Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wywiad
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available Wstęp do analizy schematów działań wywiadowczych
PL
Obserwowane zjawiska we współczesnym świecie wskazują, że elementy działań wywiadowczych występują w działalności służb innych niż wywiad klasyczny. Ponadto istnieje wiele wskazań, że również struktury nieformalne, takie jak organizacje terrorystyczne lub organizacje przestępcze, choć nie zawsze w pełni świadome, wykorzystują w swoich działaniach elementy stanowiące znaczną część działań wywiadowczych. Dlatego istnieje potrzeba stworzenia nowej metody badawczej, technicznie nazwanej analizą działań wywiadowczych, która zajmowałaby się analizowaniem wzorców i schematów tych działań. W postulowanym sensie schematy działań wywiadowczych są powtarzalnymi elementami i ich układami, obserwowanymi głównie na podstawie jawnych informacji i badań historycznych. Celem postulowanej analizy byłoby przede wszystkim stworzenie narzędzi do teoretycznego opisu zjawisk określonych jako działania wywiadowcze. Po drugie, celem byłoby opracowanie zasad wspólnych dla wszystkich wzorców aktywności opartych na działaniach wywiadowczych. Po trzecie, dzięki wypracowanym efektom możliwe byłoby położenie podwalin pod najbardziej optymalną strategię zwalczania zagrożeń powstających w wyniku działań wywiadowczych zagranicznych służb specjalnych lub organizacji przestępczych. Taka analiza mogłaby zatem wnieść pozytywny wkład w działalność krajowych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, które również biorą udział w analizie tych zjawisk, ale głównie tylko w ramach bieżącej pracy operacyjnej.
EN
The observed phenomena in the modern world indicate that elements of intelligence activities occur in the activities of services other than classic intelligence. In addition, there are many indications that also informal structures, such as terrorist organizations or criminal organizations, although not always fully aware, use in their activities elements that constitute a significant part of intelligence activities. Therefore, there is a need to create a new research method, which is technically called an analysis of intelligence activities, which would deal with analyzing patterns of intelligence activities. In the postulated sense, schemes of intelligence activities are repetitive elements of these activities and their arrangements, observed mainly on the basis of open information and historical studies. The goal of the postulated analysis would be first of all to create tools for the theoretical description of phenomena defined as intelligence activities. Secondly, the goal would be to develop rules and principles common to all intelligence and intelligence-based activity patterns. Thirdly, thanks to the effects developed, it would be possible to lay the foundations for the most optimal strategy to combat threats arising as a result of intelligence activities by foreign special services or criminal organizations. Such an analysis could thus make a positive contribution to the activities of the domestic intelligence and counterintelligence services, which are also involved in the analysis of these phenomena, but only for immediate needs.
PL
Celem przedmiotowego opracowania było syntetyczne ukazanie mechanizmów nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi, których celem jest stworzenie właściwych warunków do bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania służb specjalnych w porządku państwa demokratycznego. Dlatego też zakres tematyczny artykułu sprowadza się do ukazania charakteru demokratycznego nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi, wskazania problemów, które mają wpływ na skuteczne prowadzenie tego typu działań, wyodrębnienie typologii nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi oraz ich ocena w kontekście sformułowania rekomendacji, mających na celu przybliżenie najlepszych rozwiązań w przedmiotowym zakresie, które jednocześnie umożliwiają wypracowanie właściwych proporcji między efektywnością i legalnością działania służb specjalnych.
EN
The purpose of this study was to present synthetically the mechanisms of supervision and control over special services, whose purpose is to create the right conditions for the safe and effective functioning of special services in the order of a democratic state. Therefore, the thematic scope of the article boils down to showing the democratic nature of supervision and control over special services, pointing out problems that affect the effective conduct of this type of activities, identifying the typology of supervision and control over special services and their assessment in the context of formulating recommendations aimed at approximation of the best solutions in the field in question, which at the same time enable the development of the right balance between the effectiveness and legality of the secret services.
EN
All methods of data collection from the primary sources in marketing research can be devided into survey methods (direct and indirect), non-survey methods, and experiments. Internet is used in each of these groups of methods – more or less broadly – as a way of access to the primary sources of information. The dominant primary sources are personal ones. Internet is hardly used with respect to material sources. For the most part it may be applied with the indirect survey methods. The main methods involving the use of internet are as follows: the internet survey, internet interview, panel methods, internet group interviews, and the etnographic internet research. The group of indirect survey methods has been enriched with text-based telephne survey method during the last several years. It is possible to place the questionnaire on the monitor of mobile phones which is usually connected with internet. Internet is also more and more often used in delphi method in order to quicker and cheaper communication with groups of experts. These advantages has been contributed to more intensive using of internet in panel research. This method facilitates the bearing of large and stable groups of respondents, mainly in households. The level of internet usage in different versions of heuristic methods is still rising. The groups of participants taking part in this method are called virtual teams.
PL
Wszystkie metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych dzieli się na metody sondażowe (pośrednie i bezpośrednie), metody pozasondażowe oraz metody eksperymentu. W każdej z tych grup metod stosuje się – w mniejszym lub większym zakresie – Internet jako drogę dostępu do pierwotnych źródeł informacji. Głównymi źródłami są źródła osobowe. Internet rzadko jest wykorzystywany do źródeł rzeczowych. W największym stopniu Internet znalazł zastosowanie w pośrednich metodach sondażowych. Głównymi metodami, w których Internet jest wykorzystywany są: ankieta internetowa, wywiad internetowy, grupowe wywiady intrenetowe oraz internetowe badania etnograficzne. W ostatnich latach grupa metod ankietowych powiększyła się o metodę ankiety telefonicznej komórkowej. Kwestionariusz ankietowy można zamieścić na monitorze aparatu komórkowego, który jest zwykle przyłączony do sieci internetowej. Sieć ta jest także coraz częściej wykorzystywana w metodzie delfickiej w celu szybszej i tańszej komunikacji z grupami ekspertów. Zalety te przyczyniły się do szerszego zastosowania Internetu w badaniach panelowych. Metoda ta ułatwia utrzymanie bardzo dużych grup stałych respondentów, głównie w ramach gospodarstw domowych. Stopień wykorzystania Internetu stale rośnie w różnych wersjach metod heurystycznych. Grupy uczestników biorące w nich udział nazywane są zespołami wirtualnymi.
PL
Służby specjalne współczesnych państw stanowią kluczowy element służący zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego (w tym również informacyjnego). W aspekcie współczesnej sytuacji międzynarodowej na szczególną uwagę zasługują służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Rozpad Związku Radzieckiego, a co za tym idzie upadek bipolarnego podziału świata sprawił, że służby wywiadowcze ZSRR zostały zmuszone do transformacji o charakterze strukturalnym i funkcjonalnym. Nowe warunki geopolityczne zaczęły generować nieznane dotąd wyzwania i zagrożenia. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie najbardziej elitarnych, z punktu widzenia autorów, służb specjalnych Federacji Rosyjskiej – Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, Służby Wywiadu Zagranicznego oraz Federalnej Służby Ochrony w aspekcie ich wpływu na zapewnienie państwu bezpieczeństwa informacyjnego. Hipotezą, jaką autorki weryfikowały w trakcie wywodu, było stwierdzenie, że służby specjalne Federacji Rosyjskiej mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa ze względu na swoją działalność pozwalającą na dostarczanie właściwych i użytecznych informacji dotyczących przeciwnika oraz obszaru jego działania. Dla realizacji tak zakreślonych celów tekst podzielony został na trzy zasadnicze części: pierwszą poświęconą sytuacji problemowej oraz teorii dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego i działalności służb specjalnych; drugą definiującą charakterystykę służb wywiadowczych FR, ich istotę, zadania oraz obszary zainteresowań; oraz trzecią traktującą o praktycznym wymiarze aktywności służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. W podsumowaniu zamierzeniem autorów jest przybliżenie zagadnień związanych ze specyfiką rosyjskich służb wywiadowczych oraz zwrócenie uwagi na ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa w sferze informacyjnej.
EN
Modern special forces are a key element of internal and international security (that includes information security). In on the context of the current international situation, special attention should be paid to the Special Forces of the Russian Federation. The break-up of the Soviet Union and bipolar world division brought about the structural and functional transformation of the former USSR’s intelligence. The new geopolitical situation posed unknown challenges and dangers. The goal of this article is to highlight the most elite special forces of the Russian Federation, in the author’s opinion, the Federal Security Service, the Main Intelligence Directorate, the Foreign Intelligence Service and the Federal Protective Service in terms of theirs influence on maintaining information security. The idea is that the Special Forces of the Russian Federation have considerable value for information security because their actions provide correct and useful information regarding the enemy and the area of enemy operations. To achieve these aims, the article is divided into three parts: the first pays attention to the problematic situation and the theory regarding broadly understood information security; the second defines the characteristics of intelligence offices of the Russian Federation, their core tasks and area of expertise; and the third looks at the practical activities of Russian Special Forces. In the summary, the authors try to show the specifics of Russian intelligence forces and pay attention to their role in providing information security for the state.
PL
Z Agnieszką Żulewską, aktorką rozmawia Katarzyna Błachowicz.
EN
Topics considered in the area of special intelligence activities can be oriented towards the many levels of state’s security interests. When it comes to security strategy, the data acquired by an open source intelligence in addition to other sources converts into very important knowledge, sometimes vital and often instrumental for protection of state’s sovereignty. Information on subversive agenda of an aggressor is always hard to come by, but an open source analysis can be somewhat helpful in tracing possible goals, extent and capacity of foreign secret agenda to destabilize a country or a region. Recently we have an example of such activities, when we observe the Russian sponsored war effort in eastern Ukraine, and its Crimean peninsula annexation by subversive forces. Analyzing the information gathered in reference to Russian actions in Ukraine and its other neighbors, including especially Poland, we can observe specific pattern leading to control of important aspects of state’s security. Authors in the following article review available facts and data connected to intelligence subversion modes and activity patterns that may lead, as is exemplified by the case of Ukrainian conflict, to final gain in political or military goals.
PL
Tematy rozważane w obszarze działań formacji wywiadowczych można odnieść do różnorodnych sfer bezpieczeństwa państwa i jego interesów. W przypadku strategii bezpieczeństwa informacje uzyskane ze źródeł otwartych i innych są niezwykle ważne, czasami żywotne, a innymi razem instrumentalne w zabezpieczeniach państwowej suwerenności. Oczywiście, informacje związane z działaniami dywersyjno-rozpoznawczymi agresora są niezwykle trudne do uzyskania, tu jednak źródła otwarte mogą być pomocne przy ich analizie wskazującej na agendę agresora i możliwy zasięg i możliwości zagranicznego wywiadu w destabilizacji kraju lub całego regionu. Obecnie przykładem takiej aktywności jest rosyjskie zaangażowanie w wojnie we wschodniej Ukrainie oraz aneksja Półwyspu Krymskiego. Analizując informacje odnoszące się do działań rosyjskich na Ukrainie i w jej sąsiednich państwach, w tym zwłaszcza w Polsce, można zaobserwować wzorce określające sposoby prób kontroli ważnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Autorzy tego artykułu analizują na podstawie źródeł otwartych dostępne informacje związane z działaniem wywiadów w zakresie dywersyjno-rozpoznawczym, zmierzającym do podważenia wiarygodności państwa i jego działań. Przykładowo pokazana jest sytuacja na Ukrainie z próbą zawładnięcia jej przestrzeni przez wywiad rosyjski. Przekłada się to również na aspekty dotyczące Polski i innych krajów oraz próby kontroli sfer suwerenności.
EN
The article’s main subject matter is a historical presentation of formation process and evolution of the intelligence and counterintelligence agencies of the Second Republic of Poland, between the 1918 a 1939. The authors attempt to characterize, based on historical and contemporary sources and evaluated data, the structure, organization and general activities of the Polish intelligence and counterintelligence agency, in that period ending at the outset of WWII. In an effort to analyze specific intelligence agencies – the role they played in the state security system of the Second Republic of Poland, we can observe an evolvement of the intelligence sector of Poland being initiated by the patriots working previously for the independence movement’s organizations, also those, who were prior to Poland’s regaining independence the officers of foreign armies and security forces. And later were able to use acquired knowledge for the new organizational structures. However, relying especially on the Poland’s tradition of intelligence services prior to the loss of independence.
PL
Głównym przedmiotem rozważań w artykule jest proces kształtowania się służb wywiadowczych II Rzeczypospolitej Polskiej w przełomowym okresie między 1918 a 1939 rokiem. Prześledzono przebieg formowania się i ewolucji powstałych wtedy instytucji wywiadu i kontrwywiadu. W pracy podjęto próbę scharakteryzowania struktury organizacji i działalności polskiego wywiadu oraz kontrwywiadu w tamtych latach przed II WŚ. Przy założeniach analitycznych treści dotyczących specyficznych instytucji wywiadowczych i kontrwywiadowczych możemy zaobserwować rolę, jaką pełniły w systemie bezpieczeństwa państwa. Ewolucja systemu bazowała na patriotycznym uczestnictwie osób działających wcześniej w organizacjach wolnościowych i na polskich żołnierzach obcych wojsk, którzy pracując wcześniej w komórkach sztabowych, byli w stanie wykorzystać swoje doświadczenie w budowaniu nowych struktur. Oczywiście wpływ na rozwój tych struktur miało również odwołanie się do polskich tradycji wojskowych sprzed utraty niepodległości.
8
Content available Wygramy technologią
PL
Wywiad z Piotrem Kledzikiem, prezesem zarządu PORR Polska Infrastructure SA.
EN
Interview with Piotr Kledzik, CEO of PORR Polska Infrastructure SA.
9
Content available Tunel drogowy pod Martwą Wisłą Budową Roku 2015!
PL
Wywiad z Ryszardem Trykosko, prezesem zarządu Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o..
EN
Interview with Ryszard Trykosko, CEO of Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
10
Content available Szukajmy Stasziców naszych czasów
PL
17–19 lutego 2016 r. odbyła się, zorganizowana przez Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK) wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym (KTN), konferencja 200 lat górnictwa państwowego w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, której celem było uhonorowanie 200-lecia powołania w Królestwie Polskim, staraniem Stanisława Staszica, Dyrekcji Górniczej, a przy niej Szkoły Akademiczno-Górniczej. Jubileusz był doskonałą okazją do spotkania ponad 120 osób, dla których rozwój przemysłu wydobywczego jest priorytetem. O randze polityki surowcowej dawniej, dziś i jutro z ALEKSANDREM KABZIŃSKIM, prezesem zarządu PZPK, rozmawia MARIUSZ KARPIŃSKI-RZEPA
EN
Interview with Aleksander Kabziński, the President of the Polish Association of Producers of Aggregate.
PL
Wywiad z Piotrem Przyborowskim, prezesem zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
EN
Interview with Piotr Przyborowski, Ceo of LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
12
Content available Stabilizacja na rynku kruszyw
PL
O polskim rynku kruszyw w 2015 r. oraz perspektywach jego rozwoju rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Wiesławem Koziołem z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, dr. hab. Stefanem Góralczykiem, prof. IMBiGS, dyrektorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, oraz Aleksandrem Kabzińskim, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.
EN
We talk about the Polish market for aggregates in 2015 and its development prospects with Professor Eng. Wiesław Kozioł, Institute of Mechanised Construction and Rock Mining and the AGH University of Science and Technology, Professor Stefan Góralczyk, Director of the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining, and Eng. Aleksander Kabziński, President of the Polish Association of Producers of Aggregate.
13
Content available Rola pomiarów w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym
PL
Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Sternikiem z Katedry Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej.
EN
Interview with Krzysztof Sternik, PhD. Eng., of the Department of Geotechnics and Roads at the Silesian University of Technology.
14
Content available Podążać drogą stałego rozwoju
PL
Wywiad z Witoldem Rogalskim, prezesem zarządu Subaru Import Polska Sp. z o.o.
EN
Interview with Witold Rogalski, president of the board of directors of Subaru Import Polska Sp. z o.o.
15
Content available Nowe możliwości technologii bezwykopowych
PL
VII edycja międzynarodowej konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016 jak zwykle była doskonałą okazją do spotkania wszystkich zainteresowanych tą tematyką stron – przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, sektora drogowego, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w technologiach bezwykopowych. Mimo napiętego programu konferencji udało nam się porozmawiać o najnowszych rozwiązaniach i trendach w technologiach bezwykopowej budowy sieci podziemnych z jedną z prelegentek, dr inż. Agatą Zwierzchowską, ekspertem Politechniki Świętokrzyskiej. Rozmowę przeprowadziła Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
EN
Interview with Dr. Eng. Agata Zwierzchowska, expert at Kielce University of Technology.
16
Content available Jak powstaje S7
PL
Wywiad z Bartoszem Alejskim, dyrektorem kontraktu Budimeksu SA.
EN
Interview with Bartosz Alejski, contract director at Budimex SA.
17
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Michałem Topolnickim, starszym doradcą technicznym dywizji EMEA Keller Holding GmbH.
EN
Interview with Professor Dr. Eng. Michał Topolnicki, senior technical adviser of EMEA division of Keller Holding GmbH.
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016
EN
Interview with professor Dr. Eng. Andrzej Kuliczkowski, president of the Polish Foundation for Trenchless Technology.
19
Content available Dobry rok dla STRABAG
PL
Wywiad z Alfredem Watzlem i Wojciechem Trojanowskim, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa talks to Alfred Watzl and Wojciech Trojanowski, members of the Management Board of STRABAG Sp. z o.o.
20
Content available Dobry – lepszy – beton
PL
Wywiad z Maciejem Marciniakiem, prezesem zarządu Górażdże Beton Sp. z o.o..
EN
Interview with Maciej Marciniak, CEO of Górażdże Beton Sp. z o.o..
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.