Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wycinanie elektroerozyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Heat affected zone analysis of Ti6Al4V after WEDM
EN
Perspectives of applications WEDM for cutting titanium alloys are presented. There is space to explore how application of proper time parameters and the material of wire electrode for WEDM of titanium alloys affects the surface roughness, structure, the stress and the chemical composition of the formed surface layer.
PL
Przedstawiono problematykę obróbki elektroerozyjnej tytanu z uwzględnieniem doboru parametrów czasowych oraz materiału elektrody drutowej. Podjęto także temat analizy geometrii obrobionej powierzchni i strefy wpływu ciepła.
EN
In this article, the results of wire WEDM (wire electrical discharge machining) of Ti6Al4V are collated by turning with modified wiper tool geometry. The electrode is CuZn37 brass wire with a diameter of 0.25 mm The analysis of 3D geometry of the Ti6Al4V alloy surface after wiper and WEDM cutting is presented. The possibilities and limitations of wiper and WEDM machining of titanium alloys were indicated
PL
W artykule zestawiono wyniki obróbki Ti6Al4V poprzez toczenie płytką o zmodyfikowanej geometrii typu wiper z wynikami obróbki WEDM (wire electrical discharge machining) za pomocą elektrody mosiężnej CuZn37 o średnicy 0,25 mm. Przenalizowano geometrię 3D powierzchni stopu Ti6Al4V po obróbce płytkami wiper oraz po obróbce elektroerozyjnej. Wskazano na możliwości i ograniczenia obróbki płytkami wiper oraz WEDM stopów tytanu.
3
Content available remote Wycinanie elektroerozyjne nadstopów niklu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wybranych parametrów wycinania elektroerozyjnego z zastosowaniem elektrody pokrywanej cynkiem na chropowatość powierzchni i liniową prędkość cięcia. Na podstawie tych wyników wyznaczono modele matematyczne procesu, pozwalające na wybór najkorzystniejszych parametrów obróbki w zależności od pożądanych wskaźników jakościowych.
EN
This article presents the influence of process parameters of wire electrical discharge machining using coated brass on the surface roughness and material removal rate of Inconel 718. Studies were conducted by design of the experiment. Based on the survey developed mathematical models which allow selecting the most favorable machining parameters depending on the desired process performance and quality features of the surface texture.
EN
Recent developments in automation and technology have revolutionized the way products are made. It is directly seen in the evolution of part miniaturization in the sectors such as aerospace, electronics, biomedicine and medical implants. Micromachining is a promising technology to fulfill the need of miniaturization. A review has been done on the micromachining processes such as micro electric discharge machining (micro-EDM) and wire EDM (WEDM), micro electrochemical machining (micro-ECM). Recent literature were studied and categorized in terms of materials, process parameters, performances, product manufactured, and miniature product generation. Starting with brief introduction to micromachining, classifications and applications, technical aspects of discussions from the literature have been presented on key factors such as parameters and the response variables. Important aspects of recast layer, heat effected zone, micro-hardness, micro cracks, residual stress, etc., have been given. A special focus is given to the status of the research on microgear manufacturing. Comparison has been made between other conventional process suitable for micro-gear manufacturing and WEDM. The miniature gear machined by WEDM shows the defect-free microstructure, better surface finish, thin recast layer and improved gear quality parameters such as profile and pitch. Finally, the research gaps and future research directions have been presented.
5
PL
Przedstawiono metodę programowania automatycznego 4-osiowej wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem specjalnego modułu WEDM systemu NX10.
EN
This paper presents a method of automatic programming Wire EDM machine supported by dedicated module.
PL
W artykule przedstawiono dobór strategii i parametrów obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) zamka łopatki silnika lotniczego wykonanego z żarowytrzymałego stopu Inconel 718. Obróbkę zaprogramowano z wykorzystaniem modułu WEDM oprogramowania Siemens NX10 i wykonano na wycinarce elektroerozyjnej Mitsubishi FA 10S. Następnie przeprowadzono pomiary chropowatości powierzchni oraz zweryfikowano dokładność kształtu wyciętych zamków łopatki w oparciu o profil wygenerowany z oprogramowania NX10. Otrzymane wyniki badań wstępnych, pozwoliły osiągnąć część założonych wymagań, co potwierdza słuszność podjęcia tematu i kontynuacji badań nad zastosowaniem wycinania elektroerozyjnego WEDM do obróbki elementów silnika lotniczego.
EN
The article presents the selection of machining strategy and parameters in wire electrical discharge machining (WEDM) of blade fir tree root made of Inconel 718. Machining was programmed using WEDM module of Siemens NX10 software and conducted on WEDM machine Mitsubishi FA 10S. Furthermore, the measurements of surface roughness and comparison of shape accuracy with the profile generated from the NX10 software were performed. The results of preliminary research allowed to achieve some of the established requirements, which confirms the importance of undertaken subject and to continue research into the use of WEDM in manufacturing aircraft engine components.
7
Content available remote Elektroerozyjne i wodne cięcie materiałów
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby wycinania skomplikowanych kształtów. Pierwszym z prezentowanych procesów jest wycinanie elektroerozyjne (Wire Electrical Discharge Machining - WEDM). Omówiono podstawy fizyczne, wpływ parametrów na przebieg procesu oraz własności użytkowe. Podano wady i zalety tego sposobu obróbki. Drugim sposobem przedstawionym w artykule jest wycinanie strugą wody i wycinanie strugą wody ze ścierniwem (Water Jet Machining - WJM i Abrasive Water Jet Machining - AWJM). Podobnie jak przy omawianiu WEDM podano podstawy fizyczne, wpływ parametrów na przebieg procesu oraz własności użytkowe. Podano wady i zalety tego sposobu obróbki. W obu obróbkach przytoczono przykłady zastosowań.
EN
Two ways of shaping complex parts have been outlined in this paper. The first one, the Wire Electrical Discharged Machining (WEDM) has been presented by discussing its physical foundations, the performance features and the effect of machining parameters on the process course. The advantages as well as disadvan- tages of this process have been listed. The other method, Water Jet Machining (WJM) and Abrasive Water Jet Machining (AWJM) has been presented the similar way, by discussing its physical foundations, the performance features and the effect of machining parameters on the process course. The advantages as well as disadvantages of this process have been listed. The possible applications have been given for both machining methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na podstawie eksperymentu planowanego, dla którego zmiennymi były parametry mechaniczne w procesie wycinania elektroerozyjnego (wysokość materiału, prędkość przewijania drutu oraz prędkość przepływu dielektryka). Obróbkę przeprowadzano w dwóch przejściach (zmieniając parametry przejścia wykańczającego). Dla każdej powierzchni zostały statystycznie wyznaczone równania regresji oraz charakterystyki parametrów chropowatości i odchyłek kształtu.
EN
The article presents the results of studies based on the planned experiment, for which variables were mechanical parameters in EDM cutting process (material height, the wire speed and the velocity of dielectric fluid). Machining carried out in two offset passes and selected parameters related to the second pass (finishing). For each surface have been create statistically regression equation and characteristics of roughness and roundness and straightness.
PL
Proces wycinania elektroerozyjnego (WEDM) to zaawansowana technologia coraz szerzej stosowana w przemyśle maszynowym, szczególnie w sektorach: przetwórstwa tworzyw sztucznych (produkcja form wtryskowych), odlewniczym (kokile), obróbki plastycznej (stemple, wykrojniki), do wykonywania precyzyjnych części lotniczych itp. Podstawowym czynnikiem determinującym proces obróbki elektroerozyjnej jest energia wyładowania elektrycznego. Opracowano stanowisko do wyznaczania rzeczywistych przebiegów natężenia i napięcia elektrycznego. Na tej podstawie przeprowadzono badania doświadczalne, których rezultatem jest opracowanie statystycznych modeli matematycznych pozwalających przewidzieć wpływ parametrów energetycznych obróbki na: chropowatość powierzchni, błędy kształtu oraz wydajność powierzchniową wycinania elektroerozyjnego.
EN
The wire electrical discharge process (WEDM), refers to the state of art technique widely spreading recently in the engineering industry, particularly in the plastics processing industry (in production of injection molds), metal casting (permanent molds), metal working (punches, blanking dies) or production of precision aircraft parts. The primary factor in the treatment process is energy of the electrical discharge. Therefore, a measuring system was developed first to determine the real current – voltage characteristics. With a so predetermined set of electrical parameters experimental studies were carried out and relevant statistical and mathematical models were obtained for predicting the effect of electrical parameters on surface roughness, shape errors and material removal rate.
PL
Modelowanie przepływu dielektryka w szczelinie międzyelektrodowej. Dobór siatki elementów objętościowych. Analiza wpływu siatki elementów na wyniki modelowania.
PL
Przedstawiono elektrody drutowe jednolite z różnych materiałów jak i pokrywane cynkiem, tlenkiem cynku, mosiądzem i srebrem. Druty te mają zastosowanie do wycinania elektroerozyjnego elementów z materiałów trudno obrabialnych. Podano również ogólne wskazania co do warunków i parametrów obróbki, w których można te elektrody stosować. Skomentowano możliwości uzyskiwania określonych efektów wycinania elektroerozyjnego.
12
Content available remote Wycinanie elektroerozyjne metali
PL
W artykule omówiono przyczynę powstawania błędów kształtu po wycinaniu elektroerozyjnym (WEDM). Opracowano modele matematyczne opisujące wpływ parametrów hydromechanicznych (tj. siły naciągu drutu, prędkości przewijania elektrody roboczej oraz wydatku objętościowego dielektryka) na odchyłkę płaskości powierzchni i wydajność obróbki.
EN
The article discusses the results of experimental studies on the influence of the character of the pulse current and voltage on surface texture after the Wire Electrical Discharge Machining (WEDM) and the electrical Discharge Machining (EDM). The measurement circuit has been developed to determine the real current-voltage characteristics. Based on the survey developed mathematical models describing the effects of selected parameters of pulse electrical on the surface texture.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań doświadczalnych wpływu charakteru impulsów natężenia i napięcia prądu elektrycznego na strukturę geometryczną powierzchni (SGP) po obróbce wycinaniem (WEDM) i drążeniem elektroerozyjnym (EDM). Opracowano i zbudowano stanowiska pomiarowe do wyznaczenia rzeczywistych charakterystyk natężenia i napięcia prądu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań opracowano modele matematyczne opisujące wpływ wybranych parametrów impulsów elektrycznych na strukturę geometryczną powierzchni.
14
PL
Badano materiały kompozytowe na osnowie Al+20Si+3Cu+1Mg umocnione przez cząstki ceramiczne Al2O3, SiC i Si3N4 w ilości 5%. Materiały wytworzono metodą metalurgii proszków stosując wyciskanie na gorąco. Kompozyty i ich osnowy poddano obróbce elektroerozyjnej WEDM przy dwóch skrajnych wartościach energii wyładowań. Stwierdzono, że w warstwie wierzchniej (WW) materiałów po obróbce występuje charakterystyczna przetopiona strefa o grubości od 8 do 12 mikrometrów i dużej twardości w stosunku do rdzenia materiału z licznymi porami i mikropęknięciami. Próby tribologiczne na stanowisku pin-on-disc w warunkach tarcia technicznie suchego wykazały, że w początkowym okresie tarcia występuje intensywne zużywanie materiałów spowodowane stosunkowo łatwym usuwaniem WW o zmienionych właściwościach. Próbki obrobione elektroerozyjnie miały mniejszą wytrzymałość zmęczeniową niż próbki obrobione tradycyjnie np. szlifowane.
EN
The study deals with the problems of composite materials with the Al+20%Si+3%Cu+1%Mg matrix reinforced with 5% of Al2O3, SiC or Si3N4 particles. The composites were manufactured by powder metallurgy using hot extrusion. The WEDM machining of composites and their matrix was conducted at two different energies of single discharges. It has been noticed, that upper layer (WW) of materials contains characteristic remelted zone with thickness of 6 to12 μm with high hardness when compared to the core and with many pores and micro cracks. Tribological tests on pin-on-disc stand at dry friction conditions shown that at the beginning period of the friction the material wear is very intensive. It is caused by relatively easy removing of the WW with changed by WEDM properties. Fatigue strength of the samples machined by WEDM is lower than fatigue strength of the samples machined traditionally, for example by grinding.
PL
Wycinanie elektroerozyjne - WEDM jest odmianą obróbki ubytkowej, umożliwiającej kształtowanie skomplikowanych części, trudnych lub niemożliwych do wykonania innymi metodami, np. obróbką skrawaniem. W zależności od zakładanej chropowatości powierzchni i dokładności wykonania proces WEDM przebiega w kilku przejściach, począwszy od obróbki zgrubnej po wykończanie i wygładzanie. W artykule przedstawiono wpływ parametrów hydromechanicznych, tj. ciśnienia podawania dielektryka, naciągu oraz szybkości przewijania drutu na efekty obróbki.
EN
Wire electrical discharge machining (WEDM) is variation of the machining which characterized by high accuracy, possibility of reaching small roughness and allows to machine hard materials. Depending on the assumed surface roughness and accuracy of performance, WEDM process takes place in several passages, from roughing to finishing and polishing. The paper presents the influence of the hydro-mechanical parameters: pressure of the dielectric, tension wire and speed of rewinding wire for roughness and flatness material after WEDM process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań struktury stereometrycznej po obróbce elektroerozyjnej (WEDM) osnowy z Al20Si1Mg i na jej bazie utworzonych kompozytów umacnianych cząstkami ceramicznymi Al2O3, SiC lub Si3N4 o zawartości 5% objętościowo. Osnowa i kompozyty wytworzone były metodami metalurgii proszkowej P/M i obrabiane WEDM przy dwóch nastawach: E2 i E7. Przedstawiono stereometryczne obrazy powierzchni próbek po WEDM oraz liniowe wykresy chropowatości. Uzyskane wyniki liczbowe szeregu parametrów, charakteryzujących stereometrię powierzchni obrobionej, pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków i spostrzeżeń dotyczących odmienności tej struktury w stosunku do struktur powstających po obróbce WEDM metali i ich stopów.
EN
The results of investigation into surface texture after the WEDM process have been presented for the composites on a matrix Al20Si1Mg and reinforced by 5% volume of ceramic particles Al2O3, SiC or Si3N4. The matrix and the composites have been developed by powder metallurgy technology and they were subjected to the WEDM process for two technological regime settings E2 and E7. Stereometric images of the obtained sample surface as well as roughness profiles have been presented. The obtained digital results for a range of parameters featuring machined surface stereometry made it possible to draw numerous conclusions as to the difference of such structure compared to other structure formed after the WEDM process for other metals and their alloys.
PL
Wycinanie elektroerozyjne WEDM zaliczane jest do precyzyjnych metod kształtowania przedmiotów zarówno o prostej jak i złożonej geometrii. Błędy kształtu w procesie WEDM zależą od wielu czynników, m.in. drgań drutu wywołanych przepływającym dielektrykiem, wysokości ciętego materiału oraz nierównomiernego rozkładu produktów obróbki w szczelinie międzyelektrodowej. W artykule przedstawiono modelowanie zjawisk fizycznych odzwierciedlających warunki panujące w szczelinie podczas wycinania elektroerozyjnego. Wyznaczono teoretyczne wartości prędkości przepływającego dielektryka.
EN
Wire electrical machining (WEDM) belongs to a category of precise methods of treating objects of both simple and complex geometry. Errors in the shape of material after the WEDM process depends on many factors, including wire vibration caused by the passing the flow dielectric, uneven distribution of erosion products in the gap between electrodes. The paper presents the modeling of flow dielectric in the gap during WEDM process.
PL
Wycinanie elektroerozyjne WEDM jest obróbką dokładną, często stosowaną jako obróbka wykończeniowa. W pracy przedstawiono reprezentatywne powierzchnie śrubowe, spełniające kryteria znacznych wartości i intensywnej zmienności pochyleń. Po obróbce WEDM przeprowadzonej w wielu wariantach poddano uzyskane powierzchnie znacznej liczbie pomiarów, które ujawniły tendencje utraty uzyskiwanych dokładności w miarę wzrostu wartości kątów pochyleń powierzchni. W pracy zaprezentowano sposób podniesienia dokładności wytwarzania powierzchni śrubowych metodą korekty programu obróbkowego, zarówno w oparciu o dane analityczne jak i wyliczenia wynikające z przeprowadzonych eksperymentów.
EN
Wire electrical discharge machining (WEDM) enjoys a reputation of precision treatment and is often used as finishing manufacturing operation. The relevant screw surfaces have been proposed in this paper, satisfying criteria for high and strongly varying surface slopes. A series of experiments have been performed and then the machined samples have been subjected to extensive measurements which disclosed that the accuracy loss is directly linked to surface slope angle increase. The author of the paper suggests a method for accuracy improvement by modifying the NC program whereas the corrective procedure is based both on analytical data and on calculations resulting from the performed experiments.
19
Content available remote Aspekty ekonomiczne i dokładnościowe wycinania elektroerozyjnego
PL
W wycinaniu elektroerozyjnym (WEDM) wykorzystuje się zjawisko kontrolowanego wyładowania elektrycznego w cieczy dielektrycznej pomiędzy narzędziem (elektrodą drutową) a przedmiotem obrabianym. Proces ten jest stosowany do wydajnego (ponad 300 mm2/min ciętego przekroju) i dokładnego (dokładność rzędu mikrometrów) kształtowania części z materiałów trudno skrawalnych. Wadą procesu są wysokie koszty cięcia, zwłaszcza przy wykonywaniu wykrojów z dużą dokładnością i jednocześnie małą chropowatością powierzchni. Wysokie koszty wynikają głównie z energochłonności procesu, jego wieloprzejściowego charakteru (do 5 i więcej przejść), kosztów zużycia elektrody drutowej oraz kosztów utrzymania stałego poziomu stopnia dejonizacji dielektryku (w wycinaniu elektroerozyjnym dielektrykiem jest woda dejonizowana). W artykule przedstawiono wyniki badań, które świadczą o możliwości obniżenia kosztów wycinania bez utraty dokładności i jakości powierzchni wycinanych elementów.
EN
In the Wire Electrical Discharge Machining (WEDM), a controllable electric discharge between the tool elcctrode and the workpiece is used. WEDM is an efficient and accurate method of shaping hard-to-cut materials (cutting speed is 300 mm'/min, the accuracy of a few micron can be achieved). High cost of wire cutting is a negative point, particularly when one need to get parts of high accuracy and low roughness. High cost of this machining results from high level of energy consumption and from multi-pass nature of the wire path as well as a cost of the wire and deioni-zation of water used as a dielectric which should present constant low conductivity over time. The results of the experimental investigations will be presented and they support an opinion that it is possible to decrease the wire cutting cost without unwanted accuracy and quality loss of the wire-cut part surface.
20
Content available remote Wycinanie elektroerozyjne wspomagane obróbką ścierną
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.