Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 531

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie ryzykiem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
EN
The strategy should be designed in such a way as the risk management can operate not only as a system for avoiding losses, but also risk management should allow recognizing and making use of occasions and create new opportunities for the organization. Risk management includes both an evaluation (analytical and evaluation) undertaking as well as planning and control activities aimed at minimizing (reducing) risk or maintaining it at an acceptable level. Security management can in particular be reduced to the issue of risk management, because risk is a quantitative expression of the functioning of systems in an environment where there are active sources of threats to system security. The article presents the problem of personnel allocation in hazardous conditions, emphasizing the possibilities of undertaking optimization actions in the safety management process. A mathematical model was formulated for this issue. An algorithm solving the problem of personnel allocation is presented. The proposed analysis is the starting point for determining the risk when using multi-station work.
EN
The paper is concerned with the issue of safety and risks in transport with a detailed focus on rail transport. Nowadays, when it is required to prefer safe and environmentally friendly modes of transport, the knowledge of this issue is important. Part of the paper is an analysis of individual risk factors in railway transport. These include risks in the field of railway safety, natural disasters, economic risks, risks in management systems and technical equipment, and risks related to legislative changes. Attention is paid to comparison and evaluation of individual risk factors in terms of severity and probability of occurrence - frequency. Following the analysis and evaluation of the risk level, are suggest possible or optimal ways to resolve them. The outcome of it is to eliminate or minimize them in the railway transport undertaking. The final part briefly describes the current situation in rail transport, recent develop-ments and the main conditions and assumptions for its further development.
EN
Regional economic resilience, which is a necessary and indispensable component for ensuring both regional and overall sustainability, is understood principally in relation to the system’s structure and overall functioning ignoring human agency and its bounded rationality. This leads to missing important and potentially crucial elements fostering or hindering resilience, and consequently to designing resilience enhancing programs with low effectiveness. This paper argues that the focus of the resilience concept should shift from the system structure to the behavior of agents, since any outcome at the macro level is a product of the myriad of interacting behaviors. The structure of the system and all the context matters as the options for the behavior and which options are chosen depends on the internal factors of the decision maker. A framework, depicting the mechanism how the above mentioned factors interact and determine behavior thus consequently influencing resilience is proposed. An exemplary analysis of how to use the framework is also presented.
PL
Regionalna resilencja ekonomiczna rozważana jest przede wszystkim w odniesieniu do struktury systemu i ogólnego funkcjonowania, ignorując ludzkie działania i związaną z nimi racjonalność. Jest niezbędnym elementem zapewniającym regionalną i ogólną zrównoważoność, w szczególności w jej wymiarze ekonomicznym. Jednak wąskie podejście do niej w konsekwencji prowadzi do utraty ważnych, potencjalnie kluczowych elementów wspierających lub utrudniających resilencję, a zatem opracowywane tak programy mające zwiększać resilencję charakteryzuje niska skuteczność. W tym artykule sugeruje się, że celem koncepcji resilencji powinno być przesunięcie ze struktury systemu na behawior, ponieważ każdy wynik na poziomie makro jest wynikiem niezliczonych zachowań. Struktura systemu i cały kontekst ma znaczenie, ponieważ opcje zachowania i dokonany wybór zależą od wewnętrznych czynników decydenta. Zaproponowano ramy obrazujące mechanizm interakcji wyżej wymienionych czynników i determinujące zachowanie, a tym samym wpływające na resilencję. Przedstawiono także przykładową analizę korzystania z frameworka.
EN
The electronic system of banking has gaining intention due to reduction in resources and risk nowadays and considered as an emerging area that can be examine in global context. Thus, the current study aims to investigate the electronic methods of payment impact on the risk reduction of the banks in Iraq, and the secondary data was used for the analysis purpose from 2012 to 2018. The results indicated that electronic payment systems are designed to play an important and essential role in achieving and maintaining financial stability. They are supposed to be a center for payment, clearing, settlement and electronic transfer activities of funds, and contribute to enhancing the efficiency, transparency and safety of the financial system and reducing the costs involved. Their role is not only to reduce dependence on the paper base, but they also provide speed in performing payment orders and money circulation. They are by that they are final payments, they improve banking management and reduce risks, improve the efficiency of money management in banks, increase the effectiveness of markets, contribute to achieving financial stability in Iraq, and raise the level of confidence in the Iraqi financial system locally and globally.
PL
Elektroniczny system bankowy zyskuje na znaczeniu ze względu na ograniczenie zasobów i ryzyka w obecnych czasach i jest uważany za nowy obszar, który można zbadać w kontekście globalnym. Dlatego obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu elektronicznych metod płatności na redukcję ryzyka banków w Iraku, a dane wtórne wykorzystano do celów analizy w latach 2012-2018. Wyniki wskazały, że systemy płatności elektronicznych są zaprojektowane do gry ważna i niezbędna rola w osiąganiu i utrzymywaniu stabilności finansowej. Mają być one centrum płatności, rozliczeń, rozrachunków i elektronicznych transferów środków oraz przyczyniają się do poprawy wydajności, przejrzystości i bezpieczeństwa systemu finansowego oraz zmniejszenia związanych z tym kosztów. Ich rola polega nie tylko na zmniejszaniu zależności od bazy papierowej, ale także zapewnia szybkość wykonywania zleceń płatniczych i obiegu pieniędzy. Są dzięki temu, że są płatnościami końcowymi, poprawiają zarządzanie bankami i zmniejszają ryzyko, poprawiają efektywność zarządzania pieniędzmi w bankach, zwiększają efektywność rynków, przyczyniają się do osiągnięcia stabilności finansowej w Iraku i podnoszą poziom zaufania do irackich finansów system lokalnie i globalnie.
EN
Human capital is considered to be leading to the growth of innovation and it plays an important role in economic development and firms’ competitiveness. For this reason, the perception of different human resource (HR) risks and establishing a suitable and effective HR risk management system is an up-to-date issue. The aim of this paper is to evaluate the most important sources of HR risks in the V4 countries and to find out the statistically significant differences in the perception of HR risk sources between the V4 countries. To collect the data in the years 2017 and 2018, an online questionnaire was used. To evaluate the intensity of the HR risk sources and to find out the differences between the V4 countries, the methods of Chi-square test and Z-score of P-value were used. The results showed that a high employee turnover rate, insufficient employee qualification, low work morale and discipline are perceived relatively most intensely in Hungary compared to other V4 countries, when “low work morale and discipline” is perceived most intensely out of all four HR risk sources studied. „Employee mistakes” are perceived statistically significantly more intensely in Poland compared to the Czech Republic and Slovakia.
PL
Uważa się, że kapitał ludzki prowadzi do wzrostu innowacyjności i odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym i konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tego powodu postrzeganie różnych ryzyk związanych z zasobami ludzkimi (HR) oraz ustanowienie odpowiedniego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem HR jest aktualną kwestią. Celem tego artykułu jest ocena najważniejszych źródeł ryzyka HR w krajach V4 i znalezienie statystycznie istotnych różnic w postrzeganiu źródeł ryzyka HR między krajami V4. Do zbierania danych w latach 2017 i 2018 wykorzystano kwestionariusz online. Aby ocenić intensywność źródeł ryzyka HR i znaleźć różnice między krajami V4, zastosowano metody testu Chi-kwadrat i Z-score wartości P. Wyniki pokazały, że wysoki wskaźnik rotacji pracowników, niewystarczające kwalifikacje pracowników, niskie morale i dyscyplina pracy są postrzegane relatywnie najczęściej na Węgrzech w porównaniu z innymi krajami V4, kiedy „niskie morale i dyscyplina pracy” są postrzegane najczęściej spośród wszystkich czterech ryzyk HR badane źródła. „Błędy pracowników” są postrzegane statystycznie znacznie bardziej intensywnie w Polsce niż w Czechach i na Słowacji.
EN
The 2008 Global Financial Crisis makes systemic risk one of the focuses of research that continues to grow and makes the financial sector the center of analysis. The banking crisis is one of the sources of the financial crisis. This study attempts to analyze how the influence of bank internal variables and macroeconomics on systemic risk. Measurement of risk contribution uses the conditional value-at-risk (CoVaR) model with using a sample of five banks with the largest assets in Indonesia. The results of the study show that there are influences between internal banking and macroeconomic variables on systemic risk in Indonesia. Liquidity, leverage, and ROA have an effect on and are positively related to systemic risk, but in this case the ROA variable does not significantly influence while the deposit and size variables significantly influence and are negatively related. The results of this study refute the doctrine of "Too Big to Fail" which has been valid. In macroeconomic variables, namely the exchange rate and interbank money market interest rates (PUAB) have a positive relationship with the economic situation of a country that will affect the performance of the financial system in the country.
PL
Globalny kryzys finansowy z 2008 r. Sprawia, że ryzyko systemowe jest jednym z głównych kierunków badań, które stale się rozwija, i czyni sektor finansowy centrum analizy. Kryzys bankowy jest jednym ze źródeł kryzysu finansowego. W niniejszym badaniu podjęto próbę analizy wpływu zmiennych wewnętrznych banku i makroekonomii na ryzyko systemowe. Do pomiaru wkładu w ryzyko stosuje się model warunkowej wartości zagrożonej (CoVaR) z wykorzystaniem próby pięciu banków o największych aktywach w Indonezji. Wyniki badania pokazują, że między bankowością wewnętrzną a zmiennymi makroekonomicznymi istnieje wpływ na ryzyko systemowe w Indonezji. Płynność, dźwignia finansowa i ROA mają wpływ na ryzyko systemowe i są pozytywnie z tym związane, ale w tym przypadku zmienna ROA nie ma znaczącego wpływu, podczas gdy zmienne dotyczące depozytów i wielkości znacząco wpływają i są ujemnie powiązane. Wyniki tego badania obalają przyjętą doktrynę „Too Big to Fail”. W przypadku zmiennych makroekonomicznych, a mianowicie kursu walutowego i międzybankowych stóp procentowych rynku pieniężnego (PUAB), istnieje dodatni związek z sytuacją gospodarczą kraju, która wpłynie na wyniki systemu finansowego w tym kraju.
PL
Niewątpliwie menedżerowie w swoich bieżących aktywnościach powinni brać pod uwagę, że konkretne zagrożenia dla celów biznesowych mogą wystąpić. Powinni również wyciągać wnioski z tego, co już się zdarzyło.
PL
Podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania projektem powinno być zintegrowanie zarządzania ryzykiem ze wszystkimi procesami zarządzania projektem. Niestety, zarządzanie ryzkiem jest często traktowane jako zło konieczne. Wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem są ze sobą wzajemnie powiązane. Dlatego też zarządzanie ryzykiem powinno być traktowane jako powtarzający się proces, a nie jako odrębne fazy identyfikacji, oceny, łagodzenia i kontroli podjętych działań.
10
Content available remote Zagrożenia systemów środowiskowych
PL
Zagrożenia środowiskowe mają wieloaspektowy charakter. Występowanie ryzyka w życiu społecznym i gospodarczym przyczyniło się do rozwoju metod jego zarządzania. Poważne awarie mogą mieć nawet charakter transgraniczny. Władza publiczna na każdym poziomie ma obowiązek ostrzegania obywateli o zagrożeniach. Prawo do informacji jest gwarancją działania na rzecz redukcji ryzyka. W pracy przedstawiono przykłady międzynarodowych konfliktów o wodę. Odniesiono się także do procesów zapobiegania stratom i trybie ich ewentualnych napraw.
EN
Environmental threats have a multi-faceted character. The occurrence of risk in social and economic life results in the development of management methods. Major accidents may even be cross-border in nature. Public authorities at every level have a duty to alert citizens to threats. The right to information guarantees action to reduce risk. The paper presents examples of international conflicts over water. Reference was also made to start prevention processes and their possible repairs.
11
Content available remote Pojęcie ryzyka – zagrożenie i szansa
PL
Ryzyko wiąże się z działaniem, którego efekt możliwy jest do skwantyfikowania za pomocą miary prawdopodobieństwa i skutków. W pracy zaproponowano nowe podejście do ryzyka z uwzględnieniem zagrożeń (zdarzenia niepożądane) i szans (zdarzenia pozytywne). Zaproponowano wykorzystanie metody Bow Tie, zarówno do analizy zagrożeń, jak i szans. Wskazano strategie reakcji na ryzyko związane z zagrożeniami i szansami. W temacie pracy odniesiono się do aktualnych standardów zarządzania ryzykiem. Zagrożenia zwiększają ryzyko, a szanse je zmniejszają. Zależność między szansami a zagrożeniami może być określona poprzez różnicę ryzyka. Zaprezentowano zmodyfikowaną formułę ryzyka i na jej podstawie opracowano nową matrycę. Dla pokazania zalet metody przedstawiono przykład aplikacyjny. Końcowy fragment pracy dotyczy badań ankietowych na temat postrzegania zagrożenia i szansy w przedsiębiorstwie wodociągowym i jego otoczeniu zewnętrznym. Treść pracy potwierdza znany paradygmat, że niewykorzystane szanse stają się zagrożeniami.
EN
Risk is associated with an action whose effect can be quantified using a measure of probability and effects. The paper proposes a new approach to risk, using threats and opportunities. The Bow Tie method has been proposed for threat and opportunity analysis. Strategies for responding to risks related to threats and opportunities were indicated. The subject of the work refers to current risk management standards. Threats increase risk and opportunities reduce it. The relationship between opportunities and threats can be determined by the risk difference. A modified risk formula was presented and a new matrix was developed based on it. To show the advantages of the method an application example is shown. The final fragment of the thesis concerns surveys on the perception of threat and opportunity in a water supply company and its external environment. The content of the work confirms the well-known paradigm that missed opportunities become threats.
PL
W artykule przedstawiono przebieg prac legislacyjnych nad nową Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Omówiono znaczenie i zakres kluczowych zmian oraz nowe obowiązki jakie nakłada DWD na kraje członkowskie UE. W pracy podkreślono konieczność nowelizacji przepisów prawnych, które powinny jasno określać odpowiedzialności i obowiązki poszczególnych interesariuszy, egzekwować poprawność prowadzonych procesów eksploatacyjnych systemów zaopatrzania zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem dostaw wody.
EN
This paper presents the progress of legislative work on the new Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption. The significance and scope of key changes as well as new obligations imposed by DWD on EU member states were discussed. In this paper has been pointed out, a need to most important amend the legal provisions, which should clearly define the responsibilities and obligations of individual stakeholders, and enforce the correctness of the operational processes of water supply systems in accordance with the principles of risk management.
EN
Assessment and management of risk constitute the subject of many researches. Nevertheless, many more specific factors are applicable during the implementation of innovative technological projects. On the article identified risk factors, which have been supplemented, systematized and assigned to the individual risk categories. The risk assessment methods for R&D projects have been analysed, as well as the risk sheets have been developed for the R&D project through the use of dotProject application. Also shown that networking and clustering is a change for fruitful cooperation within difference EU projects, which create trust between business and sciences and reduce the risk.
EN
As changes do occur during project implementation, and each change is accompanied by uncertainty and the risk factor associated with it, undertaking risks in projects is inevitable. The aim of the study is to identify and analyze risk management products according to PRINCE2® methodology, determining effective risk management in projects. In the research, the following hypothesis has been adopted: achievement of the set project objectives depends on the effectiveness of risk management in the project as a factor determining the success of the investment implementation. The main hypothesis is verified in accordance with the research procedure, including literature research and case study. The results of the conducted research show that a correctly conducted process of risk management based on risk management products, is the sole foundation of effective project management.
EN
The aim of the paper is to address the issues of risk and risk management in social welfare homes as public organisations providing social services. The discussions presented in the paper refer to entities that operate in Poland. Risk management in public welfare facilities may be supported using organisation management processes. An important role here is played by methodology and the familiarity with the way a risk management process is conducted. The paper is theoretical and conceptual in its character. Its contents form part of a novel approach to management, i.e. NPM (New Public Management). It uses the fundamentals of deductive thinking, as well as a method of synthesis. A research technique employed by the author is participant observation, based on the example of a specific social welfare home. The publication also contains a review of literature on the subject.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w świadczeniu usług luksusowych. Istniejące w ramach tej działalności ryzyko wymaga wyjątkowo odpowiedzialnych działań zabezpieczających, ponieważ przedsiębiorstwa tego segmentu usług odpowiadają zarówno za wysokiej wartości własne, jak i cudze mienie. Dokonana została identyfikacja źródeł i przeprowadzono analizę różnego rodzaju zagrożeń oraz powodowanych nimi skutków, które często prowadzą do znaczących strat, a w szczególnych przypadkach nawet do utraty życia. W opracowaniu zwrócono uwagę na symptomy sygnalizujące możliwość powstawania ryzyka oraz wykazano działania umożliwiające niwelowanie lub zmniejszanie negatywnych skutków, co w istotnym stopniu przyczynia się do utrzymania oczekiwanego przez odbiorców jakościowego poziomu obsługi oraz ciągłości i terminowości procesu transportowego.
EN
The article deals with issues related to risk management in transport, with particular emphasis on this problem in the provision of luxury services. Existing risk as part of this activity requires exceptionally responsible hedging activities, as companies in this segment of services are responsible for both high value of their own and for other people's property. The publication identifies sources and analyzes various types of threats and their consequences, which often lead to significant losses, and in some cases even loss of life. The study draws attention to the symptoms signaling the possibility of risk and demonstrates activities that allow reducing the negative effects, which significantly contributes to maintaining the quality of service expected by the recipients as well as the continuity and timeliness of the transport process.
PL
W pierwszym tegorocznym numerze Technologii Wody oraz na stronie internetowej Portalu Samorządowego ukazał się artykuł pt. Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego. Teoria a praktyka, który zdaniem Autorek nie oddaje w sposób właściwy idei zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę, propagowanej od ok. 30 lat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Idea ta w ciągu tych lat była stale rozwijania, co jest widoczne w poszczególnych wydaniach Wytycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
18
Content available Using the dematel model for the FMEA risk analysis
EN
Technological progress has brought a large amount of complex machinery into the work processes, which represents a potential source of serious injuries, accidents, or breakdowns. The aim of this paper is to follow new trends in the FMEA and their use in our study. We have chosen the Turning Machine Doosan V-Puma Doosan PUMA V550R Machining Centre with manufacturing diameters and mechanical machining operations. We have created the FMEA team, which participated in the entire evaluation and analysis. We identified possible failures and causes of failures in the given operations. We applied the conventional PFMEA and identified the RPN risk number. We also used DEMATEL model. Using DEMATEL matrices, we identified a binding between the individual failures and the causes of the failures. Some failures will become the main cause of other failures and the causes of the failures; some arise as a result of other failures or causes of failures. Finally, we evaluated the applicability of individual methods and models. By the DEMATEL model we clarified the significance and bindings between individual failures.
EN
The rare earth elements (REE) are vital to innovation technologies and society and are important for the industry, especially for high-tech solutions. In the modern world, anumerous applications have been developed using rare earth elements (REE), implying human exposures and raising unclear questions as to REE-associated health effects. Protecting the environment and public health from disadvantageous actions of rare earth elements mining and processing as emerging pollutants is urgently desired to achieve sustainable development. All activities in mining processes like extraction, separation and after recycling of REE elements could create rick to human health and environment. In the paper the role of management in safety aspects during mining and processing of rare earth elements has been highlighted. In the paper, the potential dangerous and damaging effects on the environment and human health have been identified - the potential risk in the processing as well as the possibilities of preventing the occurrence of hazards have been analyzed.
20
Content available Risk management as a process security tool
EN
The article presents the essence and significance of risk management processes in the project, as the key field for successful completion of the project, in the field of project management. Based on literature review, the methods and standards of risk management in the project as well as standards related to process safety were defined. The risk management process according to the PMBoK methodology was discussed as an example of an international project entitled 3DCentral - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.