Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźnik nośności CBR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Natural airfield pavements divide into soil and turf pavements. Turf pavement is a soil pavement covered with a developed grass layer that reduce soil moisture level, thus increasing its' resistance and extending exploitation period. Natural airfield pavements are formed through appropriate ground preparation. This pavement should be constructed in such a way as to have sufficient load-bearing capacity, which directly affects the safety of flight operations by aircraft. The current research indicates that a significant part of natural airfield pavements in Poland does not meet the requirements for load bearing capacity and require reinforcing. The article provides an example of reinforcing the natural airfield pavement with a system of geogrids. The paper describes what research was performed in order to measure the load-bearing capacity of natural airfield pavements and analyses the obtained results.
PL
W artykule przybliżono pojęcie naturalnych nawierzchni lotniskowych, które dominują na lotniskach aeroklubowych, sportowych i użytku wyłącznego, ale występują także na lotniskach wyższych klasach technicznych. Zarówno na lotniskach klas niższych, jak i na lotniskach klas wyższych dobrze przygotowana nawierzchnia naturalna jest podstawą do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Jak wynika z dotychczasowych wyników badań, stan naturalnych nawierzchni lotniskowych w Polsce, w dużej części nie spełnia wymagań odnośnie nośności i wymaga wzmocnienia. W pracy zaproponowano wzmocnienie nawierzchni naturalnej poprzez zastosowanie systemu geokrat, czyli geosyntetyków komórkowych. W tym celu wykonano szereg badań poligonowych mających na celu określenie nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych przed zastosowaniem wzmocnienia oraz po jego zastosowaniu. Analiza wyników z przeprowadzonych badań dostarczyła informacji, że nośność badanej nawierzchni naturalnej po wzmocnieniu systemem geokrat wzrosła o około 30%. Wartość modułu sprężystości dla niewzmocnionej nawierzchni naturalnej wyniosła 54 MPa, natomiast moduły odkształcenia warstw ulepszonych wyniosły średnio 81 MPa z badania płytą VSS oraz 128 MPa z badania ugięciomierzem lotniskowym HWD. W omawianym przypadku oprócz geosyntetyków komórkowych zastosowanych do wzmocnienia nawierzchni naturalnej, zaprojektowano i wykonano technologię wzmocnienia podłoża, która również miała wpływ na polepszenie nośności nawierzchni. W związku z tym, kolejnym etapem prac będzie wykonanie badań poligonowych polegających na pomiarze nośności naturalnych nawierzchni wzmocnionych systemem geokrat, ale bez zastosowania ulepszenia warstw gruntu leżących poniżej warstwy darniowej. Badania będą polegały na użyciu geokraty w rzeczywistych warunkach gruntowych.
PL
Melafiry, występujące w obrębie badanego złoża, są zróżnicowane między sobą pod względem cech litologicznych, co wynika z różnego przebiegu procesów wulkanicznych oraz pomagmowych i hipergenicznych zachodzących na tym obszarze. Zarówno kopalina, jak i surowiec z niej pozyskiwany (kruszywo o ciągłym uziarnieniu), wykazują zróżnicowanie właściwości fizyczno-mechanicznych i cech użytkowych. Najbardziej wartościowe pod względem surowcowym są zwięzłe melafiry o teksturze afanitowej, jednak ze względu na parametry uziarnienia i wartość wskaźnika nośności uzyskaną po ich zagęszczeniu, znajdują one ograniczone zastosowanie w budownictwie drogowym. Kruszywa wykonane z melafirów użylonych oraz z brekcji melafirowych są źle uziarnione i trudne do zagęszczenia. Zupełnie nieprzydatne do stosowania w budownictwie drogowym, ze względu na złe uziarnienie oraz niską wartość wskaźnika CBR, są kruszywa uzyskane z melafirów o strukturze porowato-migdałowcowej. Dla poprawy jakości produkowanego kruszywa możliwe jest opracowanie technologii jego przeróbki, zapewniającej uzyskanie ciągłości uziarnienia oraz poprawę zagęszczalności i wskaźnika nośności.
EN
Melaphyres of the deposit in question differ among themselves in their lithological features, resulting in the differences of the volcanic, postmagmatic and hypergenic processes within the area. Therefore, both the rocks and the all-in aggregate manufactured have diversified physical-mechanical properties and usable qualities. The most valuable are compact melaphyres with the aphanitic texture, although the values of the graining parameters and load bearing coefficients (CBR ratio) of the consolidated aggregates limit their applicability to the road construction. In turn, the aggregates produced of the veined melaphyres and the melaphyre breccias are poorly grained and make problems with their consolidation. Completely useless for the road constructing are the aggregates produced of the melaphyres with the porous-amygdaloidal structure with the regard to their graining and low values of the CBR ratio. The quality of the aggregates could be improved developing a technology which provides all-in aggregate products that could be easier consolidated and would have higher CBR ratios (higher load-bearing capacity).
PL
W artykule przedstawiono problem określania i interpretacji Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR w przypadku gruntów „wątpliwych” stanowiących podłoże gruntowe dla nawierzchni drogowych i lotniskowych. Zwiększający się ruch kołowy powoduje konieczność stosowania złożonego układu warstw konstrukcyjnych generujących zróżnicowane obciążenia stałe na grunt. Obciążenia na podłoże gruntowe i naprężenia przez nie wywoływane są zmienne w zależności od kategorii ruchu oraz ciężaru warstw konstrukcyjnych. Na podstawie proponowanych zestawów typów nawierzchni z Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (od KR1 do KR7) przeprowadzono wiele oznaczeń CBR w przypadku gruntów „wątpliwych”. Pozwoliło to określić zmienność parametru CBR od zastosowanego w czasie badania obciążenia stałego imitującego naciski od układu warstw konstrukcyjnych. Uzyskane wyniki badań umożliwiły również analizę wpływu nośności podłoża gruntowego w zależności od stosowanego układu nawierzchni i pośrednio kategorii ruchu.
EN
The paper presents the problem of defining and interpreting the Californian Bearing Ratio, which is a subsoil for road and airport pavements. Increasing circular motion makes it necessary to use a complex set of construction layers generating differentiated fixed loads on the ground. The load on the subsoil and the stresses generated by them are variable depending on the traffic category and the weight of the above construction layers. Based on the proposed pavement type sets from the Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (from KR1 to KR7) a number of CBRs have been performed for problematic soils. This allowed us to determine the variability of CBR parameters from the applied static load implicitly applying pressure from the structural layers. The obtained results also made it possible to analyze the influence of soil substrate load depending on the surface system and traffic categories.
EN
Production of electricity and heat energy in Poland is largely based on the combustion of coal and lignite in power plants. Combustion of coal is associated with the production of significant quantities of wastes. Given the possibilities of their using, the most important product of combustion is fly ash and recently – fluidized fly ash. Tests on properties of fluidized fly ash are mainly focused on determining the impact of its addition on the mechanical properties of concrete or the setting time of self-hardening slurries, while little is known about its mechanical parameters. The aim of the study was to determine the impact of density, moisture content and maintenance duration on shear strength, CBR ratio and compressive strength of fluidized fly ash from Power Plant "Połaniec". The study was performed in terms of assessing their possibility of use for the purpose of road construction. CBR ratio was determined at three various values of moisture content determined from compaction curve of the fly-ash. CBR ratio tests were done for samples directly after compaction and after 4 days of the soaking in water. Shear strength was determined in a direct shear apparatus on samples compacted at a moisture content close to the optimum and three values of the compaction index IS = 0.90, 0.95 and 1.00. Determination of compressive strength was carried out on samples immediately after preparation and after 7, 14, 28 and 42 days of air, air-water and air-water maintenance process including 3, 7, and 14 cycles of freezing and de-freezing. The results revealed that in accordance with the geotechnical nomenclature the tested fluidized fly-ash's grain-size distribution corresponds to sandy silts. The fly-ash has high value of maximum dry density. CBR ratio of fly-ash samples after 4 days of soaking in water were very high and ranged from 199 to 277%. It can be underline that in case of both tests series, the obtained CBR indexes were positively correlated with increasing initial moisture content of tested samples. The parameters of the shear strength were high. It was stated that the higher values of compaction indexes, the higher values of the angle of internal friction and cohesion were obtained. The compressive strength of samples was high, ranging from over 2.2 MPa to approximately 6.0 MPa. The largest increase in strength was obtained after 7 days of maintenance. The maximum values of compressive strength after 42 days of maintenance, were obtained for samples which were subjected to air and air-water maintenance process. Freeze-thaw resistance index value obtained for a short 3 cycles of freezing and de-freezing process was greater than 1.0, which means that tested fly-ash was not prone to freezing process. Increasing number of freezing and de-freezing cycles affected the freeze-thaw resistance index value, which was well below 1.0, indicating a significant loss of compressive strength. To sum up, the test results on the fluidized fly ash from Power Plant "Połaniec" revealed that the fly-ash has good compaction properties, bearing capacity and shear strength. In contrast, the particle size of the fly-ash is unfavorable from the viewpoint of its use in road embankments. In turn, the results of the CBR and compressive strength tests confirmed the presence of hydration properties of fluidized fly ash thus indicating the possibility of its use in road hydraulic binders.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wskaźnika nośności CBR nieprzepalonych odpadów powęglowych pochodzących ze składowiska KWK „Rydułtowy-Anna", popiołu lotnego ze zsypu z elektrofiltrów Elektrowni „Skawina" oraz ich kompozytów. Kompozyty przygotowano przy 10, 20 i 30% dodatku popiołów w stosunku do suchej masy odpadów powęglowych. Stwierdzono znaczące zwiększenie wskaźnika nośności kompozytów odpadów powęglowych z popiołem lotnym w stosunku, tak do odpadów powęglowych, jak i popiołu lotnego. Najwyższe jego wartości w zależności od obciążenia próbek uzyskano dla kompozytów z 10-procentowym bądź 20-procentowym dodatkiem popiołu.
EN
This paper presents the research results of CBR ratio of unburnt colliery spoils from KWK "Rydłutowy-Anna" landfill, fly ash "Skawina" Power Plant and their composites. The composites were prepared with 10%, 20% and 30% addition of fly ash in relation to dry mass of the colliery spoils. A significant increase in bearing ratio of the composites was stated in relation to the values obtained for both calliery spoils and fly ash. The highest values, depending on the load of samples were obtained for composites with 10% or 20% addition of fly ash.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wskaźnika nośności CBR mieszaniny popiołowo-żużlowej pobranej ze składowiska Elektrowni „Skawina" z uwzględnieniem wpływu obciążenia i wilgotności. Próbki do badań formowano przy wilgotności zbliżonej do optymalnej oraz mniejszej od niej o około 7% i większej o około 3%. Próbki w trakcie badania obciążono siłą o wielkości 22 i 44 N. Stwierdzono, że wskaźnik nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej zależał w istotny sposób od wilgotności, przy której były formowane próbki oraz w mniejszym stopniu od obciążenia. Najwyższe jego wartości uzyskano dla próbek formowanych przy wilgotności zbliżonej do optymalnej, najniższe dla próbek formowanych przy wilgotności większej od optymalnej.
EN
This paper presents the results of California Bearing Ratio tests of ash-slag mixture from „Skawina" power plant landfill with consideration of the influence of loading and moisture content. The tests were based on samples formed at the moisture content close to the optimal one, lower by about 7% than the optimal one and higher by about 3% than the optimal one. During the test the samples were loaded with 22 and 44 N. It was stated that the bearing ratio of ash-slag mixture greatly depended on the moisture content of samples and to a lesser extent on the loading applied. The highest values were obtained for samples formed at the moisture content close to the optimal one, the lowest — for samples formed at the moisture content higher than the optimal one.
7
Content available remote Influence of loading on the CBR ratio of fuel ashes from the "Skawina" Power Plant
EN
The aim of this paper was to establish the influence of loading on the values of the CBR ratio of the ash-slag mixture and the fly ash from the "Skawina" Power Plant. The CBR ratio was determined at the loading of 22 and 44 N and without loading, both for the samples directly after compaction and after 4 days of soaking in water. The investigation was conducted to determine the usability of the wastes tested for the road engineering purposes. In terms of geotechnics, the ash-slag mixture was classified as well-graded non-swelling clayey sands, and the fly ash as well-graded swelling silts. An increase in the loading of the samples directly after compaction led an the increase in the CBR ratio of the materials tested. Whereas after 4 days of soaking in water, as a result of an increase in the moisture content, a decrease in the CBR ratio occurred, but with an increase in the loading. It increased from 26 to 35% for the ash-slag mixture and from 1 to 11% for the fly ash. The analysis of the usability of the fuel ashes tested for road engineering purposes makes possible the statement that only the ash-slag mixture meets the requirements of the pertinent standards and can be used for erecting embankments, provided that they are built in dry places or insulated from water.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ domieszek (popiołów lotnych, żużlu granulowanego i wapna) na wielkość wskaźnika nośności (CBR) kruszywa podstawowego, którym był piaskowiec o granulacji 0-63 mm. Ponadto oceniono przydatność surowca wyjściowego w zakresie jego wykorzystania na podbudowę dróg. Na podstawie składu ziarnowego mieszanki podstawowej obliczono skład ziarnowy mieszanki doziarnionej i stwierdzono, że uległ on znacznej poprawie w stosunku do surowca wyjściowego. Na podstawie wartości współczynnika CBR zauważono, że stosowane w niniejszej pracy domieszki wpłynęły pozytywnie na kształtowanie współczynnika nośności, powodując nawet dwu i półkrotny wzrost wartości tego parametru. Okazało się również, że surowiec podstawowy nie wykazuje użyteczności, jako materiał stosowany na podbudowę drogową.
EN
In the present study analyzed the effect of admixtures (fly ash, slag, and granulated lime) on the size of load ratio (CBR) of aggregate base, which was sandstone with granulation 0-63 mm. In addition, the fitness of the base material for its use on a foundation of roads. Based on primary blend of grain size was calculated size distribution of mixtures with dopant and found that improved markedly compared to the raw material. On the basis of the CBR rate was noted that used in this study had a positive dopant on the formation of CBR, causing even two and half fold increase in the value of this parameter. It also appeared that the material does not demonstrate a basic utility, as the material used for road foundation.
9
Content available remote Wpływ stabilizacji wybranych popiołów na wartość wskaźnika nośności CBR
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wskaźnika nośności CBR popiołów ze składowiska Elektrociepłowni "Kraków" (dawna EC "Łęg"). Badania przeprowadzono na próbach popiołu bez stabilizatora oraz z 3, 6 i 10% dodatkiem stabilizatora po 7 i 28 dobach pielęgnacji oraz dla tego samego czasu pielęgnacji, ale po 3 lub 14 cyklach zamrażania i odmrażania. Jako stabilizator wykorzystano spoiwo hydrauliczne Silment CQ-25. Wyniki badań wskazują na celowość stabilizacji wybranych popiołów - obserwuje się kilkakrotny wzrost wskaźnika nośności CBR. Należy jednak zauważyć istotny wpływ temperatur ujemnych, powodujący zmniejszenie wartości wskaźnika nośności. Ogólnie można stwierdzić przydatność badanej mieszanki popiół-stabilizator do celów budownictwa drogowego, pod warunkiem stosowania jej poniżej głębokości przemarzania.
EN
The results of the tests of CBR ratio of fuel ashes from the dumping site of the "Kraków" power station have been presented in the work. The tests were carried out on the samples of fuel ashes without stabilizer and with addition of 3%, 6% and 10% of stabilizer after 7 and 28 days of maturation as well as for the same time of maturation but after 3 and 14 cycles of freezing and thawing. The hydraulic binding agent, Silment CQ-25, was used as a stabilizer. The test results revealed the advisability of stabilization of chosen fuel ashes - the multiple increase of CBR ratio. However, a significant influence of freezing on diminishing the CBR ratio should be noticed. In general, one can state the usability of the tested mixture of fuel ashes and stabilizer for the road engineering purposes, provided that it will be used below the freezing level.
PL
Badania kalifornijskiego wskaźnika nośności wykonano w celu ustalenia zależności CBR od zagęszczenia mieszaniny popiołowo-żuzlowej. Określono wpływ energii zagęszczenia, początkowej wilgotności i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz nasączania badanych próbek na wartości CBR. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i porównano je z badaniami publikowanymi w literaturze.
EN
The laboratory CBR tests were carried out to establish relationship between CBR and compaction of fly ash/slag mixture. The influence of compaction effort, initial water content, dry unit weight and soaking of tested waste samples on obtained CBR values was determined. An analysis of the determined results was made and the results were compared with research, which were published in literature.
11
Content available remote Błędnie oznaczamy CBR ?
PL
Autor przedstawia wątpliwości, czy w Polsce prawidłowo oznaczamy wskaźnik nośności CBR.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.