Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na właściwości spektroskopowe ksantohumolu
PL
Określono właściwości spektroskopowe ksantohumolu (XN) przy zastosowaniu elektronowej spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej w środowisku wodnym i rozpuszczalników organicznych. Obserwowano batochromowe przesunięcia maksimów absorpcji i emisji we wszystkich badanych rozpuszczalnikach. Przy wykorzystaniu różnic w polarności rozpuszczalników, określono efekty solwatochromowe oraz potencjalne możliwości formowania wiązań wodorowych w stanie podstawowym i wzbudzonym pomiędzy cząsteczkami XN a rozpuszczalnikiem. Poznanie organizacji molekularnej ksantohumolu w środowisku rozpuszczalników o różnej polarności dostarczyło wskazówek dla przyszłego opracowania wydajnej metody izolacji XN z surowca naturalnego lub procedury odzyskiwania go z odpadowej masy chmielowej.
EN
Absorption and emission spectra of 2’,4’,4-trihydroxy-6’- methoxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)chalcon (xanthohumol, XN) were detd. in solvents of varying polarity. A batochromic shift was obsd. in absorption and fluorescence spectra upon increase of solvent polarity (π-π* transition). The magnitude of change in the dipole moment was calcd. from Lippert–Mataga equation. The large change in dipole moment from ground to excited state was resulted by the redistribution of at. charges in excited state. The H bonds formation in the ground state and excited between XN mols. and solvent was proposed. The spectroscopic properties of XN were discussed in terms of the development of an efficient method for isolation of XN from raw material.
PL
Wykonano analizę składu chemicznego nadkrytycznych ekstraktów (CO2) drobnych gałązek brzozy (Betula spp.) i stwierdzono w nich wysoką zawartość substancji biologicznie aktywnych (seskwiterpeny, triterpeny, flawonoidy, fenylopropenoidy oraz sterole). Ponadto, zaobserwowano znaczące różnice w składzie chemicznym ekstraktów otrzymywanych z brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) oraz brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.).
EN
The exts. were analyzed by gas chromatog. to det. contents of sesquiterpenes, triterpenes, flavonoids, phenylpropenoids and sterols. Significant differences in the chem. compn. of exts. from both birch species were obsd. Silver birch (Betula pendula Roth) and downy birch (Betula pubescens Ehrh.) twigs were disintegrated (grain size 0.5 mm), dried and extd. with supercrit. CO2 at 40°C under 30 MPa for 3 h. The ext. yields were 8.4% and 4.8%, resp.
PL
Przeanalizowano wpływ dodatku ekstraktu z nasion jeżyny (Rubus Seed CO₂ Extract) otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla na właściwości maseczek kosmetycznych w formie emulsji. Opracowano receptury i wytworzono prototypy preparatów, w których zmienny był skład fazy hydrofobowej, a jej zawartość w preparacie pozostawała na stałym poziomie. Stężenie ekstraktu w poszczególnych maseczkach zmieniało się w zakresie 0–8% mas. Zastosowano technologię wytwarzania preparatów bez konieczności podgrzewania komponentów fazy tłuszczowej i wodnej. Stwierdzono, że zastępowanie typowego składnika fazy hydrofobowej (olej z pestek winogron) przez ekstrakt z nasion jeżyny prowadzi do wzrostu lepkości dynamicznej oraz spadku granicy płynięcia preparatów. Ponadto, zwiększanie udziału ekstraktu prowadzi do wzrostu stopnia nawilżenia skóry i intensywności zabarwienia preparatów.
EN
Extract from the blackberry seeds produced under conditions of supercrit. CO₂ was added (up to 8% by mass) to formulation of cosmetic masks as an emulsion at room temp. to replace the commonly used grape seed oil. The addn. resulted in increasing the formulation viscosity, color intensity and skin hydration degree as well as in decreasing the yield points.
PL
Przedstawiono metodę odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC) jako technikę otrzymywania produktów o wysokiej czystości. Przedstawiono metodykę doboru układu rozpuszczalników i aplikacji CPC dla ksantohumolu (XN), prenylowanego chalkonu pochodzącego z chmielu. Wyniki badań potwierdziły, że metoda CPC może być z powodzeniem wykorzystana do oczyszczania XN. Końcowa czystość XN wyniosła 88%.
EN
Xanthohumol was sepd. from supercrit. CO2 exts. of spent hops by centrifugal partition chromatog. in n-heptane/AcoEt/MeOH/H2O (6/5/6/5 by vol.) system. The sepd. product showed purity of 88%.
PL
Przedstawiono chromatografię przeciwprądową jako alternatywną metodę pozyskiwania biologicznie aktywnych substancji pochodzenia roślinnego. Omówiono podstawy, rozwój oraz zalety tej techniki. Zaprezentowano przykładowe badania z zakresu oczyszczania różnych grup substancji biologicznie aktywnych z uwzględnieniem stosowanych systemów rozpuszczalników i budowy kolumn separacyjnych.
EN
Fundamentals and a review with 73 refs.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących potencjalnej toksyczności preparatu biostymulującego dla roślin, zawierającego ekstrakt z mikroalgi Spirulina platensis. Do oceny fitotoksyczności zastosowano test Phytotoxkit (z użyciem rzepaku i gorczycy), a zootoksyczność wyznaczono, wykorzystując test na dżdżownicach (Eisenia fetida). Uzyskane wyniki nie wskazują na toksyczność badanego preparatu wobec roślin. Ponadto, nie stwierdzono negatywnego wpływu ocenianego biostymulatora na przyrosty masy ciała dżdżownic oraz na wzrost ich śmiertelności.
EN
Ext. of microalgae, emulsifier and mixts. thereof prepd. in ratio of 1:1, 1:10, 1:100 and 1:100 were added to soil samples used for cultivation of rapeseed and mustard. The effects were assessed after 3 and 6 days by detn. the amts. of germinated plants and the length of their roots. The best stimulation of plant growth was achieved at 1:1 and 1:100 in both cases. Addnl., biostimulant toxicity for Eisenia fetida earthworms was assessed. The biostimulant was added to the soil sample with a predetd. no. of earthworms. After 14 day test, no difference in body mass changes of the earthworms and their mortality were obsd.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu ekstrakcji oleju z nasion roślin jagodowych z wykorzystaniem ditlenku węgla o parametrach nadkrytycznych. Badania przeprowadzono przy dwóch różnych wartościach ciśnienia ekstrakcji (280 i 300 bar), w stałej temperaturze (50°C) oraz przy stałym przepływie ditlenku węgla (90 kg/h). Uzyskane wyniki umożliwiły wykreślenie krzywych kinetyki procesu ekstrakcji, na podstawie których określono rozpuszczalności uzyskanych ekstraktów w nadkrytycznym ditlenku węgla. Wykonano oznaczenia analityczne składu otrzymanych olejów. Na podstawie uzyskanej charakterystyki stwierdzono, że nasiona roślin jagodowych, mogą stanowić źródło olejów o korzystnym stosunku kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 i n-3.
EN
A plant oil was extd. from raspberry and blackcurrant seeds with supercrit. CO₂ at 50°C under 280 and 300 bar. The seeds being a waste from the berry-processing industry were a valuable source of unsatd. fatty acids.
8
Content available remote Wpływ nowych biostymulatorów na początkową fazę wzrostu roślin
PL
Dokonano oceny kiełkowania rzeżuchy, której aplikowano roztwory dolistne zawierające nadkrytyczny ekstrakt algowy i aminokwasy wzbogacone składnikami mineralnymi. Testy prowadzono na podłożu z waty przez 7-9 dni, które poprzedzała kilkudniowa stratyfikacja chłodna. Roztwory aplikacyjne stosowano w zakresie stężeń 6,0⋅10-4–2,5⋅10-2 mL formulacji mL-1 roztworu aplikacyjnego i porównano z preparatami komercyjnymi. Największy wpływ na produkcję roślinną w warunkach prowadzonego doświadczenia wykazano dla preparatów algowych, które zwiększyły przyrost masy roślinnej o 11-80% w stosunku do próby kontrolnej, dając dla dwóch najlepszych stężeń wyniki istotne statystycznie.
EN
Supercrit. exts. from Spirulina sp. microalgae and baltic seaweeds as well as protein hydrolyzates of keratin were used as biostimulators of the cress (Lepidum savitum) growth. Algal extract - contg. formulations were superior to control samples (11-80% fresh sprout mass increase) and similarly effective to com. prepn., however in 3-times higher concn. The keratin hydrolyzates were less efficient than the algae derived ones.
9
Content available remote Technologia przygotowania ekstraktów glonowych. Cz. 1, Surowiec
PL
Przedstawiono nową technologię przygotowania oraz kondycjonowania biomasy alg morskich w celu poddania ich procesowi ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla. Uzyskany w ten sposób ekstrakt jest pełnowartościowym półproduktem do otrzymywania stymulatorów wzrostu roślin, prozdrowotnych dodatków do żywienia zwierząt oraz kosmetyków. Przedstawione rozwiązania poparto analizami opłacalności ekonomicznej, techniczną możliwością zastosowania oraz uwarunkowaniami prawnymi, które mają decydujący wpływ na możliwość wdrożenia nowych preparatów na bazie ekstraktu z alg pozyskanych z Morza Bałtyckiego. Koncepcja procesu obejmuje pozyskiwanie biomasy glonowej z toni wodnej w granicach gminy miasta Sopot, transport, płukanie, oczyszczanie z zanieczyszczeń, separowanie frakcji piasku, kondycjonowanie, suszenie, rozdrabnianie oraz względnie granulację. Przetestowano różne techniki zbierania biomasy z akwenu okolic mola Sopockiego, gdzie obserwowano największe wysypy biomasy alg. Zastosowano dwie metody wykorzystujące perforowaną łyżkę skarpową oraz chwytak typu krokodyl. Przedstawiono najefektywniesze i zweryfikowane w skali wielkotonażowej techniki wyławiania makroalg bezpośrednio z wody oraz technologię przygotowania surowca do ekstrakcji. Efektywność ekstrakcji nadkrytycznej ściśle uzależniona jest od jakości surowca, gęstości nasypowej, stopnia rozdrobnienia, zawartości wody, zawartości frakcji lipidowej oraz struktury samego materiału. Zaprezentowane rozwiązania przetestowano na instalacjach do obróbki biomasy w skali produkcyjnej. Uzyskane poszczególne frakcje oraz surowiec zostały poddane analizie wielopierwiastkowej.
EN
A new technol. for prepn. of seaweed biomass for supercrit. fluid extn. was presented. The technol. consists of biomass collecting, transporting, drying, shredding and removal of the contamination. Some economic data of the process were also included.
PL
Zbadano właściwości nawozowe nowych biokomponentów z mikroelementami, otrzymanych z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej CO₂. Biomasa została wzbogacona w jony Zn²⁺ metodą biosorpcji. Jako metodę oceny wybrano szalkowe testy in vivo przy wykorzystaniu rzeżuchy. Testy in vivo przeprowadzane w modelowym układzie zamkniętym pozwalały na odwzorowanie warunków podczas standardowej hodowli (natężenie światła, optymalna wilgotność), dając jednocześnie możliwość określenia transferu składników nawozowych z podłoża do rośliny. Badano również cechy plonu, zaobserwowano toksyczny wpływ nadmiaru jonów Zn²⁺ w dużych dawkach soli ZnSO₄ oraz chelatu Zn-EDTA. Toksycznego efektu nie zaobserwowano dla badanych biokomponentów otrzymanych z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej pestek maliny, truskawki, czarnej porzeczki i lnu.
EN
Residues of supercrit. extn. of raspberry, strawberry, blackcurrant and linen seeds were satd. with Zn²⁺ ions by adsorption from aq. soln. of ZnSO₄, analyzed for elemental compn. and used as new biocomponents of micronutrients in plant growing. Their applicability was studied in vivo germination tests on garden cress (Lepidium sativum) to det. the Zn transfer factors from substrate to the plant mass. The plant length was the highest in the case of raspberry seeds. No toxic effects were obsd.
11
Content available remote Metody wytwarzania izo-α-kwasów
PL
Omówiono rolę chmielu i ekstraktu chmielowego jako głównej przyprawy podczas wytwarzania piwa. Wyjaśniono podstawową reakcję, której ulegają chmielowe α-kwasy w brzeczce warzelnej oraz wpływ tej reakcji na smak piwa. Przedstawiono metody wytwarzania pochodnych α-kwasów poza kotłem warzelnym.
EN
A review, with 50 refs., of chem., thermal and photochem. methods for isomerization of α-acids in hop exts.
PL
Wykonano testy kiełkowania na pszenicy, której nasiona zaprawiono prepratami zawierającymi ekstrakt ze Spirulina sp. (Alga Seed Sp.) lub glonów bałtyckich (Alga Seed Premium) uzyskany metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Zaprawianie przeprowadzono poprzez wytrząsanie nasion z 3 rożnymi dawkami obu formulacji: 8, 14 i 20 μL na 1 g ziarna, które wyznaczono na podstawie badań wstępnych. Zaprawione nasiona w 9-krotnym powtórzeniu dla każdego z badanych stężeń, pozostawiono do kiełkowania na podłożu z waty przez 11 kolejnych dni, po upływie których dokonano pomiarów mokrej masy roślinnej, wysokości kiełków i długości korzeni. Największy wzrost zielonej części, w warunkach prowadzonego doświadczenia, uzyskano w przypadku nasion zaprawionych Alga Seed Sp. w proporcji 8 μL/g ziarna, osiągając przyrost masy i średniej długości kiełków, odpowiednio o 13 i 7%, w stosunku do serii kontrolnej. Natomiast największy wzrost strefy korzeniowej zaobserwowano po aplikacji na nasiona preparatu Alga Seed Premium w dawce 14 μL/g ziarna.
EN
Wheat seeds (1 g) were coated with 3 doses (8, 14 and 20 μL) of formulation contg. supercrit. CO2 extract from Spirulina sp. or Baltic seaweeds. The treated seeds were cultivated on cotton base for the next 11 days in nineplicate of each sample. The fresh sprout mass, sprout heights and root lengths were detd. and compared with control samples. The best results of the sprout growth were achieved for seeds coated with 8 μL of Spirulina sp. formulation. The coating resulted in increasing the mass yield and the sprout height by approx. 13 and 7%, resp. Baltic seaweeds contg. formulation improved the root development.
PL
Przedstawiono wyniki badań frakcjonowania ekstraktów olejowych z nasion truskawki i czarnej porzeczki z użyciem kolumny frakcjonującej. W wyniku przeprowadzonego procesu otrzymano frakcje oleju wzbogacone w fitosterole. Otrzymany produkt może być zastosowany w przemyśle spożywczym, nutraceutycznym lub kosmetycznym.
EN
Strawberry and blackcurrant seed oils were fractionated in countercurrent CO₂ stream in a packed extr. Column at 70°C and 240 bar. The resulting fractions were enriched in phytosterols (campesterol, β-sitosterol, stigmasterol).
PL
Przedstawiono wyniki badań frakcjonowania ekstraktów chmielowych z wykorzystaniem dwustopniowej separacji. Zbadano wpływ ciśnienia I stopnia separacji (przedział 100–130 bar) na rozdział α-kwasów i olejków zawartych w ekstrakcie. Ocenę jakościową otrzymywanych produktów przeprowadzono z wykorzystaniem chromatografii cieczowej oraz chromatografii gazowej. Najlepsze wyniki rozdziału uzyskano po zastosowaniu ciśnienia I stopnia separacji na poziomie 110 bar. Otrzymano wówczas dwa produkty chmielowe znacznie różniące się zawartością olejków chmielowych. Powyższe warunki rozdziału umożliwiły otrzymanie ekstraktu chmielowego o zawartości olejków 23,6 mL/100 g. Jest to zawartość dwukrotnie większa niż w ekstraktach komercyjnych otrzymywanych z chmielu odmiany Marynka.
EN
Hop oils and resins were sepd. by 2-stage extn. of Marynka hops with supercrit. CO₂. The first stage of sepn. was carried out under 100–130 bar to isolate α-acids and essential oils sep. The compn. of exts. was detd. by gas and liq. chromatog. The optimum pressure of the first stage sepn. was 110 bar. Two new hop products with significantly different in hop oil contents were produced. The hop ext. with concn. of essential oils 23.6 mL/100 g was obtained. It was double than that in the com. hop ext.
15
PL
Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji związków lipidowych z suszonego morszczynu (Fucus vesiculosus). Ekstrakcję przeprowadzono z wykorzystaniem metody przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE®). Jako rozpuszczalnika cennych składników zawartych w morszczynie użyto acetonu. Oszacowano wpływ zmiennych niezależnych na wydajność ekstrakcji oraz zawartość kwasów tłuszczowych w ekstrakcie, wykorzystując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM).
EN
Dried fucus was extd. with AcMe at 50–150°C for 10–30 min to recover C14–C18 fatty acids. The exts. Contained 22–38% of the fatty acids. The extn. yield was by 40% higher than that achieved by Soxhlet extn. The extn. process was evaluated statistically.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego poprzez spalanie w specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji technologicznej. Proces ten przewiduje całościowe rozwiązanie problemu odpadów w garbarniach, niosąc również korzyści związane z odzyskiwaniem energii cieplnej, którą będzie można używać do procesów produkcyjnych. Podano również charakterystykę odpadów przemysłu garbarskiego w aspekcie ich spalania oraz wyniki badań laboratoryjnych i ćwierćtechnicznych, przeprowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
EN
The article describes the conception of tannery waste treatment by combustion process in the specially designed system. The technology should provide tanneries with comprehensive solution for tannery waste problems. The additional advantage of the technology is the possibility to reuse energy from waste in tanning processes. Moreover, the characteristics of tannery waste in respect of its combustion as well as results of research carried out at the Faculty of Chemical Engineering and Technology are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące spektrofotometrycznego oznaczania barwy bio-olejów otrzymanych techniką ekstrakcji, nadkrytycznej. 'Wykorzystana metoda pozwoliła na określenie zmiany udziału poszczególnych grup barwników w bio-olejach w zależności od czasu ekstrakcji, a w efekcie końcowym, na określenie przedziałów czasowych pozyskiwania ekstraktu o najbardziej pożądanej zawartości barwników.
EN
The paper presents :• esults of studies on the spectrophotometric determination of the color of bio-oils obtained by supercritical extraction techniąue. The method used allowed to identify the changes of individual groups of pigments in bio-oils depending on the extraction time, and finally, the result was to determine the intervals of sampling time to get the most desired content of pigments.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.