Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wybuch metanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem silników indukcyjnych w strefach zagrożonych wybuchem metanu. Opisano wymagania dotyczące konstrukcji i stosowania silników z osłoną ognioszczelną oraz silników o budowie wzmocnionej. Jako punkt odniesienia przyjęto Dyrektywę 94/9/EC, zwaną dyrektywą ATEX. Szczególną uwagę zwrócono na problem zabezpieczeń silników i instalacji zasilających oraz kwestię silników zasilanych z przemienników częstotliwości.
EN
The article presents selected issues related to the use of induction motors in areas with the risk of methane explosion. Requirements regarding the structure and use of motors with a flameproof enclosure and increased safety motors have been described. The ATEX 95 equipment directive 94/9/EC has been adapted as the basis for reference. The issue of the protection of motors and supply facilities as well as of motors powered by frequency inverters has been emphasized.
PL
W dniu 27 lipca 2016 r. około godziny 11.01 na podszybiu szybu „Zygmunt” na poziomie 411m w należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic” nastąpił wybuch metanu. W wyniku wybuchu śmierć poniósł jeden górnik. W artykule przedstawiono wyniki oraz wnioski szczegółowej analizy wskazań czujników gazometrii automatycznej oraz czujników dwustanowych, zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie kształtowania się zagrożenia metanowego i pożarowego oraz parametrów przewietrzania w okresie poprzedzającym zdarzenie tj. do dnia 27 lipca 2016 r.
EN
On July 27, 2016 around 11.01 hours at the shaft bottom of “Zygmunt” shaft at 411m horizon of “Murcki- -Staszic” hard coal mine belonging to Katowice Coal Holding SA a methane explosion took place. As the outcome of the explosion one miner lost his life. The paper presents the results and conclusions of a detailed analysis of the sensor’ indications of the automatic gasometry system and of the bistate sensors, installed in return air gates from the F panel in seam 364/ 1-2 in “Staszic-Murcki hard coal mine and in „Zygmunt” ventilation shaft in relation to formation of methane and fire hazards during the period preceding the event, i.e. by 27 July 2016.
PL
W artykule przedstawiono jedyną w Polsce i Europie placówkę naukowo-badawczą – Kopalnię Doświadczalną „Barbara” posiadającą poligon doświadczalny umożliwiający wykonywanie badań urządzeń, sprzętu, materiałów i procedur postępowania w rzeczywistych warunkach dołowych. KD „Barbara” działa od 1925 r. stojąc na straży bezpieczeństwa w górnictwie, a także w innych gałęziach przemysłu. Realizuje również badania certyfikujące w ramach Jednostki Notyfikowanej Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) dla następujących dyrektyw: 2013/29/UE, 2014/28/UE i 2014/34/UE.
EN
In this article, a presentation is made of the only research and testing facility in Poland and indeed Europe – „Barbara” Experimental Mine – possessing an underground proving ground enabling the conduct of tests on: devices, equipment, materials and procedures in actual underground conditions. „Barbara” Experimental Mine has been working since 1925 in upholding the safety of mining as well as other branches of industry. It also carries out certification tests under the auspices of the Notification Body of the Central Mining Institute (GIG) for the following directives: 2013/29/UE, 2014/28/UE and 2014/34/UE.
PL
Przypomniano uwarunkowania towarzyszące zapaleniom i wybuchom metanu w kopalniach podziemnych. Scharakteryzowano dotychczasową klasyfikację inicjałów zapaleń metanu pod kątem możliwości ich kontroli oraz zapobiegania ich wystąpieniu. Przedstawiono podział zagrożeń technicznych. Omówiono zdarzenia związane z zapaleniami i wybuchami metanu w polskich kopalniach w okresie ostatnich 12 lat pod kątem inicjałów. Dokonano identyfikacji inicjałów pod kątem zagrożeń technicznych i naturalnych.
EN
Conditions associated with methane ignitions and explosions in the underground mines were recalled in this work. This paper also presents the previous classification of initials of methane ignitions relating to the possibility of their control and to prevent their occurrence. A classification of technical hazards was presented as well. The events related to methane ignitions and explosions in the Polish collieries in the last 12 years in terms of their initials were discussed. Identification of the initials regarding the technical and natural hazards was made.
5
Content available Badania skuteczności tłumienia wybuchów metanu
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych nad ograniczeniem i niedopuszczeniem do rozprzestrzeniania się wybuchu metanu, z zastosowaniem układu tłumienia i wykorzystaniem wysoko-ciśnieniowych gaśnic. Badania prowadzono w naziemnej sztolni doświadczalnej oraz w podziemnym chodniku badawczym. W układzie tłumienia wybuchu wykorzystano gaśnicę o objętości 10 dm3 napełnioną proszkiem gaśniczym, której postać konstrukcyjną zweryfikowano podczas badań laboratoryjnych, prowadzonych w komorach o pojemnościach 1,3 m3 i 10 m3. Badania układu tłumienia wybuchu miały na celu określenie możliwości zatrzymywania procesu spalania mieszaniny metanowo-powietrznej i wybuchu w jej początkowym stadium rozwoju, poprzez ograniczenie ciśnienia wybuchu do bezpiecznego poziomu.
EN
Research projects on suppressing methane explosion and prevention against its propagation using the suppressing system with high-pressure extinguishers. The tests were carried out in the experimental adit on the surface and in testing underground mine working. Fire extinguisher of capacity 10 dm3 filled with extinguishing powder was used in the explosion suppressing system. Its design was verified during test in explosion chambers of capacities 1.3 m3 and 10 m3. The tests of explosion suppressing system were carried out to determine the possibility of stopping the process of burning the methane-air mixture at its initial stage to avoid explosion by limiting explosion pressure to the safety level.
PL
W artykule przedstawiono pojęcia i definicje używane przy zapaleniach i wybuchach metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego. Następnie przedstawiono miejsca, w których najbardziej prawdopodobne jest zapalenie i wybuch metanu. Wskazano najczęstsze źródła zapaleń i wybuchów metanu w polskich kopalniach węgla kamiennego po drugiej wojnie światowej. Na końcu omówiono miejsca potencjalnego zagrożenia silnymi wybuchami metanu.
EN
The article presents notions and definitions used in the case of methane ignitions and explosions in Polish hard coal mines. Next the places were presented, where most probable is methane ignition and explosion. The most frequent sources of methane ignitions and explosions in Polish hard coal mines after World War II were indicated. Finally, the places of potential hazard related to intense methane emissions were discussed.
PL
W artykule przedstawiono ważniejsze cechy charakteryzujące systemy zasilania wysoko wydajnych kompleksów wydobywczych w górnictwie węgla kamiennego i zwrócono uwagę na związane z nimi zagrożenia elektryczne. Przedstawiono elementy ryzyka porażenia prądem elektrycznym, wybuchu metanu i związanego z występowaniem prądów błądzących. Podkreślono rolę odpowiedzialności i kwalifikacji użytkowników maszyn i urządzeń stosowanych w zaawansowanych technologiach górniczych.
EN
The scope of the paper is the discussion of major features characterizing supply systems of heavy duty longwall machinery in hard coal mining and the associated risks. Elements of electric shocks, methane explosions and stray currents risks are presented. The importance of the responsibility and qualifications of staff operating machines and equipment used in advanced mining technologies is highlighted.
PL
Scharakteryzowano warunki górniczo-geologiczne rejonu, w którym doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Omówiono istotne wyniki przeprowadzonych dochodzeń, ustaleń i badań, mogące mieć wpływ na okoliczności poprzedzające zdarzenie. Na koniec przedstawiono założenia przyjęte jako warunki wyjściowe dla przyjętych trzech hipotez, które opisane zostaną w odrębnych artykułach.
EN
Characterized are mining and geological conditions of the region in which methane ignition and burst had occurred. Discussed are crucial results of the performed experiences, arrangements and tests that could have impact on the circumstances preceding the event. At the end presented are the assumptions that have been accepted as a point of departure for three hypothesis that will be described in the separate articles.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat największych katastrof w podziemnych zakładach górniczych na świecie i w Polsce. Omówiono zagrożenie wybuchem metanu, pyłu węglowego, tąpaniami, pożarowe, wyrzutami gazów i skał, a także zagrożenia współwystępujące, które mogą spowodować katastrofy górnicze. Największe niebezpieczeństwo wystąpienia katastrof górniczych, poza kopalniami węgla kamiennego, ma miejsce podczas prowadzenia robót górniczych w KGHM Polska Miedź S.A. i dotyczy zagrożenia tąpaniami. Największe katastrofy górnicze w kopalniach węgla kamiennego mogą być spowodowane poprzez wybuchy pyłu węglowego oraz metanu.
EN
The article presents information on major underground mining catastrophes in Poland and abroad. Methane explosion and coal dust explosion hazards are discussed as are fire threat, rock and gas ejection threat and so-called coexisting hazards that may cause mining catastrophes. Catastrophes outside carbon mines are most likely within KGHM Polska Miedź S.A. where crumps are possible. The biggest mining catastrophes in carbon mines may cause coal dust and methane explosions.
PL
W artykule przeanalizowano problem akceptacji ryzyka w akcjach rato­wniczych prowadzonych w polach metanowych po powstaniu wybuchów lub pożarów. Uzasadniono, że kryteria akceptacji oszacowanego poziomu ryzyka muszą być inne aniżeli w zarządzaniu ryzykiem zawodowym mającym na celu bezpieczną pro­dukcję kopalni. Wynikać muszą z bilansu korzyści i strat, dokonanego w istniejącej sytuacji niepewności. Na przykładzie akcji ratowniczej po wybuchu metanu i pyłu węglowego w kopalni „Halemba" w dniu 21.11.2006 r. wyróżniono trzy fazy akcji, charakteryzujące się różnymi, ale najwyższymi w przyjętej skali pięcio­stopniowej, poziomami akceptowanego ryzyka.
EN
The article analyses risk acceptance problem in rescue operations conducted in methane fields after explosions or fires. It is proofed that risk acceptance criteria must be different that in occupational risk management which objective is safe extraction of minerals. They have to arise from benefit and loss balance made in the present unstable situation. On the example of rescue operation conducted after methane and coal dust explosion in coal mining plant "Halemba" on 21 November 2006, three phases of operation were pointed. They mark different but the highest in the five level scale accepted risk levels.
PL
Ryzyko zapalenia i wybuchu metanu w kopalniach podziemnych w największym stopniu dotyczy ścian usytuowanych w pokładach o metanonośności powyżej 2,5 m3CH/Mgcsw lub niższej, jednakże gdy w zasięgu odprężenia i odgazowania eksploatacyjnego znajdują się pokłady nasycone metanem w ilości większej niż 2,5 m3CH/Mgcsw. W Głównym Instytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "Barbara", w 1999 roku, wykonano pracę naukowo - badawczą pt. "Analiza ryzyka zagrożenia wybuchem metanu, szczególnie w ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia" [1]. W pracy tej wykorzystano, między innymi, wyniki ankiety eksperckiej przeprowadzonej wśród kierowników działów wentylacji wybranych kopalń metanowych. Materiał badawczy związany z przyczynami i okolicznościami zdarzeń zapaleń i wybuchów metanu, jakie miały miejsce w kopalniach w latach 2002-2005 posłużył autorowi artykułu do weryfikacji opracowanej wcześniej metodyki. Przedstawiona metoda pozwala na dokonywanie jakościowej oceny ryzyka zagrożenia wybuchem metanu w środowisku eksploatowanych ścian.
EN
The risk of lighting-up and explosion of methane in underground mines, pertains to the highest degree to the longwalls run in the seams with the methane-bearing capacity index of above 2.5 m3CH4/Mgcsw, or lower, whenever within the decompression and gas-drainage zones there occur seams whose saturation with methane exceeds 2.5 m3CH4/Mgcsvv. In the Experimental Mine of "Barbara" of the Central Mining Institute in 1999 a scientific research work was conducted, en-titled: "An Analysis of Methane Explosion Hazard Risk, Especially in High Concentration Long-wall Mining Systems" [1]. Used in that work have been, among others, the results of an experts' poll conducted among the Ventilation Department managers in selected gassy mines. The research evidence gained, connected with the causes and circumstances of methane lighting-up and explosion events that had occurred in the years of 2002-2005, has been used by the author of the article for verification of an earlier-developed methodology. The method presented allows for making a qualitative assessment of a methane explosion risk in the environment of operated longwall systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.