Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasypka krystalizatorowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu poprawy jakości powierzchni wlewka ciągłego o przekroju Ø 170 mm odlewanego ze stali C45. Poprawę jakości powierzchni można uzyskać sterując wartościami parametrów technologicznych odpowiedzialnych za intensywność smarowania naskórka wlewka w krystalizatorze. Na podstawie doświadczalnego odlewania wytopów ze stali średniowęglowej C45 stwierdzono, że istnieją zależności między parametrami mieszania elekromagnetycznego, właściwościami fizykochemicznymi zasypki krystalizatorowej a intensywnością smarowania naskórka wlewka ciągłego.
EN
The article is devoted to the issue of improvement in surface quality of continuous cast round billets of Ø 170 mm mm cast from C45 steel. The surface quality improvement can be obtained by control of process parameters responsible for intensity of round billets lubrication in the mould. Based on the experimental casting of heats from C45 mediumcarbon steel it was found that there were relationships between the electromagnetic stirrer parameters, physicochemical properties of mould powder and intensity of round billet skin lubrication.
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość powierzchni wlewków ciągłych są zjawiska fizyczne, chemiczne i mechaniczne zachodzące w strefie przymeniskowej krystalizatora COS. Do zjawisk tych możemy między innymi zaliczyć "smarowanie" powierzchni wlewka ciągłego w krystalizatorze. Powszechnie stosowaną metodą smarowania powierzchni wlewka jest stosowanie zasypek krystalizatorowych. Zasypki w kontakcie z ciekłą stalą tworzą ciekłą fazę żużlową która jest czynnikiem smarującym. W artykule scharakteryzowano proces smarowania powierzchni wlewka w procesie ciągłego odlewania stali. Przedstawiono wyniki badań przemysłowych wpływu stosowanej zasypki na jakość powierzchni otrzymywanych wlewków ciągłych.
EN
The physical, chemical and mechanical phenomena which take place in the near-meniscus zone of continuous casting mold are the significant factors influencing the quality of CC ingot and especially the quality of its surface. Such phenomena include, but are not limited to, the lubrication of ingot surface in the COS mold. Application of mold powders is the commonly used lubrication method. Mold powders form the liquid slag phase in contact with liquid steel. This slag phase is a lubricant agent. In this article, the lubrication of ingot surface in continuous casting was characterized. The paper presents the results of industrial studies on the influence of powders on surface quality of continuous casting ingots.
PL
W artykule scharakteryzowano proces ciągłego odlewania stali ze szczególnym uwzględnieniem roli zasypek krystalizatorowych. Scharakteryzowano również ciekłą żużlotwórczą fazę zasypek krystalizatorowych oraz zjawisko smarowania powierzchni wlewka w krystalizatorze.
EN
In the presents works characterize the role crystallization of mould powder used in the continuous casting of steel. Describe also liquid phase slag's of mould powder and lubrication's phenomena of slab surface mold in crystallizer.
EN
Today continuous casting is the state of the art in industrial casting processes. The casting powder used fulfill various tasks such as preventing air contact, absorbing non-metallic inclusions from liquid steel, providing lubrication between strand shell and mould wall and controlling heat transfer. The mould powder in contact with liquid steel surface forms a liquid slag layer. The jet of liquid steel from submerged entry nozzle is reflected at the mould wall forming a lower and upper flow pattern. The upper flow moves along the steel-slag interface and generates shear stress at the interface and waves. Viscosity- and density-differences between the two liquid phases leads under certain flow conditions to finger like protrusions. Reaching a critical flow velocity the protrusions can breakup and form slag droplets following the flow into the liquid steel-pool. These droplets can form finally non-metallic inclusions in steel material, cause defects in the final product and therefore should be avoided. Till now the physical mechanisms of slag entrainment are not completely understood. The interaction at the liquid-liquid interface was investigated using cold model study using a single-roller driven flow in oil-water systems with various silicon oil properties. The critical values of the dimension free capillary number Ca for droplet breakup marking the start of their entrainment in the lower fluid are determined over a wide-range of fluid properties defined as the product of viscosity ratio (dispersed liquid/continuous liquid) and density ratio (continuous liquid/dispersed liquid) ?. With the knowledge of thermo-physical properties of steel-slag systems the critical capillary number Ca* for slag entrainment as a function of Λ could be derived. Assuming stable conditions at the interface and no reaction between the phases no slag entrainment should occur under usual casting conditions.
PL
Obecnie ciągłe odlewanie jest najnowocześniejszą metodą w przemysłowych procesach odlewania. Zasypka krystalizatorowa stosowana w procesie spełnia różne zadania takie jak: ochrona przed atmosferą powietrza, absorpcja wtrąceń niemetalicznych z ciekłej stali, zapewnienie smarowania między powierzchnią pasma a krystalizatorem oraz kontrola wymiany ciepła. W kontakcie z powierzchnią ciekłej stali zasypka tworzy warstwę ciekłego żużla. Strumień ciekłej stali z wylewu zanurzeniowego jest odbijany od ściany krystalizatora formując zróżnicowane natężenia przepływu. Wyższy przepływ stali wzdłuż powierzchni żużla generuje naprężenia ścinające na powierzchni rozdziału faz oraz jej falowanie. Różnice lepkości i gęstości pomiędzy dwiema ciekłymi fazami prowadzą pod pewnymi warunkami przepływu do powstania wypukłości. Osiągnięcie krytycznej prędkości przepływu może powodować odrywanie wypukłości i formowanie kropelek żużla przepływających do ciekłej kąpieli metalowej. Kropelki te tworzą wtrącenia niemetaliczne w stali, powodując wady w końcowym produkcie, zatem powinno sie dążyć do ograniczenia ich powstawania. Do tej pory fizyczne mechanizmy zaciągania żużla nie zostały dokładnie poznane. Oddziaływanie na granicy ciecz-ciecz zostało zbadane przy użyciu zimnych modeli z pojedynczą rolką napędzającą w układzie olej-woda, przy użyciu olejów silikonowych o różnych właściwościach. Krytyczna wartość liczby kapilarnej Ca dla rozdrobnienia wskazującego początek zaciągania przy niskim przepływie została wyznaczana dla szerokiego zakresu właściwości na podstawie współczynników lepkości (płyn zdyspergowany/płyn ciągły) i gęstości (płyn ciągły/płyn zdyspergowany) ?. Znając właściwości termofizyczne układu stal-żużel można wyprowadzić krytyczną liczbę kapilarną Ca* dla zaciągania żużla jako funkcję Λ. Zakładając stabilne warunki na powierzchni międzyfazowej oraz brak reakcji między fazami, w zwykłych warunkach ciągłego odlewania nie powinno następować zaciąganie żużla.
PL
W technologii ciągłego odlewania prawidłowy wybór rodzaju zasypki krystalizatorowej (składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych, postaci fizycznej) i sposobu jej wprowadzania, jest jednym z istotnych czynników decydujących o jakości powierzchni i czystości metalurgicznej wlewka ciągłego. Zasypka do krystalizatora powinna zapewniać m. in. dobrą izolacyjność cieplną, prawidłowe smarowanie ścian krystalizatora i asymilację wtrąceń niemetalicznych. Typowe dla procesu ciągłego odlewania zaburzenia pracy krystalizatora spowodowane gwałtownymi skokami poziomu metalu, utrudniają prawidłowe oddziaływanie zasypek sypkich (proszkowych, granulowanych). Dodatkowo, duże rozdrobnienie zasypek powoduje straty związane ze sposobem ich dozowania i dostarczania na stanowisko pracy, podwyższające koszt produkcji stali. Czynnikiem niekorzystnym ze względu na środowisko pracy jest pylenie zasypek. W celu wyeliminowania niektórych niekorzystnych czynników związanych ze stosowaniem zasypek sypkich, narodziła się koncepcja ich scalenia do jednolitej postaci o uprzednio zaprojektowanym kształcie. Zmiana zasypek krystalizatorowych z postaci sypkiej do scalonej, poprzedzona została licznymi próbami laboratoryjnymi. Zakres doświadczeń i pomiarów przebiegał w kilku etapach, od doboru materiałów scalających (lepiszczy), poprzez określenie i porównanie do zasypek bazowych właściwości fizykochemicznych scalonych kształtek do ich roztapiania w laboratoryjnym piecu indukcyjnym. Próby przemysłowe przeprowadzone w hutach stali miały potwierdzić słuszność przyjętego rozwiązania.
EN
Proper selection of the type of the mould powder (chemical composition, physical and chemical properties, physical form) and method of powder feeding to the mould, are the important factors determining strand surface quality and its metallurgical purity. Mould powder should provide good thermal insulating, correct lubrication of mould walls as well as non-metallic inclusions assimilation and other functions. Disturbances of the mould work, typical for continuous casting process, caused by violent leaps and slumps of metal content hinder proper performance of the pulverized or granulated mould powder. Additionally, fine-grained mould powders cause significant losses during handling and dosing, which increase steel production cost. Mould powders dusting is very unfavourable factor affecting working environment. The idea to consolidate specific uniform shape blocks from powders was invented in order to eliminate of unfavourable factors related to use of pulverized mould powders. Change of the pulverized mould powders to compact form thereof, was preceded by numerous laboratory tests. Multistage investigation was carried out, starting from binders selection, through choice of pressing parameters, to comparison tests of physical and chemical properties. The industrial tests conducted in steel plants to confirm legitimacy of the adopted solution.
PL
W artykule przedstawiono dotychczasowe poglądy dotyczące przyczyn i mechanizmu powstawania znaków oscylacyjnych na powierzchni wlewków ciągłych oraz wyniki własnych badań przemysłowych wpływu zasypek krystalizatorowych (różniących się składem chemicznym i zasadowością) na charakter śladów oscylacyjnych na powierzchni wlewka ciągłego o przekroju poprzecznym 140×165 mm.
EN
The paper we presents the current views on the mechanism for the formation of oscillation marks on the surface of continuous ingots and the results of industrial investigations of the influence of the mold powders (which differ in chemical composition and basicity) on the nature of oscillation marks on the surface of the continuous ingot of cross-section 140×165 millimeters
PL
W celu wyeliminowania niektórych niekorzystnych czynników związanych ze stosowaniem zasypek sypkich, zrodziła się koncepcja ich scalenia do jednolitej postaci. Zasypki krystalizatorowe w postaci kształtek poddano badaniom fizykochemicznym i testowano podczas odlewania 2 wytopów doświadczalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań struktury wlewków ciągłych odlewanych z zastosowaniem zasypek krystalizatorowych w postaci sypkiej i scalonej. Przygotowane do odlewania partie zasypki krystalizatorowej w postaci kształtek charakteryzowały się różnymi właściwościami fizycznymi.
EN
In order to eliminate some adverse factors related to using powders the idea of consolidating them into a homogeneous form has emerged. The mould powders in the form of profiles were put through physical and chemical investigations and tested while casting 2 experimental heats. This article presents the results of investigation of continuously cast semiproducts with use of mould powders in loose and consolidated form. Prepared for casting, the batches of mould powders in the form of shaped blocks were characterised by different physical properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków (lepiszczy) na wybrane własności fizyczne (lepkość dynamiczna, napięcie powierzchniowe, gęstość) zasypek krystalizatorowych w postaci sprasowanych brykietów. Badania prowadzono w celu doboru odpowiedniego lepiszcza, które zastosowane zostanie do produkcji brykietów wykorzystanych w próbach przemysłowych.
EN
The paper presents testing results of the effect of additions 9adhesives) on selected physical properties (viscosity, surface tension density) of briquetted mould powders. Investigations were carried out select suitable adhesive used to production of briquettes for industrial tests.
PL
Opanowano metodykę pomiaru charakterystycznych punktów topliwości przy użyciu posiadanego urządzenia. Przeprowadzono oznaczenia punktów topliwości dla dziesięciu zasypek krystalizatorowych głównych producentów europejskich.
EN
Methodology for measurement of characteristic melting points with use of the possessed device was developed. Melting points were determined for ten crystalliser casting powders from the leading European manufacturers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.