Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In recent years, there has been a growing interest in the use of modern IT tools in agricultural engineering. Both image analysis methods and artificial neural networks, designed to reproduce the work of the human brain, serve to build predictive and classification models, highly useful for modern agriculture. Correct identification of both the seed material and the produced crops becomes a priority of agricultural engineering, ensuring adequate efficiency and cost-effectiveness of agrotechnical operations. This article presents a project whose aim was to develop an effective neural model for qualitative identification of the variety of stored consumer potato tubers by using input data obtained in the process of digital image analysis. The designed and created artificial neural network model (multilayer perceptron), using informations in the form of selected graphic descriptors, classifies three selected varieties of edible potato (Denar, Gala, Vineta).
PL
W ostatnich latach dostrzec można wzrastające zainteresowanie wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w inżynierii rolniczej. Zarówno metody analizy obrazu, jak i sztuczne sieci neuronowe, mające odwzorowywać pracę ludzkiego mózgu, służą budowaniu modeli predykcyjnych i klasyfikacyjnych, wysoce użytecznych dla współczesnego rolnictwa. Właściwa identyfikacja zarówno materiału siewnego, jak i wytworzonych plonów, staje się priorytetem inżynierii rolniczej, zapewniając odpowiednią efektywność i opłacalność przeprowadzanych zabiegów agrotechnicznych. Niniejszy artykuł przedstawia projekt, którego celem było opracowanie efektywnego modelu neuronowego służącego do identyfikacji jakościowej odmiany magazynowanych bulw ziemniaków konsumpcyjnych przy użyciu danych wejściowych pozyskanych w procesie analizy obrazów cyfrowych. Zaprojektowany i wytworzony model sztucznej sieci neuronowej (perceptron wielowarstwowy), korzystający z informacji w postaci wybranych deskryptorów graficznych, klasyfikuje trzy wybrane odmiany ziemniaka jadalnego (Denar, Gala, Vineta).
EN
The aim of this work is to present a project of a network of wireless sensors for the monitoring of plantations in agriculture. The developed project can be used to automate the field irrigation process. The design of the field moisture control system was based on the WSN (Wireless Sensor Network) technology. A measuring element with necessary sensors was also designed for the project. The methodological part of the work includes the network design and the development of the concept of measuring device construction. The Advantech ADAM 2000Z series components were used for the wireless sensor network project.
XX
Celem niniejszej pracy jest prezentacja projektu sieci bezprzewodowych czujników dla potrzeb monitoringu plantacji w rolnictwie. Opracowany projekt może być wykorzystywany do automatyzacji procesu nawadniania pól. Projekt systemu kontroli stopnia uwilgotnienia pola został wykonany na podstawie technologii WSN (ang. Wireless Sensor Network). Na potrzeby projektu został również zaprojektowany element pomiarowy wraz z niezbędnymi czujnikami. Cześć metodyczna pracy obejmuje projekt sieci, oraz opracowanie koncepcji budowy urządzenia pomiarowego. Do projektu bezprzewodowej sieci czujników użyto komponentów firmy Advantech ADAM seria 2000Z.
EN
This article presents a project that contributed to the computerization of the obsolete measurement and control cabinet SPS1, which is part of a test stand designed to determine the parameters of the engine in wheeled tractors. The test stand is located in the Department of Energy Systems Engineering at the University of Life Sciences in Poznań. Arduino platform was used as a built-in system, which enabled the exchange of information between the computer and the measurement and control cabinet along with the readout of analogue meter readings and the control of the engine dynamometer brake load. In order to clearly display measured parameters, proprietary applications were developed in the .NET environment, which in real time presents the results and graphs the speed characteristics of the engine. The implementation was carried out without violating the design of the test station.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia projekt, który przyczynił się do skomputeryzowania przestarzałej szafy pomiarowo-sterującej SPS-1, wchodzącej w skład stanowiska badawczego przeznaczonego do wyznaczania parametrów silnika w ciągnikach kołowych. Stanowisko badawcze znajduje się w Zakładzie Inżynierii Systemów Energetycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jako system wbudowany wykorzystano platformę Arduino, która umożliwiła wymianę informacji pomiędzy komputerem a szafą pomiarowo-sterującą wraz z odczytem wskazań analogowych mierników i sterowaniem obciążeniem hamulca hamowni silnikowej. W celu przejrzystego zobrazowania mierzonych parametrów opracowano autorską aplikację w środowisku .NET, która w czasie rzeczywistym prezentuje wyniki oraz wykreśla charakterystykę prędkościową silnika. Implementacja została przeprowadzona bez naruszania konstrukcji stacji badawczej.
EN
Image processing and analysis are one of the tools to achieve data coded in digital images. Development of these methods enables to gain more data coded in digital images, even those which are not visible to the human eyes. Therefore it is justified to create new computer systems appointed in functions and filters that support process of gaining new information coded in digital image. In this study system for classification of oocytes has been described. The cells are classified taking into account distribution of cortical granulae according to three-class scale. In addition, knowing the diameter of the follicle from which the oocyte was aspired and class of oocyte-cumulus complex, it is possible to determine developmental competence of oocyte.
PL
Przetwarzanie i analiza obrazu stanowią narzędzia do uzyskania danych zawartych w obrazach cyfrowych. Dzięki rozwojowi tych metod można uzyskać więcej informacji na temat danych zakodowanych w obrazach cyfrowych, nawet tych które nie są widoczne dla ludzkiego oka. Dlatego też uzasadnione jest tworzenie nowych systemów informatycznych wyposażonych w funkcje i filtry, które wspierają proces pozyskiwania informacji zakodowanych w obrazach cyfrowych . W pracy opisano system do klasyfikacji oocytów. Komórki są klasyfikowane pod względem rozmieszczenia ziaren korowych zgodnie z trójstopniowa skala. Ponadto, przy znajomości średnicy pęcherzyka, z którego został wyaspirowany oocyt i klasę kompleksu oocyt-kumulus, możliwe jest ustalenie w systemie kompetencji rozwojowej komórki jajowej.
PL
Analiza obrazów oraz pozyskiwanie danych zawartych w obrazach cyfrowych są istotnym elementem w procesie generowania zbiorów uczących, przeznaczonych do budowy modeli neuronowych. Wraz z rozwojem komputerowej analizy obrazu możliwe jest pozyskiwanie coraz większej ilości danych. Dlatego zasadne jest tworzenie nowych oraz modyfikowanie istniejących systemów informatycznych, wspierających neuronową analizę obrazów o nowe funkcje, zwiększające użyteczność tych aplikacji.
EN
Image analysis and gathering data from digital images is an important element in process of generating learning sets for the construction of the neural models. With the development of computer image analysis it is possible to obtain more data. This is a reason to create and develop computer systems that support neural image analysis and increase usability of this software.
PL
W pracy zaprezentowano wytworzony, oryginalny system informatyczny "USG Recognizer", który zaopatrzony został w szereg funkcji wspomagających tworzenie adekwatnych zbiorów uczących, niezbędnych w procesie generowania modeli neuronowych. Dzięki tym funkcjonalnościom możliwa jest identyfikacja oraz ekstrakcja wiedzy zawartej w graficznych danych empirycznych, zakodowanej w postaci cyfrowych zdjęć ultrasonograficznych. W oparciu o zbudowaną aplikację wygenerowana została sztuczna sieć neuronowa, której celem było wspomaganie rozpoznania lub wykluczenia ciąży, dokonanego na podstawie ultrasonogramów macicy krowy. Zaproponowany system informatyczny "USG Recognizer" został zbudowany z wykorzystaniem środowisk: Visual Paradigm (UML 8.0) oraz Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition.
EN
The software "USG Recognizer" that was described in this work is equipped with a binarization function with threshold. The application also fulfills some additional functions such as: contrast and closing. With this functionality it is possible to achieve empirical data from digital ultrasound photo of cow's womb. The artificial neural network was generated on the basis of created application. The main purpose of this network is to support an identification or exclusion of the gestation in user's ultrasound picture. "USG Recognizer" was created using Visual Paradigm (UML 8.0) and Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition environments.
EN
A study is devoted to an outstanding figure of 18th century - Jan Krzysztof Kluk, considered to be the father of modem academic literature on mining and metallurgy. As a unique personality of his time, he had brilliant achievements in the area of textile studies writing. Unfortunately they are unnoticed by us, modern audience. It is where the inspiration of the authors stems from, to outline the achievements of this figure to everybody interested in the history of textile technology.
EN
The value of twist is an essential yarn property for a spinner. This paper presents an analysis of the influence of changes in the yarn twist value on yarn tension and the stability of yarn formation conditions, including the balloon shape, while using a ring-spinning machine. In order to carry out this analysis, a computer program was used, which was designed on the basis of a mathematical model developed by the author of the dynamics of the twisting-andwinding unit. The results of numerical calculations are presented in the form of charts.
PL
Technolog przędzalnik posługując się wartością i kierunkiem skręcania strumienia włókien decyduje o właściwościach przędzy i musi się liczyć z koniecznością zmiany skrętu w bardzo szerokim zakresie. Dlatego jest uzasadnione ekonomicznie stosowanie symulatorów, pozwalające zastąpić eksperymenty prowadzone na obiekcie rzeczywistym. Podczas normalnej pracy przędzarki obrączkowej zmiana skrętu jest regulowana jedynie za pomocą zmiany prędkości wydawania wałków aparatu rozciągowego, przy stałej prędkości obrotowej wrzeciona W artykule został wykorzystany autorski program komputerowy, powstały na bazie modelu matematycznego dynamiki zespołu skręcająco-nawijającego. Umożliwił on ukazanie wyizolowanego wpływu skrętu przędzy, na warunki pracy zespołu. W opracowaniu wyartykułowano i przeanalizowano siły działające na wirujący odcinek przędzy w balonie. Oceniono stabilność warunków pracy zespołu jako efekt zmian skrętu przędzy. Wykazano, że w analizowanym przedziale wartości skrętu przędzy, nie nastąpiła utrata stabilnych warunków pracy zespołu. Zaobserwowano jedynie istotne zmiany wartości amplitudy napięcia przędzy.
PL
W opracowaniu ukazano w zarysie przekształcenia polskiego włókiennictwa, jako dziedziny wiedzy i nauki, na przestrzeni wieków. Jego przechodzenia od form prostych do stanów bardziej doskonałych. Zaprezentowano ludzi przecierających szlaki wiedzy związanej z zaspokajaniem jednej z podstawowych potrzeb ludzkości - okrywania się. Opisano wpływ tych naukowców na rozwój maszyn maszyn i urządzeń służących do ich wytwarzania oraz badań w tym zakresie.
EN
Paper includes the discussion of methods forming different types od air-jet yarns. General profile of pneumatic spinning machines, as well as structure, properties and destination of these yarns are also presented.
EN
The technological characteristic of the twisting-and-winding system of a ring spinning frame was determined on the basis of a model of the system’s dynamics (including its disturbances), which was formulated previously. Next, on the basis of this characteristic, and taking into account the intensity of the dynamic phenomena occurring, an attempt was made to determine the domain of stable working conditions of this twisting-and-winding system. The results of the numerical investigation are presented as examples in the form of graphic presentations of the balloon shape and of the yarn tension-time dependencies.
PL
W oparciu o sformułowany model dynamiki zespołu skrętowo-nawojowego przędzarki obrączkowej oraz analizę mogących wystąpić zaburzeń, wyznaczono jego charakterystykę technologiczną. Na jej podstawie, uwzględniając intensywność występowania zjawisk dynamicznych przy określonych parametrach technologicznych takich jak masa biegacza i prędkość obrotowa wrzecion, podjęto próbę wytyczenia obszaru stabilnych warunków pracy zespołu. Załączono przykładowe wyniki badań numerycznych w postaci graficznej prezentacji kształtu balonu i przebiegów czasowych naprężenia przędzy.
EN
This paper includes an analysis of the properties of multi-folded yarns and threads manufactured by means of various spinning technologies, and an analysis of its twisting processes. Considerations related to the influence of twist value of the component fibre streams on the twist value of multi-folded threads, and the influence of the twist value of yarns and multi-folded threads on their processing throughput, are also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.