Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyznaczono elektromagnetyczne właściwości kompozytów polimerowych wytworzonych metodą mieszania i prasowania. Jako osnowy polimerowe zastosowano: kopolimer etylenu z akrylanem etylu, kopolimer etylenu z kwasem metakrylowym, polimer odpadowy stanowiący mieszaninę polietylenu i octanu winylu oraz terpolimer akrylonitryl-butadien-styren, z dodatkiem płatków miedzi. Metodą rezonatorów wykazano, że wraz ze wzrostem zawartości napełniacza miedzianego wzrasta wartość przenikalności dielektrycznej materiału kompozytowego, co zgodnie z teorią związane jest z poprawą właściwości ekranujących. Jednocześnie materiał kompozytowy wykazuje niewielkie przewodnictwo elektryczne, co ma istotne znaczenie dla pewnych zastosowań w elektronice. Ocenie poddano także kompozyty warstwowe typu sandwich wypełnione miedzią, srebrem i niklem. Wykazano, że są to materiały najbardziej obiecujące do wykorzystania w praktyce, ponieważ mają zwiększoną efektywność ekranowania przy mniejszych kosztach produkcji.
EN
CH₂=CH₂/CH₂=CHCOOEt, CH₂=CH₂/CH₂=CHMeCOOEt and CH₂=CHCN/CH₂=CH–CH=CH₂/PhCH=CH₂ copolymers and a waste blend prepd. of polyethylene and polyvinyl acetate under lab. conditions were filled with Cu flakes and Ni or Ag powders and then studied for electromagnetic properties by split post dielectric resonator method. With increasing content of Cu filler, dielectric constant and electromagnetic shielding effectiveness also increased. Multilayered sandwich-type polymer composites showed an increasing shielding effectiveness along with reduced cost of manufg.
PL
Artykuł przedstawia technikę UPnP wraz z omówieniem architektury urządzeń, a także przykładowymi scenariuszami użycia. Następnie przedstawiana jest analiza bezpieczeństwa rozwiązania, a także przykłady możliwych nadużyć potwierdzone przeprowadzonymi pracami. Wnioskiem, jaki płynie z tej analizy jest fakt braku zabezpieczeń w standardowych implementacjach, kontrastujący z rosnącą popularnością rozwiązania. Tym samym na dzień dzisiejszy technika UPnP nie może być traktowana jako bezpieczna. Dlatego w ostatniej części pracy przedstawiono mechanizmy bezpieczeństwa dedykowane dla UPnP. Ponadto omówiono sposoby pozwalające zminimalizować zagrożenie związane z eksploatacją istniejących implementacji.
EN
Paper presents UPnP technology along with its architecture and exemplary usage scenarios. Next a security analysis, based on literature and proved with own experiments, is presented along with possible exemplary abuse scenarios. According to the results obtained UPnP technology cannot be treated as a safe solution and hence the last part of the article presents a survey on security solutions dedicated to UPnP. The ways of mitigating threat related to popular insecure implementations usage is also presented.
PL
Celem pracy było opracowanie założeń technologii odzyskiwania in situ (metodami mokrymi) metali z odpadów technologicznych przemysłu miedziowego. W procesie tym mogą być wykorzystane roztwory odpadowe po elektrorafinacji miedzi oraz z procesów galwanizacji, zawierające w fazie wodnej metale takie jak Cd, Hg, Pb, Cu, Co, Ni, Zn, Ag i inne o stężeniu wahającym się często w granicach od kilku [mi]g/kg do kilkudziesięciu g/kg. Ze względu na złożoną matrycę tych roztworów oraz niskie stężenia metali problem oczyszczania odpadów i odzyskiwania zawartych w nich metali i ich związków jest wciąż nierozwiązany pomimo bardzo licznych badań prowadzonych w tym zakresie. Rozwój nanotechnologii i ich komercyjnych aplikacji stwarza unikalną możliwość wykorzystania odpadów technologicznych do podjęcia produkcji in situ nanoproszków/nanofolii o znaczeniu komercyjnym lub o potencjalnym znaczeniu komercyjnym Metoda odzyskiwania metali z elektrolitów odpadowych oparta jest na klasycznej elektrolizie pulsowej z zastosowaniem ultramikroelektrod i zespołów ultramikroelektrod. W zależności od rodzaju zastosowanej elektrolizy otrzymuje się produkt w postaci proszków lub folii. Otrzymywanie nanoproszków miedzi i innych metali oparto na potencjostatycznej elektrolizie pulsowej. W zależności od warunków elektrolizy, takich jak: materiał katody, potencjał, czas i temperatura otrzymano proszki i nanoproszki miedziane i srebrne o różnej strukturze i rozmiarach o czystości do 99,999 %. Za pomocą metod elektrochemicznych zbadano także mechanizm i kinetykę procesu elektrokrystalizacji. Zastosowanie galwanostatycznej elektrolizy pulsowej pozwoliło na otrzymanie folii miedzianej o strukturze i grubości zależnej od rodzaju i ilości stosowanych pulsów prądowych. Prezentowana technologia odzyskiwania metali z elektrolitów odpadowych jest stosunkowo prosta i komercyjnie opłacalna.
EN
The aim of the project was to develop in situ manufacturing technology to recover copper and other metals from byproduct and wastewaters of copper industry. The potential environment and raw material is the wastewater which is a by?product of the copper ore flotation process and byproducts of the copper electrorefining process. The accumulation of waste is growing engineering and potentially ecological problems. Chemical analysis of the waste showed that a series of metals such as: Cd, Hg, Pb, Cu, Ag, Co, Ni, Hf, Nb, Os, Re, Rh, Sc, Th, V, W, Zn, Zr etc. are contained in solid and liquid fraction. Due to the complex matrix of the wastewater and relatively low concentrations of the metals currently there are no economically viable technologies available to recycle the metals into the market products. The development of nanotechnologies and its commercial applications create the opportunity to exploit the copper wastewater to undertake a manufacturing of nanopowders/nanoflakes which are currently commercially used. In the present paper we refer the studies concerning recovery of copper and other metals based on classical pulse electrolysis with application of ultramicroelectrodes and arrays of ultramicroelectrodes. Depending on the kind of applied pulse electrolysis, nanopowders or nanofoil/flakes can be obtained. The potentiostatic pulse electrolysis enables commercial manufacturing of copper and silver nanopowders of chemical purity up to 99.999 %. Depending on the size of the cathode, its material and type metal, the conditions of the electrolysis e.g. temperature, the powders or nanopowders of different shapes, structures and dimensions are obtained. The purity of obtained powders is ranging from 99 %+ to 99.999 %+. The mechanism and kinetics of electrocrystallization process were also examined using electrochemical methods. The application of galvanostatic pulse electrolysis allowed obtaining copper foils which thickness and structure were controlled by the number, duration and type of current pulses. The presented technology to recover metals from wastewaters is relatively simple and already commercially tested.
PL
Przedstawiono właściwości mechaniczne, elektromagnetyczne oraz strukturę, wytworzonych metodą mieszania w stanie stopionym kompozytów polimerowych, na osnowie wybranych polimerów [kopolimeru etylen-octan winylu (EVA), polietylenu małej gęstości (PE-LD), liniowego polietylenu małej gęstości (PE-LLD), polipropylenu (PP) i twardego poli(chlorku winylu) (PVC)], z udziałem 0,1—40 % mas. proszków lub płatków miedzi jako napełniaczy. Proszki oraz płatki miedzi otrzymano, odpowiednio, na drodze potencjostatycznej lub galwanostatycznej elektrolizy pulsowej z niektórych ścieków przemysłowych oraz z roztworów elektrolitów syntetycznych. Wymiary oraz kształt powstałych płatków i proszków kontrolowano za pomocą pulsów prądowych lub potencjałowych o określonym czasie trwania i wartości. Analiza danych wyników elektromagnetycznych, otrzymanych w zakresie mikrofalowym metodą rezonatorów wykazała, że otrzymane kompozyty charakteryzują się mniejszą od jedności efektywną przenikalnością magnetyczną oraz względnie dużą efektywną przenikalnością dielektryczną, co jest charakterystyczne dla metamateriałów złożonych z dielektryka i metalu. Okazało się, że dla niektórych zbadanych kompozytów istnieje korelacja między wybranymi właściwościami mechanicznymi i dielektrycznymi. Ocenie poddano także kompozyty wielowarstwowe, o różnej zawartości napełniacza miedziowego w poszczególnych warstwach. Najlepszą miarą efektywności ekranowania promieniowania przez te materiały jest dobroć układu Q. Przedstawione wyniki wykazały, że z punktu widzenia praktycznego najlepsze właściwości ekranujące, odniesione do kosztu materiału, uzyskuje się w przypadku materiałów dwuwarstwowych.
EN
In this paper mechanical and electromagnetic properties as well as the structure of polymer composites based on several polymer matrices, [(ethylene-vinyl acetate (EVA), low-density polyethylene (PE-LD), linear low density polyethylene (PE-LLD), polypropylene (PP) and hard polyvinyl chloride (PVC)], filled with copper powders or flakes are presented. The studied materials were formed by extrusion of small beads of polymer mixed with the copper powders/flakes. The copper filler concentration ranged from 0.1 to 40 wt. %. The copper powders and flakes were obtained by potentiostatic or galvanostatic pulse electrolysis from industrial wastewaters as well as copper sulfate electrolytes. The control of the size and shape of copper flakes and powders was achieved by the application of appropriate time and values of current or potential pulse, respectively. The results of electromagnetic measurements performed using split post dielectric resonator method indicated that studied materials exhibit smaller than unity the effective magnetic permeability and relatively high effective permittivity, which is typical for metamaterials composed of dielectric and a metal. Also, for several polymer composites the correlations between selected mechanical and dielectric properties were found. Multilayered polymer composites with different filler content in particular layers were also studied. In this case the best measure of effectiveness of electromagnetic shielding is described by the quality factor. On the basis of the obtained data it was stated that materials made of two layers of polymer composites are the most promising in EMI applications.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań impedancyjnych i na mikroskopie skaningowym zniszczeń korozyjnych miedzi na ultramikroelektrodzie miedzianej (UME) (o powierzchni 7,06ź10-6 cm2) oraz na blaszce o powierzchni 2 cm2. Badania wykonano w środowisku kwaśnym buforu ftalanowego, bez chlorków i w obecności chlorków przy potencjale obwodu otwartego. Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej pozwoliło na określenie w czasie jednego eksperymentu parametrów faradajowskich i niefaradajowskich charakteryzujących procesy korozyjne. Uzyskane wyniki dopasowano do dobranego elektrycznego obwodu zastępczego.
EN
Application of electrochemical impedance spectroscopy on an ultramicroelectrode to study corrosion. Electrochemical and SEM studies on copper in acidic solutions Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and scanning electron microscopy were used to study the corrosion process of copper using an ultramicroelectrode (UME) of area 7,06ź10-6 cm2 and a plate 2 cm2 in size. Experiments were carried out in an acidic phthalate buffer in the presence and absence of chloride ions at open circuit potential. The application of EIS made it possible to establish the Faradaic and non-Faradaic parameters of corrosion processes. The experimental ac impedance results were analysed using the model represented by the selected equivalent circuit.
EN
In the paper a novel preparation method of polyolefin composites of metamaterial properties is presented. The studied composites were obtained by melt mixing of polyolefins and copper flakes of micrometer and/or nanometer-size, as conducting inclusions. The precise control of thickness and structure of the copper layer was achieved by the application of the current pulse and reversed current pulse electrolysis. The structure of the deposited layer on a stainless steel plate and size of copper flakes in polymer composites were studied using a scanning electron microscope (SEM). The electromagnetic properties of prepared metamaterials were measured by split dielectric resonator methods.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę otrzymywania kompozytów poliolefinowych o właściwościach metamateriałów. Kompozyty wytwarzano metodą mieszania w stanie stopionym poliolefin oraz mikro- i nanopłatków miedzi za pomocą mieszalnika typu PlastiCorder firmy Brabender. Płatki miedzi o wymiarach mikro/nanometrycznych otrzymywano usuwając mechanicznie z płytki stalowej warstwę miedzi osadzoną tam podczas procesu pulsowej elektrolizy prądowej ze zmianą kierunku prądu. Do badań struktury osadzonej warstwy miedzi jak i wymiarów płatków miedzi w matrycy polimerowej użyto skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) (rys. 1 i 2). Właściwości elektromagnetyczne otrzymanych metamateriałów badano za pomocą metody rezonatorów dielektrycznych (tabela 1).
EN
In the present paper a novel group of electromagnetic metamaterials as well as the method of their fabrication is presented. The studied metamaterials are polymer composites and nanocomposites made of polymer matrix/host (ethylene-vinyl acetate (EVA), polyethylene, polypropylene etc.) filled with copper flakes, of micrometer and/or nanometer size, as the conducting inclusions. The copper filler flakes were obtained by cathodic current pulse electrolysis from copper sulfate electrolytes at the stainless steel electrodes. SEM analysis showed that the morphology and structure of the copper deposit can be precisely controlled by applying different kind of current pulse and reversed current pulsed electrolysis. The polymer composite metamaterials formed by extrusion of small beads of polymer mixed with the copper flakes consisted of polymer matrix and copper flakes, ranging in length from 1 to 500 micrometers, and ranging in thickness from 80 nm to 2000 nm. The concentration of the copper flakes ranged from 0.5 wt% to 40 wt%, depending on the applications and required electromagnetic and mechanical properties. The studied materials were found to exhibit effective magnetic permeability that was smaller than unity, which is indicative of the typical properties of metamaterials. Present development solves technological and economical problems related to modern microelectronics methods which are currently mainly used for metamaterial fabrication.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie technologii produkcji in situ (metodami hydrometalurgicznymi i elektrochemicznymi) nanoproszków z elektrolitów odpadowych przemysłu miedziowego. Potencjalnym surowcem do produkcji nanoproszków są odpady flotacyjne KGHM Polska Miedź SA, roztwory odpadowe po elektrorafinacji miedzi oraz z procesów galwanizacji, które mogą zawierać od kilku do kilkuset (µg/kg metali takich jak Cd, Hg, Pb, Cu, Ag, Co, Ni, Zn i innych. Prezentowana metoda otrzymywania nanoproszków metali w skali przemysłowej z elektrolitów odpadowych oparta jest na elektrolizie impulsowej i dlatego jest stosunkowo prosta i komercyjnie bardzo opłacalna. Metodą tą otrzymano nanoproszki miedzi i srebra o czystości do 99,999%.
EN
In this paper we present the results concerning the development of the in situ manufacturing technologies of nanopowders by hydrometallurgical and electrochemical methods. The potential raw material is the wastewater which is a byproduct of the ore flotation process. Chemical analysis of the tailings revealed that a series of metals such as: Cd, Hg, Pb, Cu, Ag, Co, Ni, Hf, Nb, Os, Re, Rh, Sc, Th, V, W, Zn, Zr etc. are contained in solid and liquid fraction. The presented method based on pulse electrolysis from aqueous solution is cost effective and enables commercial manufacturing of copper and silver nanopowders of chemical purity up to 99,999%.
11
Content available remote Najbardziej innowacyjna generacja komputerów przemysłowych B&R APC620
PL
B&R rozwija i produkuje komputery dla zastosowań przemysłowych od ponad dziesięciu lat. W odróżnieniu od szybko przeistaczającego się rynku konsumenckiego, ciągłość i kompatybilność utrzymywana przez wiele lat oraz możliwość śledzenia wszystkich wersji produktów ma w dziedzinie automatyki kluczowe znaczenie. Setki tysięcy systemów komputerowych B&R zainstalowanych u naszych klientów na przestrzeni wielu lat dowodzą, że B&R spełnia wymagania branży.
12
Content available remote Najbardziej innowacyjna generacja komputerów przemysłowych B&R APC620
PL
B&R rozwija i produkuje komputery dla zastosowań przemysłowych od ponad dziesięciu lat. W odróżnieniu od szybko przeistaczającego się rynku konsumenckiego, ciągłość i kompatybilność utrzymywana przez wiele lat oraz możliwość śledzenia wszystkich wersji produktów ma w dziedzinie automatyki kluczowe znaczenie. Setki tysięcy systemów komputerowych B&R zainstalowanych u naszych klientów na przestrzeni wielu lat dowodzą, że B&R spełnia wymagania branży.
13
Content available remote Lotnisko w Balicach pod kontrolą systemu B&R
PL
Światowy dostawca systemów automatyzacji maszyn, firma B&R, z powodzeniem realizuje wymagające projekty w dziedzinach, które bezpośrednio nie są kojarzone z maszynami. Jednym z takich ciekawszych projektów zrealizowanych w ostatnim czasie jest System Transportu i Kontroli Bagażu na Lotnisku w Balicach.
14
Content available remote Synchronizacja serwonapędów B&R w maszynach pakujących
PL
Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta zapotrzebowanie przemysłu na maszyny pakujące o dużej wydajności. Skutkuje to stopniowym zastępowaniem falownikowych i pneumatycznych układów napędowych serwonapędami. Dobrym przykładem jest tutaj pionowa maszyna pakująca. W tradycyjnym wykonaniu osiąga się wydajności na poziomie 60-70 szt./min. Wzrost wydajności (do 120 szt./min) można uzyskać, zastępując pneumatyczny napęd szczęk zgrzewu poprzecznego (skrócenie czasu zamknięcia z 0,4 s do 0,1 s) oraz falownikowy napęd folii serwonapędem. Dalszy znaczący wzrost wydajności można uzyskać przy pracy maszyny w ruchu ciągłym z synchronizacją napędu szczęk do napędu folii.
15
Content available remote Komputery przemysłowe B&R
PL
W nowoczesnych systemach automatyzacji coraz częściej, w miejsce tradycyjnej struktury Sterownik-Panel Operatorski, stosuje się komputer przemysłowy integrujący zadania sterowania i wizualizacji. Uzyskuje się w ten sposób system o otwartej architekturze (możliwość realizacji dowolnych sieci, integracji specjalizowanych kart PCI/ISA oraz dodatkowych urządzeń zewnętrznych) oraz o bardzo dużej wydajności (rodzina procesorów Intel).
16
Content available remote B&R X67 - nowe możliwości z rozproszonymi wejściami/wyjściami
PL
Mniejszy, szybszy i bardziej ekonomiczny to synonimy opisujące X67 - nową grupę modułów rozproszonych wejść/wyjść o stopniu ochrony IP67. Dzięki instalacji modułów wielkości karty kredytowej w dowolnym miejscu bezpośrednio na maszynie, uzyskuje się oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Ponadto drogie okablowanie zostało zredukowane tylko do dwóch linii: magistrali danych oraz zasilania. Firma B&R wytwarza układy sterowania od 1979 roku. Rozwój wydajnych systemów wejść/wyjść należy do kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa działającego na całym świecie.
PL
Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia dotyczące technologii automatycznego oznaczania stężenia podstawowych składników elektrolitu przemysłowego stosowanego w procesie elektrorafinacji miedzi. Opracowana technologia pozwala na ciągłą kontrolę parametrów ruchowych procesu i jest rozwiązaniem unikalnym w skali światowej.
EN
The most important attainments in the technology of automatic determination of the concentration of basic components of industrial electrolyte, applied in the process of copper electrorafination are presented. The elaborated technology allows a continuous control of the parameters of the process, during its run and is an unique, world-range solution.
18
Content available remote Wielozadaniowy system operacyjny sterowników B&R
PL
Powoli mijają czasy, kiedy to sterownik PLC kojarzony był tylko z prostym urządzeniem zastępującym grupę przekaźników na maszynie, a bardziej skomplikowane algorytmy sterowania wymagały stosowania zaawansowanych układów dedykowanych. Obecnie producenci sterowników coraz częściej starają się oferować układy z systemami operacyjnymi mogącymi sprostać najtrudniejszym zadaniom. Firma B&R od początku swojego istnienia oferuje sterowniki standardowo wyposażone w wielozadaniowy system operacyjny czasu rzeczywistego.
19
Content available remote B&R - światowy partner w automatyzacji
PL
Poprzez ciągłe inwestycje w rozwój nowych produktów oraz technologii B&R nieustannie dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania automatyki. Nad nowymi rozwiązaniami pracuje 170 wysokiej klasy inżynierów z Działu Rozwoju. Współpracujemy również z czołowymi uczelniami, m.in. w Austrii. Perfekcyjne rozwiązania wymagają perfekcyjnie przygotowanego Działu Sprzedaży. Inżynierowie sprzedaży B&R są wysokiej klasy specjalistami mającymi doświadczenie w tworzeniu aplikacji. Nasze kompetencje potwierdzają zadowoleni klienci z wielu branż przemysłu maszynowego (maszyny pakujące, maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysł spożywczy, drzewny, automaty spawalnicze, maszyny specjalne, przesyłanie energii, itp.).
20
Content available remote B&R Power Panel - wydajny sterownik zintegrowany z panelem operatorskim
PL
Zadania automatyzacji małych i średnich maszyn stawiają nowe wymagania przed dostawcami systemów sterowania: redukcja kosztów, większe pamięci, realizacja bardziej skomplikowanych i szybszych algorytmów sterowania, przyjazna wizualizacja, kompaktowa budowa przy jednoczesnej łatwości rozbudowy systemu, uniwersalne narzędzia programistyczne. Odpowiedzią na te potrzeby są Rozwiązania Automatyzacji firmy B&R, a w tym najnowszy sterownik zintegrowany z panelem operatorskim - Power Panel.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.