Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym
PL
Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, na których funkcjonuje jednostka gospodarcza, stawia jej kierownictwo przed wyborem narzędzi wspomagających zarządzanie w szczegól-ności w zlokalizowaniu „wąskich gardeł” działalności. Celem artykułu było przedstawienie wybranych narzędzi (analizy finansowa i modeli dyskryminacyjnych) wykorzystywanych przez kierownictwo podmiotu gospodarczego w celu określenia wąskich gardeł w obszarze działalności. Badaniu została poddana spółka z branży logistycznej zlokalizowane w Polsce, PCC Intermodal S.A. Analizy dokonano na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009 – 2017. Dziewięcioletni okres analizy pozwala wskazać, w jakim kierunku podążą spółka, czy realizuje swoje założenia strategiczne przy jednoczesnym wskazaniu wąskich gardeł.
EN
Changing marketconditions in which an economic unit is operating implies that its man-agement has to select tools enhancing the management processes and especially to localize the so called bottlenecks. The aim of this article is to present selected instruments (financial analysis and discrimination models) implemented by the management of an economic unit in order to identify existing bottlenecks in the area of its operations.A company functioning in the logistic sector in Poland called PCC Intermodal S.A. has been selected as a subject of the analysis. The assessment of the company was based on the financial reports covering the period 2009-2017. This nine-years period enables to indicate in which direction the company is heading, whether it implements its strategic goals whilst coping with the bottlenecks.
2
Content available remote Wartościowanie technologii w systemach zarządzania logistycznego
PL
W artykule przedstawiono ogólny model technologii jako przedmiot oceny społecznej w procesie logistyki systemowej. Omówiono międzynarodowe doświadczenia w dziedzinie oceny technologii w zakresie planowania rozwoju nauki i technologii. Przedstawiono propozycję ogólnej metodologii oceny technologii.
EN
The article presents a general model of technology as an object of social assesment in the process of system logistcs. It discusses international experiences in the field of Technology Assessment for planning the science and technology development. It presents a proposal of a general methodology of Technology Assesment.
PL
W artykule dokonano próby przedstawienia „koszyka wybranych wskaźników” jako metody oceniającej bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Przedstawiono definicje bezpieczeństwa finansowego, następnie na przykładzie spółki prowadzącej działalność logistyczną PCC Intermodal S.A., zaproponowano wybrane wskaźniki finansowe i dokonano ich wyliczenia, prezentacji oraz analizy. Wykorzystano dane historyczne, pochodzące ze sprawozdań finansowych za lata 2009 – 2014. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski. Przeprowadzona analiza pozwala przypuszczać, że na podstawie analizy wybranych wskaźników finansowych na przestrzeni kilku lat można ocenić bezpieczeństwo finansowe oraz kierunek rozwoju przedsiębiorstwo.
EN
The paper constitutes an attempt to present a “basket of financial ratios” as one of the methods aimed at assessing the financial security of a company. Financial security as a notion has been defined and selected financial ratios have been proposed, calculated, presented and analysed in order to assess the financial security of the logistic company PCC Intermodal S.A. Historical data derived from the company’s financial reports covering the period 2009-2014 have been used in the analysis and in formulating the final conclusions. The key finding of the paper is that on the basis of the selected financial ratios analysed during a couple of years, the financial security of a company can be assessed and its development path specified.
PL
Kamieniołom Kowalskiego w Wieluniu jest jednym z ważniejszych obiektów poeksploatacyjnych w pasie Jury Polskiej pod względem potencjału naukowego i edukacyjnego. Można w nim zobaczyć rzadko dostępne na powierzchni skały z pogranicza jury środkowej i górnej, które formowały się w morskim środowisku około 165 -160 mln lat temu. Kamieniołom ten odegrał też istotne znaczenie w historii kształtowania się miasta, bowiem właśnie stąd pochodził charakterystyczny twardy, żółty kamień (geza), z którego powstały jego najstarsze, średniowieczne budowle. Przemysłowej eksploatacji w kamieniołomie Kowalskiego zaprzestano w latach 60. XX w. Walory przyrodnicze kamieniołomu oraz jego położenie dały początek idei stworzenia w nim parku łączącego rekreację z interdyscyplinarną i interaktywną edukacją wysuwającą na pierwszy plan zagadnienia geologiczne. Projekt zmierza do ukazania Wielunia, jako północnych „wrót” Jury Polskiej, atrakcyjnego turystyczne regionu pomiędzy Wieluniem, Częstochową, a Krakowem.
EN
The Kowalski’s quarry at Wieluń is one of the most important post-exploited objects in the Polish Jura area both from its scientific and educational potentials. It shows the rocks rarely accessible on the surface from the transition of the Middle and Upper Jurassic which originated about 165-155 millions of years ago in sea environment. The quarry played an important role in development of Wieluń because it yielded the characteristic hard yellow-coloured rock (geizas) being the rough material for construction of the town. The industrial exploitation in the quarry was checked in sixties of the twenty century. The natural value of the quarry and its location gave the assumption for its treatment as a place for the future park foundation where the interdisciplinary and interactive education with special attention to geology could be realized. The project is aimed at accentuation of the position of the Wieluń Town as the northern “gate” of the Polish Jura – the attractive touring region.
EN
This paper applies the determined suitability of nanofi ltration (NF) membrane separation for selective isolation and concentration of succinic acid from aqueous solutions which are post-fermentation multicomponent fl uids. The study analyzed the infl uence of concentration and the pH of the separated solutions on the effi ciency and selectivity of NF process that runs in a module equipped with a ceramic membrane. Moreover, the effect of applied transmembrane pressure on the retention of succinic acid and sodium succinate has been studied. The investigations have shown that in the used NF module the retention of succinic acid salt is equal almost 50% in the case of a three-component model solution, although the degree of retention depends on both the transmembrane pressure and the initial concentration of separated salt.
PL
Przeprowadzono badania separacji kwasu bursztynowego z modelowych brzeczek pofermentacyjnych techniką nanofiltracji (NF) oraz elektrodializy bipolarnej (EDBM). Stwierdzono, że proces NF można z powodzeniem stosować do zatężania soli kwasu bursztynowego oraz odseparowania kwasu od wyjściowego glicerolu. Natomiast proces EDBM w elektrodializerze ze stosem typu AM-BM może być wykorzystany do dalszego zatężania kwasu bursztynowego i odseparowania go od pozostałych składników płynu pofermentacyjnego.
EN
Studies of succinic acid separation from model post-fermentation broths by nanofiltration (N) and bipolar electrodialysis (EDBM) were performed. It was found that NF process can be successfully used in the succinic acid salt concentration and its separation from initial glycerol. The EDBM process performed in a set-up with the AM-BM electrodialysis stack can be used for further succinic acid concentration and for its separation from the other of post-fermentation liquid ingredients.
PL
W celu wydzielenia wodoru z gazu syntezowego (mieszanina CO, H2, CO2 i CH4) wykorzystuje się na skalę przemysłową system dwuetapowy. W pierwszym etapie stosowany jest reforming wodny - WGS (Water Gas Shift) w celu zwiększenia udziału wodoru w mieszaninie gazowej. W drugim etapie można zastosować adsorpcję zmiennociśnieniową - PSA (Pressure Swing Adsorption), destylację kriogeniczną lub techniki membranowe. W wyniku membranowej separacji gazu syntezowego uzyskuje się strumień permeatu (wzbogacony w wodór) i strumień retentatu [3]. Istnieje wiele typów membran używanych do separacji wodoru. W poniższej pracy rozważane są membrany polimerowe i metaliczne np. typu palladowego. Wykorzystywane w badaniach w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej membrany poliimidowe charakteryzują się możliwością pracy przy wysokim ciśnieniu, wysoką odpornością termiczną, chemiczną i mechaniczną oraz wysoką selektywnością rozdziału H2-CO [1]. Jednocześnie, są wrażliwe na niektóre związki chemiczne, takie jak: kwas chlorowodorowy, tlenki siarki i dwutlenek węgla. Przy wykorzystaniu membran czysto palladowych lub zbudowanych ze stopów palladowych możliwe jest osiągnięcie wysokiej czystości wodoru (do 99,99 %). Membrany metaliczne do separacji wodoru to najczęściej: czyste metale (Pd), dwuskładnikowe stopy (Pd-Ag, Pd-Au, Pd-Cu,), wieloskładnikowe stopy (Pd-In-Ru) [2].
EN
Two-stage system is used on an industrial scale for separation of hydrogen from synthesis gas (a mixture of CO, H2, CO2 and CH4). In the first stage Water Gas Shift (WGS) reaction is used for increase concentration of hydrogen in the gas mixture. In the second stage can be used: Pressure Swing Adsorption (PSA), cryogenic distillation and membrane technology. Permeate stream (enriched in hydrogen) and retentate stream (depleted in hydrogen) are obtained as a result of the synthesis gas membrane separation. There are many types of membranes used for purification of hydrogen. The following paper includes hydrogen separation using polymeric and metallic membranes. In the Institute of Nuclear Chemistry and Technology polyimide membranes are using in research. These membranes are characterized by the ability to operate at high pressures, high thermal, chemical and mechanical resistance, and high separation selectivity of H2-CO. At the same time, they are sensitive to some chemicals such as hydrochloric acid, sulfur oxides and carbon dioxide. High purity of hydrogen (up to 99,99%) can be obtained by using membranes made of pure palladium or palladium alloys. The most prevalent metallic membranes for hydrogen separation are: pure metals (Pd), binary alloys (Pd-Ag, Pd, Au, Pd-Cu), multicomponent alloys (Pd-In-Ru).
EN
Sleep disturbance is common in Parkinson's disease (PD). In this study we investigated the effect of a novel therapeutic tool, repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on sleep quality in PD patients. The study group consisted of 11 PD patients who underwent ten daily rTMS sessions at 15 Hz. Their sleep patterns were monitored with polysomnography. After the stimulation, non-REM stage-1 sleep and the number of nocturnal arousals decreased, thus improving sleep quality. These changes were probably related to the improvement of motor symptoms observed in UPDRS and in the 9 Hole peg test.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu niektórych parametrów pracy pieca szybowego na czas odstawania topu w odstojniku, a co za tym idzie także na zawartość miedzi w odpadowym żużlu szybowym. Wykonane w Hucie Miedzi LEGNICA próby przemysłowe jednoznacznie wykazały bardzo istotny wpływ niektórych z analizowanych parametrów na strumień strat Cu do żużla szybowego i wskazały optymalne zakresy pracy pieców szybowych w aspekcie minimalizacji tych strat.
EN
In this paper, the authors made the analysis of influence of shaft furnace work parameters on melt separation in sedimentation tank and copper losses to slag wastes. The tests which were made in copper plant LEGNICA confirmed that some of analized parameters have an effect on copper contents in shaft furnace slag and it is possible to indicate optimum ranges of these parameters to minimize Cu losses to slag.
PL
W pracy omówiono charakterystykę wyrobów zawierających azbest wraz z ich klasyfikacją i szkodliwym działaniu na człowieka. Przedstawiono podstawowe zasady bezpiecznego usuwania azbestu oraz problem powstałych odpadów.
EN
The paper shows the characteristic of materials contain asbestos. There were included a classification and the noxious influence on a human being. The basic rules of asbestos safe removal and a problem of asbestos noxious wastes were described.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wyprowadzenia arsenu ze wsadu miedzionośnego na etapie jego topienia w piecach szybowych. Dodatek związków wapnia do wsadu skutkuje m.in. reakcją tworzenia się arsenianów wapnia i usunięciem arsenu do fazy żużla. Stwierdza się również przechodzenie arsenu do fazy pyłów w momencie istnienia we wsadzie określonych zawartości związków wapnia. Rozważania teoretyczne zweryfikowano przeprowadzonymi próbami przemysłowymi, które w pełni potwierdziły możliwości zastosowania dodatków modyfikujących wsad w celu obniżenia zawartości As w kamieniu miedziowym.
EN
In this paper the analysis of arsenic removal from copper matte during shaft furnace process is presented. The addition of calcium compounds produces the result of calcium arsenates creation reactions and arsenic elimination to the slag. The arsenic passes to the dust phase in the case of the achievement of defined concentration of CaO in input. Theoretical analyses were veryfied by tests which were performed in copper plant. Those tests fully confirmed that calcium compounds added to the shaft furnace process reduce As level in copper matte.
PL
Ze względu na występujące w Hucie Miedzi LEGNICA ograniczenia technologiczne w utylizacji gazów szybowych i konwertorowych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska, intensyfikacja procesów wytapiania kamienia miedziowego w piecach szybowych oraz jego świeżenia w konwertorach, poprzez zwiększenie dmuchu, napotykała duże trudności techniczne. Zastosowanie dodatku tlenu do dmuchu, tzw. wzbogacanie dmuchu tlenem w ww. procesach, pozwoliło na intensyfikację produkcji kamienia miedziowego oraz miedzi konwertorowej, przy optymalizacji ilości uzyskiwanych gazów procesowych. Jednocześnie, uzyskano rewelacyjne zdolności przetopu wsadu stałego w konwertorach. Omówiono kalendarium wdrażania do eksploatacji urządzeń instalacji tlenowej, jej parametry, sposób wykorzystania tlenu na piecach szybowych i konwertorach, wprowadzone zmiany technologiczno-ruchowe, uzyskane efekty produkcyjne i technologiczne oraz nowe projekty przyszłościowego wykorzystania tlenu w Hucie Miedzi LEGNICA.
EN
Because of technological problems with utilization of shaft and converter gases from Legnica Copper Smelter so as to meet environmental protection requirements, considerable technical difficulties were encountered with intensification of the processes of copper matte smelting in shaft furnaces and its refining in converters by the increase of an amount of air. When the air was enriched with oxygen, it became possible to intensify production of copper matte and converter copper at the optimal amount of released process gases and, simultaneously, performance of solid charge smelting in the converters was excellent. Time schedule of the implementation of relevant oxygen installations and their parameters, a method of using oxygen in shaft furnaces and converters, introduced technological and operational modifications, technological effects and productivity increase data, and new concepts of future use of oxygen at the Legnica Copper Smelter, have been presented.
PL
Omówiono sposób modernizacji pirometalurgicznego ciągu technologicznego w HM Legnica dla zwiększenia produkcji i obniżenia kosztów wytwarzania miedzi anodowej. Zamieszczono wyniki z okresu prób i pierwszych miesięcy przemysłowego stosowania zmodernizowanego procesu konwertorowania kamienia miedziowego, w którym realizowany jest przetop odpadów anodowych dzięki wzbogaceniu powietrza procesowego w tlen. Przedstawiono także wyniki modyfikacji procesu rafinacji ogniowej dla dostosowania opalania pieców do nowej struktury wsadowej.
EN
Modernization of technological line for anode copper fabrication by pyro-metallurgical methods, aimed to increase production volume and reduce the costs, has been described. The paper includes results obtained from the initial tests and in the first months of industrial application of a modernized copper matte converting process, in which oxygen-enriched process air enables anode scrap smelting. Results of the fire refining process modification, which was aimed to adapt heating parameters of the furnaces to a new charge composition, have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.