano dwuwymiarowy model rzeki z wykorzystaniem oprogramowania MIKE FLOOD, pakietu łączącego w sobie model jednowymiarowy MIKE 11 i dwuwymiarowy MIKE 21, pozwalającego określić wzajemne oddziaływanie rzeki i terenów zalewowych. Obliczenia wykonano dla fali hipotetycznej o kulminacji odpowiadającej przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 0,2%. W artykule przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonych dla dwóch scenariuszy powodziowych: uwzględniających aktualne ukształtowanie powierzchni terenu odwzorowanego w postaci Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz dla powierzchni terenu obniżonej o wielkość prognozowanych osiadań, wykorzystując zmodyfikowany NMT. Jako narzędzie wspomagające proces modelowania wykorzystano oprogramowanie ArcGIS Desktop. Prognozowane obniżenia powierzchni terenu zwiększą zagrożenie powodziowe w górnej części zlewni Kłodnicy. Nastąpi pogorszenie warunków spływu wód i zwiększenie zasięgu obszarów bezodpływowych, a strefa zalewowa będzie stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej.
EN
One of the negative effects of underground coal mining operations is a disorder of the surface water conditions and an increase in the flood hazard. The upper part of the Kłodnica river basin is an area in which mining ac tivities are conducted. The disturbance of the gravitational flow of water and enlarging the range of inundations and ponds in the river and ponds in the main river and side streams valleys are the results of these mining activities. It is expected that further underground coal mining operations will be conducted using the logwall caving method and it will be conducted until 2045. The maximum predicted ground subsidences will be equal to 17.5 m. A two – dimensional model of the Kłodnica river was created using MIKE FLOOD computer software to determine the extent of flood hazard zones in the Kłodnica river basin in the section where it passes the mining areas. MIKE FLOOD is a package which contains 1D and 2D flood simulation engines and enables to identify the interactions between the river and the floodplains. Model calculations were made for a hypothetical flood-wave with its culmination corresponding to a flow of exceedance probability p = 0.2%. In the article, the results of simulations for two flood scenarios were compared: for the current topography based on the digital terrain model (DTM) and for the topography including predicted ground subsidence using the modified DTM. ArcGIS Desktop was used as the software supporting the modeling process. The predicted ground subsidence will make the flood hazard higher in the upper part of Kłodnica river basin. The conditions of the flow of water will get worse and the extent of drainless areas will enlarge. The floodplain will create a risk to residential housing.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania stref zalewowych na przykładzie górnej części zlewni rzeki Kłodnicy. Na obszarze tym prowadzi się wieloletnią działalność wydobywczą w kopalniach węgla kamiennego, co doprowadziło do osiadań powierzchni terenu, utworzenia zalewisk w nieckach osiadania, zaburzeń grawitacyjnego spływu wód i w konsekwencji do zwiększenia zagrożenia powodziowego w zlewni. Do określenia wzajemnego oddziaływania rzeki i terenów zalewowych wykorzystano oprogramowanie Duńskiego Instytutu Hydrauliki (DHI) – Mike FLOOD. Pakiet MIKE FLOOD składa się z MIKE 11, umożliwiającego opracowanie modelu jednowymiarowego oraz MIKE 21, który służył do opracowania modelu dwuwymiarowego. Wykonano obliczenia modelowe dla fali hipotetycznej o kulminacji odpowiadającej przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 0,2%. W efekcie przeprowadzonych obliczeń określono potencjalne miejsca wystąpienia terenów zalewowych w zlewni.
EN
This paper presents the methodology of determining flood hazard zones illustrated with the example of the upper part of Kłodnica river basin. This is the area where mining activities in coal mines are conducted what have led to ground subsidence, formation of ponds in subsidence troughs, disturbance of gravitational flow of water, resulting in consequence in higher flood hazard within the river basin. The interactions between the river and the floodplains were studied with the help of MIKE FLOOD by DHI computer software. MIKE FLOOD package contains MIKE 11 tool which enables to create a one-dimensional model and MIKE 21 tool which was used to prepare a two-dimensional model. Model calculations were made for a hypothetical flood-wave with its culmination corresponding to a flow of exceedance probability p = 0,2%. As a result of these calculations potential flooded areas within the river basin were determined.
PL
Minimalizacja strat powodziowych jest uzależniona od właściwego wyznaczenia zasięgu stref zalewowych, co wymaga opracowania modelu hydraulicznego w programie MIKE FLOOD. Przygotowanie danych wejściowych do modelu przeprowadza się w programach GIS. Jednym z powszechnie wykorzystywanych programów jest ArcGIS Desktop firmy ESRI. W artykule omówiono wybrane funkcje i narzędzia programu ArcGIS Desktop niezbędne do budowy modelu hydraulicznego na przykładzie zlewni rzeki Kłodnicy oraz wizualizacji otrzymanych wyników w postaci map zagrożenia powodziowego.
EN
Flood losses minimization is dependent on proper determining the extent of flood hazard zones what requires the development of a hydraulic model by means of MIKE FLOOD application. Preparation of the input data for the model is carried out using GIS software. One of the programmes commonly used is ArcGIS Desktop by ESRI. In the article selected functions and tools of the ArcGIS Desktop programme were presented - the functions and tools which are necessary to prepare the hydraulic model and to visualize the obtained results as flood hazard zones.
5
Content available remote Metody waloryzacji hydromorfologicznej rzek
PL
Jednym z wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej jest określenie stanu ekologicznego cieków poprzez ocenę elementów biologicznych, fizyczno - chemicznych i hydromorfologicznych. W Polsce wiele lat trwają prace nad opracowaniem metody oceny hydromorfologicznej; w artykule scharakteryzowano i dokonano porównania czterech spośród oferowanych metod. Skupiono się między innymi na szczegółowości i sposobie dokonywanych obserwacji oraz wskaźnikach liczbowych.
EN
One of the Water Framework Directive requirements is to determine the ecological state of rivers. It must be done with biological, physical, chemical and hydromorphological parameters. The research into devising methods of hydromorphological valorization of rivers has been carried out for years. Four of methods offered in Poland have been characterized and compared. The way of making observations and numerical indexes were analyzed in particular.
PL
Stan hydromorfologiczny rzeki Kłodnicy został oceniony z zastosowaniem brytyjskiej metody River Habitat Survey (RHS), na podstawie trzech reprezentatywnych 500-metrowych odcinków. Przeprowadzono badania terenowe, które zostały podsumowane za pomocą wskaźników liczbowych HMS (wskaźnik przekształcenia siedliska) i HQA (wskaźnik naturalności cieku). Analiza wskaźników pozwoliła stwierdzić, że stan hydromorfologiczny dwóch odcinków (Ruda Śląska Halemba i Łany), wstępnie uznanych za naturalne fragmenty Kłodnicy, jest umiarkowany, natomiast odcinek zlokalizowany w Gliwicach, zlokalizowany na terenach uprzemysłowionych, ma stan słaby.
EN
The hydromorphological state of the river Kłodnica was evaluated using British method - River Habitat Survey (RHS). The evaluation was based on three representative units of the river (500 meters length each). Field research was carried out and it was summed up with numerical indexes HMS (Habitat Modification Score) and HQA (Habitat Quality Assessment). After the analysis of the indicators it is claimed that the hydromorphological state of two of the investigated units (in Ruda Śląska Halemba and Łany - at first recognized as natural unit of Kłodnica) is moderate and the unit in Gliwice is poor (the unit located on industrial area).
PL
Celem artykułu jest ocena efektywności pracy Oczyszczalni Ścieków w Będzinie na podstawie wskaźników tlenowych i biogennych w wybranym miesiącu zimowym (marzec) w latach 2005 - 2008. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najwyższy procent redukcji spośród analizowanych wskaźników dotyczy azotu amonowego (96,4%) oraz BZT5 (96,2%). Oczyszczalnia spełnia wymagania standardów emisyjnych, z wyjątkiem przekroczeń w 2007 roku dopuszczalnych stężeń azotu ogólnego. Oczyszczalnia radzi sobie najgorzej z jego usuwaniem (82,4% redukcji zanieczyszczeń), co może być spowodowane brakiem użytkowania osadników wstępnych w normalnym ciągu technologicznym lub pogarszającym się stanem technicznym urządzeń, służących do oczyszczania (brak modernizacji oczyszczalni od roku 1996).
EN
The main aim of the article is to estimate the work effectiveness of the Water Treatment Plant in Będzin which is based on the oxygen and biogenic indicators in one of the winter months (March) in 2005 - 2008. As a result of the chemical analysis it is claimed that ammonium nitrogen and BOD are the indicators removed to a largest degree. The Water Treatment Plant complies with the requirements of the emission standards with one exception in 2007 of the total nitrogen and it has the lowest reduction of this indicator (82,4%) as it can be caused by the lack of usage of the pre - sedimentation tank in a normal process line or because of the deterioration of the quality of appliances which serve to sewage treatment (the last modernization was in 1996).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.