Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wnikanie masy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wymiana ciepła i wizualizacja przepływu dwufazowego w przestrzeni międzyrurowej
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wizualizacją przepływu dwufazowego poprzecznego do modelowego pęku rur. Do realizacji założonego celu wykorzystano m.in. metodę cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV. Badania przeprowadzono dla dwóch układów pęku rur – szeregowego i przestawnego, przy zróżnicowanych strumieniach fazy ciekłej i gazowej, w zakresie odpowiednio 800-1200 i 10-60 dm3/h. Rezultatami badań były pola prędkości fazy ciekłej, identyfikacja pojawiających się struktur przepływu oraz wielkości powierzchni stref. Rezultaty wizualizacji zestawiono z wynikami badań wymiany ciepła podczas przepływu dwufazowego przez przestawny i równoległy pęk rur. Do pomiarów wykorzystano metodę elektrochemiczną opartą na analogii wymiany ciepła i masy. Otrzymane wyniki pozwoliły na analizę wpływu hydrodynamiki przepływu na intensywność wymiany ciepła na powierzchni rur w pęku.
EN
The paper presents results of research on visualization of two-phase flow across tube bundle models. The method of digital imaging anemometry DPIV was used. The research was carried out for the staggered and in-line tube bundles. The results of the study were the velocity fields of the liquid phase, identification of emerging structures of the flow and the size of the surface areas of stagnation. Results of visualization were compared to the results of research on the conditions of heat transfer during the two-phase flow through in-line and staggered tube bundle. To determine the intensity of heat transfer on the surface of the tube bundle, electrochemical method based on an analogy of heat and mass transfer was used. Obtained results allowed to analyze the impact of hydrodynamic properties on the intensity of heat transfer on the surface of the tubes in a bundle.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych współczynnika wnikania masy w procesie mieszania cieczy mieszadłem turbinowym Rushtona oraz mieszadłem śmigłowym z jednoczesnym napowietrzaniem. Wykazano, że mieszadło śmigłowe nadaje się bardziej do rozprowadzania tlenu przy niższych wartościach częstości obrotowych mieszadła. Turbina Rushtona lepiej rozprowadzała tlen przy większych wartościach częstości obrotów.
EN
The paper presents results of experimental studies on the volumetric mass transfer coefficient for two types of impellers (Rushton turbine and propeller stirrer) in the mixing process with the aeration. It has been shown that propeller stirrer is more suitable for a distribution of oxygen at lower rotation speeds. It appeared that the Rushton turbine distributes oxygen better at the higher rotation of speeds.
PL
Praca dotyczy badań wnikania masy na zewnątrz kropli na przebieg reakcji złożonych w układach dwufazowych ciecz-ciecz. W pracy przedstawiono i porównano trzy sposoby modelowania. Pierwsze dwa bazują na klasycznych założeniach odpowiadających modelom warstewkowemu i penetracyjnemu. Trzeci sposób uwzględnia zarówno efekt mobilności zewnętrznej powierzchni kropli Jak też efekt deformacji płynu; oba efekty obserwowane są w przypadku ruchu względnego kropla-płyn w ośrodku lepkim.
EN
Effects of external mass transfer between a drop and its environment on the course of complex chemical reactions are investigated. Three methods of modeling are presented. The first and second one are based on the film model and the penetration model, respectively. The third one includes ef¬fects of both: surface mobility and fluid deformation that are observed when the drop moves in liquid environment.
EN
An oscillatory MHD convective and mass transfer flow of an electrically conducting, viscous, incompressible fluid in a rotating porous channel filled with a porous medium has been analyzed. Effects of radiation and chemical reaction are also considered. The two porous plates are subjected to a constant injection and suction. It is considered that the influence of the uniform magnetic field acts normal to the flow. The entire system rotates about an axis normal to the planes of the plates with uniform angular velocity [...]. Expressions for velocity, temperature, concentration, and amplitude and phase angle of skin-friction, the Nusselt number and Sherwood number are obtained. The results obtained for velocity are discussed for small (...) and large (...) rotation of the channel with the help of graphs.
PL
Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne i współczynniki wnikania masy na granicy ciecz - ciało stałe w reaktorze trójfazowym pracującym w reżimie wymuszonego przepływu pulsacyjnego indukowanego metodą BAZA-IMPULS. Pomiary wykonano dla cieczy o różnych właściwościach fizykochemicznych. Opracowano uniwersalne mapy przepływu oraz równanie korelujące zmierzone wartości zawieszenia cieczowego. Wykazano korzyści wynikające ze zmiany sposobu zasilania złoża cieczą.
EN
Basic hydrodynamic parameters and liquid-solid mass transfer coefficients in a trickle-bed reactor working in the forced pulse flow regime induced by BASE-IMPULSE method were experimentally determined. The measurements were made for liquid of different physicochemical properties. The universal flow maps and equation correlating the measured values of liqu_ id holdup were developed. Advantages resulting from a change of liquid feeding method were shown.
6
Content available remote Współczynniki wnikania masy dla mieszadeł Rushtona i samozasycającego
PL
W pracy dokonano porównania wartości współczynnika wnikania masy kL uzyskanych dła mieszadła turbinowo-tarczowego (D = 100 mm) i samozasysającego mieszadła tarczowego (D = 100, 125 i 150 mm) pracujących w płaskodennym zbiorniku o średnicy T= 300 mm. Dla mieszadeł o średnicy D =100 mm uzyskano podobne wartości współczynników wnikania masy. Dla mieszadeł o większych średnicach uzyskano większe wartości kL
EN
A comparison of mass transfer coeffcients, kL obtained for the Rushton impeHer (D — 100 mm) and self-aspirating disk impeHer working in flat-bottom tank (diameter T= 300 mm) is presented in the paper. The similar values of mass transfer coefficients were ohtained for impel-lers with diameter D = 100 mm. The larger kL values were obtained for impellers with larger diameter.
PL
Badano szybkość wymiany masy w przepływie gaz.ciecz w mikrokanale o przekroju okrągłym i średnicy 0,4 mm w warunkach przepływu Taylora. Zastosowano układ, w którym CO2 był absorbowany w buforze 0,3 M K2CO3/0,3 M KHCO3. Wyznaczono wartości objętościowego współczynnika wnikania masy po stronie cieczy dla różnych prędkości gazu i cieczy.
EN
Gas.liquid mass transfer during Taylor (slug) flow in a microchannel of circular cross section 0.4 mm in diameter was investigated. In the physicochemical system used, CO2 was absorbed from a CO2/N2 gaseous mixture into a K2CO3/KHCO3 aqueous solution. The liquid side volumetric mass transfer coefficient was measured, and its dependence on gas and liquid superficial velocities has been determined.
EN
Basic hydrodynamic parameters and liquid.solid mass transfer coefficients in a trickle bed reactor operating at the so called slow mode of base.impulse periodic liquid feeding have been determined experimentally. The findings were correlated and compared with the available literature data. The enhancement coefficient, showing how much the value of liquid.solid mass transfer coefficient increases as a result of the changes in the strategy of the operation of a reactor, has been derived.
PL
Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne i współczynniki wnikania masy na granicy ciecz/ciało stałe w reaktorze trójfazowym pracującym w warunkach periodycznie zmiennego zasilania złoża cieczą (cykle wolnozmienne, metoda baza.impuls). Wyniki skorelowano i porównano z dostępnymi danymi literaturowymi. Określono wartości współczynnika wzmocnienia, wskazujące wzrost wartości współczynnika wnikania masy kLs w wyniku zmiany sposobu pracy reaktora.
9
Content available remote Mieszadło cyrkulacyjne : moc mieszania i współczynniki wnikania masy
EN
The paper.presents results of investigations on power consumption and the volumetric mass transfer coefficient for a circulation impeller. The results were compared to data for the Rushton turbine. The power consumption of circulation impeller is about two times less whereas the volumetric mass transfer coefficient values are larger in comparison with the Rushton turbine.
10
Content available remote Wnikanie masy w cieczach nienewtonowskich podczas samozasysania
PL
W pracy omówiono wyniki badań objętościowego współczynnika wnikania masy podczas napowietrzania cieczy nienewtonowskich przez samozasysajace mieszadło tarczowe. Uzyskane wyniki opisano równaniami wymiarowymi i bezwymiarowymi. Stwierdzono, że w przebadanym zakresie lepkości pozornych występuje silna zależność objętościowego współczynnika wnikania masy od lepkości mieszanej cieczy i częstości obrotowej mieszadła.
EN
The paper presents results of studies on the volumetric mass transfer coefficient during aeration of non-Newtonian liquids by means of a self-aspirating disk impeller. The results are described by dimensional and dimensionless equations. A strong dependence of the volumetric mass transfer coefficient on viscosity of liquid and impeller rotational frequency was observed in the tested range of apparent viscosity.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wnikania masy w fazie ciekłej w reaktorze strumieniowym skali półtechnicznej, wyposażonym w dystrybutor gazu typu DSP. Uzyskane wyniki wykazały, że objętościowy współczynnik wnikania masy w fazie ciekłej w badanym reaktorze można opisać z wystarczającą dokładnością równaniem korelacyjnym opracowanym w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w reaktorze skali laboratoryjnej.
EN
Experimental results of liquid-phase mass transfer in a semi-industrial-scale jet reactor equipped with the DSP-type gas distributor are presented. It has been proved that the liquid-phase volumetric mass-transfer coefficient obtained in the reactor tested can be accurately described using the correlation equation obtained on a basis of experiments carried out in a laboratory-scale reactor.
PL
Przedstawiono wyniki badań maksymalnych stężeń składnika olejowego oraz współczynników wnikania masy w retentacie, retencji i wskaźnika zużycia energii dla kilku odpadowych emulsji olejowych koncentrowanych w procesie ultrafiltracji okresowej. Sformułowano stosowne wnioski.
EN
The results of investigations on maximum oil component concentration as well as coefficients of mass trans-fer in retentate, retcntion and energy consumption for chosen waste oil-in-water emulsions concentrated in batch ultrafiltration proccss have been presented. Some conclusions have been drawn.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmierzających do określenia powierzchni międzyfazowej w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym. Przedstawiono zależności pozwalające obliczyć tę powierzchnię w zależności od parametrów procesowych. Pozwoliło to na określenie wartości współczynnika wnikania masy w badanych układach. Maksymalne wartości uzyskuje się dla zmodyfikowanej liczby Froude'a równej 0,8.
EN
Results of investigations aiming at the determination of interfacial area in the mixer with a selfaspirating disk impeller are presented in this paper. Relations enabling the calculations of this surface depending on process parameters are proposed. They allowed us to determine mass transfer coefficients in the tested systems. Maximum values were obtained for the modified Froude number equal to 0,8.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.