Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zaczynów spoiwowych wykonanych na bazie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i cementu portlandzkiego. W badaniach zastosowano cztery rodzaje popiołów lotnych, cement portlandzki oraz dla celów porównawczych – górnicze spoiwo mineralne. Ze względu na możliwość transportu hydraulicznego z powierzchni kopalni zaczynów spoiwowych ich rozlewność wynosiła 200 mm i 250 mm. Wykonano badania uwzględniające zależność pomiędzy gęstością, rozlewnością i wytrzymałością na ściskanie Rc badanych zaczynów spoiwowych.
EN
The article presents the results of laboratory tests of cementing slurries made on the basis of by-products of hard coal combustion and Portland cement. Four types of fly ashes, Portland cement and mineral mining binder for comparison purposes were used. Due to the possibility of hydraulic transport of the cementing slurries from the surface, their flow properties were 200 mm and 250 mm. Tests were carried out taking into account the relationship between density, flow properties, and compression strength Rc of the tested cementing slurries.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of expansive mineral binding materials based on calcium aluminate with mineral additive and carbonate expander. The expansion size can be controlled by the amount of expander as well as by water-binder ratio. The study describes the method of measuring the expansion size and selected technical parameters of obtained expansive binders together with the proposed scope of their use in underground construction.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych ekspansywnych mineralnych materiałów wiążących na bazie cementów glinowych z dodatkiem mineralnym i ekspansorem węglanowym. Wielkość ekspansji może być regulowana zawartością ekspansora oraz wielkością wskaźnika wodno-spoiwowego. Przedstawiono wybrane parametry techniczne uzyskanych spoiw ekspansywnych oraz możliwe ich zastosowanie w technice górniczej.
3
Content available remote Mineralne górnicze spoiwa modyfikowane włóknami polipropylenowymi
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań laboratoryjnych spoiw mineralnych na bazie wybranych ubocznych produktów spalania (mieszanina popiołów lotnych i piasków ze złóż fluidalnych) z cementem portlandzkim i zbrojeniem rozproszonym. Jako zbrojenie rozproszone zastosowano włókna polipropylenowe o długości 12 mm. Oznaczono wytrzymałości na ściskanie i zginanie próbek z/i bez zbrojenia rozproszonego.
EN
The article presents the preliminary results of laboratory studies of mineral binders based on selected combustion by-products (a mixture of fly ashes and sands from fluidized beds) with Portland cement and fiber reinforcement. Polypropylene fibers with a length of 12 mm were applied as the fiber reinforcement. Compressive strength and bending tensile strength of the samples from fiber reinforcement and without the reinforcement were determined.
4
Content available remote Modelowanie wpływu eksploatacji ścianowej na chodnik podścianowy
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego wpływu eksploatacji górniczej na chodnik podścianowy. Do celów symulacji komputerowej zbudowano numeryczny model górotworu, stanowiący płaską tarczę o wymiarach 200 m × 100 m. Stanowi on fizykalne oraz strukturalne odwzorowanie górotworu w rejonie pola eksploatacyjnego ściany. Na podstawie przyjętego modelu górotworu prowadzona była analiza stateczności wyrobisk w jednostronnym otoczeniu zrobów. Obliczenia numeryczne wykazały, że zastosowanie dodatkowo pasa podporowego ze spoiwa mineralnego „U” stanowi skuteczny sposób ochrony chodnika podścianowego i stwarza możliwość utrzymania jego stateczności.
EN
The article presents the results of numerical modeling of the impact of mining operation on the bottom gate. For the purpose of numerical computer simulation a numerical model was constructed of rock mass, which is a flat disk with dimensions of 200 m x 100 m. It is a physical and a structural representation of the rock mass in the area of the Longwall's exploitation. On the basis of the adopted model of the rock mass the analysis of stability of the workings was carried out in a one-sided surrounding of the gobs. Numerical calculations have shown that the use of additional support „U" strip made of a mineral binder is an effective way to protect the tail gate and provides the possibility of maintaining of its stability.
PL
W artykule opisano badania laboratoryjne mające na celu uzyskanie receptur mineralnych spoiw górniczych, charakteryzujących się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, do stosowania w kopalniach węgla kamiennego przy pomocy zarówno urządzeń transportu pneumatycznego jak i hydromechanicznego, szczególnie w przypadkach, kiedy oczekiwany jest szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie spoiwa, np. w przypadku dużych postępów ściany i trudnych warunków geologiczno-górniczych. Opracowane spoiwa powinny spełniać kryteria wysokiej wczesnej wytrzymałości na ściskanie po pięciu godzinach.
EN
This paper describes laboratory tests conducted to obtain recipes of mineral mining binders, characterized by high strength parameters to be applied in coal mines with the use of both pneumatic and hydro-mechanical delivery equipment, especially in cases, when rapid increase in the compressive strength of the binder is expected, as for example, in the case of fast advance of a longwall in difficult geological and mining conditions. Developed binders should meet the criteria of high, early compressive strength aller five hours.
6
Content available remote Ekspansywne spoiwa mineralne na bazie ubocznych produktów spalania
PL
W budownictwie podziemnym w technologiach górniczych stosowane są mineralne materiały wiążące zwane górniczymi spoiwami mineralnymi o właściwościach konstrukcyjnych (torkret, ochronne pasy podporowe), wypełniających lub/i izolacyjnych (wypełnianie pustek w górotworze, torkret termoizolacyjny itp.). Przyrost objętości zapewnia w warunkach dołowych szczelne wypełnienie pustych przestrzeni oraz uniemożliwia przedostawanie się gazów do wyrobiska jak i ich nadmierne gromadzenie się, a struktura porowata materiału zapewnia bardzo dobre własności termoizolacyjne.
EN
In underground construction in mining technologies mineral binders are used called mining mineral binders with structural properties (shotcrete. protective battering strips), filling and / or insulating (filling of voids in the rock mass, thermal insulation shotcrete, etc.). Increase in volume is provided in underground conditions by a tight filling of voids what prevents the penetration of gases into the workings and their excessive accumulation and porous structure of the material provides very good thermal insulation properties.
PL
W artykule przedstawiono nietypowy w polskim górnictwie węglowym przykład transportu (hydraulicznego) grawitacyjnego konstrukcyjnych spoiw mineralnych z powierzchni kopalni do miejsca wykonania tam izolacyjno-oporowych Ti-137 i Ti-138 w upadowych Iz i Iw pokładu 338/2 na poz.700 m w kopalni „Budryk”. Przedstawiono właściwości fizyko-mechaniczne wybranych spoiw mineralnych popiołowo-cementowych uwzględniając sposób ich przygotowania na powierzchni i transportu siecią istniejących rurociągów podsadzkowych do podziemnych wyrobisk górniczych.
EN
The article presents the non-typical in the Polish mining industry example of the gravitational (hydraulic) transport of constructional mineral binding agents from the mine surface to the site of performance of isolation-resisting Ti-137 and Ti-138 dams in the Iz and Iw inclines of the seam 338/2 on the level 700 m at the ”Budryk” colliery. The physico-mechanical properties of selected mineral ash-cement binding agents are presented, taking into consideration the method of their preparation on the surface and transport using the network of existing stowing pipelines to underground mine workings.
8
Content available remote Wpływ rodzaju spoiwa na szerokość tamy izolacyjno-oporowej
PL
W referacie przedstawiono wyniki numerycznych badań modelowych określenia szerokości tam izolacyjnych (oporowych) w zależności od rodzaju stosowanego konstrukcyjnego materiału wiążącego. Tamy oporowe Ti-137 i Ti-138 zostały zaprojektowane w związku z koniecznością likwidacji upadowych Iz i Iw pokładu 338/2 na poz, 700 m. Do badań laboratoryjnych zastosowano popioły lotne dostarczone przez JWSA KWK "Budryk". Określono receptury materiałów wiążących do wykonania tam, różniące się właściwościami fizykomechanicznymi, uwzględniając ich przygotowanie na powierzchni w instalacji podsadzkowej i hydrauliczny transport siecią istniejących rurociągów podsadzkowych do miejsca wykonania tam upadowych Iz i Iw.
EN
Analysis of numerical calculation results determine the width of the isolating dam depending on kind of applied building material in paper has been presented. Dams Ti-137 and Ti-138 planed in relation with necessity of liquidation of dip-headings lz and Iw of the layer 332/2 on the level. 700m in hard coal mine BUDRYK. Fly-ashes supply from hard coal mine "Budryk" applied to laboratory tests. Compositions of the building materials defined in laboratory tests has differing proprieties physical and mechanical and take into consideration hydraulically transport over long distance from surface to mining excavations in hard coal mine BUDRYK.
9
Content available remote Sposoby transportu górniczych spoiw mineralnych
PL
W artykule opisano systemy transportu mineralnych materiałów wiążących w kopalniach węgla kamiennego. Praktycznie stosowane są dwa systemy transportu mineralnych materiałów wiążących: pneumatyczny i hydrauliczny. Sposób transportowania materiałów wiążących do miejsca stosowania wpływa w dużym stopniu na ich własciwości fizykomechaniczne.
EN
Means of conveyance of the mineral binders in coal mines in paper has been presented. Two systems of conveying of minerals binding agents pneumatic and hydraulic in hard coal mines are applied practically. Method of conveying of the mineral binding agents to the place of applying has in wide range influences on their physicals and mechanical proprieties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i dokonano oceny przydatności popiołów lotnych z Elektrowni "Opole" SA i EC "Żerań" VHP SA jako składników zaczynów spoiwowych transportowanych hydraulicznie (odpady poflotacyjne, popioły lotne, popioły denne, żużle) instalacją podsadzkową z powierzchni kopalni do podziemnych wyrobisk górniczych. Określono wzajemne zależności między gęstością, rozlewnością i wytrzymałością na ściskanie badanych zaczynów spoiwowych.
EN
The article presents the results of laboratory tests and an assessment of the suitability of fly ashes from the "Opole" Power Plant and "Żeran" HCP Power-Heating Plant as components of binding slurries transported hydraulically (flotation rejects, fly ash, bottom ash, slag) from the surface of the mine via a backfilling installation to underground mine workings. The interdependencies were defined between density, spillage and compressive strength of the tested binding slurries.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe systemy transportu mineralnych materiałów wiążących (spoiw mineralnych) w technologiach górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Transport hydromechaniczny spoiw mineralnych do podziemnych wyrobisk górniczych może być realizowany bezpośrednio z powierzchni kopalni lub z poziomu wydobywczego. Znajduje zastosowanie w technologiach górniczych do wykonywania: ochronnych pasów podporowych, pasów izolacyjnych, torkretu, tam izolacyjnych, przeciwwybuchowych, powiązania obudowy z górotworem, iniekcji górotworu i kotwienia.
EN
A basic transportation method of mineral binding agents in coal mines has been presented in this paper. Hydromechanical conveying of the binding agents to mines workings can be realized directly from the surface of the coal mine or from the exploitation level. In this paper are also presented fields of application of the binding agents in coal mine: roadside packs, explosion protection packs, support backfilling in roads and shafts, rock injections spraying work, rock bolt grouting and rock consolidation.
EN
Silicate and niobosilicate MCM-41 were used as su ports for gold introduced by post synthesis impregnation or by co-precipitation during the synthesis. The latter sample (AuMCM-41) exhibited unique properties for the WGS reaction, as revealed by in situ FTIR and FTIR/MS OPERANDO techniques. AuMCM-41 is activated by CO through the formation of oxygen vacancies in volved in oxygen adsorption and activation for the further reaction. This behaviour is not characteristic for Pt/MCM-41 catalysts and appears only after the introduction of niobium into the mesoporous matrix (Pt/NbMCM-41).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych określające wpływ wybranych popiołów lotnych na wielkość ekspansji zaczynów spoiwowych. Do badań zastosowano popioły lotne bez produktów odsiarczania oraz mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.
EN
The results of laboratory testing defining the influence of fly ashes with and without desulphurization products on the mining binder slurry expansion value are in this paper presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu szkła wodnego sodowego na zmianę czasu wiązania i wytrzymałość na ściskanie zaczynów spoiwowych, wykonanych na bazie górniczych spoiw mineralnych UTEX-15 i UTEX-TZ. Badania laboratoryjne prowadzono w aspekcie wykorzystania mineralnych spoiw górniczych do transportu hydraulicznego (grawitacyjnego) z powierzchni kopalni do miejsca stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.
EN
The hydraulic transportation of mineral mining binders depends on preparation on surface of mine binder paste about such density which make possible his dislocation by pipelines to place applying in underground mining excavations using to this aim hydrostatical pressure only. The growth of water paste ratio from which the consistency of binder paste depends on its influences on prolongation the setting time of binder paste and the lowering the compressive strength of binding agent. The results of laboratory testings defining the influence of sodium silicate on the setting time and compressive strength changes of UTEX-15 and UTEX-TZ binders were presented.
PL
Hydrauliczny transport spoiw mineralnych polega na przygotowaniu na powierzchni kopalni mieszaniny spoiwa z wodą (zaczynu spoiwowego) o takiej konsystencji, która umożliwia jego przemieszczenie rurociągami do miejsca stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych wykorzystując do tego celu tylko ciśnienie hydrostatyczne. Wielkość ciśnienia hydrostatycznego zależy od głębokości szybu i gęstości zaczynu. Wzrost współczynnika wodno-spoiwowego, od którego zależy konsystencja zaczynu spoiwowego, wpływa na przedłużenie czasu początku i końca wiązania zaczynu spoiwowego i obniżenie wytrzymałości na ściskanie związanego spoiwa. W referacie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych określające wpływ szkła wodnego sodowego na zmianę właściwości fizycznych spoiwa na bazie popiołów lotnych i cementu UTEX-15.
EN
The hydraulic transportation of mineral mining binders depends on preparation on surface of mine binder paste about such consistency which make possible his dislocation by pipelines to place applying in underground mining excavations using to this aim hydrostatical pressure only. The size of hydrostatical pressure depends on depth of shaft and thickness of paste. The growth of water paste ratio from which the consistency of binder paste depends on its influences on prolongation the setting time of binder paste and the lowering the compressive strength of binding agent. The results of laboratory testings defining the influence of sodium water glass on change of physical proprieties of UTEX-15 binder on fly-ashes and cement base were presented.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikacje i możliwości zastosowania mineralnych spoiw górniczych w warunkach górnictwa podziemnego do wykonywania ochronnych i izolacyjnych pasów podsadzkowych, torketu osłonowego, tam izolacyjnych i przeciwpożarowych, powiązania obudowy z górotworem, korków w likwidowanych szybach itp.
EN
The paper presents classification and possibility of using mineral mining binders in underground conditions in mining.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.