Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyrobisko korytarzowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania benchmarkingu wewnętrznego w spółce górniczej. Przeprowadzono analizę dwóch oddziałów robót przygotowawczych, w której wskazano rozwiązania technologiczne pozwalające na wzrost postępu drążenia wyrobiska korytarzowego.
EN
The article takes about possibilities of Internal benchmarking application in a mining company. An analysis of two different underground roadway development scenarios was held out including recommended technological solutions that improve the proceedings.
PL
W technologii robot górniczych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych duża skuteczność w oddziaływaniu na górotwór i zdecydowana poprawę jego parametrów uzyskała obudowa z betonu natryskowego. Artykuł porusza zagadnienie podnoszenia jego parametrów przez stosowanie zbrojenia rozproszonego oraz betonów na bazie cementów ekspansywnych.
EN
A roadway's lining made of shotcrete achived high efficiency impact on the rockmass and a decisive improvement of the roadway's parameters in the mining works technology during driving of roadways. The article discusses the issue of raising the lining's parameters by the use of fibre reinforcement and concretes based on expanding cements.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z utrzymaniem stateczności wyrobisk korytarzowych przy pogarszającym się stanie technicznym obudowy. Omówiono metodę diagnozowania obudów wyrobisk korytarzowych oraz przedstawiono wartościowanie zużycia elementów obudowy i jego wpływ na ocenę stanu technicznego konstrukcji. Wskazano na konieczność prowadzenia szkoleń dla pracowników dozoru w zakresie diagnozowania i oceny stanu technicznego obudów wyrobisk górniczych oraz objęcia wyrobisk stałym monitoringiem w aspekcie zagrożenia obwałami i zawałami.
EN
The article addressed the issues, connected width maintenance of galleries stability at the deterioration of lining technical condition. Described methods of diagnostic galleries lining and presented influence of lining technical wear on this technical condition. Indicated necessity of trainings for staff towards diagnostic and evaluating the technical condition of lining and lead constant monitoring of galleries in terms of hazard from roof falls.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modelu fizycznego systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego. Opracowany w ITG KOMAG system pozycjonowania, w odróżnieniu od innych tego typu rozwiązań, do wyznaczania położenia i orientacji kombajnu wykorzystuje zjawiska propagacji fal ultradźwiękowych oraz radiowych. Badania przeprowadzono w tunelu doświadczalnym, w oddziale REMAG należącym do FAMUR S.A. z wykorzystaniem rzeczywistego kombajnu chodnikowego. Badania miały na celu sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego dokładności, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
EN
Testing results of the positioning system of the roadheader's physical model are presented. Positioning system developed at ITG KOMAG unlike other solutions of this type, is based on the ultrasound and radio waves phenomenon. The tests have been performed in an experimental tunnel at REMAG, a subsidiary of FAMUR S.A., using a real roadheader. The objective of the test was to examine correct operation of the system and its accuracy in conditions comparable to real life conditions.
PL
Eksploatacja pokładów węgla kamiennego prowadzona jest w większości krajów europejskich na głębokościach dochodzących, a nawet przekraczających 1000 m. Wzrost głębokości powoduje określone utrudnienia w utrzymaniu stateczności wyrobisk górniczych. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dołowych przeprowadzonych w czterech chodnikach przyścianowych znajdujących się w zasięgu oddziaływania ciśnienia eksploatacyjnego ścian zawałowych zlokalizowanych na głębokości około 1000 m. Badania dołowe swym zakresem obejmowały: ocenę wytrzymałości skał otaczających chodniki przyścianowe, określenie zasięgu strefy spękań wokół wyrobisk, pomiar konwergencji pionowej i poziomej chodników przyścianowych, pomiar rozwarstwienia skał stropowych, pomiar obciążenia obudowy łukowej wyrobiska oraz pomiar obciążenia obudowy kotwowej.
EN
In most of the European countries, underground hard coal mining is carried out at depths reaching and even exceeding 1000 m. The increase in depth causes specific difficulties in maintaining the stability of workings. This paper presents selected results of underground tests carried out in four gateroads within the range of impact of exploitation pressure of longwall cavings located at the depth of ca. 1000 m. The measurements included: assessment of strength of rocks surrounding the gateroads, determination of the range of the fractured zone around workings, measurement of vertical and horizontal convergence of the gateroads, measurement of roof rocks strata displacement, measurement of load exerted on a standing support and measurement of load on rock bolt support.
PL
W artykule opisano zagadnienie pozycjonowania kombajnu chodnikowego podczas drążenia wyrobiska korytarzowego. Zaprezentowano metodę określania jego bieżącego położenia i orientacji podczas poruszania się według dowolnej trajektorii. Metoda bazuje na zjawiskach falowych i stanowi podstawę do opracowania adaptacyjnego układu sterowania kombajnem chodnikowym. Praca realizowana była w ramach granta doktoranckiego finansowanego ze środków statutowych ITG KOMAG.
EN
Problem of positioning the roadheaders during development of roadway is presented. The method for determination of current position and orientation of the roadheader during its movement along the set trajectory is given. The method bases on wave phenomena and is the basis for development of the roadheader adaptive control system. The project was realized within the doctor’s grant financed form KOMAG’s statutory funds.
PL
Na obudowę wyrobisk korytarzowych oprócz obciążenia ze strony górotworu oddziałują również obciążenia technologiczne - pochodzące głównie od wyposażenia wyrobiska. W dotychczasowych metodach doboru obudowy do wyrobisk korytarzowych problem ten jest ujmowany w sposób bardzo ogólny. Największymi obciążeniami technologicznymi obudowy wyrobisk korytarzowych wydają się być obciążenia od kolejki podwieszanej. W niniejszym artykule starano się pokazać, jaki udział stanowią poszczególne obciążenia technologiczne w stosunku do przyjętego obciążenia ze strony górotworu oraz określić zachowanie się odrzwi obudowy stalowej pod wpływem obciążeń technologicznych.
EN
The support of roadways is affected not only by the load of rockmass by also by the technological loads - derived mainly from the eąuipment of the working. In the up-to-date methods of selection of support for the roadways this problem is perceived in a very generał way. The biggest loads exerted by technological side on the support of roadways seem to be the loads coming from the monorail. This article attempts to show what proportion of loads are coming from particular technological loads in relation to the adopted load from the rockmass and determine the behavior of the sets of steel arching under the technological loads.
PL
W artykule przedstawiono wytrzymałościowo-deformacyjne kryteria oceny pracy łukowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, które zostały wyznaczone na podstawie analizy wyników stanowiskowych badań odrzwi obudowy typu ŁP o wielkości 10-12, wykonanych z kształtownika V29 ÷ V36. Określono również typowe uszkodzenia elementów odrzwi obudowy (łuków i strzemion), które mogą wystąpić podczas stanowiskowych badań odrzwi.
EN
The article presents the strength-deformation criteria for evaluation of the operation of arch steel support of roadways that were designated on the basis of the results of stand tests of steel arch support of ŁP type of 10-12 size, made of V29 ÷ W36 shape sections. The typical damages to the elements of the support (arches and shackles) that may occur during stand testing of steel arch support were also identified.
PL
W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia silnie skorodowanej obudowy wyrobisk korytarzowych o długim czasie użytkowania. W celu niedopuszczenia do utraty nośności skorodowanej obudowy, a co za tym idzie konieczności jej przebudowy Kopalnia wypracowała skuteczny sposób jej wzmacniania bazujący na dotychczasowych doświadczeniach. Sposób polega na montażu kotwi samowiertnych-iniekcyjnych, pokryciu obudowy pierwszą warstwą torkretu, na którą instaluje się siatkę stalową i ponownym nałożeniu ostatecznej warstwy torkretu. Ostatnim etapem wzmocnienia jest podanie przez kotwie iniektu (spoiwa mineralno-cementowego). Dodatkowo elementy, które nie uległy nadmiernej korozji, zabezpieczane są przed jej działaniem przez zastosowanie inhibitora.
EN
The article shows a way of strengthening of heavily corroded support of roadways with long service life. In order to prevent the loss of load capacity of corroded support, and thus the need of its replacement the mine has developed an effective way of its strengthening based on the up-to-date experience. The method relies on self-drilling injection bolts installation, covering the support with the first layer of shotcrete, followed by installation of steel mesh and reapplying the final layer of shotcrete. The last step consists in the administration of an injection through the bolt t (cement and mineral binder). In addition, the elements which did not undergo excessive corrosion, are protected against it by the application of an inhibitor.
PL
W artykule na tle głównych kierunków działań utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych zabezpieczonych stalową obudową odrzwiową podatną omówiono wpływ gatunku stali na parametry pracy obudowy. Porównano wartości wskaźników nośności obudowy ŁP w zakresie rozmiarów odrzwi od ŁP-7 do ŁP-19 z kształtowników V29, V32 i V36 oraz ze stali 34GJ, 31 Mn4+U(+AR), S480W, 31Mn4+QT i 31Mn4+630QT. Wskazano na konieczność utrzymania podatności odrzwi przy maksymalnym wykorzystaniu nośności kształtownika. Dotrzymanie takiego warunku jest możliwe, gdy parametry złącza będą dobierane każdorazowo z uwzględnieniem rozmiaru odrzwi, wielkości kształtownika oraz gatunku stali.
EN
Against the background of the main trends in maintenance of the stability of roadways, protected by steel yielding sets, the article discusses the impact of steel grades upon the parameters of the support’s operation. The article compares the values of the bearing capacity indices of yielding arch support ŁP) within the dimension range of the sets from ŁP-7 to ŁP-19 made of V29, V32 and V36 profiles and steel grade 34GJ, 31 Mn4+U(+AR), S480W, 31 Mn4+QT i 31 Mn4+630QT. The article indicates to the necessity of maintaining the yielding capacity of the support sets at maximum capacity utilization of a shape section. Adherence to such a condition is possible when the parameters of the connector will be selected in each case while taking into account the size of the support set and the grade of steel.
PL
W artykule opisano wyniki badań ankietowych mających na celu wskazanie czynników istotnie wpływających na dobór wyposażenia do warunków wyrobisk korytarzowych i ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Badania w tym zakresie zostały wykonane w ramach prac nad systemem doradczym wspomagającym planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
EN
The article describes the results of a questionnaire survey aimed to identify the factors significantly affecting the selection of equipment for the conditions of roadways and longwall gates in hard coal mines. The research in this respect has been conducted in the framework of works on the advisory system aiding the planning of development and coal winning works in the hard coal mines.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na możliwość utrzymania wyrobisk korytarzowych. Wyróżniono grupę czynników naturalnych, technicznych i górniczych. Ocena istotności analizowanych czynników przeprowadzona została metodą Analizy Hierarchicznej Problemu (AHP). Efektem analizy jest opracowanie wskaźnika efektywności projektowania wyrobisk korytarzowych WES. Metodyka obliczeń wskaźnika WES pozwala na wyróżnienie odpowiedniego stopnia efektywności projektowania wyrobiska.
EN
The article presents an analysis ofthe factors affecting the ability to maintain roadways. It distinguishes a group of factors-natural, technical and mining ones. The assessment of significance of the analyzed factors was carried out using Hierarchical Analysis of the Problem (HAoP). The result of the analysis consists in development of the efficiency index of roadways designing of WES. The methodology of calculation of the WES index allows distinguishing an adequate level of efficiency of a roadway's designing.
PL
W artykule przedstawiono rozwój i charakterystykę wybranych systemów ochrony wyrobisk przygotowawczych stosowanych na kopalni „Pniówek". Przeprowadzono analizę numeryczną odporności poszczególnych elementów tworzących system ochrony wyrobisk przygotowawczych utrzymywanych w złożonych warunkach geologiczno-górniczych, wykonano analizę porównawczą nośności wzmocnionej konstrukcji obudowy wybranego wyrobiska jak również porównano koszty wykonania i ich wzmocnienia.
EN
The article presents the development and characteristics of selected systems of preparatory excavations protection used in the mine „Pniówek". An analysis was performed of the numerical resistance of individual elements making up the system of protection of preparatory workings maintained in complex geological and mining conditions, and a comparative analysis was done of a bearing capacity of the reinforced structure of the support of selected working as well as the cost of this reinforcement and its execution was compared.
PL
W artykule przedstawiono równania wyrażające naprężenia i przemieszczenia w ośrodku skalnym w sąsiedztwie wyrobiska korytarzowego. Przyjęto sprężysto-plastyczny model ośrodka skalnego i uwzględniono spadek parametrów wytrzymałościowych materiału skalnego po osiągnięciu warunku stanu granicznego. Zastosowano kryterium stanu granicznego Coulomba. Przemieszczenia wyznaczono przy uwzględnieniu przyrostu naprężeń zaistniałych w następstwie wykonania wyrobiska. Przedstawiono wyniki analizy wpływu spójności ośrodka skalnego na jego zachowanie w sąsiedztwie wyrobiska korytarzowego.
EN
The paper presents equations expressing the stresses and displacements in the rock body's cohesion in the vicinity of a roadway. Elastic-plastic model of the rock body was assumed, and a decrease of rock body's strength parameters after reaching of the limit state condition was included. The Coulomb criterion of the limit state was applied. Displacements were determined, taking into account the inerease in stresses occurring as a result of the working's execution. The results of the analysis of the impact of the rock body's cohesion on its behavior in the vicinity of a roadway.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące określenia wpływu lokalizacji parownika chłodziarki powietrza zabudowanego na trasie długiego lutniociągu na warunki klimatyczne w wyrobisku korytarzowym przewietrzanym kombinowaną wentylacją lutniową. Na podstawie wykonanych pomiarów eksperymentalnych oraz wyników obliczeń otrzymanych z równań modelu matematycznego przedstawionego w pracy (Kuczera, 2012) wyznaczono temperaturę, wilgotność właściwą oraz wydatek objętościowy przepływającego powietrza w zasadniczym lutniociągu tłoczącym oraz wyrobisku korytarzowym. Podano dla nich odchyłki bezwzględne i względne. Następnie dla pięciu różnych wariantów zabudowy parownika chłodziarki powietrza w długim lutniociągu wykonano obliczenia numeryczne w stanie ustalonym dotyczące określenia warunków klimatycznych w drążonym wyrobisku przygotowawczym.
EN
The article presents the research results of determination an impact of location of air cooler evaporator built in long pipes on the climatic conditions in the excavation with a combined ventilated corridor system. On the basis of experimental measurements and calculation results obtained from the equations of the mathematical model presented in (Kuczera, 2012), parameters like heat, specific humidity and volume flow of air in the forcing long pipe and dog headings were determined. The absolute and relative deviations were given. Then for five different variants of air cooler evaporator built in the long pipe, numerical calculation in a steady state for determining the climatic conditions in the hollow preparatory excavation were carried out.
16
Content available remote Kierunki rozwoju metod utrzymania statecznosci połączeń wyrobisk korytarzowych
PL
W artykule przedstawiono główne kierunki metod utrzymania stateczności połączeń wyrobisk korytarzowych. Jako główne kierunki działań wskazano: stosowanie do wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych obudowy materiałów o wyższych wartościach wytrzymałościowych, doskonalenie konstrukcji obudowy, kotwienie górotworu, stosowanie wykładki mechanicznej z materiałów wiążących, iniekcję górotworu i technologię drążenia. Wskazano na ważną rolę metod projektowania konstrukcji, w których wykorzystuje się najnowsze metody i narzędzia projektowe, a w szczególności metody przestrzennego modelowania numerycznego.
EN
The article presents the main trends in the methods to maintain the stability of roadways' connections. The main lines of developments has been indicated as: application of materials with higher strength values to erect various constructional components of the support, improvement of the support's structure, rockbolting, the use of mechanical lay out from binding materials, rock mass injecting and drilling technology. The important role of designing methods of the structure has been stressed in which the latest design methods and design tools arc used, and in particular the methods of numerical spatial modeling.
PL
W kopalni „Piast” realizowanych jest szereg przebudów wyrobisk korytarzowych ze skorodowaną obudową, bez ograniczania ich podstawowych funkcji ruchowych. Zwiększenie bezpieczeństwa podczas prowadzenia przebudów uzyskuje się przez zastosowanie wyprzedzającego iniekcyjnego wzmacniania górotworu. W artykule przedstawiono przykładową technologię przebudowy skrzyżowania upadowej z przecinką do dworca osobowego, poprzedzoną iniekcyjnym wzmacnianiem górotworu.
EN
A number of reconstructions of roadways with corroded support are conducted in „Piast" mine, without limiting their basic mining operations functions. The increase in safety, while accomplishing reconstructions, is ohtained by use of advance pre-injection reinforcing the rock mass. The article presents an exemplary technology of reconstruction of the intersection of an incline with a cross- cut leading main riding train station, preceded by injection reinforcement of the rock mass.
EN
In the Ukrainian coal mines there are statistically seven different types of junctions intersections and branches every 1 km of roadways. They are not parts of the workings of considerable length, but - due to the complexity of their structure - their drivage takes about 10 % of both time and cost of the whole working. Therefore reducing the cost of execution of junctions of mine workings significantly affect the financial result of the mining company. This paper presents the technology of execution of junctions of roadways being currently applied in the Ukrainian coal mines. The essential part of the article presents the technology of blasting works allowing for acceleration of drilling operations. The effectiveness of the method was presented with the use of a physical model with dimensions of 650x650x650 mm, simulating the rock mass with a roadway being driven in it. Based on theoretical considerations and laboratory tests the guidelines have been prepared for enhancing the efficiency of blasting works during driving of roadways.
PL
W ukraińskich kopalniach węgla kamiennego statystycznie na 1 km wyrobisk korytarzowych przypada siedem różnego typu skrzyżowań i rozgałęzień. Nie są to części wyrobisk o dużej długości, jednak – ze względu na skomplikowanie konstrukcji – ich wykonanie zabiera około 10 %, czasu i zarazem kosztów całego wyrobiska. Więc obniżenie kosztów wykonywania połączeń wyrobisk górniczych znacząco może wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego. W artykule przedstawiono technologię wykonywania połączeń wyrobiska korytarzowych aktualnie stosowane w ukraińskich kopalniach węgla kamiennego. W zasadniczej części artykułu przedstawiono technologię robót strzałowych pozwalającą na przyspieszenie drążenia. Skuteczność metody przedstawiona została, za pomocą modelu fizycznego o wymiarach 650×650×650 mm, odwzorowującego górotwór z drążonym wyrobiskiem korytarzowym. Na podstawie rozważań teoretycznych ibadań laboratoryjnych, sporządzone zostały wytyczne pozwalające na zwiększenie efektywności robót strzałowych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych.
PL
Określenie obciążeń działających na portalową obudowę odgałęzień jest zagadnieniem skomplikowanym. Na etapie projektowania wykorzystywane są metody analityczne lub numeryczne. Bardzo ważna jest jednak weryfikacja obliczonych prognozowanych wartości obciążenia. Pomiar obciążeń w warunkach dołowych jest trudny. Problemy związane są przede wszystkim ze znacznymi gabarytami konstrukcji, dużymi powierzchniami zabezpieczanego górotworu i wynikającymi z tego wielkościami działających sił. W związku z tym zastosowanie mogą mieć metody pośrednie oparte na analizie wstecznej. W artykule zaprezentowano metodę określania obciążeń działających na portalową obudowę odgałęzień wyrobisk korytarzowych, opartą na pomiarze deformacji konstrukcji zabudowanej w wyrobisku i porównaniu ich z deformacjami jej modelu numerycznego. Przeprowadzone badania pilotażowe wskazały na celowość rozwijania tej metody, a także na konieczność dokonywania pomiarów geometrii konstrukcji zarówno w trakcie montażu próbnego u producenta, jak i tuż po zabudowie w wyrobisku. Pozwoli to uzyskać bazę do późniejszych akcji pomiarowych, a także diagnostyki konstrukcji.
EN
The determination of load influencing the portal support of the roadways junction has been regarded as a complicated issue. At the design stage, the analytical or numeric methods have been used. However, the verification of the calculated forecast load values has been treated as a very important problem. The measurement of load in the underground conditions has been regarded as a difficult matter. In this case the problems have been related primarily to the considerable size of construction, large surfaces of the secured rock mass and consequently sizes of the operating forces. As a result, the indirect methods based on the reverse analysis could be applied . The article presents the method, for determining the load influencing the portal support of the splits of roadways, based on measurements of deformation of the construction in the mine working and on comparison of them to deformations of its numerical model. The carried out pilot studies have indicated the desirability of developing this method and, at the same time, the need for measuring the construction geometry in both the test assembly at manufacturer stage and just after the installation in mine workings. This would allow to obtain a database for the subsequent measurement actions and the construction diagnostics.
PL
Autor w artykule omawia rozwój konstrukcji kombajnów chodnikowych oraz zarówno związany z tym postęp technologiczny w budowie samych maszyn urabiających, jak i ich wpływ na procesy technologiczne drążenia wyrobiska.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.