Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie zasobami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The effectiveness and efficiency of production system is a guarantee of the company’s success, especially in times of dynamic growth of trade (including online trade), as well as increasing customers’ requirements, who want to have goods always available and delivered, preferably on the day of order. A modern customer of services raises the bar high not only for production systems, but also for transport systems. Therefore, IT tools supporting the management process of all areas of its activity are implemented in enterprises. This article describes selected of them, focusing primarily on the support of production planning process. As the use of IT systems should be preceded by deepening the knowledge of algorithms applied in them, first of all a calculation example of the use of material requirements planning procedure for complex products with a modular structure was presented, and then the characteristics of selected IT tools supporting the processes of material requirements planning and enterprise resource planning have been made.
PL
Skuteczność i sprawność systemu produkcyjnego są gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dynamicznego rozwoju handlu (w tym internetowego) i coraz wyższych wymagań klientów, którzy chcą mieć towar zawsze dostępny i dostarczony najlepiej w dniu zamówienia. Nowoczesny odbiorca usług podnosi wysoko poprzeczkę nie tylko systemom produkcyjnym,ale takżetransportowym. Dlatego w firmach wdrażane są narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania wszystkimi obszarami ich działalności. Wartykule scharakteryzowano wybrane sfery, skupiając się przede wszystkim na wsparciu procesu planowania produkcji.Korzystanie z systemów informatycznych warto poprzedzić zgłębieniem wiedzy dotyczącej zastosowanych w nich algorytmów. Wartykule przedstawiono więc przykład obliczeniowy wykorzystania procedury planowania zapotrzebowania materiałowego MRP dla złożonych wyrobów o strukturze modułowej, której celem jest wsparcie procesów planowania zapotrzebowania materiałowego i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
EN
With over two billion receivers operating worldwide, radio transmission is by far the most accessible medium. It has been a part of our lives since the 1920’s and has become one of the most trusted and friendly mass media. Today, its popularity is still strong, despite the outcome of many electronic media. In order to transform the radio into a viable medium of the 21st century, it will have to migrate from analogue to digital technology domain. It will have to adopt to new means and ways of delivering content, as well as new transport and distribution mechanisms, including terrestrial, satellite and cable communications. This paper present the concept of an adaptive multiplex resource allocation method in the DAB+ broadcast system. It provides simulation results of four multiplexes, with different configurations and programs, as well as the concept of a technological demonstrator, fully compatible with the DAB+ standard.
PL
Wraz z rozwojem techniki bezprzewodowej pojawiają się rosnące wymagania użytkowników na coraz to nowe usługi oraz produkty. Dla inżynierów wiąże się to z koniecznością ciągłego doskonalenia technik transmisji i kodowania informacji, szczególnie w systemach radiodyfuzji cyfrowej. Obecnie najpopularniejszym medium jest radiofonia, która łączy ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie. W artykule przedstawiono koncepcję adaptacyjnej metody zarządzania zasobami multipleksu w radiofonii cyfrowej DAB+. Omówiono wyniki badań symulacyjnych dla czterech multipleksów o odmiennej konfiguracji i zawartości programów. Przedstawiono koncepcję demonstratora technologicznego, w pełni kompatybilnego ze standardem DAB+.
PL
W artykule omawiana jest możliwość wykorzystania metod programowania liniowego w sytuacji, gdy w danym przedsiębiorstwie jest wdrożony kaskadowy model cenowy. Dzięki strukturze liniowej kaskadowego modelu pojawia się możliwość wprowadzenia metod programowania liniowego w optymalizacje procesów decyzyjnych dotyczących wyznaczania odpowiedniej ceny kontraktów. Optymalizowane są te elementy proces decyzyjnego, dla których jest możliwe zdefiniowanie poziomu ograniczeń zasobów. Funkcja celu jest zbudowana w oparciu o wartość parametru Pocket Margin zdefiniowanego w kaskadowym modelu cenowym, jako wartość wyliczająca wynik ekonomiczny dla danej transakcji. Przygotowane i wyliczone rozwiązanie programu liniowego jest wyłącznie propozycją dla kadry menadżerskiej, mająca na celu wspieranie procesu decyzyjnego dodatkowymi informacjami.
EN
The article discusses the possibility of using linear programming methods in a situation where a cascaded pricing model is implemented in a given company. Thanks to the linear structure of the cascading model, there is the possibility of introducing linear programming methods into optimization of decision-making processes concerning determining the appropriate price of contracts. These elements of the decision process are optimized for which it is possible to define the level of resource constraints. The goal function is built based on the value of the Pocket Margin parameter defined in the cascaded pricing model, as the value calculating the economic result for a given transaction. The prepared and calculated solution of the linear program is only a proposal for the managerial staff, aimed at supporting the decision-making process with additional information.
5
Content available remote Wybrane elementy zarządzania procesami produkcyjnymi
PL
Skuteczność i sprawność systemu produkcyjnego są gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dynamicznego rozwoju handlu (w tym internetowego) i coraz wyższych wymagań klientów, którzy chcą mieć towar zawsze dostępny i dostarczony najlepiej w dniu zamówienia. Nowoczesny odbiorca usług podnosi zatem wysoko poprzeczkę nie tylko systemom produkcyjnym, ale również transportowym. Dlatego w firmach wdrażane są narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania wszystkimi obszarami ich działalności. W artykule scharakteryzowano wybrane z nich, skupiając się przede wszystkim na wsparciu procesu planowania produkcji. Ponieważ korzystanie z systemów informatycznych warto poprzedzić zgłębieniem wiedzy dotyczącej zastosowanych w nich algorytmów w artykule przedstawiono przykład obliczeniowy wykorzystania procedury planowania zapotrzebowania materiałowego MRP dla złożonych wyrobów o strukturze modułowej, której celem jest wsparcie procesów planowania zapotrzebowania materiałowego i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
EN
The effectiveness and efficiency of production system is a guarantee of the company’s success, especially in times of dynamic growth of trade (including online trade), as well as increasing customers’ requirements, who want to have goods always available and delivered, preferably on the day of order. A modern customer of services raises the bar high not only for production systems, but also for transport systems. Therefore, IT tools supporting the management process of all areas of its activity are implemented in enterprises. This article describes selected of them, focusing primarily on the support of production planning process. As the use of IT systems should be preceded by deepening the knowledge of algorithms applied in them, first of all a calculation example of the use of material requirements planning procedure for complex products with a modular structure was presented, and then the characteristics of selected IT tools supporting the processes of material requirements planning and enterprise resource planning have been made.
PL
Artykuł porusza problematykę zastosowania metody i systemów zarządzania majątkiem technicznym w procesie planowania utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej. Ze względu na skalę działalności zarządców infrastruktury kolejowej warunkiem skuteczności tego działania staje się w coraz większym stopniu zastosowanie odpowiednich metod zarządczych i narzędzi informatycznych wspierających podejmowanie decyzji. Zarządzanie majątkiem technicznym, jako część zarządzania zasobami (ang. Asset Management) to działalność zmierzająca do osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy czynnikami takimi jak: koszty, ryzyko, wydajność w taki sposób, aby zrealizować założone cele zarządcy infrastruktury. W artykule przedstawiono założenia i najważniejsze cechy i funkcjonalności systemów służących do zarządzania majątkiem technicznym. Przedstawiono przegląd systemów uwzględniający ocenę ich zaawansowania i główne wdrożenia w podmiotach związanych z infrastrukturą kolejową. Jako efekt przeglądu systemów wskazano kluczowe obszary przyszłego wykorzystania i związane z nimi korzyści.
EN
The paper deals with the application of the method and systems for technical asset management in the process of the planning of railroad infrastructure maintenance and development. Due to the scale of operations of rail infrastructure managers, the application of appropriate management methods and IT tools supporting decision making, keeps increasingly resulting in the condition of the effectiveness for this measure. Technical asset management as part of Asset Management is an activity aimed at achieving a balance between factors such as: costs, risk, and efficiency, in such a way so as to meet the objectives of the infrastructure manager. The paper presents assumptions and the most important features with functionalities of systems used to manage technical assets. A review of systems including an assessment of their advanced technology and main implementations in entities related to railroad infrastructure have been presented. As a result of systems review, key areas of future use and related benefits have been identified.
PL
Dla instytucji odpowiedzialnych za poprawę efektywności zarządzania zasobami osobowymi w resorcie obrony narodowej (RON) niezwykle istotne znaczenie miało zbudowanie systemu informatycznego zdolnego do jednoczesnego rejestrowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania zbioru danych o żołnierzach i pracownikach RON. Jednocześnie ważne było zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa informacji niejawnych w środowisku sieciowym. Obydwa wymagania należało traktować, jako całość wszystkich procesów zachodzących w organizacji wojskowej w zakresie ewidencji zasobów osobowych wojska na wszystkich szczeblach organizacyjnych RON.
EN
For the institutions responsible for improving the efficiency of personal resources management in the Ministry of National Defense (MND), it was extremely important to build an IT system capable of simultaneously registering, storing, processing and sharing data on soldiers and MND employees. At the same time, it was important to ensure protection and security of classified information in a network environment. Both requirements should have been treated as a whole of all processes taking place in the military organization in the field of personal army records at all organizational levels of the MND.
PL
W referacie zaproponowano nową metodę ponownego wykorzystania pasma częstotliwościowego SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiają jej porównanie ze znanymi metodami SFR (Soft Frequency Reuse) i PFR (Partial Frequency Reuse). Metoda SPFR może być użyta do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów fizycznych w systemie LTE-A oraz systemach B4G. Zastosowanie metody SPFR umożliwia znaczące zwiększenie pojemności komórek w ich obszarach granicznych.
EN
In the paper a novel SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) frequency reuse method is proposed. Simulation results for comparative study of this method and known SFR (Soft Frequency Reuse) and PFR (Partial Frequency Reuse) methods are presented. SPFR can be used for improvement of physical resources utilization efficiency in LTE-A and B4G systems. The application of SPFR allows significant increasing the capacity at cell edge.
PL
Unia Europejska chce wspierać trwały i zrównoważony (sustainable) wzrost gospodarczy i dlatego w grudniu 2015 r. przyjęła pakiet na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Daje to szanse na uspójnienie już funkcjonujących przez lata teorii i praktyki – zarówno w działaniach infrastrukturalnych, jak i w edukacji.
PL
Rola mediacji w systemach zarządzania środowiskiem w obecnej dekadzie - ze względu na oczekiwania społeczne i formalnoprawne - jest bardzo istotna i zajmuje ważne miejsce w systemach miękkiego zarządzania zasobami i gospodarowania środowiskiem.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu kompetencyjnego, który może być dobrym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsięwzięciu budowlanym. W syntetyczny sposób przedstawiono problematykę modelowania kompetencyjnego, model kompetencyjny oraz proces wdrażania takiego modelu. Określone zostały przykładowe poziomy kompetencji na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, wskazania do praktycznego zastosowania przedmiotowego modelu jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.
EN
The paper presents the proposal of competence model, which can be a good tool to assist human resources management in construction project. In the synthetic way the problem of competence modeling, the competence model and the implementation of such a model were presented. The example levels of competence for management positions in the construction industry were presented. In summary, indications were provided for practical use of the model as a comprehensive and dynamic tool. These were also the benefits of its implementation.
EN
The Pomorzany mine, currently the only one Zn-Pb mine in Poland and one of the largest underground mines of this type worldwide (output 2.5 Mt/y) exceeded 40 years of operation on the MV-type deposit. In 1960, the first geological report on its resources based on drillings was issued. Data from this long period were used to analyse the resource management and evolution of reserve tonnage and quality due to changes in the economic and technical viability as well as to qualify different categories of mine reserves and losses due to the ongoing operation. The mine project was based on geological resource of 97.6 Mt ore averaging 4.12% Zn and 1.42% Pb. Resources extracted with documented low losses and those remaining in situ amount to 92.7 Mt averaging 4.18% Zn and 1.27% Pb. These figures indicate the high accuracy of the exploration results and cost-effective management of resources. The observed trend of ore reserve increase over the last decade gives hope of delimiting at least 3 Mt over the next three years. The mine, which was planned for a 30-year life cycle, has sufficient reserves until 2016, and under favourable market conditions, may extend its life up to 2018.
13
Content available remote Taktyczne sieci ad hoc na współczesnym polu walki
PL
W artykule została przedstawiona analiza wymagań dla taktycznych sieci ad hoc oraz aktualna ich realizacja na tle dostępnych na rynku rozwiązań. W świetle tego co oferują aktualnie producenci wydaje się, że jeszcze długa droga do osiągnięcia akceptowalnego stopnia zadowolenia, mimo że znaczenie sieci ad hoc na współczesnym polu walki wydaje się nieocenione.
EN
The purpose of this paper is to assess and compare the requirements for tactical ad hoc networks with commercial solutions available on the civilian market.
PL
W artykule podjęto problem rozdziału i bilansowania hierarchicznej struktury zasobów w planowaniu realizacji przedsięwzięć inżynieryjno-budowlanych. W sposób syntetyczny opisano istotę hierarchicznej struktury zasobów oraz planowania robót inżynieryjno-budowlanych z wykorzystaniem zasobów złożonych. Przedstawiono matematyczny model: realizatora, struktury i zakresu przedsięwzięcia oraz model zagadnienia wspomagania decyzji alokacji złożonej struktury zasobów do realizacji robót inżynieryjno-budowlanych. Przedstawiona w pracy analiza jest częścią szerszych studiów nad problemem harmonogramowania pracy jednostek organizacyjnych zorganizowanych w struktury zhierarchizowane.
EN
In the article, a problem of balancing of composite resources in engineering task planning is undertaken. Essence of resources structure hierarchy and engineering tasks planning with using composite resources is described. Mathematical model of a performer, tasks structure and of chosen topic connected with composite resources allocation is presented. Analysis which is presented in this article is a part of extensive studies connected with a problem of composite resources management.
PL
W artykule przedstawiono problematykę możliwości optymalnego zarządzania zasobami realizatora w wieloobiektowym przedsięwzięciu budowlanym. Podczas planowania tego rodzaju przedsięwzięć można wykorzystać pojęcia i narzędzia stosowane w teorii szeregowania zadań. W trakcie tworzenia dla nich harmonogramów mogą być stosowane współcześnie dostępne techniki, które pozwalają na znaczące skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia. Do rozwiązywania zadania optymalizacyjnego zastosowano metaheurystyczny algorytm poszukiwania z zakazami (tabu search) stosowany w teorii szeregowania zadań. W artykule zaprezentowano przykład obliczeniowy dla omawianego zagadnienia.
EN
The article presents the problem of optimal possibilities in managing resources of the executor of a multi-object construction project. During the planning of such projects the concepts and tools used in the classification theory may be applied. While creating the schedules, available modern techniques that allow for a significant reduction of the execution time of a project may be applied. To solve the optimization task, the metaheuristic search algorithm with prohibitions (tabu search) applied in the task classification theory was used. A computational example of the problem in question is presented in the article.
16
Content available remote Unification of Quality Systems ISO 9000 and Regulation 2042
EN
The scientific paper deals with the quality system requirements given by the standard CSN EN ISO 9001:2010 Regulation (EC) No 2042/2003. Quality control is one of the most important processes in the organization, as it includes a number of sub-activities such as quality policy, customer focus, human resources, etc. By identifying the demands this work includes design of the structure of the quality manual and a possible form of manuals for the organization dealing with the training of maintenance personnel.
PL
Ten artykuł naukowy związany jest z wymaganiami systemem jakości określonymi w normie europejskiej CSN EN ISO 9001:2010 oraz Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 2042/2003. Kontrola jakości jest jednym z najistotniejszych procesów w danej jednostce (organizacji), ponieważ zawiera wiele poddziałań odnoszących się do zagadnień takich jak polityka jakości, ukierunkowanie na klienta, zasoby ludzkie itp. W wyniku identyfikacji wymagań w niniejszej pracy zawarto strukturę księgi jakości oraz możliwą postać księgi dla jednostek (organizacji) związanych ze szkoleniem personelu zajmującego się utrzymaniem.
EN
In this scientific article is shown and systematized the basic resources that characterize the organizational and technical components of emergency call S System 112 for the conditions of successful implementation in dimension of Ukraine taking into account the regional character through the use of project-oriented management of projects and programs and d the characteristics of complexity. Proposed the model of resource management in the project of System 112 and is identified the key factors that influence into the project.
PL
W artykule przedstawiono i usystematyzowano podstawowe zasoby, które charakteryzują organizacyjno-techniczne elementy systemu awaryjnego o wezwania za jednym numerem alarmowym 112, oraz warunki udanej realizacji w ramach Ukrainy poprzez wykorzystanie zarządzania projektowo-orientowanego projektów i programów. Zaproponowano model zarządzania zasobami w projektach wprowadzenia Systemu 112 oraz określono kluczowe czynniki wpływające na sam projekt.
PL
Potrzeba konsolidacji usług oraz automatyzacji i ich optymalizacji jest ważną transformacją w obszarze teleinformatyki. Coraz większa liczba przedsiębiorstw, w tym transportowych, poszukuje oszczędności w obszarze infrastruktury teleinformatycznej. Pojawienie się nowego paradygmatu świadczenia usług informatycznych Cloud Computing, zupełnie zmienia dotychczasowy model zarządzania zasobami IT. Firmy nie ponoszą nakładów na własną infrastrukturę informatyczną, lecz korzystają z tej wynajętej za pośrednictwem sieci. W artykule przedstawiono istotę usług przetwarzania w chmurze. Scharakteryzowano sposoby udostępniania zasobów usługi Cloud Computing. Opisano sposoby i możliwości wykorzystania chmur obliczeniowych w zależności od ich rodzajów i przeznaczenia. Opracowano koncepcję przykładowej implementacji usług dostępnych obecnie w tej technologii i ocenę ich przydatności w firmie spedycyjnej. W końcowej części przeanalizowano zalety i wady przejścia na przetwarzanie w chmurze.
EN
The need to consolidate services as well as their automation and optimization is an important transformation in the field of ICT. An increasing number of companies, including forwarding companies , is looking for savings in the area of ICT infrastructure. The appearance of a new paradigm of computing services Cloud Computing , completely changes the existing model of IT management . Companies do not invest in their own infrastructure, but use of the leased through a network . The paper presents the essence of cloud computing services and characterized ways to share the resources of Cloud Computing services . There are described methods and possibilities of the use of cloud computing depending on their type and purpose. There is also presented the elaborated concept of an exemplary implementation of the services available in this technology and assess their suitability for a forwarding company. In the final section are examined the advantages and disadvantages of the transition to cloud computing.
EN
The paper describes the problem of analysis of throughput-coverage characteristics of the LTE system. Simulation results of the efficiency of the use of LTE radio resources are presented. Simulation studies on the basis of original model of the LTE network simulator were carried out. In addition, the evaluation of throughput for a single connection, and available capacity were evaluated in the context of the use of the same available frequency band in all cells of a cellular network. The results were also analysed in view of LTE transport applications. The results shows that from the point of view of transport applications of LTE better results on system performance gives the PFR method.
20
Content available remote Efektywny transfer danych w bezprzewodowych sieciach kratowych i sensorowych
PL
Wzrastające wymagania aplikacji czasu rzeczywistego wymuszają nowe zachowanie się protokołów routingu w sieciach kratowych. Aby spełnić oczekiwania użytkowników konieczne jest spełnienie wielu wymagań związanych z jakością świadczonych przez sieć usług (QoS). W artykule przedstawiono analizę proponowanych przez autorów rozwiązań w zakresie routingu spełniającego wymagania jakości usług, bazujących na protokole Optimized Link State Routing (OLSR) i wykorzystujących wiele metryk do wyznaczania tras. Przedstawione zostały wyniki wykonanych badań eksperymentalnych, które demonstrują efektywność proponowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono również rozwiązania pozwalające na minimalizację rosnącego ruchu w sieciach sensorowych. Rozwiązania te bazują na mechanizmach kodowania sieciowego zaimplementowanych w sieciach wykorzystujących rozwiązania 6LoWPAN i jak przedstawiono w wynikach badań pozwalają na zwiększenie efektywnego transferu danych.
EN
The increasing demand of real time applications requires a new behavior of routing protocols in wireless mesh networks. It is necessary to support many requirements for quality of services (QoS) to meet user expectations. This paper is an analysis of the proposed quality-aware routing mechanism based on Optimized Link State Routing (OLSR) protocol, from a perspective of the network and the user. The experimental tests were performed to demonstrate the performance of our solutions considering different evaluation metrics. Also the wireless sensor networks are more popular and the traffic in such networks is increasing. The paper also presents the network coding mechanism implementation in 6LoWPANbased sensor network, which cause increasing the data transfer efficiency.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.