Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents research aimed at the production of mesh implants used in the treatment of abdominal hernias: knitted monofilament fabric, optimal pore diameter min. 75 μm, preferably over 1 mm, mass per unit area – less than 35 g/m2. The influence of differentiation factors on mechanical parameters of the knitted fabrics was analysed. Seven variants were produced varying in the weave, linear mass of yarn and accuracy. The knitted fabrics were subjected to thermal or thermo-mechanical treatment in a two-stage process. The data obtained were analysed using parametric statistical tests. It was shown that in order to obtain an appropriate ratio of surface mass to mechanical strength at the break/size of pores, it is necessary to use a braid which allows to obtain uniformity of the pores. The braid shall be made of low-precision material and of extra linear mass. It is possible to model the strength parameters with the help of the accuracy and/or thermal treatment. The treatment has less influence on the strength parameters. The use of mechanical treatment during thermal stabilisation significantly affects the elasticity of the knitted fabric without having a significant impact on the strength of the knitted fabric.
PL
Przedstawiono badania, mające na celu wytworzenie implantów siatkowych stosowanych do leczenia przepuklin brzusznych: dzianiny z monofilamentu, optymalna średnica porów min. 75 μm korzystnie powyżej 1 mm, masa powierzchniowa poniżej 35 g/m2. Przeanalizowano wpływ czynników różnicujących na parametry mechaniczne opracowanych dzianin. Wytworzono 7 wariantów z rozróżnieniem ze względu na zastosowany splot, masę liniową przędzy i ścisłości. Dzianiny poddano obróbce termicznej lub termiczno-mechanicznej w dwuetapowym procesie. Uzyskane dane przeanalizowano z zastosowaniem parametrycznych testów statystycznych. Wykazano, że w celu uzyskania odpowiedniego stosunku masy powierzchniowej do wytrzymałości mechanicznej na zerwanie / wielkość porów, należy zastosować splot umożliwiający uzyskanie równomiernego ażuru. Splot powinien być wykonany z zastosowaniem niskiej ścisłości oraz przędzy o zwiększonej masie liniowej. Możliwe jest modelowanie parametrów wytrzymałościowych za pomocą ścisłości i/lub temperatury obórki. Obórki te w mniejszy sposób wpływają na parametry odkształceniowe. Zastosowanie obróbki mechanicznej podczas stabilizacji termicznej w sposób istotny wpływa na odkształcenie dzianiny bez znaczącego wpływu na zmianę wytrzymałości dzianiny.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych roztworów chlorku chitozanu formujących żele pod wpływem wzrostu temperatury. Miały one na celu wyznaczenie podstawowych parametrów określających przemianę fazową: temperaturę żelowania oraz energię potrzebną do przeprowadzenia tej przemiany. Prace te są istotne z uwagi na możliwość zastosowania takich układów jako skafoldów do hodowli komórkowej bądź nośników leków umożliwiających ich wprowadzanie do tkanki zmienionej chorobowo drogą iniekcji. Badania wykonano dla chitozanów o różnym pochodzeniu: crab, shrimp i różnej masie cząsteczkowej. Dla każdego z chitozanów przeprowadzono badania roztworów chlorku chitozanu bez oraz z dodatkiem disodowej soli β-glicerofosforanu (β-NaGP). Punkt przemiany fazowej wyznaczano za pomocą pomiarów zmian właściwości reologicznych prowadzonych w układzie stożek-płytka reometru rotacyjnego. Ponadto wyznaczono zmiany wartości pH roztworów oraz zmianę modułów: zachowawczego G’ i stratności G’’ w funkcji przyrostu temperatury. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono istotny wpływ pH na temperaturę punktu żelowania. Przeprowadzone pomiary reologiczne pozwoliły wyznaczyć trzy charakterystyczne obszary procesu żelowania: (1) obszar cieczy lepkosprężystej, (2) obszar szybkiego żelowania, (3) obszar wolnego procesu żelowania oraz określić, w oparciu o model kinetyki krystalizacji polimeru, energię aktywacji dla obszarów 2 i 3.
EN
The paper presents the results of rheological study on chitosan chloride solutions, forming gels under the influence of increased temperature. Its aim was to establish the basic parameters specifying phase transition: gelation temperature and the energy needed for conducting this transition. This study is significant due to the possibility of applying such systems as scaffolds for tissue engineering or drug delivery systems. The research was conducted for chitosans of various origin: crab, shrimp and of various molecular weights. For each chitosan, research was conducted in two variations of the solutions of chitosan chloride, with or without the addition of β-Glycerophosphate disodium salt (β-NaGP). The phase transition point was estimated by measurements of rheological properties, conducted in a cone-plate system of a rotational rheometer. Moreover, the pH value of the solutions and the evolution of storage modulus G’ and loss modulus G’’ in the function of temperature increase were determined. Based on the measurements results a significant impact of pH on the gelation point temperature was observed. The conducted rheological measurements allowed to estimate three characteristic regions of the gelation process: (1) area of viscoelastic liquid, (2) area of fast gelation, (3) area of a slow gelation process. Based on the kinetics model of polymer crystallization, the activation energy for regions 2 and 3 was determined.
5
Content available remote Równowaga w procesie sorpcji Ca(II) w termowrażliwym hydrożelu chitozanowym
PL
W pracy określono równowagę w procesie sorpcji jonów wapnia w termowrażliwym żelu chitozanowym. Do opisu wykorzystano równania Langmuira, Langmuira-Freundlicha, Redlicha-Petersona, zmodyfikowanego równania Dubinina-Raduszkiewicza oraz Totha. Analiza modelowa wskazuje, że najlepsze przybliżenie równowagi procesu sorpcji wapnia uzyskano przy zastosowaniu dwuparametrowej izotermy Langmuira.
EN
Equilibrium of calcium ions sorption in thermosensitive chitosan hydro-gels was determined. The experimental data were fitted to equation models (Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, modified Dubinin-Raduszkiewicz and Toth). The best approximation was achieved for the Langmuir isotherm.
6
PL
Przedstawiono dwa modele uwalniania środków aktywnych z hydrożeli znany model dyfuzyjny oraz opracowany nowy model dyfuzyjno-desorpcyjny. Model ten uwzględnia procesy desorpcji z powierzchni fazy stałej matrycy oraz procesy dyfuzyjne zachodzące w porach matrycy. Kinetykę uwalniania opisano za pomocą współczynnika dyfuzji środka aktywnego v cieczy wypełniającej pory oraz współczynnika wnikania masy, który odpowiada szybkości desorpcji składnika aktywnego z powierzchni porów, przykładową symulację dla surowiczej albuminy wołowej (BSA) wykonano w programie MATLAB metodą różnic skończonych.
EN
The paper presents two models of release of active agents from hydrogels: the known diffusion model and a developed new diffusion-desorption model. The later model takes into account desorption processes from the surface of solid phase matrix and diffusion processes taking place in the matrix pores. The release kinetics is described by means of the diffusion coefficient of active agent in liquid filling the pores, and the mass transfer coefficient which corresponds to the desorption rate of active ingredient from the surface of pores. An exemplary simulation for bovine serum albumin (BSA) was performed in MATLAB using the finite differences method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań Teologicznych hydrożeli chitozanowych tworzących matrycę polimerową dla substancji czynnych. Jako substancje czynne stosowano albuminę wołową oraz wankomycynę. Inhibitorem przejścia fazowego zol-żel była zmiana temperatury roztworu. Wyznaczone własności reologiczne oraz krzywe temperaturowe roztworów wykazały, że w przypadku albuminy otrzymany roztwór zachowuje podobne własności jak wyjściowy roztwór chitozanu. W przypadku wankomycyny zainicjowany zmianą temperatury proces żelowania prowadzi do wytworzenia nieodwracalnej struktury.
EN
Rheological properties of chitosan hydrogels forming polymeric network for active substances are presented in the paper. Bovine serum albumin and vancomycin were used as active substances. A change in solution tem-perature acted as an inhibitor of sol-gel phase transition. The determined rheological properties and temperature curves of solutions showed properties similar to those of initial chitosan solution. In case of vancomycin the gelation process initiated by a temperature change led to the formation of irreversible structure.
EN
Thermosensitive chitosan hydrogels containing sodium beta-glycerophosphate (ß-GP), whose gelation is induced by increasing temperature to body temperature, were functionalized by incorporation of Alkaline Phosphatase (ALP), an enzyme involved in mineralization of bone. ALP incorporation led to acceleration of gelation upon increase of temperature for four different chitosan preparations of differing molecular weight, as demonstrated by rheometric time sweeps at 37°C. Hydrogels containing ALP were subsequently incubated in calcium glycerophosphate (Ca-GP) solution to induce their mineralization with calcium phosphate (CaP) in order to improve their suitability as materials for bone replacement. Incorporated ALP retained its bioactivity and induced formation of CaP mineral, as confirmed by SEM, FTIR, Raman spectroscopy, XRD, ICP-OES, and increases in dry mass percentage, which rose with increasing ALP concentration and incubation time in Ca-GP solution. The results demonstrate that ALP accelerates formation of thermosensitive chitosan/ß-GP hydrogels and induces their mineralization with CaP, which paves the way for applications as injectable bone replacement materials.
9
Content available remote Formy chitozanowe do zastosowań w inżynierii biomedycznej
PL
W pracy przedstawiono podstawowe kierunki badań własnych nad wykorzystaniem różnych form chitozanu (hydrożelowych membran, granulek, hydrożeli formujących się w fizjologicznej temperaturze ciała ludzkiego) w inżynierii biomedycznej. Główne możliwości zastosowania tych form to opatrunki, nośniki leków oraz scaffoldy do hodowli komórkowej.
EN
The paper presents the use of different forms of chitosan (hydrogel membranes, granules, hydrogels forming in physiological temperature of a human body) in biomedical engineering. The main applicability of these forms arc wound dressings, drug carriers and scaffolds for cell culture.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące cytotoksycznego działania hydrożelowych membran chitozanowych wytwarzanych metodą inwersji faz. Hydrożelowe membrany stanowić mogą potencjalny materiał na opatrunki. Badania przeprowadzono na referencyjnej linii komórkowej, fibroblastach mysich 3T3/Balb. Membrany chitozanowe po 24, 48 i 72 h kontaktu, nie wykazują działania toksycznego. Plastyfikacja membran w glicerynie wpływa niekorzystnie przeżywalność komórek.
EN
Investigations of cytotoxic activity of chitosan hydrogel membranes produced by the phase inversion method are presented in the paper. Hydrogel membranes can be used potentially as a dressing material. Experiments were carried out on a reference cell line, mouse fibroblasts Balb/C 3T3. Chitosan membranes after 24, 48 and 72 h exposure did not reveal any toxic activity. Plastification of the membranes in glycerin had a negative effect on cell survival.
11
Content available remote Układy chitozanowo-hydroksyapatytowe do zastosowań biomedycznych
PL
W pracy przedstawiono sposoby wytwarzania scaffoldów w oparciu o chi-tozan i hydroksyapatyt. Przedstawiono wstępnie badania własne nad możliwością wytarzania temowrażliwych hydrożeli chitozanowych i hydrożelo-wych membran formowanych w wyniku reakcji polianion-polikation, które zawierają w strukturze wapń i fosfor. Obecność w strukturze wapnia daje możliwość wykorzystania ich jako opatrunków o zwiększonych własnościach zakrzepowych, a obecność oprócz wapnia również fosforu predysponuje do zastosowania jako scaffoldów do hodowli komórkowej.
EN
Methods of preparation of chitosan- and hydroxyapatite-based scaffolds are described in the paper. The authors present preliminary results of their studies on the preparation of themosensitive chitosan hydrogels and hydrogel membranes containing calcium and phosphorus in their structure via poly-anion-polycation reactions. A presence of calcium in the structure provides a possibility to use them as dressings with enhanced thrombotic properties, while the presence of phosphorus, beside calcium, predestines them to be applied as scaffolds in cell cultures.
12
Content available remote Drug release from hydrogel matrices
EN
Description of the kinetics of drug release from hydrogels is a domain of steadily increasing academic and industrial importance. The aim of this paper is to review mathematical approaches to drug release from hydrogel matrix devices. In the first section the parameters of hydrogel structure are described. Than the phenomena that influencing resulting drug release are discussed. Finally, mechanisms of physical release and release with chemical reaction are studied. In this section mathematical expression that predicting drug release profiles are described.
PL
Zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia bardzo ważny jest opis kinetyki uwalniania leków z hydrożeli. Celem tego artykułu jest przegląd opisanych w literaturze modeli matematycznych uwalniania leków z matryc hydrożelowych. W pierwszej części omówiono parametry opisujące strukturę hydrożelu. Następnie opisano zjawiska wpływające na mechanizm uwalniania leków. W ostatniej części przeglądu literatury zostały przedstawione mechanizmy uwalniania. W tej części zebrano wyrażenia matematyczne stosowane do opisu profili uwalniania leków.
PL
Przedstawiono kalorymetryczne badania hydrożelu chitozanowego dotyczące mechanizmu sorpcji Cu(II), Ag(I) i Ca(II). Wyznaczono ciepła reakcji sorpcji tych jonów. Proces ten prowadzono dla maksymalnego stężenia danego jonu. Z pomiarów efektu cieplnego wynika, iż dla jonów Cu(II) i Ag(I) proces sorpcji ma charakter chemiczny (chemisorpcja). Efekt cieplny jest rzędu kilkudziesięciu kJ/mol. Natomiast jony Ca(II), które korzystnie wpływają na organizm ludzki, nie wykazują tego efektu.
EN
In the present research, studies were performed to determine the character of adsorption of Ca(II), Cu(II), Ag(I) ions in chitosan. The studies were carried out for chitosan hydrogel. The character of sorption was determined on the basis of calorimetric studies. The heat of reaction was measured during the sorption of individual ions. The process of adsorption was carried out for a maximum ion concentration. It follows from the measurement of the heat of sorption for Cu(II) and Ag(I) ions that the sorption process has a chemical character, which is shown by a measurable thermal effect of the order of dozens kJ/mol. It is interesting that Ca(II) ions which have an advantageous influence on living organisms, do not reveal this effect.
14
Content available remote Wpływ temperatury na własności reologiczne termożeli chitozanowych
PL
W pracy przedstawiono możliwości wytwarzania termożeli chitozanowych w oparciu o mleczan i octan chitozanu oraz b-glicerofosforan sodu. Roztwór soli chitozanowej formuje się w postać hydrożelu w temperaturze powyżej .35 st.>°C, a więc w warunkach fizjologicznych (poniżej tej temperatury pozostaje w postaci lepkiego roztworu).
EN
Investigations of possible formation of thcrmogels based on chitosan lactate and chloride with sodium b-glycerophosphate are presented in the paper. Solution of chitosan salt is formed into hydrogel at temperature above 35°C, i.e. in physiological conditions (below this temperature it has a form of viscous solution).
15
Content available remote Wieloskładnikowe układy chitozanowe jako żele termowrażliwe
PL
W pracy przedstawiono badania nad żelami chitozanowymi formującymi się w fizjologicznej temperaturze ciała ludzkiego. Żele wytwarzano w oparciu o chlorek chitozanu i b-glicerofosforan sodu. W strukturę żelu wprowadzono albuminę, którą uwalniano do wody oraz buforu o pH = 10.
EN
Thermosensitive chitosan hydrogels - a subject of this study - might be carriers of new-generation. Investigations of the possible formation of thermogels based on chitosan chloride and sodium b-glyceropho-sphate with controlled release of albumin to water and to buffer at pH = 10 are described in the paper.
16
Content available remote Mechanizm sorpcji jonów Cu2+ na chitozanie uformowanym w postaci mikrogranulek
PL
W pracy przedstawiono badania mechanizmu sorpcji jonów Cu + w mi-krogranulkach wytworzonych w procesie suszenia w warunkach nad-krytycznych na podstawie widm IR w podczerwieni oraz przy wykorzystaniu metody magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. Badania potwierdzają główny udział grup NH2 i OH wskazując na zmiany przy wiązaniach glikozydowych.
EN
The FTIR and NMR methods were used to study the structure of chitosan microgranules formed via supercritical drying chelated by Cu ions. Analysis of the spectra confirmed major participation of NH2 and OH groups indicating the changes in glycosidic bonds.
PL
Przedstawiono możliwości wytwarzania układów hybrydowych do kontrolowanego uwalniania środków farmakologicznych przy wykorzystaniu nośników hydrożelowych i struktury w skali mikro i nano. Szczególną uwagę zwrócono na wytwarzanie takich układów w procesie adsorpcji, korzystając z nośnika chitozanowego. Przedstawiono modele opisujące stan równowagi oraz kinetykę w procesie sorpcji substancji modelowych.
EN
Possibilities of formation of hybrid systems for controlled drug release from hydrogel carriers and structures in micro- and nanoscale are discussed in the study. Attention is focussed on the formation of such systems in the adsorption process from a chitosan carrier. Models which describe the equilibrium state and sorption kinetics of model substances are presented.
18
Content available remote Model of sorption kinetics in hydrogel chitosan granules
EN
A model of mass transfer and chemical reaction kinetics for sorption of Cu2+ ions in hydrogel chitosan granules has been proposed. To determine the process rate, it is necessary to know physicochemical data of the solution and adsorbent and one experimental parameter which does not depend on the initial adsorbate concentration.
PL
Zaproponowano model kinetyki ruchu masy i reakcji chemicznej dla procesu sorpcji jonów Cu2+ w hydrożelowych granulkach chitozanowych. Do określenia szybkości procesu konieczna jest znajomość danych fizykochemicznych roztworu i adsorbentu oraz jednego parametru doświadczalnego, który nie zależy od stężenia początkowego adsorbatu.
19
Content available remote Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na własności fizykochemiczne błon chitozanowych
EN
The use of chitosan as dressing material is proposed in this study. The aim of the research was to propose a method for the production of chitosan membranes characterised by appropriate mechanical strength and retention of water in their structure. Rheological properties of the obtained solutions of chitosan salts and physicochemical properties of chitosan membranes were determined.
EN
The aim of the study was to produce chitosan granules by a met- 'j hod of drying in supercritical carbon dioxide. Structural parameters, i.e. the volume and surface of pores in microparticles were calculated on the basis of scrption isotherms of benzene and carbon dioxide.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.