Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykorzystanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Od zawsze fascynowały mnie liczby. Są jednoznaczne, namacalne, dla osób wtajemniczonych w daną dziedzinę dają jasny i czytelny obraz rzeczywistości. W wielu dziedzinach gospodarki na ich podstawie podejmowane są poważne decyzje rzutujące na los wielu ludzi, regionów, państw i całego świata. Liczby są niezbędne dla zobrazowania, gdzie jesteśmy, co osiągnęliśmy, gdzie i w jakim tempie powinniśmy zmierzać.
EN
The typical combined heat and power plants requires the introduction of additional heating medium. The alternative solution is the direct integration of the exhaust gases from heat engine. The high temperature, surplus oxygen and low water content of the GTs exhaust gases enabled the successful integration at industrial scale as: preheated combustion air for industrial furnaces, heat source for drying and for absorption chillers. The article comprises the reference list for direct exhaust gas integration of GTs produced by GE, the processes overview, GTs selection criteria, as well as the review of documented GTs applications in process industry focusing on technical and economic considerations. The described solutions allowed to reduce the specific energy consumption in the range from 7 to 20% or the costs of energy consumption by 15-30%. The overall efficiency of cogeneration plant above 90% was achieved. The preliminary assessment of potential applications for GTs produced by GE with TEG integration in Polish process industry is done.
EN
The article analyzes in which climatic zones the use of waste heat from data centers as a source of urban district heating would be the most efficient. The assessment methodology was based on a comparison of heat energy generated by servers with the demand for heating power in different climate zones. The analyzes carried out showed that the most appropriate climate zones for reusing waste heat from data centers are subpolar oceanic climate, cold dessert climate and cold semi-arid climate.
PL
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych w różnych strefach klimatycznych. W artykule przeanalizowano, w których strefach klimatycznych wykorzystanie energii odpadowej z centrów danych jako źródła ciepła do ogrzewania powierzchni mieszkalnych byłoby najbardziej efektywne. Metodologię oceny oparto na porównaniu energii cieplnej generowanej przez serwery z zapotrzebowaniem na moc grzewczą w różnych strefach klimatycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednie strefy klimatyczne dla wykorzystywania energii odpadowej z centrów danych to subpolarny klimat oceaniczny, zimny klimat pustynny i zimny klimat półpustynny.
EN
In the paper, the issue of determining the horizontal curvature of the railway track axis was discussed to define unknown geometric characteristics of the measured route (location of straight and arched sections, circular arc radii, transition curve lengths, etc.). This problem has not been solved yet, and so far geometrical characteristics have been identified by approximate methods (e.g. horizontal arrow chart). Operating the angles of tangent to the geometrical layout (resulting from the very definition of curvature) seems very difficult in a real railway track reproduced on the basis of measurements. Therefore, a new concept has emerged to determine the curvature of the track not with the use of tangent but corresponding chords. In this way, the idea of curvature determination using the method of changing the slope angles of the moving chord was developed. Verification of the proposed method, carried out on a clearly defined basic geometric system of tracks, showed a sufficient compliance of the obtained curvature charts with the charts of the corresponding geometric solution. In order to use this method, one must know the coordinates of the points of a given section of the route in the Cartesian system.
PL
W pracy podjęto kwestię wyznaczania krzywizny poziomej osi toru kolejowego w celu określenia nieznanych charakterystyk geometrycznych pomierzonej trasy (położenia odcinków prostych i łukowych, promieni łuków kołowych, długości krzywych przejściowych i in.). Problem ten nie został dotąd rozwiązany, a określanie charakterystyk geometrycznych odbywa się metodami przybliżonymi (np. z wykorzystaniem wykresu strzałek poziomych). Ponieważ wynikające z definicji krzywizny operowanie kątami nachylenia stycznej do układu geometrycznego jest w rzeczywistym, odtworzonym na drodze pomiarów torze kolejowym bardzo utrudnione, pojawiła się nowa koncepcja, żeby przy wyznaczaniu krzywizny toru nie operować stycznymi lecz odpowiadającymi cięciwami. W ten sposób powstała idea wyznaczania krzywizny metodą zmiany kątów nachylenia ruchomej cięciwy pomiarowej. Weryfikacja zaproponowanej metody, przeprowadzona na jednoznacznie zdefiniowanym elementarnym układzie geometrycznym torów, wykazała całkowitą zgodność uzyskanych wykresów krzywizny z wykresami stanowiącymi podstawę uzyskania odpowiadającego rozwiązania geometrycznego. Aby można było stosować omawianą metodę, niezbędna jest znajomość współrzędnych punktów danego rejonu trasy w kartezjańskim układzie współrzędnych.
PL
Odpady wydobywcze są to uboczne produkty powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej czy chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. W 2017 roku odpady z grupy 01 stanowiły 60% odpadów wytwarzanych w Polsce ogółem. Według danych statystycznych około 92% odpadów powstających podczas eksploatacji oraz przeróbki węgla kamiennego jest wykorzystywana gospodarczo, z czego zaledwie 30% wykorzystywane jest przemysłowo, a prawie 70% do robót odtworzeniowych i rekultywacyjnych terenów zdegradowanych. Obecny trend w Unii Europejskiej mówi o przejściu z gospodarki linearnej do obiegu zamkniętego. Cel to zachować wartość dodaną zasobów w obrębie gospodarki między innymi poprzez ich ponowne wykorzystanie w sposób produktywny, eliminując tym samym odpady. Jedną z gałęzi przemysłowych, w której można zrealizować założenia Circular Economy jest górnictwo. Odpady wydobywcze mogą stanowić jedno ze źródeł minerałów antropologicznych, ponieważ są zaliczane do kruszyw alternatywnych. Uważa się, że złoża minerałów antropogenicznych stanowią zasób wartościowych surowców, gwarantujących wysoką jakość wytworzonych na ich bazie produktów. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów fizykochemicznych, wymywalność zanieczyszczeń oraz testu fitotoksyczność przeprowadzonych na wybranym odpadzie wydobywczym w kontekście zamknięcia obiegu.
EN
Mining wastes are by-products generated during search, excavation and processing, both physical and chemical, of ores and other minerals. In 2017, wastes from group 01 constituted 60% of total wastes produced in Poland. According to the statistical data, approximately 92% of the waste generated during the excavation and processing of hard coal is economically reused. 30% of this waste used in industry and nearly 70% is used for the reclamation of the degraded industrial areas. At present, there is atendency in the European Union to shift from alinear economy to the Circular Economy. The goal is to maintain economical value of the resources, among others, by their reuse in aproductive way, which at the same time eliminates waste. One of the industrial branch where the ideals of a Circular Economy can be implemented is the mining industry. Mining wastes may form one of the sources of anthropogenic minerals, as they belong to alternative aggregates. Deposits of anthropogenic minerals are considered sources of valuable raw materials which guarantee that the products made on their basis will be of high quality. The article presents the results of physico-chemical tests, theleachability of contaminations and phytotoxicity tests carried out on the basis of the selected mining waste in light of a Circular Economy.
PL
Prawidłowa gospodarka osadami ściekowymi, zwłaszcza w świetle zakazu ich deponowania na składowiskach, jest istotnym składnikiem zarządzania pracą oczyszczalni ścieków. W artykule autorzy rozważają możliwość rozbudowy i modernizacji procesu przeróbki osadów ściekowych w wybranej oczyszczalni ścieków, która w wyniku rozwoju gminy, a także wzrostu produkcji osadów boryka się z problemem przeróbki i zagospodarowania nadmiernej ich ilości. Rozważano pięć wariantów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w tym zakresie. Poszukiwano optymalnego rozwiązania, uwzględniając siedem wytypowanych kryteriów o różnym charakterze – ekonomicznym, ekologicznym oraz technicznym.
XX
Proper management of sewage sludge, especially in face of the prohibition of landfilling, is an important component of the management of wastewater treatment plants. In the article, the authors consider the possibility of expanding and modernizing the process of sewage sludge treatment in a selected sewage treatment plant, which as a result of the development of the community as well as the increase in sludge production, is struggling with the problem of processing and managing excessive sludge. Five variants of modernization and extension of the treatment plant in this area have been proposed. An optimal solutions, meeting seven selected economic, ecological and technical criteria was investigated.
9
Content available remote Rozwój technologii drukowania 3D w regionie radomskim
PL
Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania drukarek 3D w przemyśle. Wskazano możliwości rozwoju technologii drukowania 3D oraz omówiono sposoby wykorzystania tej technologii w regionie radomskim w odniesieniu do tendencji światowych, a także nakreślono perspektywy rozwoju tego regionu.
EN
The paper presents the benefits of using 3D printers in industry. It has indicated the possibility of the development of 3D printing technology and discusses ways of using 3D printing technology to the Radom region in relation to global trends and also outlines the prospects for this region.
10
PL
Celem pracy była ocena jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej wód deszczowych zebranych na terenie miasta Rzeszowa w okresie wiosenno-letnim. Uzyskane wyniki badań porównano z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda wykorzystywana do picia i celów gospodarczych. Na tej podstawie dokonano analizy możliwości wykorzystania wód opadowych jako alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych. Pomimo, iż powszechnie uważa się, że woda deszczowa jest stosunkowo czysta to uzyskane wyniki badań wskazują na to, że jej spożycie bez wcześniejszego uzdatnienia jest niebezpieczne dla potencjalnych konsumentów. Uzyskane wyniki badań świadczą o jej skażeniu mikrobiologicznym bakteriami Escherichia coli i paciorkowcami kałowymi. Przeprowadzony monitoring badawczy wykazał zbyt niski odczyn pH, przekroczenia wymagań normatywnych w zakresie mętności, utlenialności i zawartości jonu amonowego oraz śladowe ilości metali ciężkich tj. Zn, Fe, Ti, Mn, Sr Ba oraz Pb. Niewielka twardość, zbyt mała zasadowość i obecność agresywnego dwutlenku węgla potwierdzają właściwości korozyjne wód deszczowych. Pomimo tego wody deszczowe stanowią obiecującą alternatywę zasobów wodnych, a po ich uzdatnieniu mogą być również brane pod uwagę jako awaryjne źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w warunkach kryzysowych.
EN
The aim of the study was to evaluate the physicochemical and microbiological quality of rainwater collected in the Rzeszów municipality during spring and summer. The obtained results were compared with the requirements of the Regulation of the Minister of Health on the conditions to be met by water used for drinking and economic purposes. On this basis, the possibility of using rainwater as an alternative source of water in crisis situations was analyzed. Although it is commonly believed that rainwater is relatively clean, the results of the study show that its consumption without prior treatment is dangerous to potential consumers. The results of the research show that it is contaminated with microbes with Escherichia coli bacteria and faecal streptococcus. The conducted monitoring showed too low pH, exceeded norms in terms of turbidity, oxidation and ammonium ion content and trace amounts of heavy metals ie Zn, Fe, Ti, Mn, Sr Ba and Pb. Small hardness, too little alkalinity, and the presence of aggressive carbon dioxide corroborate the corrosive properties of rainwater. Despite this, rainwater is a promising alternative to water resources and, once treated, can also be considered an emergency source of drinking water for emergencies.
EN
Research on the selected population of students with a standardized questionnaire method concerning the use of IT technologies has been carried out since 2008/09. Results for the data from the first and the last year of research (2009 and 2016) for agricultural students were compared. It was reported that students use IT technologies in the process of learning. Majority of students - 94% (2009) and 98% (2016) positively assessed the usefulness of these technologies in the learning process. The Internet was used mainly for communication (respectively in the investigated years 82.5% and 99.1%). Usefulness of the Internet in the process of studying was marked very high - in 2009 it was 51% positive answers and in 2016 - 77%.
PL
Badania na wybranej populacji studentów metodą wywiadu standaryzowanego dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych prowadzono od roku akademickiego 2008/09. Porównano wyniki dla danych z pierwszego i ostatniego roku badań (2009 i 2016) dla studentów studiujących w obszarach związanych z rolnictwem. Stwierdzono, że studenci wykorzystują technologie informacyjne w procesie studiowania. Większość studentów - 94% (2009) i 98% (2016) pozytywnie ocenia przydatność tych technologii w studiowaniu. Internet był wykorzystywany głównie do komunikowania się (odpowiednio w badanych latach 82,5% i 99,1%). Przydatność Internetu w procesie studiów oceniona została bardzo wysoko - w roku 2009 było to 51% odpowiedzi pozytywnych i w 2016 roku 77%.
PL
Przedstawiono współczesne trendy i nowatorskie tendencje w oświetleniu mieszkań z wykorzystaniem źródła światła w postaci LED-ów.
EN
The article presents contemporary trends and innovative tendencies in home space illumination with the use of light sources in the form of LEDs.
PL
W artykule opisano stalowe belki blachownicowe spawane, które stosuje się w budownictwie przemysłowym, w halach handlowych, widowiskowych, sportowych i w wielu innych rodzajach obiektów. Zaprojektowany element konstrukcji powinien spełniać warunek nośności, sztywności, stateczności i racjonalności ze względu na zużycie materiału i koszty wykonania. Kształtowanie przekroju powinno być dostosowane do wymienionych wymagań. Ma to związek z przyjętym polem przekroju środnika oraz przyjętymi wymiarami środnika. Środnik może być zaprojektowany o małej lub o dużej smukłości przy stałym polu przekroju.
EN
The article describes welded bent-steel beams which are utilized in the industrial buildings and shopping malls, sport halls, arenas and a variety of other structures. The designed structural elements shall meet the requirements within the scope of carrying capacity, rigidity, stability and rationality within the scope of material use and costs of manufacturing. Shape of the cross-section shall be tailored in a way, which would make it possible to meet the above requirements. This is closely tied to the adopted area of the beam web cross section surface area and dimensions. The beam web may be slim, or not slim, with constant cross section area.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej z układów wypalania klinkieru zlokalizowanych w Polsce. Ilość dostępnego ciepła odpadowego uzależniona jest od zapotrzebowania ciepła w procesach suszenia surowców i paliw. Poziom wykorzystania entalpii gazów odlotowych w cementowniach waha się w graniach od 63 do 100%, natomiast dla powietrza nadmiarowego wynosi od 0 do 100%. Dla analizowanych instalacji wypalania klinkieru łączna moc turbozespołów wyniesie ok. 27,5 MWel, natomiast roczna produkcja energii elektrycznej wynosi potencjalnie 177 GWh.
EN
The paper presents an analysis of using waste heat for electricity production in clinker burning systems. The quantity of available waste heat depends on the heat demand in the raw materials and fuels drying process. The level of use of the enthalpy of exhaust gases varies from 63 to 100%, whereas the excess air is from 0 to 100%. Total turbine power will be approx. 27,5 MWel for the analyzed system clinker burning. While the annual electricity production is potentially 177 GWh.
16
Content available remote Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat możliwości zagospodarowania materiału gumowego pochodzącego ze zużytych opon samochodowych w kraju i na świecie. Omówiono uwarunkowania prawne dotyczące recyklingu gumy obowiązujące w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono przykłady przetwarzania zużytych opon, logistykę i możliwości ich wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym razem z materiałami geosyntetycznymi.
EN
The paper presents the current knowledge on the development of rubber material delivered from recycled car tyres in the world and our country. Discussed the legal conditions in Poland and the European Union for recycling rubber. Identifies ways of reuse car tyres, logistics and apply them in civil engineering in cooperation with geosynthetic materials.
PL
Celem badań była ocena możliwości zastosowania lotnego popiołu z utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatku do zawiesin twardniejących, które wykorzystywane są podczas realizacji przesłon przeciw filtracyjnych w obiektach hydrotechnicznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań parametrów technologicznych i użytkowych tych zawiesin. Na podstawie gęstości, lepkości umownej, odstoju wody, wytrzymałości strukturalnej oraz gęstości objętościowej, przepuszczalności hydraulicznej, wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, analizowano przydatność projektowanych zawiesin twardniejących. Jako kryterium porównawcze zastosowano wymagania dotyczące zawiesin stosowanych podczas realizacji przesłon przeciw filtracyjnych w wałach przeciwpowodziowych. Określono kierunki dalszych, specjalistycznych badań pozwalających w pełni rozpoznać możliwości aplikacji tego odpadu w zawiesinach twardniejących.
EN
The aim of the experiment was to evaluate the possibility of using fly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge disposal as an addition of hardening slurries. The slurry of various types of additives: by-products of combustion, is used in the implementation of cut-off walls in hydraulic structures. The article presents the results of technological and functional parameters of hardening slurries with the addition of fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge. As a comparative criterion applicable requirements in relation to slurries applied during the implementation of the cut-off walls in water embankment. Article presented the potential field of use of the said by-product of combustion. The directions for further specialized research to fully recognize the possibility of the application of the waste in hardening slurries.
18
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
EN
Author explains a necessity of supply optimization to construction sites with small storage areas. This paper takes account of conditions existing in Poland. From among all factors discussed by the author, first of all, we should point at construction works on plots located in densely built-up areas, obtained by demolition of existing buildings, as well as a necessity of plots utilization after demolished buildings that technical conditions do not allow for further exploitation.
PL
Autor, w swojej pracy naukowo-badawczej, stara się opracować procedurę, która usprawniałaby zarządzanie stosunkowo niewielkim placem budowy. Jest to zagadnienie o tyle skomplikowane, że w związku z małą działką, kierujący budową dysponuje niewielką powierzchnią składowania lub czasami w ogóle takowej nie posiada do swojej dyspozycji. W tym artykule autor analizuje czynniki powodujące powstawanie wspomnianych wyżej placów budowy w dużych ośrodkach miejskich na terenie Polski. W oparciu o pozyskane dane statystyczne oraz historyczne autor formułuje wnioski, które potwierdzają nasilanie się zjawiska, jakim jest praca na stosunkowo niewielkich placach budowy. Dzięki potwierdzeniu faktu zwiększania liczby niewielkich działek budowlanych położonych w stosunkowo gęstej zabudowie, autor otrzymuje informację zwrotną potwierdzającą celowość jego pracy nad procedurą usprawniającą zarządzanie niewielkim placem budowy.
PL
Jedną z najpopularniejszych inicjatyw w naszym kraju w 2013 roku, charakteryzującą polską politykę samorządową, był budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym. Coraz więcej miast w Polsce go wprowadza, dzięki czemu mieszkańcy zyskują możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co ma zostać przeznaczona część środków z miejskiego budżetu. W artykule podjęto próbę przedstawienia stanu rozwoju budżetów obywatelskich na świecie i w Polsce, omówiono proces ich wdrażania.
EN
One of the most popular initiatives in our country in the year 2013 is a Polish citizen budget, also called participatory, which is characterized by the policy of a local government. More and more cities in Poland implement this solution, allowing residents to decide directly about the of the part of public expenses of the municipal budget. The author presents the state of civic budgets in Poland and other countries. The process of civic budgets implementation.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.