Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 671

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiana ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Przebadano wymienniki współprądowe i przeciwprądowe (odpowiednio WW, WP) typu rura w rurze o małej mocy w konfiguracji 1, 2. Konfiguracja 1 oznacza przepływ cieplejszego czynnika w rurze wewnętrznej oraz zimniejszego w rurze zewnętrznej, natomiast konfiguracja 2 - chłodniejszego w rurze wewnętrznej oraz cieplejszego w rurze zewnętrznej. Wyższe wartości doświadczalnego współczynnika przenikania ciepła k| zarówno dla WW i WP zaobserwowano w konfiguracji 2. W tej pracy, porównano doświadczalne wartości k| z wartościami obliczonymi przy pomocy wybranych metod z teorii podobieństwa. Największą liczbę zgodnych z eksperymentem wartości teoretycznych k|, w zakresie wszystkich przebadanych rodzajów wymienników i ich konfiguracji, uzyskano dla formuły Hausena. Współczynnik k| zawiera trzy składowe: człon opisujący wnikanie ciepła od cieplejszego czynnika roboczego do przepony, przewodzenie przez przeponę rozdzielającą oba czynniki oraz przejmowanie ciepła od przepony do czynnika chłodniejszego. Wielkość tego współczynnika decyduje o wydajności z 1 mb wymiennika rurowego i w ten sposób wraz z średnią różnicą temperatury czynników roboczych wpływa ona na wielkość powierzchni wymiany ciepła a tym samym na gabaryty całego wymiennika.
EN
Co-flow and counter-flow (WW, WP) heat exchangers of low-power tube-in-tube in configuration 1, 2 were tested. Configuration 1 meant the flow of the warmer medium in the inner pipe and colder in the outer pipe, while configuration 2 - the cooler medium in the inner pipe, warmer in the outer pipe. Higher values of the experimental heat transfer coefficient k|, both for WW and WP were observed in configuration 2. In this work, the experimental values of k| were compared with the values calculated with the use of selected theoretical methods. The largest number of theoretical values of k|, consistent with the experiment, for all rested types of exchangers and their configurations, were obtained for the Hausen formula. The coefficient k| includes three components: the element describing the heat transfer from the warmer working medium to the diaphragm, conduction through the diaphragm separating both factors and the transfer of heat from the diaphragm to the cooler medium. The size of this coefficient determines the capacity per 1 running meter of the tube exchanger and thus, together with the average temperature difference of the working media, it affects the heat exchange surface and thus the dimensions of the entire exchanger.
PL
W artykule przedstawiono technologię hartowania indukcyjnego kutych walców roboczych do przeróbki na zimno, wykonanych ze stali chromowych. W oparciu o pomiary eksperymentalne rozkładu temperatury na przekroju walca oraz koncepcję równoważnego parametru austenityzowania analizowano poprawność procesu nagrzewania indukcyjnego. Pozwoliło to na zniwelowanie negatywnych skutków niejednorodnych warunków austenityzowania na wymaganej grubości od powierzchni beczki walca.
EN
The paper presents a technology of the induction hardening of cold rolling mill rolls made of chromium steels. On the basis of experimental measurements of temperature distribution across the roll barrel and the concept of equivalent austenitizing parameter, the optimal condition for roll heating has been established. The heat exchange during roll quenching has been also analysed.
PL
Określono wpływ rodzaju złoża na zawartość wybranych składników spalin podczas spalania pojedynczych ziaren węgla w reaktorze fluidyzacyjnym. Proces prowadzono w złożu piaskowym i cenosferowym w temp. 600, 700 i 800°C. Porównano zawartość NO, CO i LZO w spalinach. Stwierdzono, że emisja NO i LZO w wyniku spalania ziaren węgla w złożu cenosferowym była zdecydowanie mniejsza niż przy spalaniu w złożu piaskowym.
EN
Granulated coal (grain size 10–11 mm) was combusted in sand or cenosphere-fluidized beds at 600, 700 and 800°C. The contents of NO, CO and volatile org. compds. (VOC) in the flue gases generated in each bed were compared. Emission of NO and VOC during combustion in cenosphere bed was much lower than during combustion in the sand bed.
EN
The aim of the present paper is to analyse the effect of MHD on unsteady natural convection boundary layer flow and heat transfer over a truncated cone in the presence of pressure work. Suitable transformation is utilized to form a system of coupled non-linear partial differential equations for governing both the flow and heat transfer. These equations have been solved numerically by utilizing an implicit finite difference scheme along with quasilinearization method. Here, the computed numerical results are displayed graphically in terms of the local Nusselt number, skin friction, temperature distribution, and velocity distribution for various values of the magnetic and pressure work parameters along with the fixed Prandtl number
EN
This work investigates the mixed convection in a Magnetohydrodynamic (MHD) flow and heat transfer rate near a stagnation-point region over a nonlinear vertical stretching sheet. Using a similarity transformation, the governing equations are transformed into a system of ordinary differential equations which are solved numerically using the fourth order Runge-Kutta method with shooting technique. The influence of pertinent flow parameters on velocity, temperature, surface drag force and heat transfer rate are computed and analyzed. Graphical and tabular results are given to examine the nature of the problem. The heat transfer rate at the surface increases with the mixed convection.
EN
A numerical study on a steady, laminar, boundary layer flow of a nanofluid with the influence of chemical reaction resulting in the heat and mass transfer variation is made. The non-linear governing equations with related boundary conditions are solved using Adam’s predictor corrector method with the effect of a Brownian motion and thermophoresis being incorporated as a model for the nanofluid, using similarity transformations. Validation of the current numerical results has been made in comparison to the existing results in the absence of chemical reaction on MHD flows. The numerical solutions obtained for the velocity, temperature and concentration profiles for the choice of various parameters are represented graphically. Variations of heat and mass transfer across a Brownian motion and thermophoresis are studied and analyzed.
EN
In the present study, heat transfer from a small three dimensional rectangular channel due to turbulent jet impinging from a nozzle normal to the main flow at the inlet has been investigated. Hemispherical convex dimples are attached to the bottom plate from where heat transfer calculations are to be performed. Numerical simulations were performed using the finite volume method with […] turbulence model. The duct and nozzle Reynolds number are varied in the range of […], respectively. Different nozzle positions (X/D = 10.57, 12.88, 15.19) along the axial direction of the rectangular duct have been considered. It has been found that higher heat transfer is observed at X/D = 10.57 as compared to the other positions. The heat transfer enhancements with and without cross-flow effects have also been compared. It has been shown that the heat transfer rate with cross-flow is found to be much higher than that without crossflow. Also, the effect of dimples on the heated surface on heat transfer was investigated. The heat transfer is found to be greater in the presence of a dimpled surface than a plane surface.
9
Content available remote Wizualizacyjna metoda oceny szronienia chłodnicy powietrza
PL
Wymienniki ciepła z ożebrowanymi rurami są szeroko stosowane w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie. W przypadku wymienników pracujących jako chłodnice powietrza dochodzi do szronienia, które na ogół silnie pogarsza efektywność wymiany ciepła, poprzez wytworzenie dodatkowego oporu cieplnego i wywoływanie strat ciśnienia. W artykule przedstawiono analizę wpływu szronienia na pracę chłodnicy powietrza przy pomocy zaproponowanej przez autorów metody wykorzystującej zsynchronizowane z pomiarami wielkości cieplno-przepływowych fotografie powierzchni wymiany ciepła. Na podstawie długoterminowych badań wymiennika pracującego w chłodni sprawdzono wpływ szronienia m. in. na wydajność chłodniczą, współczynnik obejścia i opór termiczny. W analizowanym przypadku szronienie zmniejszało wydajność chłodniczą nawet o 40%.
EN
Finned tube heat exchangers are widely used in heating, ventilation, air conditioning and refrigeration. In the case of exchangers operating as air coolers, frost formation occurs, which generally strongly deteriorates the efficiency of heat transfer by creating additional thermal resistance and causing additional pressure loss. The paper provides with the analysis of the effect of frosting process on the operation of the air cooler using the method proposed by the authors using observations synchronised with thermal measurements of air cooler. On the basis of long-term tests of the air cooler operating in the vegetables cold storage chamber the influence of frosting process was assessed, among others on cooling capacity, bypass factor, and thermal resistance. In the analysed case, frosting reduced the cooling capacity by up to 40%.
EN
Low-voltage, as well as high-voltage power cable lines, are usually buried in the ground. The ampacity of the power cables in the ground mainly depends on the thermal resistivity of the soil, which may vary in a wide range. A common practice in power cable systems performance is to supply them from a pole of an overhead line. If so, a section of the line is located in free air and can be directly exposed to solar radiation. In some cases, the ampacity of power cables placed in free air is lower than in the ground. Differences in ampacities can be very high if thermal resistivity of the soil is very low, and simultaneously solar irradiation of cables in air occurs. This paper presents the risk of power cables overheating and in consequence the risk of their failure, when part of the underground power cable line is placed in free air. Temperature distribution of cables in the air (with and without solar radiation) for various load currents is presented. Thermal endurance of power cables insulation, operating with the overheating, is estimated.
PL
Linie kablowe zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia zwykle buduje się jako podziemne. Obciążalność kabli układanych w ziemi w znacznym stopniu zależy od rezystywności cieplej gruntu, a może się ona zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Obecnie powszechną praktyką jest zasilanie linii kablowych z linii napowietrznych, co sprawia, że pewien odcinek linii kablowej znajduje się w powietrzu i może być poddany bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania słonecznego. W pewnych przypadkach obciążalność prądowa długotrwała kabli w powietrzu jest niższa niż w ziemi – różnice w tej obciążalności mogą być bardzo duże, jeżeli grunt ma niską rezystywność cieplną, a na odcinek linii w powietrzu oddziałuje promieniowanie słoneczne. W artykule przedstawiono problem przegrzania kabli elektroenergetycznych, gdy przyjęta obciążalność linii kablowej wynika z warunków dla ułożenia w ziemi, a na pewnym odcinku linia jest umieszczona w powietrzu. Przedstawiono rozkłady temperatury kabli w powietrzu (z uwzględnieniem i bez uwzględnienia promieniowania słonecznego) dla różnych prądów obciążenia kabli. Oszacowano trwałość termiczną izolacji kabli, mających przez znaczny przedział czasu temperaturę wyższą niż dopuszczalna długotrwale.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
Przejmowanie ciepła w momencie przepływu czynnika chłodniczego przez minikanał jest złożonym procesem, który warunkuje efektywność energetyczną dwufazowej przemiany skraplania. Istotnie, małe średnice kanałów determinują duże wartości współczynników przejmowania ciepła. Niewątpliwie, współczynnik przejmowania ciepła jest również zależny od gęstości strumienia ciepła, czyli parametru określającego intensywność odprowadzenia ciepła do środowiska zewnętrznego [2, 4, 8]. W związku z tym, w artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych transportu ciepła podczas dwufazowego przepływu substanThe heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.cji HFE 7000 w minikanałach. Zilustrowano oddziaływanie średniego stopnia suchości pary substancji oraz gęstości strumienia masy na efektywność energetyczną transportu ciepła. W warunkach uśrednionych pokazano również charakterystykę współczynnika przejmowania ciepła w funkcji średnicy wewnętrznej pojedynczego minikanału.
EN
The heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie podstawowych przyczyn korozji urządzeń ze stali austenitycznych chromowo-niklowych, zwanych potocznie stalami nierdzewnymi, a należących do grupy stali odpornych na korozję, w warunkach przeciętnej ich eksploatacji w przemyśle spożywczym, szczególnie w procesach wymiany ciepła.
EN
The knowledge of dynamic thermal properties of building elements is necessary to investigate temperature and heat flux changes in natural daily and annual cycles. The basic dynamic parameter is thermal diffusivity. A method for determining its value for real objects has been proposed. This method is based on measuring the temperature in the element’s volume and on assuming that the obtained results meet the Fourier equation. Validation by a numerical experiment was made. The wall of the building with known thermal parameters was assumed and the temperature distribution was calculated over time in the process of non-stationary heat exchange. From the results, the diffusivity value was calculated and compared with the data entered into the model. Validations were performed for several accuracy of the temperature value and for two forms of function which approximated the temperature values obtained from calculation. A preliminary analysis of errors has been carried out.
PL
Znajomość dynamicznych własności elementów budynku jest konieczne do określania zmian temperatury i strumieni ciepła w naturalnych dziennych i rocznych cyklach. Podstawowym parametrem dynamicznym jest dyfuzyjność cieplna. Zaproponowano metodę wyznaczania tej wartości dla rzeczywistych obiektów budowlanych. Metoda bazuje na pomiarze temperatury w objętości obiektu i założeniu że wyniki pomiaru spełniają równanie Fouriera. Przeprowadzono walidację metody za pomocą eksperymentu numerycznego. Symulowano ścianę budynku o znanych parametrach cieplnych i wyznaczono zmienność temperatury w nieustalonym stanie wymiany ciepła. Z otrzymanych wyników obliczono dyfuzyjność cieplną i porównano z danymi wprowadzonymi do modelu. Walidacja została przeprowadzona dla kilku dokładności otrzymanych wyników i dwóch postaci funkcji aproksymującej wartości temperatury otrzymanych z obliczeń. Przeprowadzono również podstawową analizę błędu.
EN
Moisture sorption is one of the most important destruction factors for colloidal capillary-porous exhibits in museums (painting, clothing etc.), which is dependent on microclimate in museum rooms. The analysis of moisture sorption properties, kinetics of sorption and swelling of textile museum exhibits is carried out. Isotherms of desorption of viscose and woollen yarns and fabrics of different density (and threads of them) are identical. The analysis of the isotherms of fabrics of various fibre cloths and threads of them shows that they all are similar in shape to the curves and have the form typical for leading capillary-porous bodies. The hysteresis loop for almost all tissues is observed throughout the range of relative humidity of the medium. In this work, the characteristics of the hysteresis loop (area, limited by it, length of the loop), which are of informational significance in the description of the processes of isothermal sorption-desorption of the materials mentioned above, are indicated. The research results allow optimizing of microclimate control in museum rooms for elimination of destruction of exhibits, improve the safety of storage and ensure the hygiene of the air indoor environmental.
19
Content available remote Hartowanie z wymrażaniem stali chromowych przeznaczonych na walce hutnicze
PL
W pracy analizowano stabilność strukturalną austenitu w stalach: NC7VL, NC7H3VL i NC7H5VL, przeznaczonych na kute walce robocze do walcowania blach na zimno. Hartowanie z wymrażaniem w temperaturze około -100°C prowadzi do obniżenia zawartości austenitu w badanych stalach. Obróbka ta wraz z analizami procesów cieplnych stanowi podstawę technologii produkcji walców roboczych o podwyższonej jakości.
EN
Austenite stability in the NC7VL, NC7H3VL and NC7H5VL steels designed for work rolls for cold-rolling has been studied. Sub-zero quenching at about -100°C leads to the lowering of austenite content in these steels. The heat treatment and the heat exchange analysis are the basis for the production technology of high quality work rolls.
EN
To obtain temperature distribution in solid using the Fourier equation a thermal diffusivity is needed. This paper outlines a method for determining diffusivity for real objects. Methods of measurement described in the literature take into account the layers of material close to the surface. A diffusion measurement method dedicated to large elements, for example walls, is needed in assessment of buildings thermal properties. This method works by measuring the temperature in the element's volume and assuming that the obtained results meet the Fourier equation. Temperature measurements for the actual wall were made, discrete values were approximated by a square polynomial developed in relation to two parameters, spatial and time. The obtained polynomial was substituted for the Fourier equation and thermal diffusivity was determined. Temperature calculations were performed for a material of known thermal diffusivity, and its value was determined using the developed method. A preliminary analysis of errors of received values was made.
PL
Chcąc uzyskać rozkład temperatury w ciele stałym za pomocą równania Fouriera, potrzebna jest dyfuzyjność cieplna. W artykule przedstawiono metodę określania dyfuzyjności dla obiektów rzeczywistych. Metody pomiaru opisane w literaturze uwzględniają warstwy materiału blisko powierzchni. Do oceny właściwości cieplnych budynków potrzebna jest metoda pomiaru dyfuzji dedykowana dużym elementom, na przykład ścianom. Metoda ta polega na pomiarze temperatury w objętości elementu i założeniu, że uzyskane wyniki spełniają równanie Fouriera. Wykonano pomiary temperatury rzeczywistej ściany, wartości dyskretne przybliżono wielomianem kwadratowym opracowanym w odniesieniu do dwóch parametrów przestrzennych i czasowych. Uzyskany wielomian zastąpiono równaniem Fouriera i określono dyfuzyjność cieplną. Obliczenia temperatury przeprowadzono dla materiału o znanej dyfuzyjności cieplnej, a jego wartość określono za pomocą opracowanej metody. W artykule przeprowadzono wstępną analizę błędów otrzymanych wartości.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.