Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano typowe przypadki reaktora wielofunkcyjnego. Wskazano na korzyści i trudności wynikające z zastosowania takiego rozwiązania procesowego, zaproponowano kryterium oceny i wyznaczono przypadki o największym potencjale aplikacyjnym.
EN
In the study, typical cases of multifunctional reactor were analyzed. Advantages and difficulties that eventuate from the process application and evaluation criteria with the most application potential cases were indicated.
EN
The efficiency of enzymatic depolymerization in a membrane reactor was investigated. The model analysis was performed on bovine serum albumin hydrolysis reaction led by three different enzymes, for which kinetic equations have different forms. Comparing to a classic reactor, the reaction yield turns out to be distinctly higher for all types of kinetics. The effect arises from increasing (thanks to the proper selectivity of the applied membrane) the concentration of reagents in the reaction volume. The investigations indicated the importance of membrane selectivity election, residence time and at non-competitive inhibition the substrate (biopolymer) concentration in feed stream. Presented analysis is helpful in these parameters choice for enzymatic hydrolysis of different biopolymers.
EN
The enzymatic synthesis of a highly hydrophobic product (dipeptide precursor) in which the reaction is accompanied by the mass transfer of the reaction product to the organic phase and the substrates to the water phase is considered. Equations describing both continuous and batch processes are formulated. The range of variability in the operating parameters of such a bioreactor is specified, and the correlations reported in the literature to describe mass transfer in the membrane contactor are validated. The proposed process was verified experimentally, and good agreement between the determined and calculated concentrations was obtained in both phases.
EN
Standards for highly toxic and carcinogenic pollutants impose strict guidelines, requiring values close to zero, regarding the degradation of such pollutants in industrial streams. In many cases, classic bioremoval processes fail. Therefore, we proposed a stream leaving the microbial membrane bioreactor (MBR) that is directed to an additional membrane separation mode (NF/RO). Under certain conditions, the integrated process not only benefits the environment but may also increase the profitability of the bioreactor operation. An appropriate model was developed and tested in which the bioremoval of benzene and toluene by Pseudomonas fluorescens was used as an example. This paper presents equations for selecting the operation parameters of the integrated system to achieve the expected degree of industrial wastewater purification.
5
Content available remote Otrzymywanie ramnolipidu w biorcaktorze membranowym
PL
Zbadano efektywność procesu wytwarzania ramnolipidu przez Pseudomonas fluorescensc w hodowli okresowej, z dozowaniem substratu i w MGR. W celu ciągłego odbioru ramnolipidu w MBR zastosowano ultrafiltracyjną membranę ceramiczną. Substratem węglowym we wszystkich hodowlach był heksadekan. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że odbiór produktu sprzyja jego nadprodukcji i zastosowanie bioreaktora membranowego również w tego typu procesach przynosi wymierne efekty.
EN
Efficiency of rhamnolipid production by Pseudomonas fluorescensc in batch culture with substrate dosing and in MBR was investigated. Hexadecane was the carbon substrate in all cultures. In order to collect rhamnolipid continuously a ceramic ultrafiltration membrane was applied. The results clearly show that the product collection promotes its overproduction and the use of membrane bioreactor in this type of process brings notable results.
6
Content available remote Modelowanie enzymatycznej hydrolizy białek
PL
Przedstawiono założenia modelu obliczania postępu reakcji enzymatycznej depolimeryzacji, która jest przykładem reakcji szeregowo-równoległej. Opisano metodę postępowania na przykładzie reakcji hydrolizy albuminy przy wykorzystaniu termolizyny. Reakcja posłużyła do weryfikacji tego modelu. Stwierdzono złożoną kinetykę zachodzącej reakcji, hamowanej jej produktami. Uzyskano dobrą zgodność przebiegu modelowego z doświadczalnym; zarówno ogólnego stopnia przereagowania jaki składu wybranych frakcji oligopeptydów.
EN
Model assumptions of enzymatic depolymerization reaction (an example of series-parallel reactions) are presented. A method of proceeding on the example of albumin hydrolysis using thermolysin was elaborated. The reaction was used for model verification. A complex kinetics with product inhibition was proposed. A good agreement with the experimental data both for the hydrolysis degree and composition of peptides selected fractions was obtained. Therefore the model was positively veryfied.
PL
W pracy przedstawiono możliwości aplikacyjne preparatu z enkapsulowanym enzymem. Proces z jego zastosowaniem rozpatrzono na przykładzie katalazy, enzymu wykorzystywanego w przemyśle chemicznym i spożywczym do usuwania nadtlenku wodoru. Opracowano model procesu z udziałem enzymu enkapsulowanego w strukturze kulistej. Kluczowym parametrem modelu jest wartość modułu Thielego, którą ustala się poprzez dobór stężenia enzymu wewnątrz preparatu oraz rozmiar kapsułki. Obszar kinetyczny gwarantujący najpełniejsze wykorzystanie katalizatora występuje przy Ф < 0,3
EN
Application of encapsulated enzyme preparation is presented in the paper. The preparation was examined on the example of catalase - enzyme used in food and chemical industries to remove hydrogen peroxide. The process model in which the enzyme is encapsulated in a spherical structure was developed. A key parameter of this model is the Thiele modulus. Its value is controlled by the choice of enzyme concentration inside the preparation and a capsule size. A kinetic regime in which the catalyst is fully used was found for Φ < 0.3
8
Content available remote Zagospodarowanie odpadowej serwatki w kierunku aktywnych peptydów
PL
W pracy rozpatrzono hydrolizę białek serwatkowych z wykorzystaniem komercyjnych proteaz. Określono szybkość hydrolizy, przeanalizowano mechanizm reakcji oraz określono skład końcowy produktów. Uzyskano wysoki stopień hydrolizy białek serwatkowych. Wśród powstałych oligopeptydów są peptydy o właściwościach biologicznie czynnych. Najkorzystniejszy pod względem zastosowania rozkład frakcji uzyskano dla trypsyny (ponad 40% stanowią peptydy <1 kDa).
EN
Hydrolysis of whey proteins using commercial proteases is presented in the paper. The rate of hydrolysis and reaction mechanism are analyzed. The composition of final product was determined. A high degree of hydrolysis of whey proteins was obtained. Among the final products there are peptides which present the biologically active properties. The most preferred fraction distribution (more than 40% of peptides <1 kDa) was received for trypsin.
9
Content available remote Mikrobiologiczny bioreaktor membranowy z retencją substratu
PL
Przedstawiono analizę modelową układu zintegrowanego: bioreaktor mikrobiologiczny - mikrofiltracja - nanofiltracji/odwrócona osmoza. Pokazano, że zastosowanie modułu NF/RO zatrzymującego substrat zawracany do bioreaktora pozwala na otrzymanie wymaganych normami strumieni opuszczających instalację przy relatywnie krótkich czasach przebywania i że to właśnie proces nanofiltracji a nie mikrofiltracji szczególnie mocno intensyfikuje proces biodegradacji. Przeprowadzono eksperymenty dla procesu biodegradacji benzenu prowadzonego przez szczep Pseudomonas flu-orescens weryfikujące analizę modelową.
EN
An analysis of the integrated system: microbial bioreactor - microfiltration - nanofiltration / reverse osmosis is presented. It is shown that the application NF / RO module rejecting substrate returned to the bioreactor allows one to obtain the required by standards streams leaving the plant at a relatively short residence times. It is the process of nanofiltration, not microfiltr which particularly strong enhances the biodégradation. The experiments verifying model analysis were conducted for the biodegradation of benzene by Pseudomonas fluorescens strain.
PL
Celem pracy było wyznaczenie krzywych równowagowych dla lotnych związków organicznych, aby rozpoznać możliwości prowadzenia procesu zintegrowanego: reekstrakcji z biodegradacją. Określono również szybkość transportu masy benzenu w kontaktorze membranowym.
EN
The aim of this study was to determine equilibrium curves for volatile organic compounds, subsequently used for the recognition of possibilities of carried out reextraction and biodegradation as the integrated process. The mass transfer rate of benzene in a membrane contactor was also determined.
EN
Biological regeneration of water and organic sorbents used in the absorption of hydrophilic and hydrophobic pollutants, respectively, was studied. In both cases biodegradation takes place in a membrane bioreactor. In the case of organic sorbents regeneration of the biodegradation process is integrated with the extraction of a given pollutant to water phase. In experiments carried out in this work, the proposed systems were tested using a strain of Pseudomonas fluorescens. For hydrophilic compounds experiments were performed using alcohols (1-butanol and 2-propanol) as model substrates. Applying the mathematical model of a membrane bioreactor elaborated previously, the values of pollutant concentration were determined and positively verified in the experiments. This system of water sorbent regeneration is fully satisfying. The process of biodegradation integrated with extraction was analysed on the basis of model compounds such as benzene and toluene. The study confirmed a possibility of organic sorbent (silicone oil) regeneration. However, due to a very high partition coefficient of benzene or toluene between the organic and aqueous phases, the process could be considered only for the case of their high concentrations in the gas directed to absorption.
12
Content available remote Zintegrowany proces mikrobiologicznej degradacji lotnych związków organicznych
PL
W pracy podjęto badania mające na celu wykorzystanie szczepów bakteryjnych do regeneracji sorbentów stosowanych do usuwania lotnych związków organicznych ze strumienia gazu. Dla wybranych związków: benzenu i butanolu-1 opracowano równania kinetyczne, równowagę procesu adsorpcji i absorpcji oraz desorpcji i ekstrakcji a następnie przeprowadzono proces zintegrowany: desorpcji z węgla aktywnego lub ekstrakcji z absorbera organicznego i biodegradacji.
EN
Studies devoted to microbial regeneration of sorbents used to remove volatile organic compounds from gas stream are presented in the paper. For selected compounds: benzene and butanol-1 kinetic equations and equilibrium of adsorption, absorption from gas, desorption and extraction to water phase were developed. Then the integrated process: desorption from activated carbon or extraction from organic absorbent and biodegradation process was carried out.
PL
Do rozwiązania problemu doprowadzenia ścieków zawierających BTEX do wymaganego normami poziomu, zaproponowano powiązanie strefy biodegradacji z dwoma modułami membranowymi. Poprzez kilkukrotne zagęszczenie biomasy Acinetobacter baumannii przy kilkudniowych czasach przebywania udało się znacząco zmniejszyć stężenie benzenu w strumieniu opuszczającym układ biodegradacji. Aby jednak uzyskać stężenie spełniające normy, niezbędne jest doczyszczenie tego strumienia stosując RO lub NF.
EN
To solve a problem of purification of wastewater containing BTEX to the required standards, the integration of biodegradation zone and two membrane modules was proposed. The concentration of benzene in stream leaving the biodegradation zone was significantly reduced using the method of thickening Acinetobacter baumannii biomass several times in a few days residence time period. However, for concentrations meeting standards, it is necessary to purify deeper this stream using RO or NF.
14
Content available remote Zintegrowany proces biodegradacji lotnych związków organicznych
PL
Zaproponowano zintegrowany proces oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych. Do usuwania danego zanieczyszczenia z powietrza zastosowano procesy sorpcyjne, a do jego degradacji przemianę mikrobiologiczną. Wykazano skuteczność regeneracji sorbentu zarówno stałego jak i ciekłego oraz wymagany stopień degradacji zanieczyszczeń. Powolny przebieg biodegradacji wymaga jednak aparatury wielkogabarytowej.
EN
An integrated process of purifying air from volatile organic compounds was proposed. Sorption processes were applied to remove pollutants from air whereas the microbiological transformation to degrade them. The effectiveness of sorbent regeneration, both solid and liquid, was demonstrated and the required degree of pollutant degradation was achieved. Nevertheless, slow biodegradation processes require large scale apparatus.
15
Content available remote Efektywność bioreaktora membranowego dla procesów z inhibicją
PL
W pracy zaprezentowano wyniki analizy modelu bioreaktora membranowego w odniesieniu do jego zdolności produkcyjnej. Porównano wpływ separacji membranowej na uzyskiwane wartości produktywności dla trzech rodzajów kinetyk mikrobiologicznych - prostej (Mono-da), z inhibicjąsubstratem oraz produktem. We wszystkich badanych przypadkach stwierdzono znaczny wzrost efektywności w porównaniu z chemostatem.
EN
An analysis of the membrane bioreactor model with respect to its productivity was presented in the paper. An influence of the membrane separation on the obtained productivity values for: Monod, substrate and product inhibition kinetics was discussed. In all cases a significant increase in the efficiency in comparison with chemostat was observed.
16
Content available remote Bioreaktor membranowy : konstrukcja i charakterystyka aparatu
PL
Wykonano prototypowy bioreaktor membranowy, przystosowany do pracy z dowolną postacią biokatalizatora. Urządzenie jest przystosowane do sterylizacji. Wszystkie parametry procesowe i fizykochemiczne są sterowane przez centralny komputer. Urządzenie zostało pomyślnie przetestowane i jest przystosowane do realizacji technologii występujących w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym czy chemicznym.
EN
A prototype of membrane bioreactor for various types of biocataltyst was constructed. The device is adapted to sterilization. All process and physicochemical parameters are controlled by a central computer. The unit was successfully tested and adjusted for implementation in pharmaceutical, food and chemical technologies.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania płukania zwrotnego w bioreaktorze membranowym do usuwania z powierzchni membrany biofilmu utworzonego z komórek mikroorganizmów. Zaproponowano sposób utrzymywania stałej objętości układu reakcyjnego oraz wyprowadzania nadmiaru cieczy stosowanej jako medium płuczące. Wykorzystano naturalną zdolność układu do samoregulacji do utrzymywania stężeń w przedziale wartości pozwalającym na traktowanie warunków panujących w procesie jako pseudo stacjonarne.
EN
The back flushing technique was used in membrane bioreactor to remove microbiological cells biofilm from the surface of a membrane. The means to preserve constant volume of the reaction system and to lead out the excess rinsing fluid were proposed. The natural self-regulation ability of the system was used to maintain concentrations in the spectrum that allowed assumption of pseudo-stationary conditions.
19
Content available remote Reaktor membranowy do biodegradacji lotnych substancji organicznych
PL
Lotne substancje organiczne, stanowiące duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, mogą być degradowane na drodze mikrobiologicznej. Najważniejszym elementem zintegrowanego procesu eliminacji takiego zanieczyszczenia jest reaktor, którego zastosowanie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia danego zanieczyszczenia do fazy wodnej. Zaproponowano mikrobiologiczny reaktor membranowy i uzasadniono jego zalety w tego typu procesie. Przedstawiono przykładowy schemat instalacji wykorzystującej reaktor membranowy w procesie biodegradacji butanolu-1 za pomocą szczepu Pseudomonas fluorescens.
EN
Volatile organic compounds, which are the serious menace to natural environment, can be degraded on the microbiological way. Reactor is the most important element of the hybrid process which eliminates this kind of pollutants. Its application needs a transfer of the mentioned pollutants to the water phase. The microbial membrane reactor has been proposed in the paper and the advantages its application in the mentioned process has been described. The scheme of a plant using the strain of Pseudomonas fluorescens in butanol-1 biodegradation has been presented.
EN
Enzyme surface concentration and permeate stream obtained in the membrane bioreactor with a dynamically formed biocatalyst layer were determined experimentally. Correlations were formulated to calculate these values. It was found that their variability range was so big that when controlling the transmembrane pressure and turbulence of a retentate stream, the mass of used biocatalyst could be distributed in a controlled way between both reaction zones.
PL
Wyznaczono doświadczalnie wartości stężenia powierzchniowego enzymu oraz strumienia permeatu uzyskiwane przy stosowaniu membrany z dynamicznie utworzoną warstwą biokatalizatora. Opracowano korelacje do obliczania tych wartości. Stwierdzono, że przedział zmienności analizowanych wielkości jest na tyle duży, że sterując ciśnieniem transmembranowym oraz burzliwością strugi retentatu można w kontrolowany sposób rozdzielać masę użytego biokatalizatora pomiędzy obie strefy reakcji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.