Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda procesowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej
PL
Strumienie wejściowe (węgiel, mączka kamienia wapiennego, woda procesowa) i wyjściowe (popioły lotne z 3 stref odpylania, żużel, gips, osad i odciek z odsiarczania spalin) zostały poddane analizie elementarnej w celu sporządzenia bilansu materiałowego 58 pierwiastków. Materiały pochodziły z bloku energetycznego wyposażonego w 3-strefowy elektrofiltr i system mokrego odsiarczania gazów spalinowych. Stwierdzono, iż węgiel jest materiałem warunkującym skład ubocznych produktów spalania. W osadzie z odsiarczania spalin były zawarte zwiększone ilości pierwiastków ziem rzadkich, a Ca, S, Ge i Se obecne były w dużym stężeniu w gipsie i osadzie.
EN
Ingoing streams (coal, limestone powder, process H2O) and outgoing streams (fly ashes from three stages of electrostatic precipitator, slag, gypsum, sludge and sewage from desulfurization system) were analyzed for elemental compn. to develop material balances of particular 58 elements. Materials were derived from Polish coal-fired power plant equipped with a 3-stage electrostatic precipitator and wet flue gas desulfurization system. The elemental compn. of coal combustion products mostly depended on the coal compn. The rare earth elements were concd. mainly in the sludge from wet desulfurization, while Ca, S, Ge and Se in the gypsum and in the sludge.
PL
Poprzez zastosowanie w przemyśle papierniczym aplikacji opartych na dwutlenku węgla, możliwa jest optymalizacja i stabilizacja profilu pH oraz twardości wody procesowej. W tym celu dwutlenek węgla dozowany jest samodzielnie lub w kombinacji z wodorotlenkiem sodu.
PL
W technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego powstają produkty uboczne mogące spowodować skażenie środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono analizy chemiczne wody poprocesowej ze zgazowania węgla brunatnego. Przedstawiono również wyniki badań przesączalności i wymywalności fenoli w warunkach przepływu przez naturalne utwory geologiczne dla określenia możliwości ich trwałego związania i ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Zaproponowano koncepcję technologii ograniczenia skutków skażeń wód podziemnych w procesie podziemnego zgazowania węgla brunatnego.
EN
By-products, which may contaminate natural environment, are formed in the process of underground brown coal gasification. Chemical analyses of water from brown coal gasification have been presented in the paper. Test results of phenols filterability and leachability under conditions simulating natural geological structures have been discussed in the paper. Tests were conducted in order to define possibilities of durable bonding of phenols and limitation of pollution propagation. Technological concept of limiting consequences of groundwater contamination in underground brown coal gasification process has been introduced.
4
Content available remote Review and analysis of approaches for designing optimum industrial water networks
EN
This work addresses the problem of water network design. The review of important achievements presented in the literature is given. The paper is aimed at systematic approaches based on superstructure concept. The superstructure consisting of water using processes of both mass- and non-mass transfer type processes is presented together with its optimization model. The overview and analysis of methods of solution is given. Approaches based on the method of adaptive random search optimization and direct linearization are analysed in depth.
PL
Praca dotyczy problemu projektowania sieci wody procesowej. Przedstawiono przegląd ważniejszych osiągnięć opisanych w literaturze. Skoncentrowano się na metodach algorytmicznych opartych na koncepcji superstruktury. Przedstawiono model optymalizacyjny superstruktury zawierającej zarówno procesy opisane modelem wymiennika masy, jak i te, które nie są wymiennikami. Zanalizowano metody rozwiązywania problemu przez optymalizację superstruktury ze szczególnym uwzględnieniem metody polegającej na adaptacyjnym przeszukiwaniu losowym oraz metody bezpośredniej linearyzacji modelu.
5
Content available remote Optimization of water network with models of non-mass transfer processes
EN
The paper addresses a design method for water network of water-usage processes modelled as non-mass transfer units. The approach is based on the superstructure concept. The optimization models are linear and can be solved to global optimum even for large-scale problems.
PL
Przedstawiono metodę projektowania sieci wody procesowej złożonej z procesów używających wodę, nie będących wymiennikami masy. Metoda jest oparta na koncepcji superstruktury. Modele optymalizacyjne są liniowe, dzięki czemu zapewniają możliwość obliczenia optimum globalnego nawet w wypad-ku problemów o dużej skali.
EN
A systematic approach for wastewater treatment network (WWTN) design has been developed. The method is sequential and applies insight-based techniques followed by mathematical programming. Overall goal function is the sum of wastewater treatment cost and piping cost. The novel feature of the method is application of mathematical models of treatment processes. The approach has been applied to retrofit WWTN in various industrial facilities. In this paper, we address the example of designing WWTN for a synthetic organic dye manufacturing plant.
PL
Opracowano algorytmiczną metodę projektowania sieci procesów oczyszczania wody procesowej (SPOW). Jest to metoda sekwencyjna, dwuetapowa. W pierwszym etapie stosuje się narzędzia heurystyczno-termodynamiczne, w drugim zaś - optymalizację matematyczną. Całkowita funkcja celu jest sumą kosztu procesów oczyszczania wody i nakładów na rurociągi. Oryginalną cechą tej metody jest to, że zastosowano w niej matematyczne modele procesów oczyszczania. Opracowaną metodę zastosowano do modernizacji różnych instalacji przemysłowych. Przedstawiono przykład projektu SPOW w instalacji do produkcji syntetycznych barwników organicznych.
7
Content available remote On the statistical analysis of data for the water usage network design
EN
The paper addresses some aspects of application of statistical analysis to the study of initial data collected at the plant for calculating water network. The methods of processing of the data (for their systematization, study of their reliability, coordination and experimental statistical identification of the models) are presented.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty zastosowania analizy statystycznej do badania danych z instalacji zebranych do projektowania przemysłowych sieci wody procesowej. Przedstawiono metody przetwarzania danych służące do ich systematyzacji, badania poziomu ufności, korelacji i statystycznej identyfikacji.
EN
An integrated membrane filtration process was developed to treat polluted process water from small and medium-sized enterprises in the food and beverage industries. It comprises a membrane-supported bioreactor and a combined nanofiltration/UV disinfection stage. Following a successful on-site test operation with a pilot plant, the process was implemented in demonstration scale (up to 2 m3/h) at a fruit juice production plant in order to produce water of drinking quality. Permission to reuse the treated water was granted by the responsible health authorities.
PL
Opracowano zintegrowany proces filtracji membranowej do oczyszczania wody procesowej pochodzącej z małej i średniej wielkości zakładów przemysłu spożywczego i produkcji napojów. System obejmuje bioreaktor membranowy oraz połączony etap nanofiltracji i dezynfekcji UV. Na podstawie badań testowych w skali pilotowej, potwierdzono przydatność procesu w skali demonstracyjnej (do 2 m3/h) dla instalacji produkcji soku owocowego w celu otrzymania wody do picia. Pozwolenie na ponowne użycie wody uzdatnionej wydały odpowiednie służby sanitarne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.