Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 346

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie przedsiębiorstwem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
This study aims to examine the relationship between environmental performance, government ownership, and corporate financial performance. This study consist of 151 companies that listed on the Indonesia Stock Exchange and followed the PROPER ranking held by the Indonesian Ministry of Environment from the period 2014-2017. This study uses evidence of state-owned enterprises that have not been much focused on research related to environmental and financial performance. In addition, this study also uses PROPER criteria for measuring environmental performance. This study found that environmental performance has a positive impact on financial performance in terms of three measurements, namely ROE, ROA, and TOBINS Q. Interestingly, this study found that companies with government ownership are negatively related to financial performance. This indicates that government ownership company is an extension of the government that does not focus primarily on financial performance but on sustainable environmental balance, so that whatever costs incurred are not a problem for the government as the majority shareholder as long as the expected goals are achieved. The results of this study provide implications for management of the companies about how environmental issues become important points that need to be considered to improve company performance. For the government, the results of this study can also be an input in making environmental management policies.
PL
Niniejsze badanie ma na celu zbadanie związku między efektywnością środowiskową, zgodną wytycznymi rządu i wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Badanie to obejmuje 151 spółek notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych i przestrzegających rankingu WŁAŚCIWEGO indonezyjskiego Ministerstwa Środowiska z okresu 2014–2017. W niniejszym badaniu wykorzystano dowody dotyczące przedsiębiorstw państwowych, które nie koncentrowały się zbytnio na badaniach związanych z wynikami środowiskowymi i finansowymi. Ponadto w tym badaniu zastosowano również PRAWIDŁOWE kryteria pomiaru efektywności środowiskowej. Badanie to wykazało, że efektywność środowiskowa ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe pod względem trzech pomiarów, mianowicie ROE, ROA i TOBINS Q. Co ciekawe, badanie to wykazało, że firmy posiadające własność rządową są negatywnie powiązane z wynikami finansowymi. Wskazuje to, że spółka będąca własnością państwa jest przedłużeniem rządu, który nie koncentruje się przede wszystkim na wynikach finansowych, ale na zrównoważonej równowadze środowiskowej, tak więc wszelkie poniesione koszty nie stanowią problemu dla rządu jako większościowego akcjonariusza, o ile osiągane są oczekiwane cele . Wyniki tego badania dostarczają implikacje dla kierownictwa firm dotyczące tego, w jaki sposób kwestie środowiskowe stają się ważnymi punktami, które należy wziąć pod uwagę w celu poprawy wyników firmy. Dla rządu wyniki tego badania mogą również stanowić wkład w tworzenie polityk zarządzania środowiskiem.
EN
The paper focuses on the issues related to motivating employees to work safely in the enterprise. The characteristics of the motivational process and definitions are presented. The general approach to the process of employee motivation is discussed, including the instruments used to stimulate work motivation, both pay and non-pay methods of motivation, e.g. the possibility of promotion, participation. The chosen model of activities shaping safe behavior of employees was also presented, as well as specific methods and means of motivating to work safely.
PL
Tematem referatu jest zastosowanie logistyki wyprzedzającej w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności w branży e-commerce. Wstęp traktuje o postępie technologicznym, który określony został mianem Przemysłu 4.0. Następnie wyjaśnione zostało pojęcie logistyki wyprzedzającej, oraz narzędzi które służą do jej skutecznego wprowadzenia. Kolejno zostały przytoczone przykłady firm, stosujących opisane rozwiązania. Na końcu znajduje się analiza SWOT wprowadzenia logistyki wyprzedzającej w przedsiębiorstwie.
EN
The subject of this paper is the use of anticipatory logistics in company management, particularly in e-commerce industry. The introduction treats about technological development known as the Industry 4.0. Next, the concepts of anticipatory logistics and tools used for its effective implementation are explained. Subsequently, examples of companies using the given solutions are adduced. Finally, there is a SWOT analysis, which describes introducing anticipatory logistics in a company.
PL
System zarządzania BHP jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W kolejnej części cyklu o normie PN-ISO 45001:20018-06 wyjaśniamy zagadnienia zawarte w punktach 1-4 tej normy.
EN
The purpose of this study is to complement the existing approaches towards the evaluation of the quality of ITS use in enterprise management. This article explores the point of using information technologies and systems in enterprise management and articulates an evaluation approach that can be applied to it. In this article, a Technology Acceptance Model is used to evaluate the use of information systems and technologies. According to this model, the use of any technology will be effective only if the Perceived Usefulness and the Perceived Ease of Use are high. The study surveys 120 industry experts. The survey sample is composed in accordance with the compatible criteria (competence, area of engagement, and experience of work in the leading companies). The Enterprise-Resource Planning, Customer Relationships Management, and Supplier Relationships Management systems have the highest scores, with the reliability coefficient of 0.89. A comparative assessment has been conducted on information technologies, which are used in operations management. The proposed approach can be used in any enterprise.
PL
Celem tego badania jest uzupełnienie istniejących podejść do oceny jakości wykorzystania ITS w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tym artykule bada się zastosowanie technologii i systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przedstawia podejście ewaluacyjne, które można do niego zastosować. W tym artykule zastosowano model akceptacji technologii do oceny wykorzystania systemów i technologii informatycznych. Zgodnie z tym modelem korzystanie z dowolnej technologii będzie skuteczne tylko wtedy, gdy postrzegana użyteczność i odczuwalna łatwość użytkowania będą wysokie. W badaniu wzięło udział 120 ekspertów branżowych. Próbka ankiety składa się zgodnie z kompatybilnymi kryteriami (kompetencje, obszar zaangażowania i doświadczenie w pracy w wiodących firmach). Systemy planowania przedsiębiorstwa i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania relacjami z dostawcami mają najwyższe wyniki, a współczynnik niezawodności wynosi 0,89. Przeprowadzono ocenę porównawczą technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu operacjami. Proponowane podejście można zastosować w dowolnym przedsiębiorstwie.
EN
The modern period of industrial development of the Republic of Kazakhstan in the conditions of competition and sustainable development requires innovative activity. Activity in this area manifests itself best when development and innovations related to it are properly managed. Therefore, innovation management and their development become the basis for the development of enterprises in Kazakhstan. Management procedures now, and even more in the near future, must take into account innovation in both manufacturing processes, services and education at all levels from primary to university. Particular attention should be paid to preparing especially young people to understand and accept the upcoming changes. Because success depends on the people who implement innovations and those who use innovations. The key to success is undoubtedly the proper management of this process. To find out how important the success of implementations from employees were, the Impact Studies of employees who directly face these changes were conducted. This study analyzes the stages of industry development with their characteristic management strategies and their impact on employees. The purpose of this study is to analyze the readiness of future employees in Kazakhstan to make new management decisions related to the rapidly growing development of technical progress in industrial enterprises. Comparative study of development, and also presents the methodology for its calculation. The study was conducted at universities in Kazakhstan, Russia and Uzbekistan. The results obtained show that any new management decisions in the work of enterprises in Kazakhstan and other countries, implemented using new approaches and tools, ensuring the efficiency and satisfaction of the company's employees, are also considered as the basis for the continuous development of employees.
PL
Współczesny okres rozwoju przemysłowego Republiki Kazachstanu w warunkach konkurencji i zrównoważonego rozwoju wymaga innowacyjnej aktywności. Aktywność w tym obszarze przejawia się najlepiej gdy rozwój i innowacje z tym związane są odpowiednio zarządzane. Dlatego zarządzanie innowacjami i ich rozwój stają się podstawą rozwoju przedsiębiorstw w Kazachstanie. Procedury zarządcze już teraz, a jeszcze bardziej w najbliższej przyszłości muszą uwzględniać innowacyjność zarówno w procesach wytwarzania, usługach jak i w edukacji na każdym jej stopniu od szkół podstawowych do wyższych uczelni. W sposób szczególny należy zwracać uwagę na przygotowanie szczególnie młodych ludzi do zrozumienia i akceptacji nadchodzących zmian. Bo sukces zależy właśnie od ludzi tych wdrażających innowacje i tych korzystających z innowacji. Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie odpowiednie zarządzanie tym procesem. Aby przekonać się jak istotne jest powodzenie wdrożeń od pracowników przeprowadzono Badania wpływu pracowników, którzy bezpośrednio zmierzą się z tymi zmianami. W niniejszym badaniu przeanalizowano etapy rozwoju branży z ich charakterystycznymi strategiami zarządzania i ich wpływem na pracowników. Celem tego opracowania jest analiza stanu gotowości przyszłych pracowników w Kazachstanie do podejmowania nowych decyzji zarządczych związanych z szybko rosnącym rozwojem postępu technicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych. Studium porównawcze rozwoju, a także przedstawia metodologię jego obliczania. Badanie zostało przeprowadzone na uniwersytetach w Kazachstanie, Rosji i Uzbekistanie. Uzyskane wyniki pokazują, że wszelkie nowe decyzje zarządcze w pracy przedsiębiorstw w Kazachstanie i innych krajach, wdrażane przy użyciu nowych podejść i narzędzi, zapewniające wydajność i satysfakcją pracowników przedsiębiorstwa, są również uważane za podstawę ciągłego rozwoju pracowników.
PL
W artykule przedstawiono sposób analizy danych produkcyjnych rejestrowanych przez pracowników produkcyjnych w systemie ERP. Zaprezentowano powiązania logiczne występujące w systemie ERP pozwalające na połączenie ze sobą informacji z obszarów kadry – czas pracy – produkcja. Na podstawie tych powiązań autor przedstawi metodę prezentacji, agregowania i analizy danych produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi OLAP i technologii Bussines Intelligence.
EN
The paper presents a method of analyzing production data registered by production employees in the ERP system. The logical connections appearing in the ERP system allowing to connect information from the areas of staff - work time - production are presented. Based on these connections, the author will present a method for presenting, aggregating and analyzing production data using OLAP tools and Business Intelligence technology.
PL
Każde przedsiębiorstwo stara się budować jak najbardziej efektywne działanie. Ważnym, aczkolwiek często niedostrzeganym elementem budowania strategii jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Budowanie strategii zarządzania BHP w przedsiębiorstwie obywa się przy współudziale służby BHP, która określa stan bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz wskazuje możliwości jego poprawy. Współdziałanie z pracodawcą oraz kierownictwem pozwala na wykształcenie odpowiednich mechanizmów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa środowiska pracy. Przedmiotem opracowania jest budowa strategii zarządzania BHP w wybranym przedsiębiorstwie.
EN
Every enterprise tries to build the most effective company strategy. An important, though often overlooked element of strategy building is occupational health and safety management. Building an occupational health and safety management strategy in an enterprise is done in cooperation with the health and safety service, which determines the state of safety in the work environment and indicates the possibilities of its improvement. Cooperation with the employer and management allows for the development of appropriate mechanisms that aim to improve the safety of the work environment. The subject of the study is the construction of a health and safety management strategy in a selected company.
PL
Uchwalenie nowej ustawy Prawo restukturyzacyjne w Polsce spowodowało, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z sądowej ścieżki naprawy swoich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż otoczenie gospodarcze dynamicznie się zmienia, co przekłada się na sposób konkurowania i działania podmiotów gospodarczych na rynku. W przedmiotowej pracy autor przedstawia konsekwencje wszczęcia postępowania sanacyjnego z perspektywy organów sprawujących władzę oraz grup interesariuszy w postaci wierzycieli, właścicieli, instytucji finansowych itd.
EN
The adoption of the new Restructuring law in Poland resulted, that more entrepreneurs deciding to use the judicial path to restructure their businesses. This is due to the fact that the economic environment is changing dynamically, which has impact on the way companies compete and operate on the market. In this article, the author presents the consequences of initiating a restructuring proceeding from perspective of the enterprise authorities and stakeholder groups, i.e. creditors, owners, financial institutions, etc.
11
Content available remote Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym
PL
Dokonano przeglądu uwarunkowań i korzyści, jakie daje controlling stosowany w przemyśle chemicznym.
EN
A review with 34 refs.
PL
Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa znajduje również swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek ustawowy przeciwdziałania chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy został nałożony na pracodawcę przepisami Kodeksu pracy.
EN
Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.
PL
Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.
PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem zmierzające do obniżania kosztów działalności jest jednym z oczywistych celów funkcjonowania każdej firmy. Wydatki na energię są koniecznym składnikiem po stronie kosztów, niezależnie od branży. Dzięki poprawie efektywności użytkowania energii koszty te można istotnie ograniczać.
PL
W pracy dokonano charakterystyki transportu wewnętrznego występującego w przedsiębiorstwie produkującym cukier. Przedstawiono proces produkcyjny cukru ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń transportu wewnętrznego. Wykorzystano dane pochodzące z tego przedsiębiorstwa uzyskane za pomocą metody obserwacyjnej i badania dokumentów oraz zebraną literaturę. Dodatkowo przeprowadzono analizę FMEA transportu wewnętrznego.
EN
Paper characterizes the internal transport occurring in a sugar-producing company. The production process of sugar is presented with special regard to internal transport equipment. The data from this enterprise were obtained using the methods of observation and examination of documents and using the collected literature. In addition, an FMEA analysis of internal transport was carried out.
PL
W przedsiębiorstwach produkcyjnych logistyka produkcji jest jednym z ważniejszych ogniw firmy. W sposób szczególny zwraca się uwagę na marnotrawstwo oraz poszukuje się możliwości obniżania kosztów. Usprawnienia w obszarze produkcji, łańcucha dostaw czy gospodarki magazynowej pozwalają uzyskać korzyści finansowe. Aby poprawić istniejącą sytuację należy podjąć odpowiednie decyzje i wykorzystać dostępne narzędzia tzn. zastosować w firmie „szczupłe zarządzanie” czy narzędzia systemowe jak np. telematyka. Celem badań było wykazanie, że poprzez wykorzystanie narzędzi telematycznych w produkcji możliwe jest wyeliminowanie z procesu produkcyjnego zbędnego czasu międzyoperacyjnego. Pozwoli to na płynniejszą pracę, eliminację marnotrawstwa oraz wzrost wartości dodanej. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest zastosowanie projektu informatycznego RFID produkcja, którego zadaniem jest przyspieszenie i wyeliminowanie błędów przy produkcji drzwi, usprawnienie planowania zakupów surowców i umożliwienie bieżącej analizy stanów magazynowych i realizacji zamówień.
EN
In production enterprises production logistics is the most important link of the company. We particularly pay attention to wastage and look for possibilities of reducing costs. Improvements in the production area, the supply chain or warehouse management generate financial benefits. In order to improve the existing situation appropriate decisions must be made and available tools must be used involving the application of “lean management” or system tools such as telematics. The research aims to indicate that through the usage of telematics tools in the production, it is possible to eliminate unnecessary interoperational time from the production process. This will allow for smoother work, elimination of wast-age and the growth in the value added. An important element is constituted by application of RFID production IT project whose task is to accelerate and eliminate mistakes in the production of doors, facilitate planning the purchase of raw materials and analyse on the on-going basis the stock and order execution.
17
Content available Inwestycje firm transportowych
PL
W artykule omówiono wskaźniki, które przyszły przedsiębiorca powinien przeanalizować przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wskaźniki te pokazują, czy, kiedy i jakie zyski przyniesie inwestycja. Przedstawiono również źródła finansowania, z których przedsiębiorca może skorzystać.
EN
The prospective entrepreneur should carefully calculate the profitability of the investment before starting the business. Helpful indicators can help in this task. They will show no only if the investment is profitable, but also when it will start to bring profit. Investment financing can come from two different sources – own or foreign. Both of these sources have both pros and cons. The future entrepreneur should analyze which source will be more beneficial for him.
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach turbulencji otoczenia muszą poszukiwać sposobów, które umożliwiłyby im trwanie i rozwój, osiąganie sukcesów oraz wzrost efektywności. Potrzeba bycia efektywnym, elastycznym i innowacyjnym stanowią imperatyw funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Efektywność charakteryzuje się szerokim obszarem obejmowanych treści, dotyczy bowiem relacji między efektami, celami, nakładami i kosztami w ujęciu strukturalnym i dynamicznym. Efektywność jest pojęciem niejednoznacznym i różnie interpretowanym dotyczącym gospodarki, przedsiębiorstwa, procesu, finansów, motywacji czy logistyki. Logistyka stanowi orientację efektywnościową opierającą się na kompleksowej analizie i kształtowaniu optymalnego poziomu i struktury nakładów i ich transformacji w koszty, a w której podstawową rolę odgrywa dążenie do osiągniecia odpowiedniego poziomu oraz jakości świadczonych usług i obsługi klientów. Rozpatrując zagadnienie efektywności należy zaznaczyć, że ma ona nie tylko rzeczywisty ale również potencjalny wymiar. Istotne jest zatem w systemowym ujęciu efektywności logistyki badanie nie tylko efektywności rzeczywistej ale również efektywności potencjalnej. W aspekcie badanej problematyki ważne są następujące podstawowe charakterystyki systemu: stabilność, adaptacyjność i innowacyjność. W związku z powyższym w artykule opisano podstawy teoretyczne efektywności oraz wskazano miejsce i znaczenie innowacyjności w efektywności ze szczególnym uwzględnieniem logistyki.
EN
Businesses operating in turbulent environments must look for ways that will allow them to survive, grow, succeed and increase efficiency. The need to be effective, flexible and innovative is imperative for the functioning and development of modern enterprises. Efficiency is characterized by a wide range of content, as it relates to effects, goals, expenditures and costs in terms of structure and dynamics. Efficiency is an ambiguous and differently interpreted notion of economy, business, process, finance, motivation or logistics. Logistics is an efficiency orientation based on the comprehensive analysis and shaping of the optimum level and structure of outlays and their transformation into costs, where the primary role is to strive for the right level and quality of service and customer service. Considering the effectiveness issue it should be noted that it has not only a real but also a potential dimension. It is therefore important in the systemic sense of the effectiveness of logistics to study not only actual effectiveness but also potential effectiveness. In terms of the subject matter studied, the following basic characteristics of the system are important: stability, adaptability and innovation. Therefore, the article describes the theoretical bases of effectiveness and the place and importance of innovative in efficiency, with particular emphasis on logistics.
19
Content available Charakterystyka systemu klasy ERP
PL
Na przykładzie oprogramowania SAP w artykule omówione zostały systemy klasy ERP, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do wspomagania zarządzania. Praca przedstawia problemy związane z wdrożeniem tych systemów oraz korzyści, które wynikają z użytkowania oprogramowania klasy ERP.
EN
On the example of SAP software, the article discusses ERP class systems used by enterprises to support management. The work presents problems related to the implementation of these systems and the benefits that result from the use of ERP class software.
PL
W artykule omówiony został sposób diagnostyki odlewów felgi stosowanej w samochodach osobowych. Celem przeprowadzonych badań było wykonanie diagnostyki felgi z zakresu poprawności: składu chemicznego, właściwości mechanicznych, twardości felgi w określonych obszarach. Głównym celem badawczym była diagnostyka odlewu pod względem obecności nieciągłości odlewniczych metodą radiograficzną. Dodatkowym celem artykułu jest określenie przy pomocy tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością, źródeł niezgodności odlewów felg a docelowo zmniejszenie liczby wyrobów niezgodnych lub ich całkowitej eliminacji.
EN
The article discusses the method of diagnosis of wheel castings used in passenger cars. The aim of the conducted tests was to perform a wheel rim diagnostics in the scope of correctness: chemical composition, mechanical properties, wheel rim hardness in specific areas. The main research goal was to diagnose the casting in terms of the presence of casting discontinuities by radiographic method. An additional goal of the article is to determine, by means of traditional quality management tools, sources of incompatibility of castings of rims and ultimately reduce the number of incompatible products or their total elimination. Paper discussed the impact of alcohol on the psychophysical properties of human and its metabolism. Particular attention was paid to the influence of alcohol on driving ability. Authors proposed action to be taken to reduce.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.