Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrącanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This investigation was undertaken to determine the optimum conditions for physical-chemical treatment of waste water contaminated with heavy metals in the industry of metallic coatings. The industry uses substances such as: inorganic acids, alkalis, acidic and alkaline metal salts, that has a high water demand in the processes of flushing and cleaning the parts to be coated. According to the preliminary characterization of samples and reported in the literature theory, physico-chemical process was implemented for the removal of contaminants that consisted in chemical oxidation of CN-ions, followed by chemical precipitation made next to a coagulation/flocculation and subsequent adsorption on activated coal. Laboratory scale tests showed the optimal conditions of treatment including chemical oxidation by the addition of 4.15 cm3 of H2O2 (30%) per gram of CN, chemical precipitation with NaOH to a pH of 12, followed by coagulation/flocculation with Fe2(SO4)3 at a speed of 135 rpm for 3 min and 20 rpm for 20 min and finally the addition of 1.0 g of adsorbent previously activated at 700°C. From this study, it is clear that the adsorption on activated carbon is highly efficient in the removal of heavy metals from industrial waste water from electroplating. However, it is also clear that the parallel application of the treatments, shown here, is more effective to completely remove contaminants such as lead, nickel, silver, and copper at laboratory scale, so it is recommended the simultaneous use of these physico-chemical processes.
PL
Badania podjęto celem ustalenia optymalnych warunków fizycznego i chemicznego oczyszczania ścieków z galwanizerni. Zakłady takie wykorzystują kwasy nieorganiczne, alkalia i sole metali o odczynie kwasowym bądź zasadowym. Ponadto zużywają one dużo wody w procesie oczyszczania i płukania pokrywanych metalami elementów. Na podstawie wstępnej charakterystyki próbek i danych literaturowych wdrożono fizyczny i chemiczny proces usuwania zanieczyszczeń, który polegał na chemicznym utlenianiu jonów CN oraz chemicznym wytrącaniu, koagulacji/flokulacji oraz adsorpcji na węglu aktywnym. Testy w skali laboratoryjnej wykazały, że optymalne warunki oczyszczania obejmowały chemiczne utlenianie dzięki dodatkowi 4,15 cm3 H2O2 (30%) na gram CN, chemiczne strącanie NaOH do pH 12, a następnie koagulację/ flokulację z prędkością 135 obr.∙min–1 przez 3 min i 20 obr.∙min–1 przez 20 min oraz dodatek 1,0 g adsorbentu aktywowanego wstępnie w 700°C. Badania wykazały, że adsorpcja na węglu aktywnym jest wysoce efektywna w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków galwanizerskich. Równoległe stosowanie zabiegów przedstawionych w pracy zapewnia jeszcze większą efektywność w całkowitym usuwaniu ołowiu, niklu, srebra i miedzi w skali laboratoryjnej. Dlatego równoczesne stosowanie tych zabiegów jest zalecane w praktyce.
PL
Przeprowadzono badania skuteczności usuwania kationów Ni, Cu i Cd z roztworów wodnych z zastosowaniem wapienia marglistego, skorup jaj kurzych przeznaczonych do konsumpcji oraz skorup jaj kurzych po wylęgu, których głównym składnikiem jest węglan wapnia. Skorupy jaj kurzych są produktem ubocznym przemysłu spożywczego, który może znaleźć zastosowanie jako zamiennik wapienia marglistego wykorzystywanego do usuwania metali ciężkich z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Do badań użyto mieszanych roztworów Ni, Cu i Cd składem zbliżonych do ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin: Ni (0,526-3,118 mg/dm3), Cu (0,483-4,285 mg/dm3) i Cd (0,372-0,875 mg/dm3). Metale oznaczano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (F-AAS). Badania wykazały porównywalne właściwości skorup jaj kurzych w odniesieniu do wapienia marglistego, w kontekście wykorzystania tych materiałów do usuwania z roztworów kationów metali ciężkich. Wskazano również, że dominującym mechanizmem usuwania kationów metali jest ich strącanie w postaci wodorotlenków i węglanów, przy czym proces usuwania z użyciem skorup może występować również wskutek wymiany jonowej zachodzącej na organicznych składnikach skorup, szczególnie na błonach podskorupowych
EN
The studies of the effectiveness of removing Ni, Cu and Cd cations from aqueous solutions were performed using marly limestone, shells of chicken eggs intended for consumption and shells of hen eggs after hatching, the main component of which is calcium carbonate. Egg shells are a waste product which, despite other uses, can be used as a substitute for marly limestone used to remove heavy metals from wet desulfurization installations. The studies used mixed Ni, Cu and Cd solutions similar to the sewage from the wet flue gas desulphurisation system: Ni (0.526-3.118 mg/dm3), Cu (0.483-4.285 mg/dm3) and Cd (0.372-0.875 mg/dm3). Metals were determined by atomic absorption spectrometry (F-AAS). The studies showed comparable properties of egg shells in relation to marl limestone, in the context of the use of these materials for heavy metal cations removal from solutions. It has also been shown that the dominant mechanism for removing metal cations is their precipitation in the form of hydroxides and carbonates, while the process of removal using shells can also take place due to ion exchange occurring on the organic components of the shells, especially on the crustal membranes.
EN
High fluorine concentrations in aquatic environment, even above 30 mg/L, are often detected in many parts of the world. Due to fluorine effects on health, World Health Organization (WHO) as well as national health authorities have established its maximum permissible concentration in drinking water at the level of 1.5 mg/L. This review article aims to provide detail information on researchers’ efforts in the field of fluorides removal during potable water production. The contaminant elimination methods have been broadly divided in three sections, i.e. coagulation/precipitation, adsorption and membrane techniques. Both, precipitation with the use of calcium salts or coagulation with aluminum sulphate and ferric salts followed by sedimentation are used for fluorine removal. In electrocoagulation, a coagulant is generated in situ by means of oxidation of anode usually made of aluminum or iron. The removal of fluorides from water and wastewater can be performed with the use of many different types of adsorbents, which are either applied already at industrial scale or still tested in the laboratory or pilot scale. The adsorption on activated aluminum oxide is already a common technology of fluorine removal from water and wastewater, and it is also indicated as the one of the best available technique (BAT) in this field. However, the adsorbent price is relatively high, while its efficiency mostly depends on pH and co-ions presence. Recently, a lot of effort has been devoted to develop an effective method of aluminum oxide modification with the use of metals’ oxides impregnation, which reveal significant defluoridation efficiency. The applicability of carbon based sorbents is less efficient than of aluminum compounds, hence a number of studies on modification of carbon based materials towards defluoridation improvement are carried out. The special attention is dedicated to carbon nanotubes. Among many natural materials, which are usable to fluorine adsorption, many different types of clays and minerals have been tested. Biosorbents, especially modified chitosan, also offer promising results in fluorine removal process. Additionally, a group of waste materials, which contain metal oxides, have also been examined to fluorides concentration decrease in contaminated aqueous streams, and those can be considered as alternative cheap sorbents. Synthetic layered double hydroxides (LDHs), hydrocalcite like compounds and nanosorbents have also gained a lot of attention as potential fluorine adsorbent, as they reveal high affinity toward the contaminant. Among membrane techniques reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration in integrated systems, electrodialysis and Donnan dialysis have been discussed. The most important benefits offered by membrane processes are very high removal efficiency (up to 98%), single stage treatment, simultaneous water disinfection and low requirement for additional chemicals. However, the removal of other anions present in treated water is a serious disadvantage of those techniques, as it results in the need of water remineralization to assure the proper quality of finally produced potable water. Additionally, membrane processes are quite expensive due to relatively high initial concentrated solution containing fluorine may become a significant problem.
PL
Występowanie fluorków (F-) w wodach naturalnych jest związane z ich obecnością w skorupie ziemskiej, jak również aktywnością przemysłową człowieka. O ile obecność jonów F- w wodzie do picia w ilości 0,5÷0,7 mg/l zabezpiecza przed próchnicą zębów, o tyle ich nadmiar jest uważany za poważny problem zdrowotny. Regularne spożywanie wysoce fluorowanej wody, zawierającej 1,5÷4 mg F/l, wywołuje wiele chorób związanych z tkanką kostną (fluoroza, artretyzm i osteoporoza), chorobę Alzheimera, utratę pamięci i inne neurologiczne dolegliwości. Według World Health Organization, a także polskich przepisów, maksymalne stężenie fluorków w wodzie do picia nie może przekraczać 1,5 mg/l, a rekomendowany jest zakres 0,5÷1 mg/l. Opracowano szereg metod usuwania fluorków, które można podzielić na trzy grupy procesów: koagulacja i wytrącanie, membranowe techniki separacji oraz adsorpcja/wymiana jonowa.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania NaOH, Na₂CO₃, Ca(OH)₂, Na₂CS₃, TMT15 i Furosep CW3 do strącania pierwiastków ziem rzadkich REE (rare earth elements) z roztworów modelowych oraz kwaśnego odcieku powstałego w wyniku naturalnych procesów geochemicznych, aktywnych w otoczeniu hałdy odpadów górniczych. Zastosowanie NaOH (pH 7,42 i 8,50) oraz Ca(OH)₂ (pH 7,90) spowodowało zmniejszenie się wartości stężeń 16 REE w roztworach poreakcyjnych do odpowiednio 0,1-0,2 μg/L oraz 0,5-2,6 μg/L. Nie wykazano zwiększenia skuteczności usuwania metali w wyniku zastosowania Na₂CS₃, TMT15 i Furosep CW3.
EN
Sixteen rare earth elements (REE)-contg. stock soln. was treated with NaOH, Na₂CO₃, Ca(OH)₂ or Na₂CS₃ to ppt. insol. REE hydroxides. Their concn. in soln. decreased from 200 μg/L down to even <0.1 μg/L. A REE-contg. acidic effluent formed as a result of natural geochem. processes was also treated with NaOH to increase its pH from 2.4 to pH 7.0 and 8.0. After the treatment, the concn. of 16 REE was decreased down to even <0.1 μg/L.
PL
Z roztworu po ługowaniu spieków popiół lotny-soda kwasem solnym wydzielono wstępny koncentrat REE przez ich strącanie kwasem szczawiowym. Otrzymano koncentrat zawierający powyżej 1% REE.
EN
The soln. of rare earth elements (454.1 ppm) prepd. by leaching the fly ash-Na₂CO₃ sinters with aq. HCl) (S. Żelazny et al., 2017) was neutralized with aq. NH₃ and treated with oxalic acid to ppt. the resp. oxalates. The produced concentrate contained more than 1% of rare earth elements.
6
Content available Recovery of Eu and Y from Waste Fluorescent Lamps
EN
Eu and Y were extracted from waste fluorescent lamps containing ~0.3% Eu and 7% Y by acidic leaching, hydrolytic precipitation and/or solvent extraction. The leaching tests showed that about 90% Eu and 95% Y were leached in 3M HCl or 3M HNO3 at 80°C, liquid to solid ratio 10:1 in 30 min. Leaching in H2SO4 provided lower Eu and Y extraction efficiency. Only around 85% Eu and 80% Y were extracted at temperatures higher than 70°C. Eu and Y started precipitating simultaneously at pH 1.5 and the precipitation completed at ~ pH 2. Solvent extraction of Eu and Y from sulfate solutions using D2EHPA is strongly influenced by solution pH. At pH 1.4 about 80% Eu and 100%Y were extracted while at pH 1.16 only 25% Eu was extracted together with 90% Y.
PL
Eu i Y były odzyskiwane z odpadów lamp fluorescencyjnych zawierających ok. 0.3% Eu i 7% Y za pomocą metody ługowania kwaśnego, wytrącania hydrolitycznego i/lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Próby ługowania wykazały, że około 90% Eu i 95% Y można wyługować w 3M roztworze HCl lub 3M roztworze HNO3 w temperaturze 80°C, stosunku fazy ciekłej do stałej 10:1 w czasie 30 min. Ługowanie w H2SO4 daje niższy współczynnik odzysku Eu i Y. Jedynie około 85% Eu i 80% Y odzyskano w temperaturze wyższej niż 70°C. Eu i Y zaczęły wytrącać się jednocześnie w pH 1.5, a wytrącanie zakończyło się przy pH około 2. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa Eu i Y z roztworów siarczanów z wykorzystaniem D2EHPA zależy silnie od pH roztworu. Przy pH = 1.4 około 80% Eu i 100%Y zostało wydzielone, podczas gdy przy pH = 1.16 wyekstrahowano tylko 25% Eu i 90% Y.
PL
Przedstawiono wyniki badań ciągłego usuwania jonów fosforanowych(V) za pomocą jonów magnezu i amonu z wodnych roztworów zawierających 1,0, 0,445 lub 0,20% mas. jonów fosforanowych(V) i 6,4, 20 lub 100 mg jonów glinu w 1 kg roztworu. Proces wytrącania i krystalizacji struwitu MgNH4PO46H2O prowadzono w warunkach stechiometrycznych i przy 20-proc. nadmiarze jonów magnezu. Badania wykonano w krystalizatorze typu DT MSMPR z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny w temp. 298 K, przy pH 9 i 11 oraz średnim czasie przebywania zawiesiny w krystalizatorze τ 900 i 3600 s. W zależności od parametrów procesu otrzymano produkty o średnim rozmiarze kryształów struwitu w zakresie 16,7–56,7 µm. Obecność jonów glinu w roztworze zasilającym krystalizator wpłynęła korzystnie na jakość wytwarzanego produktu. Średni rozmiar kryształów struwitu zwiększył się średnio o ok. 8 µm. Mniejsze stężenie jonów fosforanowych(V) i nadmiar jonów magnezu spowodowały, że z krystalizatora odprowadzano produkty o większym średnim rozmiarze kryształów (o kilka µm). W produktach stwierdzono obecność kryształów struwitu i wodorotlenku glinu (do 1,9% mas.). Wyniki badań odniesiono do jakości produktu odzyskiwanego z rzeczywistego ścieku z przemysłu nawozów fosforowych (z ZCh Police SA).
EN
Struvite was crystallized from aq. solns. contg. PO4 3- 1.0, 0.445 or 0.20% by mass and Al3+ 6.4, 20 or 100 mg/kg after addn. of Mg and NH4 ions. The reaction crystn. of struvite ran under stoichiometric conditions and at 20% excess of Mg ions in a crystallizer with internal circulation at 298 K, pH 9 or 11, for suspension residence time of τ 900 or 3600 s. The struvite crystals (size 16.7–56.7 μm) were pptd. The presence of Al ions resulted in improving the product quality (struvite crystals size increased by ca. 8 µm in av.). Presence of struvite crystals with Al(OH)3 particles (up to 1.9% by mass) was evidented. The results were compared with quality of the products recovered from real wastewater from P fertilizer industry.
PL
Z syntetycznego ścieku odzyskiwano jony fosforanowe (V) przez krystalizację z reakcją chemiczną wytrącania struwitu MgNH4PO4·6H2O. Proces prowadzono w sposób ciągły, przy nadmiarze jonów magnezu w stosunku do stężenia jonów fosforanowych(V) i jonów amonu. Otrzymano produkt zawierający 90-95% mas. struwitu i zanieczyszczenia wytrącone ze ścieku. W zależności od parametrów procesu (pH 9-11, τ 900-3600 s) średni rozmiar kryształów struwitu wynosił od 12 do ok. 44 μm przy liniowej szybkości ich wzrostu (4,21-16,9)∙10-9m/s.
EN
An artificial PO43-, Mg2+ and NH4+ ions-contg. Wastewater was treated with aq. soln. of NaOH in continuous flow to recover struvite by reaction crystn. at 298 K and pH 9-11 for 900-3600 s. The solid product contained struvite (90-95% by mass) and some impurities copptd. from the wastewater. The struvite crystals were 12-44 μm in size. Their linear growth rate was (4.21-16.9)∙10-9 m/s.
PL
Zaproponowano strącanie węglanu wapnia przez mikroorganizmy (bakterie) jako skuteczna metodę zabezpieczania tradycyjnych materiałów budowlanych (wapień, zaprawa, beton) przed degradacją spowodowaną wpływem różnych środowisk. Metoda polega na wywołanym bakteriami powstawaniu warstwy węglanu, zgodnego z powierzchnią wapienia lub betonu. Metoda ta ma szereg zalet w porównaniu do tradycyjnych technik i została opisana w artykule.
EN
Calcium carbonate precipitation produced by microorganisms (bacteria) has been proposed as an efficient method for the protection of the traditional construction materials (carbonate stone, mortar, concrete) from degradation due lo exposure to different environments. The method relies on the bacterially induced formation of a compatible carbonate layer precipitated on limestone or on concrete surface. The method exhibits several advantages with respect to traditional techniques, which are outlined and described in this paper.
PL
Obecność ołowiu w gazie ziemnym odnotowywana jest w odwiertach gazowych i urządzeniach kopalnianych w wielu złożach na całym świecie. W Polsce zjawisko to występuje głównie w złożach niecki poznańskiej, w utworach czerwonego spągowca. Pochodzenie wytrąceń ołowiu opiera się na dwóch teoriach: elektrochemicznej i radiochemicznej. Druga teoria - radioaktywnego pochodzenia ołowiu - nie jest dominująca ze względu na niskie stężenia radionuklidów w gazie. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań elektrochemicznych prowadzonych poprzez zanurzenie w roztworze związku ołowiu próbek stali, z których wykonywane są rury wydobywcze (stal węglowa L360 i stal chromowa L8013Cr). W badaniach bezprądowych proces osadzania ołowiu na stali węglowej został przerwany w wyniku powstania obszernej powłoki korozyjnej. Na stali chromowej nie nastąpiły żadne zjawiska elektrochemiczne. W badaniach po przyłożeniu do elektrod prądu na poziomie 0,12-0,15 A/dm2 obserwowano zjawiska elektroosadzania się ołowiu.
EN
The presence of lead in natural gas Has been recorded in gas wells and mining equipment in many fields throughout the world. In Poland, this phenomenon occurs mainly in the fields of the Poznań Basin in the Rotliegend works. Origin of precipitation of lead is based on two theories: electrochemical and radiochemical. The second theory - the origin of radioactive lead, is not dominant because of the low concentrations of radio nuclides in the gas. Laboratory electrochemical testing was carried out by immersing steel pipes in a solution of lead compounds (carbon steel L360 and chrome steel L8013Cr). In the studies, the application of no electric current, lead to the interruption of the deposition process of carbon steel as a result of the formation of an extensive corrosion coating. During laboratory tests after an electric current application of 0,12-0,15 A/dm2, there was observed the phenomena of metallic lead electrodeposition on the electrode surface.
EN
A process of obtaining synthetic magnesium silicate by a precipitation method with the use of silicic acid sols and selected magnesium salts was analysed in order to establish the optimum parameters of the process ensuring getting a product of desired properties. The influence of the following parameters was taken into regard: concentration and type of magnesium salt, concentration of silicic acid sol and direction of reagents supply. The synthetic magnesium silicate was subjected to physico-chemical analysis. The chemical compositions of the products and their crystalline structures were determined. Moreover, the morphology, dispersion and adsorption properties of the products were characterised. The magnesium silicate obtained according to the procedure proposed is highly dispersed, homogeneous and of well-developed surface area.
PL
Przedstawiono rezultaty badań nad otrzymywaniem syntetycznego krzemianu magnezu metodą strąceniową w oparciu o zole kwasu krzemowego i wybrane związki magnezu. Istotnym zagadnieniem realizowanej tematyki było dobranie podstawowych parametrów prowadzenia procesu strącania, celem uzyskania produktu o jak najlepszych właściwościach fizykochemicznych. W trakcie badań przeanalizowano następujące parametry procesu: stężenie i rodzaj soli magnezu, stężenie zolu kwasu krzemowego, kierunek dozowania reagentów. Dodatkowo otrzymany syntetyczny krzemian magnezu poddany został analizie fizykochemicznej.
14
Content available remote Problemy stabilizacji węglowodorów podczas zabiegów kwasowania
PL
W wyniku oddziaływania roztworów kwasów ze składnikami niektórych rop naftowych następuje wytrącanie się nierozpuszczalnych ciał stałych, znanych jako "sludge". W skład tych osadów wchodzą głównie asfalteny, a ich wytrącanie podczas tłoczenia płynów kwasujących do formacji może być przyczyną anomalnie wysokich ciśnień oraz niesatysfakcjonujących wyników zabiegów stymulacyjnych. W niniejszym artykule opisano zjawisko uszkodzenia strefy przyodwiertowej podczas zabiegów intensyfikacji. Dodatkowo, na przykładzie dwóch typów rop, przedstawiono dobór środków chemicznych mających na celu zapobieganie wytrącaniu się osadów asfaltowych.
EN
The reaction of acids solutions with components of some crude oils leads to precipitation of insoluble solids known as "sludge". These deposits consisting mainly of asphaltenes and their precipitation may lead to abnormally high pressures during acidizing fluids pumping to formation and the unsatisfactory results of the stimulation treatments. This near-wellbore damage phenomenon which occurs during intensification treatments are described in this paper. Additionally selection of anti-sludge chemical agents for two types of crude oils were presented.
15
EN
Precipitation of titania using titanium(IV) sulphate(VI) as the precursor in the emulsion system has been studied. Tytanpol® R-210 of the rutile type structure was used as a standard. The basic physicochemical parameters of the titanium dioxide such as bulk density, the absorption capacity of water, paraffin oil and dibutyl phthalate have been determined along with the moisture content and oil number. Morphology and dispersive characteristics of the titanium dioxide precipitated have been evaluated by the SEM and NIBS techniques. The TiO2 powders have been also studied by XRD and colorimetric method. In the emulsion system proposed titania of rutile structure has been successfully precipitated. It has been established that the properties of the titanium dioxide obtained depend not only on the composition of the emulsion but also on the amount of the emulsifier applied.
PL
Przeprowadzono badania nad strącaniem bieli tytanowej w układzie emulsyjnym. Wzorcowym ditlenkiem tytanu był Tytanpol® R-210 produkowany przez Zakłady Chemiczne Police S.A. Oznaczano podstawowe parametry fizykochemiczne strąconych próbek ditlenku tytanu, takie jak: chłonności wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu oraz gęstość nasypową, a także zawartość wilgoci i liczbę olejową. Określano morfologię i mikrostrukturę otrzymanego ditlenku tytanu w celu uzyskania informacji o dyspersji, morfologii ziaren oraz budowie poszczególnych cząstek, wykorzystując techniki SEM i NIBS. Ponadto strącone próbki poddano analizie rentgenograficznej i kolorymetrycznej.
EN
Purpose: In this paper there is presented the structure of the modeling cast magnesium alloy EN-MCMgAl6Zn1 as cast state, after heat treatment and laser treatment. Design/methodology/approach: The presented results concern X-ray qualitative and quantitative microanalysis as well as qualitative and quantitative X-ray diffraction method, light and scanning microscope. A casting cycle of alloys has been carried out in an induction crucible furnace using a protective salt bath Flux 12 equipped with two ceramic filters at the melting temperature of 750š10 °C, suitable for the manufactured material. The heat treatment involve the solution heat treatment (warming material in temperature 375° C by 3 hour, it elevation temperature to 430°C, warming by 10 hours) and cooling in different cooling mediums as well water, air and furnace. Laser surface melting was carried out with a high power diode laser (HDPL). Findings: The results of the metallographic examinations confirm the fact that the magnesium cast alloy MCMgAl6Zn1 is characterized by a microstructure of the . solid solution constituting the alloy matrix as well as the ß – Mg17Al12 discontinuous intermetallic phase in the forms of plates located mostly at grain boundaries. The results indicate that laser-melted layer contains the fine dendrites. The substrate grains are significantly coarses than in the laser surface remelting zone. Research limitations/implications: According to the alloys characteristic, the applied cooling rate and alloy additions seems to be a good compromise for mechanical properties and microstructures, nevertheless further tests should be carried out in order to examine different cooling rates and parameters of solution treatment process and aging process. This investigation presents different speed rates feed by one process laser power and in this research was used one powder with the particle size over 5žm. Practical implications: This work helps to use the new developed laser treatment technique for alloying and remelting of magnesium cast alloys for new application. Originality/value: The originality of this work is based on applying of High Power Diode Laser for improvement of properties of the magnesium alloys.
PL
Tematem artykułu jest metoda SEDS (Solution Enhanced Dispersion by Supercritical Fluids), wytrącania proszków poprzez użycie płynu w stanie nadkrytycznym, jako czynnika obniżającego rozpuszczalność wytrącanej substancji. Metoda SEDS polega na szybkim, zlokalizowanym w dyszy wytwarzaniu przesycenia poprzez mieszanie roztworu substratu w etanolu z nadkrytycznym ditlenkiem węgla, a następnie wprowadzeniu przesyconego roztworu do zbiornika precypitacyjnego. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wytrącania paracetamolu i wyniki modelowania przebiegu procesu z użyciem bilansu populacji i obliczeniowej mechaniki płynów (CFD). Zarówno badania doświadczalne jak też modelowanie wykorzystano do weryfikacji koncepcji powiększania skali procesu wytrącania metodą SEDS.
EN
The process of antisolvent precipitation of particles by means of the solution enhanced dispersion by supercritical fluids (SEDS) is applied to precipitate from an ethanol solution particles of model drug, paracetamol. In the SEDS process substrate solution is quickly mixed with the supercritical CO2 in a mixing chamber of the coaxial two-component nozzle. Resulting partially mixed solution is introduced to the precipitation vessel through the nozzle. Results of both experimental investigations and simulations are presented; simulation is based on the population balance modeling with the population balance equations linked to CFD. Results of experimental investigations and numerical simulations are applied to verify a concept of scale up of the SEDS process.
EN
The emulsification process was investigated in a draft-tube reactor with agitation in the internal column as the riser. The maximum value of the power consumption was observed near the emulsion inversion point. An influence of the impeller speed and the propeller diameter on the emulsion circulation and the mixing time was investigated. Next the reactor was used for the precipitation of calcium carbonate particles by the emulsion.emulsion technique. An influence of the impeller speed, the initial concentration of reagents as well as the emulsifier concentration on the particle size obtained as the result of the reaction occurring in united droplets of two W/O emulsions containing CaCl2 aqueous solution in droplets of the one W/O emulsion and Na2CO3 aqueous solutions in droplets of other W/O emulsion were investigated. The size of obtained CaCO3 particles was compared with that obtained by mixing of aqueous solutions of CaCl2 and Na2CO3 in the same reactor.
PL
Badano proces wytwarzania emulsji w reaktorze dwukolumnowym z mieszaniem w kolumnie wewnętrznej jako strefie wznoszenia. Stwierdzono, że maksimum mocy mieszania występuje w pobliżu punktu inwersji faz. Badano, jak zależy czas mieszania i cyrkulacja emulsji od częstości obrotów oraz średnicy mieszadła śmigłowego. Reaktora użyto do strącania cząstek węglanu wapnia metodą emulsja.emulsja. Badano wpływ częstości obrotów, początkowego stężenia reagentów oraz stężenia emulgatora na wielkość cząstek powstałych w wyniku reakcji zachodzącej w połączonych kroplach dwu emulsji W/O, z których jedna zawiera roztwór wodny CaCl2, druga zaś wodny roztwór Na2CO3. Wielkość otrzymanych cząstek CaCO3 porównano z wielkością cząstek otrzymanych w tym samym reaktorze w wyniku zmieszania roztworów wodnych Na2CO3 i CaCl2.
PL
Kontynuowano wstępne badania nad wytrącaniem szczawianu wapnia w modelowej reakcji poprzedzonej mikromieszaniem metodą DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe) [12]. Dla dystrybutora 0 wymiarach szczelin: 0,5 mm. 10 mm i 1.3 mm (odpowiednio szerokość, długość, wzajemna odległość) wyznaczano wpływ prędkości substratów w szczelinach i wpływ stosunków stężeń reagentów (1:1, 3:1 i 1:3) na rozmiary wytracanych kryształów. Stwierdzono, że w całym zakresie zmienności parametrów otrzymuje się głównie kryształy o rozmiarach 1-5 μm pożądane np. w terapiach inhalacyjnych. Dwuwodna. poszukiwana postać kryształów występuje w największej ilości gdy pobór próbek odbywa się do nasyconego roztworu szczawianu wapnia.
EN
Studies on model reaction of calcium oxalale precipitation, proceeded by micromixing due to the continuous collision of two perpendicular streams of dissolved reagents based on TPJ method (Two Perpendicular Jets [12]) were carried out. One chosen configuration of TPJ disperser: slots width 0.5 mm, length 10 mm and distance between slots 1.3 mm, varying volumetric liquid flow rates and ratio of reagents concentration: 1:1, 3:1 and 3:3. were concerned. It was stated that in all ranges of parameters studied in continuous process generally fine crystals 1-5 μm in size were obtained which are required for instance in inhalation therapies. Sample collection into saturated solution of calcium oxalate is preferred to obtain most of required, metastable crystals of calcium oxaiate dihydrate.
20
Content available remote Reduction of sulphate ions concentration In discharge waters from Zn-Pb mines
EN
The paper presents a technological concept of limiting the concentrations of SO4 2- ions in discharge waters from ore mines. It is based on authors’ research performed for waters of Bytom trough, discharged on the surface in the volume of 30 thousand m3/day. The method applied has been based on transferring SO4 2- ions into a slightly soluble alkaline calcium-aluminium sulphate. The technological concept assumes the following: • use of the waste from anodic oxidation of aluminium (AUA) as a basic reagent in the process, • conducting the reaction with AUA in a heterogeneous system, • economic utilisation of post-process slime. The results of laboratory tests indicate that the process will be feasible in practical use, and water will reach, after treatment, the quality corresponding with, at least, class III purity of surface waters.
PL
W artykule zawarto założenia technologiczne procesu ograniczania stężeń jonów SO4 2- w wodach zrzutowych kopalń rudnych. Oparto je na badaniach własnych wykonanych dla wód kopalń niecki bytomskiej, wyprowadzanych na powierzchnię w ilości do 30 tys. m3/d. Zastosowano metodę polegającą na przeprowadzaniu jonów SO4 2- w słabo rozpuszczalny alkaliczny siarczan wapniowo-glinowy. J. Opracowana koncepcja technologiczna zakłada: • użycie odpadu z anodowego utleniania aluminium (AUA) jako podstawowego reagenta w procesie, • prowadzenie reakcji z AUA w układzie heterogenicznym, • wykorzystanie gospodarcze osadu poprocesowego. Rezultaty badań laboratoryjnych wykazują, że proces będzie możliwy w praktycznym stosowaniu, a woda po oczyszczeniu uzyska jakość odpowiadającą, co najmniej klasie III czystości wód powierzchniowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.