Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Textile products containing polymer coatings are used in clothing protecting against unfavorable weather conditions - rain, snow. For these products tests results of changes in their barrier properties - waterproofness under such conditions simulating clothing utilization as dynamic squeezing, flexing as well as maintenance process - washing, were presented.
EN
In this paper we present the results of redearches into vibration thicken the weft during the dens fabric production. The vibration biting up process has been compared with classical one (using rigid reed). The dynamic load on the warp by vibrating and flexible reed has been evaluated in this paper. The structural changes of fabric were studying to evaluate the effects of decreased density of cloth. The changes of itrathread density of fibers as well as increasing of numbers of threads in the fabric were founf.
PL
Przedstawiono realizację idei nowego systemu wytwarzania płaskich bezsplotowych wyrobów włókienniczych przy ciągłym ruchu organów wyko-nawczych urządzenia wytwórczego - bez tworzenia przesmyku. Brak splotu wyrobu tekstylnego uzyskano przez zaplatanie nitki wątkowej (rowingu szklanego z powłoką PCV) na wynoszonych lokalnie kołkach na obwodzie bębna pobierającego z ramy natykowej nitki osnowowe (takie same jak nitka wątkowa) i dociskanie nimi przez opasanie wątku do powierzchni bębna. Przewidziano konsolidację termiczną wyrobu płaskiego w postaci siatki budowlanej. Dla uzyskania postępu zaplatania rowingu wątkowego zaplanowano wysuwanie po jednej stronie bębna pojedynczego kołka, a po drugiej - dwóch jednocześnie. Jako mechanizm wodzący wątek przewidziano przekładnię cięgnową o stałej prędkości obwodowej z wodzikiem przymocowanym do cięgna. Wykonano projekt stanowiska badawczego do tworzenia bezsplotowych wyrobów płaskich składającego się z posadowionych na ramie następujących zespołów: - bębna z układem napędowym, - zespołu wodzenia nitki wątkowej, - zespołu odbioru wyrobu, - dwóch kulowych popychaczy obrotowych. Kulowe popychacze obrotowe realizują ruchy wynoszenia kołków, a napęd otrzymują od bębna - poprzez zazębienie kulek z wgłębieniami w czołach wysuwanych kołków. Zgłoszenie patentowe tego wynalazku (nr P.394865) zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Wykonano część mechaniczną stanowiska badawczego oraz zbudowano na bazie sterowników PLC i falowników prądowych układy sterowania. Badania wytwarzania tekstylnych wyrobów bezsplotowych przeprowadzono wg planu ujmującego 2 rodzaje rowingu w osłonie PCV, prędkość obwodową bębna do 1,5 m/min, napięcie nitek do 80 N i temperatury podczas procesu zgrzewania do 600°C. Określono optymalne dla stanowiska badawczego parametry procesu wytwórczego. Uzyskany płaski bezsplotowy wyrób włókienniczy poddano ocenie geometrycznej (regularności podziałki siatki) i wytrzymałościowej. Stwierdzono pozytywne własności wytworzonego wyrobu bezsplotowego, wysoką wytrzymałość na rozrywanie i bardzo mały rozrzut wyników, co świadczy o dobrej powtarzalności procesu technologicznego.
EN
As the aim of work the realisation of the system of producing the new weaveless textile fabrics with the continuous movements of the generating elements of machine without forming the shed has been set. The performed actions involved: - Designing the test rig for production of the weaveless textile structures, - Production and verification of the test rig producing the weaveless textile structures, - Tests of the technological parameters for the producing the weaveless flat textile fabrics, - Identification of properties of the produced weaveless textile structures. The weaveless structure of the textile fabric has been made through wrapping the weft (the PCV covered glass roving) around the locally shifted pins that are assembled in the rings on sides of the drum, which takes out the warp threads (also the PCV covered glass rovings) from creel that press the weft thread to the surface of the drum. The weft and warp threads have been consolidated thermally to the fabric - a building grid. In order to achieve the progress in wrapping the weft thread its wrapping has been made on a single pin shifted on the one side of the drum and two pins moved on the opposite side. As a mechanism carrying the weft thread a roller chain transmission with a constant circumferential velocity, which has benn provided with a feeder, has been utilised. The design of a test rig for producing the weaveless textile fabrics has been made. The test rig consists of the following assemblies with their load-carrying structure: - Drum with is driving unit, - Weft feeding set with its driving unit, - Take-up set of the fabric, - Two ball rotating actuators. The ball rotating actuators realize the pins shifting. They are driven from the rotating drum - through their meshing with holes in pins. The patent application for this invention has been registered in the Patent Office of the Republic of Poland (No P.394865). The creel with its load-carrying structure with ball bearing systems and friction brakes has been designed. The test rig for the weaveless fabrics and creel have been produced in the Department of Textile Techniques of the Institute for Sustainable Techologies - National Research Institute. The control systems of the test device have been developed with usage of the PLC systems that govern: - The setting of the velocities of the drum and the feeder and synchronise the mutual position of these components, - The conditions of the thermal consolidation of the fabric. The test rig for generating the weaveless structures has been verified in the series of tests. A number of the design changes were introduced and as a result the proper action of thee rig has been achieved. The tests of the producing the weaveless textile fabrics have been performed according to the research plan involving 2 types of the PCV coated glass roving, the circumferential velocity of the main drum up to 1.5 m/min, tension of the threads up to 80 N and temperature of the thermal consolidation up to 600°C. The optimum parameters of the production process have been determined. The weaveless textile fabric has been tested for its geometric features (regularity of the grid) and its straight (tension tests) The good properties of the new fabric have been confirmed and very limited scatter of the test results has been shown, which demonstrates the good repatibilty of the production process.
EN
The elaboration concerns the question of the textile linear product constructional durability. The simple judge conception and the manner of its realization are described. The attempt of the concept verification was made.
5
Content available Bidłowy mechanizm akumulacyjny krosna
PL
Analiza działania bidła krosna tkackiego ujawnia jego wady. Przedstawiono nowe rozwiązanie napędu bidła. Wykazano analitycznie i doświadczalnie, w oparciu o zbudowany model fizyczny, korzystniejsze warunki pracy rezonansowego bidła akumulacyjnego wobec dotychczas stosowanego. Opracowano wskaźniki skuteczności dobicia dowodzące jej trzykrotnej poprawy w rozwiązaniu nowym.
EN
The analysis of the loom slay action reveals its defects. The new solutions of slay driver were presented. Better work conditions of resonant accumulatic slay were proved, both analytically and experimentally, on the base of a physical model in comparison with the one used so far. The efficiency indicators of beaten show its treble improve in a new solution.
PL
Przedstawiono nową konstrukcję mechanizmu płochy wibracyjnej i wstępne badania testujące jej działanie. Wykazano korzyści płynące z jej użycia: 1) uzyskanie zamierzonych zagęszczeń wątku przy mniejszym nakładzie pracy bidła dla przypadku wibracyjnej płochy niż dla płochy konwencjonalnej; 2) zmniejszenie napięcia osnowy podczas dobijania wątku dla przypadku płochy wibracyjnej wobec płochy sztywnej.
EN
In this article there a new construction of the mechanism of the vibration reed is presented. The preliminary research work testing of its work is presented too. There are several advantages of it using: 1) less amount of energy than conventional beat-up, 2) the less warp tension during beat-up.
PL
Przedstawiono sposób posadowienia nicielnic w rezonansowym mechanizmie tworzącym przesmyk i analizę możliwości doboru elementów zawieszenia. Mając jako cel technologicznie korzystniejsze warunki pracy nowego układu, poszukiwano optymalnych rozwiązań materialnych i geometrii kształtu tych elementów.
EN
In this article is presented the way of suspension of the harnesses in the resonance shedding motion. The opportunity of the devise elements selection is analyzed as well. In order to create the more comfortable technological work conditions the new materials and new shapes of the elements are looked for.
9
Content available remote The Pneumatic Transport of Weak Weft Structures
EN
This article presents research work which concerns the loss of weft continuity while being picked with the use of a pneumatic loom. A stand designed and constructed with the aim of investigating the destructive influence of the air stream on the weft is presented, as well as the investigation results. We have stated that dependencies of weft degradation on the effective intensity of the air stream exist. The various characters of these dependencies and the influence of the structure of the transported fibre stream, which additionally changes under the influence of the air stream, were further stated. We found that the differentiation of structure and diameter of the fibre stream intensifies the destruction, whereas the existence of a yarn core inhibits it.
PL
Artykuł przedstawia prace dotyczące badań przyczyn utraty ciągłości wątku podczas wprowadzania go na krosno pneumatyczne. Opisano stanowisko do badań destrukcyjnego wpływu na wątek transportującego go strumienia powietrza. Przedstawiono również wyniki badań.
10
Content available remote Identifying the cause of destruction of textile linear structures
EN
The article presents investigations into the mechanism of continuity loss of textile linear products. A method and tools for implementing it have been developed with the aim of investigating loose textile products, and determining the causes of their destruction. Special emphasis is placed on the usability of the procedure we accepted for investigating the resistance of the product's structure to the action of an aerodynamic force which occurs during the transport of weft with a weak structure. Two mechanisms of yarn breakage, especially that of loose wefts, have been differentiated. The first consists in breaking fibres which form the yarn, and the second in mutual slippage of fibres. Both mechanisms can be determined by analysing the force-elongation curves over yarn stretching in both static and dynamic conditions. The influence of an air stream acting longitudinally to the yarn, its velocity and time of action were also determined, with the aim of recognising the conditions of pneumatic weft transport.
PL
Na przykładzie rezonansowego napędu mechanizmu krosna tkackiego przedstawia się ideę zastąpienia napędu wymuszonego napędem wykorzystującym drgania swobodne określonego elementu maszyny. W przypadku krosna takim elementem może być nicielnica, gdzie technologicznie okresowe napinanie nitek osnowy, dotychczas dla nich szkodliwe, przekształcono w użyteczne, a mianowicie wykorzystywane do wspomagania cyklicznego ruchu nicielnic napędzanych elektromagnetycznym wzbudnikiem. Wzbudnik dodaje jedynie energię równą dyssypowanej przez układ, co czyni taki napęd najekonomiczniejszym, a także atrakcyjnym z uwagi na inne wskaźniki eksploatacyjne.
EN
On an example of the new resonance dobby mechanism is shown an new idea of the loom in which main widely known cam mechanism are replaced with mechanism working in synchronised free vibration range. In the loom such mechanism can be e.g. a dobby, in which the periodic stretching of warp - a destructive phenomenon - could be transformed into useful and serviceable to support periodic movement of the heald frame derived by an electromagnetic exciter. The exciter adds only the dissipated of the vibrating dobby-system, what makes such power feed the most economical one, as well as in view of other terotechnological aspects.
PL
Niniejszym podjęta została próba wykazania, że równopostaciowy jedwab po przejściu przez barierę cierną może w pewnych warunkach utracić swą równomierność struktury, a to staje się przyczyną groźnej wady strukturalnej tkaniny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.