Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasoby ludzkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
EN
The study aims to define and present important factors affecting the quality of company management in the SMEs sector. Within the realized research, the authors focused on small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Czech Republic and Slovak Republic. In the CR, the data from 454 companies were obtained, and from 368 companies in Slovakia. For data processing, chi-squared test and Z-score were used. The research results provided interesting findings. It has been found that entrepreneurs spend a lot of time doing their business activities, since about 70% of entrepreneurs in both countries confirmed that they spend more than 8 hours a day doing their business activities. On the other hand, the authors´ assumptions were not confirmed, as higher intensity in entrepreneurship had been expected. An interesting finding was that larger and older companies more intensively agreed with the statement ST1 - they work intensively in their business (management). About three quarters of the entrepreneurs interviewed stated that they apply the participative management style. Based on the results, it can be stated that larger companies, older companies, and university-educated entrepreneurs largely apply this management style. The research has shown that entrepreneurs greatly appreciate people in their enterprises, which is more clearly evident in older companies than in younger companies. A large proportion of entrepreneurs pay considerable attention to regular employee evaluation and try to motivate them to apply innovative workflows.
PL
Badanie ma na celu zdefiniowanie i przedstawienie ważnych czynników wpływających na jakość zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. W ramach przeprowadzonych badań autorzy skupili się na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w Czechach i na Słowacji. W CR uzyskano dane od 454 firm i od 368 firm na Słowacji. Do przetwarzania danych zastosowano test chi-kwadrat i Z-score. Wyniki badań dostarczyły interesujących wyników. Stwierdzono, że przedsiębiorcy spędzają dużo czasu na prowadzeniu działalności gospodarczej, ponieważ około 70% przedsiębiorców w obu krajach potwierdziło, że spędzają ponad 8 godzin dziennie na prowadzeniu działalności gospodarczej. Z drugiej strony założenia autorów nie zostały potwierdzone, ponieważ oczekiwano większej intensywności przedsiębiorczości. Ciekawym odkryciem było to, że większe i starsze firmy bardziej intensywnie zgadzały się ze stwierdzeniem ST1 - intensywnie pracują w swoim biznesie (zarządzaniu). Około trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że stosuje styl zarządzania partycypacyjnego. Na podstawie wyników można stwierdzić, że większe firmy, starsze firmy i przedsiębiorcy z wyższym wykształceniem w dużej mierze stosują ten styl zarządzania. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy bardzo doceniają ludzi w swoich przedsiębiorstwach, co jest wyraźniejsze w starszych firmach niż w młodszych firmach. Duża część przedsiębiorców przywiązuje dużą wagę do regularnej oceny pracowników i stara się motywować ich do stosowania innowacyjnych przepływów pracy.
EN
Having a positive trust climate and organizational distributive justice is essential for any organization. Many studies have found that both trust and organizational justice have a direct positive impact on organizational performance. However, the relationship between them has not been considered widely, especially in the Middle East. Therefore, the study aims to examine the relationship between organizational distributive justice and the trust climate among the employees in three Middle Eastern countries and to find out what demographic variables affect this relationship. The sample of the study consisted of 190 employees who came from three countries, namely, Syria, Egypt, and Turkey. To achieve the purpose of the study, a questionnaire of 20 items was sent online to employees. Later descriptive analysis methods and Pearson correlation were used to achieve the purposes of this study. The study found that there was a strong positive relationship between organizational distributive justice and the trust climate. Besides, there was a significant difference in organizational distributive justice when it was related to work experience. There were also statistically significant differences in trust in the supervisor, related to age; moreover, there were significant differences in trust in the organization and co-workers depending on work experience level, however, gender did not show any significant differences.
PL
Posiadanie atmosfery pozytywnego zaufania i sprawiedliwości dystrybucyjnej organizacji jest niezbędne dla każdej organizacji. Wiele badań wykazało, że zarówno zaufanie, jak i sprawiedliwość organizacyjna mają bezpośredni pozytywny wpływ na wyniki organizacji. Jednak relacje pomiędzy nimi nie były szeroko rozważane, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Dlatego badanie ma na celu zbadanie związku między organizacyjną sprawiedliwością dystrybucyjną a atmosferą zaufania wśród pracowników w trzech krajach Bliskiego Wschodu oraz ustalenie, jakie zmienne demograficzne wpływają na ten związek. Próba badawcza obejmowała 190 pracowników pochodzących z trzech krajów, a mianowicie z Syrii, Egiptu i Turcji. Aby osiągnąć cel badania, do pracowników wysłano kwestionariusz zawierający 20 pytań. Późniejsze metody analizy opisowej i korelacja Pearsona zostały wykorzystane do osiągnięcia celów tego badania. Badanie wykazało, że istnieje silny pozytywny związek między organizacyjną sprawiedliwością dystrybucyjną a atmosferą zaufania. Poza tym istniała znacząca różnica w organizacyjnej sprawiedliwości dystrybucyjnej, gdy była ona związana z doświadczeniem zawodowym. Istniały również statystycznie istotne różnice w zaufaniu do przełożonego, związane z wiekiem; ponadto istniały znaczne różnice w zaufaniu do organizacji i współpracowników w zależności od poziomu doświadczenia zawodowego, jednak płeć nie wykazywała znaczących różnic.
EN
Phu Quoc island of Kien Giang Province in Vietnam is endowed with resources for tourism development. The study explored the human resources, tourism marketing and promotion efforts of businesses towards the sustainable tourism development in Phu Quoc tourism. The authors used secondary and primary data to elicit information from respondents. Secondary data was collected from Kien Giang department of tourism, Statistical departments of Kien Giang and Phu Quoc. We administered questionnaires to 230 local residents, 150 businesses, and 530 tourists. Furthermore, interviews were conducted in Phu Quoc with local residents, businesses, tourists, local authorities’ officers, and 12 experts. The results suggest that Phu Quoc tourism sector lack quality workforce and marketing and promotion initiative is not well developed. The study proposes recommendations to stakeholders of Phu Quoc tourism sectors and more of that, the limitation and further research is suggested.
EN
The aim of the article is to indicate the importance of the role of the professional environment in shaping social competences. Thus, the research problem refers to the question: what is the role of the professional environment in shaping the social competences of the commanding staff of officers of the Polish Armed Forces? The publication is a continuation of the article Fri "Social competence of the commanding staff of officers of the Polish Armed Forces in the military security system of Poland". In the dynamically changing reality, due to the continuous development of science and technology, the process of professional improvement and updating knowledge is the basis for the effective performance of duties by employees. The level of social competence has a decisive impact on the level of human specialisation, its responsibility to perform various social roles and, therefore, is important in the professional life of every human being.
EN
The aim of the article is to indicate the importance of the role of leadership in the professional career of the commanding staff of officers of the Polish Armed Forces in ensuring security. Thus, the research problem refers to the question of what is the role of leadership in the professional career of the commanding staff of officers of the Polish Armed Forces? The publication is a continuation of a series of articles titled "Social competence of the commanding staff of officers of the Polish Armed Forces in the military security system of Poland" and "The role of the professional environment in shaping social competences". Leadership in today's human resources management in strategic terms is the basic determinant of creating specific behaviours of employees in every organisation. The analysis in the conducted research process refers to many components of social competence of officers who perform command functions. However, for the purposes of this article, leadership has been characterised and described as one of the many components of social competence of officers commanders.
EN
The introduction of technical and technological changes typical of industry and economy 4.0 in Polish companies makes it easier to build a competitive advantage. Implementing them requires providing the economy with suitably qualified employees who are prepared for work under new conditions. These employees are expected to be not only professionals in their field, but also to be willing and able to respond flexibly and quickly to new solutions in the work environment. They should also be capable of reorienting their knowledge and skills so that they are in line with the changing expectations of employer and labor market. Universities should, hence, prepare current students for such situation, Thus, this article presents a study conducted among students, the aim of which was to gather knowledge about whether, in the opinions of students, universities are preparing future employees for future professional roles and the challenges of the labor market in economy 4.0.
EN
Acquisition and retention of talented employees is still a challenge for many organisations. Therefore, the processes improving management of best individuals are of particular importance during the difficult times on the labour market. The paper presents research findings concerning the internal conditioning of talent management (TM) in large enterprises. The following conditions are taken into consideration: defining TM, placement of TM in an organizational structure, interconnections with the corporate strategy, and the significance of TM for the organizations under examination.
EN
Because of his knowledge, skills and activities, a man is a causative factor for most processes occurring in modern organizations, and may influence the level of their safety. The ingenuity and creative commitment of a man determines his ability to create and implement innovative solutions, to develop himself and the organization and thus, to reduce business risk. Human resources are one of the factors that positively affect the location of Poland on the EU map of innovation. The aim of this article, on the background of the definitional aspects of innovation and its measurement with the SII index, is to address the issue of the role of these resources in building an innovative position of Poland. Data characterizing the Polish economy were compared with the results of EU countries.
EN
The prime objective of the study is to investigate the impact of culture and human resource practices on the supply chain management strategies in the Indonesian manufacturing sector. The investigation of supply chain management literature through the lenses of human resource practices and role of culture. The study revealed the fact that the culture and human resource practices of the supply chain brings the improvement and the change within the organization. As a result, the productivity and the performance of the organization are increased. In order to achieve high performance, it is important to change every aspect of supply chain including processes design which helps. The study revealed the fact that the human resource and supply chain management (HRSCM) system has evolved to play an integrated supporting role in the creation of value chain system of an organization. Human resource and supply chain management importance has been recognized as a means of competitive advantage in industry. Hence integration of HR and SCM functions enable organizations to craft a unique strategy and will increase the firm's performance. The findings of the study have shown an agreement with the proposed findings of the study. In author knowledge this is among few pioneering studies on this issue and will be helpful for future policy makings.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu praktyk kulturowych i zasobów ludzkich na strategie zarządzania łańcuchem dostaw w indonezyjskim sektorze produkcyjnym. Badanie literatury dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw polegało na analizie praktyk zasobów ludzkich i roli kultury. Badanie ujawniło, że praktyki kulturowe i kadrowe w łańcuchu dostaw przynoszą poprawę i zmianę w organizacji. W rezultacie zwiększa się produktywność i wydajność organizacji. Aby osiągnąć wysoką wydajność, ważne jest, aby zmienić każdy aspekt łańcucha dostaw, w tym projektowanie procesów, które stanowią dużą pomoc. Badanie ujawniło, że system zarządzania zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw (HRSCM) ewoluował, aby odgrywać zintegrowaną rolę wspierającą w tworzeniu systemu łańcucha wartości organizacji. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania łańcuchem dostaw zostało uznane za środek przewagi konkurencyjnej w przemyśle. Stąd integracja funkcji HR i SCM umożliwia organizacjom tworzenie unikalnej strategii i zwiększa wydajność firmy. Wyniki badania wykazały zgodność z przewidywanymi wynikami. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu pionierskich badań w tej kwestii i będzie pomocne w przyszłych działaniach zarządczych.
EN
The speed of changes, determining business environment, is increasing rapidly with the emerging Fourth Industrial Revolution. If Slovak organisations aspire to maintain competitiveness, they will need to keep pace with the organisations that react quickly to such changes. Open communication, as an instrument of effective engagement of human resources may be among the instruments of increasing the chances of organisations to maintain competitiveness. The presented article aims at identifying the level of the implementation of open communication attributes in Slovak organisations, and at evaluating the reasons and consequences resulting from the findings to managerial work. The analysis of the level of openness of communication processes in year 2018 on 214 Slovak organisations was performed by an electronic questionnaire survey. The data collected from the questionnaire survey were subsequently statistically processed, while in addition to descriptive statistics, a method of correlation analysis, particularly statistical Pearson parametric correlation test (r), was used. The results proves the existence of a statistically significant relation between the frequency of attending communication trainings by the managers and the level of the support of employees in bottom-up communication and also the level of influencing informal communication in organisations.
PL
Szybkość zmian determinujących środowisko biznesowe rośnie wraz z pojawieniem się czwartej rewolucji przemysłowej. Jeśli słowackie organizacje dążyć będą do utrzymania konkurencyjności, będą musiały dotrzymać kroku organizacjom, które szybko reagują na takie zmiany. Otwarta komunikacja, jako narzędzie skutecznego zaangażowania zasobów ludzkich, może być jednym z instrumentów zwiększania szans organizacji na utrzymanie konkurencyjności. Prezentowany artykuł ma na celu określenie poziomu implementacji otwartych atrybutów komunikacyjnych w organizacjach słowackich oraz ocenę przyczyn i konsekwencji wynikających z ustaleń w pracy menedżerskiej. Analiza poziomu otwartości procesów komunikacyjnych w roku 2018 została przeprowadzona na 214 organizacjach słowackich za pomocą ankiety elektronicznej. Dane zebrane z ankiety zostały następnie poddane statystycznej obróbce. Oprócz statystyki opisowej zastosowano metodę analizy korelacji, w szczególności statystycznego testu korelacji parametrycznej Pearsona (r). Wyniki dowodzą istnienie istotnej statystycznie zależności między częstotliwością uczestniczenia w szkoleniach komunikacyjnych przez menedżerów a poziomem wsparcia pracowników w komunikacji oddolnej, a także poziomem wpływu na nieformalną komunikację w organizacjach.
EN
This paper investigates the impact of sustainability reporting on firm performance. The sample included 186 firms from Amman Stock Exchange during the period of 2014-2017. To achieve this goal, the study measures firm performance using Return on Assets and Tobin’s Q. By using panel random-effect regression, the study found the sustainability reporting is significantly related to performance. Overall, our study results are providing are providing the evidence for the significant and negative influence from environmental responsibility, responsibility of human resource and size and size on return on asset. Whereas the influence of SR on Tobin’s Q is significantly positive but the influence from environmental responsibility, responsibility of human resource and size is significantly negative. More specifically, for the industrial sector, environmental responsibility, responsibility of human resource and size are causing a decline in return on asset, for Tobin’s Q under financial sector, negative influence by social responsibility, and size is observed. Additionally, financial and service sector are facing lower financial performance in terms of return on asset, and Tobin’s Q as observed through size of the selected firms.
PL
Niniejszy artykuł bada wpływ raportów zrównoważonego rozwoju na wyniki firmy. Próba objęła 186 firm z giełdy w Ammanie w okresie 2014-2017. Aby osiągnąć ten cel, badanie bazowało na analizie efektywności przedsiębiorstw przy użyciu Zwrotu z aktywów i analizy Q - Tobina. Dzięki zastosowaniu regresji panelowej z efektem losowym, badanie wykazało, że raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju jest istotnie powiązane z wydajnością. Podsumowując, nasze wyniki badań dostarczają dowodów na znaczący i negatywny wpływ odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za zasoby ludzkie oraz wielkości i wielkości na zwrot z aktywów. Wpływ SR na Q Tobina jest znacząco pozytywny, ale wpływ odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za zasoby ludzkie i wielkości jest znacząco negatywny. Mówiąc dokładniej, w przypadku sektora przemysłowego odpowiedzialność za środowisko, odpowiedzialność za zasoby ludzkie i wielkość powodują spadek zwrotu z aktywów, w przypadku Q Tobina w sektorze finansowym obserwuje się negatywny wpływ odpowiedzialności społecznej i wielkości. Ponadto sektor finansowy i usługowy zmaga się z niższymi wynikami finansowymi pod względem zwrotu z aktywów, a Q Tobina wynika z wielkości wybranych firm.
12
Content available Tax incentives for innovation in the energy sector
EN
The article considers the current issues of stimulating innovation in the energy sector and rational use of energy resources. A three-level system of problem-oriented management of human resources for stimulating innovation in the energy sector is proposed. The system considers the impact of the human factor on innovative development at the national, regional and enterprise levels. Also, the need to encourage enterprises to hire highly qualified specialists in the sphere of energy saving and energy efficiency is proven. The role of the tax policy in state regulation of the rational use of energy resources and stimulation of innovation in the energy sector is substantiated. The tax incentives for the rational use of energy resources applied in the world practice are grouped. Features of the application of tax incentives (accelerated depreciation, tax credits, tax holidays, and tax reduction) for energy efficiency and energy saving of households and business entities are analyzed. Directions for stimulating innovation in the energy sector for the efficient use of energy resources are offered.
EN
The process of engaging employees in their workplace is perceived to be a foundation of the human resources process. From the point of view of the organization, the mechanism of finding new employees, as well as keeping the existing ones is highly important. Employers start to notice the potential of human forces and learn how to improve their value. One of the most popular form of investing in the employees is the “work-life balance program”. The aim of the article is to present the matter of the programs as a tool of stimulating their influence on both – personal and organizational life of the employees.
PL
U podstaw optymalnego zarządzania siłami roboczymi leży umiejętność angażowania jednostek ludzkich w wykonywaną pracę. Z perspek-tywy zarządzania zasobami ludzkimi priorytetowe znaczenie ma nie tylko pozyskiwanie nowych pracowników, ale przede wszystkim utrzymywanie i zachowanie obecnych. Pracodawcy, dostrzegając w pracowniku potencjał oraz wachlarz potencjalnych korzyści dla organizacji, inwestują w ich wartość. Jedną z najczęściej stosowanych form inwestycji jest wdrażanie programów praca-życie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty programów „work-life balance” jako narzędzia programującego rozwój oraz ich wpływu na życie zawodowe i pozazawodowe, jednostki.
PL
W artykule podjęto zagadnienie efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie branży IT. W branży IT ludzie i ich wiedza są kluczowym zasobem przedsiębiorstwa. Artykuł dotyczy problemu pomiaru efektywności wykorzystania zasobów ludzkich. Celem przeprowadzonej analizy jest ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w polskiej branży IT na przestrzeni ostatnich pięciu lat na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W branży IT koszty pracy są jednym z najistotniejszych składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat spada wydajność i rentowność pracy, przy niewielkich zmianach kosztów pracy. W artykule zwrócono szczególną uwagę na rynkowe przyczyny takich zmian.
EN
The article relates to the problem of effective use of human resources in the IT industry. In the IT industry, people and their knowledge are a key resource of the company. The article deals with the problem of measuring the effectiveness of the use of human resources. The aim of the analysis is to assess the effectiveness of human resources utilization in the Polish IT industry over the last five years on the example of a selected enterprise. In the IT industry, labor costs are one of the most important components of the company's operating costs. On the basis of the conducted research, it was found that over the last five years, productivity and profitability of work decreased, with small changes in labor costs. The article highlights the market causes of such changes.
PL
Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych generuje nowe zagrożenia dla reputacji przedsiębiorstwa. Wiele z nich wynika z powszechnego wykorzystywania tych mediów przez pracowników, którzy na portalach społecznościowych zamieszczają swoje opinie, komentarze, zdjęcia czy filmy. Materiały te, pozostając poza kontrolą kierownictwa firmy, mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na wizerunek i reputację przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń dla reputacji przedsiębiorstwa, wynikających z aktywności pracowników w mediach społecznościowych oraz wskazanie możliwości ograniczania ryzyka reputacyjnego wywołanego tym czynnikiem. Przedstawione rozważania oparto na analizie literatury oraz wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez wybrane ośrodki i firmy consultingowe.
EN
The dynamic development of the social media generates new threats for company`s reputation. Many of these are due to the increasing use of these media by employees who post their opinion, comments, photos or videos on social media sites. These materials, beyond the control of the company management, can positively or negatively affect its image and reputation. The purpose of this article is to identify the threats to corporate reputation, resulting from employee activity in social media, and to indicate possibilities of reputational risk mitigation induced by this factor. The presented reflections were based on the analysis of the literature and the results of research carried out in this field by selected centers and consulting companies.
16
Content available remote Specyfika rekrutacji pracowników firm przemysłu zbrojeniowego
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy pozyskiwania pracowników na rynku pracy, na którym funkcjonują Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Opisano lokalne środowisko – gliwicki rynek pracy obejmujący między innymi firmy tworzące specjalną strefę ekonomiczną (SSE).Podjęto próbę analizy socjologicznej rekrutacji na przykładzie wymienionych zakładów. Przedstawiono uwarunkowania poziomu zatrudnienia wynikające z koniecznych zmian w strukturach organizacyjnych. Syntetycznie omówiono stosowane w praktyce metody doboru kadr. W podsumowaniu odniesiono się do roli zarządów w polityce zatrudnienia i wymogu współpracy na zasadach partnerskich z działem HR (Human Resources) oraz podniesienia go do rangi działu strategicznego, a także wdrażania do praktyki wszystkich dostępnych form zatrudnienia.
EN
The article presents selected problems of recruitment of employees on the labour market, where Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. and OBRUM operate. The local environment is described, the Gliwice labour market including, among others, companies operating in the Special Economic Zone (SEZ). An attempt was made to carry out a sociological analysis of the recruitment taking the examples of the companies mentioned. The considerations of employment level resulting from the necessary changes in organizational structures are presented. The methods of staff selection applied in practice are synthetically discussed. The summary refers to the role of management boards in employment policy and the requirement of cooperation on a partnership basis with the HR department and raising it to the rank of a strategic department, as well as implementing all available forms of employment into practice.
PL
Organizację najczęściej definiuje się, jako grupę ludzi współpracujących ze sobą w sposób systematyczny, skoordynowany i uporządkowany, nastawioną na osiągnięcie jakiegoś celu. Najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jest jej właściwe zarządzanie, czyli „zestawienie działań skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”. Najważniejszy wpływ na zachowanie ludzi ma przyjęta w każdej organizacji kultura organizacyjna. Wśród uznanych definicji stanowi ją zbiór wspólnych wierzeń, wartości, rytuałów, opowieści, mitów, specyficznego języka, podtrzymujących poczucie wspólnoty wśród członów organizacji. Kultura organizacyjna wskazuje jak członkowie układają wzajemne relacje w ramach zespołu oraz jaki mają stosunek do dobra czy celu wspólnego.
EN
The organization is most often defined as a group of people cooperating with each other in a systematic, coordinated and orderly manner, aimed at achieving a goal. The most important for the proper functioning of the organization is its proper management, that is "a summary of activities directed to the resources of the organization and performed with the intention of achieving the organization's goals in an efficient and effective manner". The most important influence on the behavior of people has the organizational culture adopted in each organization. Among the recognized definitions, it is a collection of common beliefs, values, rituals, stories, myths, specific language, supporting the sense of community among the members of the organization. Organizational culture indicates how members form a mutual relationship within the team and how they relate to the good or the common goal.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy wybranych zagadnień związanych ze stosowanym przez przedsiębiorstwo stylem zarządzania, istniejącym wariantem struktury organizacyjnej oraz ogólnymi założeniami systemu zarządzania wiedzą. Podstawowym celem badania była próba zidentyfikowania tendencji oraz zależności pomiędzy wymienionymi czynnikami a wielkością przedsiębiorstw lub typem realizowanej przez niego działalności. W poszczególnych przedsiębiorstwach kwestionariusz każdorazowo wypełniany był przez przedstawiciela naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa.
EN
This study attempts to analyze selected issues related to the company's management style, the existing variant of the organizational structure and the general assumptions of the knowledge management system. The main purpose of the study was to identify trends and dependencies between the aforementioned factors and the size of enterprises or the type of activity they carry out. In individual companies, the questionnaire was always filled in by the representative of the company's top management.
EN
Increasing international competition means that companies are seeking to take advantage of the market’s drive to internationalize their business in search of market advantages. The result is an increase in the share of expatriates, who often undergo problems with adaptation, cultural shock all having a negative impact on work efficiency and, decreasing job satisfaction. On the other hand, those who adapt quickly can increase the potential of corporations. The paper presents a part of research results related to the analysis of factors determining the success of adaptation to work in international organizations.
PL
Nasilająca się konkurencja międzynarodowa sprawia, że przedsiębiorstwa w poszukiwaniu przewag rynkowych podejmują wysiłki zmierzające do internacjonalizacji działalności. Konsekwencją jest wzrost udziału ekspatriantów, co powoduje często problemy z adaptacją, szokiem kulturowym, negatywnym wpływem na efektywność i obniżoną satysfakcję z wykonywania pracy. Z drugiej strony osoby szybko adaptujące się mogą zwiększyć potencjał korporacji. W pracy przedstawiono część wyników badań związanych z analizą czynników decydujących o sukcesie adaptacji do pracy w organizacjach międzynarodowych.
EN
The article attempts to explain the importance of organisational culture in corporate environment. In particular, it highlights certain mechanisms of changes occurring in the organisation in the organisational culture perspective. Organisational culture offers certain standards and values, and it systematises reality, meaning that it highlights what is important and avoids what is irrelevant to the organisation and its employees. Given that, it is a tool enabling identification of opportunities and threats arising from changes as well. Many companies, for instance IBM, Procter&Gamble, Exxon, ABB or Siemens have managed to undergo the change process without changing their developed and consolidated standards and values. The purpose of this article is to diagnose the ways of conscious development of organisational culture in corporate environment, and illustrate the same with the example of selected banks. The article analyses the scientific and the literary output researching the aforementioned issue. It is an introduction to the author's own empirical studies aimed at analysing the mechanisms of changes of corporate culture.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.