Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wlewek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki dotyczące modyfikacji metodą mieszania elektromagnetycznego wybranych podeutektycznych stopów aluminium z krzemem gatunku AlSi2 i AlSi7. Celem realizacji procesu modyfikacji zastosowano mieszadło zasilane prądem o podwyższonej częstotliwości, wytwarzające wirujące pole elektromagnetyczne. Skuteczność modyfikacji oceniono na podstawie wyników badań metalograficznych makro- i mikroskopowych. Ponadto przedstawiono możliwość aplikacji uzyskanych wyników badań w procesie poziomego odlewania ciągłego stopów Al-Si.
EN
In this research paper results concerning the inoculation method based on electromagnetic stirring of hypoeutectic aluminum with silicon alloys AlSi2 and AlSi7 grade are presented. The inoculation process used a stirrer supplied by current with a high frequency, generating a rotating electromagnetic field. The efficiency of inoculation was estimated in the results of the metallographic macro- and microscopic research. Moreover, the possibility of using the obtained results in horizontal continuous casting process of Al-Si alloys was presented.
2
Content available Kowarka o napędzie hydraulicznym i jej zastosowanie
PL
Przedstawiono budowę i zastosowanie kowarki RUMX (Radialumformmaschine mit X Anordnung) z napędem hydraulicznym firmy SMS group. W 1989 roku zbudowano w SMS Hasenclever pierwszą kowarkę o napędzie hydraulicznym, która posiada zalety prasy hydraulicznej i kowarki mechanicznej. Kowarka o napędzie hydraulicznym pracuje ciszej niż kowarki o napędzie mechanicznym i jest bardziej wydajna. Układ cztero-kowadełkowy kowarki umożliwia realizowanie odkształcania z dużymi gniotami i posuwami. Jest to możliwe ze względu na zastosowany napęd hydrauliczny kowarki, który umożliwia realizację kucia ze stałymi naciskami. Kowarka o sile nacisku kowadła 10 MN przeznaczona jest do przekucia wsadu o średnicy 800 mm. Nagrzany wsad przekuwany jest na wyrób gotowy bez konieczności dogrzewania. Kowarka do kucia profili pełnych wyposażona jest w manipulator podający i odbierający, a do kucia rur grubościenny dodatkowo w manipulator utrzymujący i poruszający trzpień. Kowarki hydrauliczne zainstalowane są w zakładach o rocznej produkcji około 50 000 Mg i dużym asortymencie przetwarzanych gatunków materiałów takich, jak stale, stopy tytanu, stopy niklu lub w produkcji masowej określonego rodzaju odkuwek, np. osi kolejowych. Sterowanie procesem kucia znacząco zmniejsza pracochłonność wytwarzania wyrobów oraz zużycie materiału potrzebnego do ich wytwarzania. Odkuwki wykonane z zastosowaniem kowarki hydraulicznej mają korzystną mikrostrukturę o drobnym ziarnie na przekroju oraz charakteryzują się powtarzalnymi i zawężonymi tolerancjami wymiarów.
EN
The operation of the RUMX (Radialumformmaschine mit X Anordnung) radial forging machine with a hydraulic drive, introduced by the SMS company, is reviewed. Introduced in 1989 in SMS Hasenclever, it was the first radial forging machine built with a hydraulic drive. This machine type has advantages over the hydraulic open die press and the mechanical drive machine. The arrangement of four anvils carrying out the forging with big deformation and feeds produces the forging. It is possible to forge with constant forces. This machine with a maximum press force of 10 MN was designed to forge from 800 mm initial round pass. The heated initial material is forged to the finished product without need of reheating. The machine for forging full profiles is equipped with the loading and unlading manipulators, and for forging thick-walled tubes additionally a mandrel manipulator. Hydraulic drive forging machines are installed for annual yields of about 50 000 Mg. The large assortment of processed grades of materials includes special steels, titanium and nickel alloys, and mass production of blanks includes e.g. railway axles. Control of the forging process considerably reduces labour and material costs. Blanks so-forged have a beneficial fine-grained microstructure and are characterized by repeatable, narrow dimensional tolerances.
EN
In paper problem concerning modification of grey cast iron EN-GJL-200 Grade, which is realized mainly by intensification of liquid metal movement in horizontal continuous casting mould containing electromagnetic stirrer is presented. The range of studies contains influence of electromagnetic field on morphology of graphite and usable properties i.e. tensile strength, hardness and machinability. Moreover the influence of velocity of ingot pulling on microstructure was analyzed. The results of studies and their analysis show possibility of improvement in quality of grey cast iron continuous ingot firstly in result of elimination of hard spots in structure by properly selection of velocity of ingot pulling and second in result of unification of size, shape and distribution of flake graphite by application of electromagnetic field.
PL
W pracy przedstawiono problematykę modyfikacji żeliwa szarego gatunku EN-GJL-200 realizowanej głównie poprzez intensyfikację ruchu ciekłego metalu w krystalizatorze zawierającym mieszadło elektromagnetyczne w procesie poziomego odlewania ciągłego. Zakres badań obejmował badania wpływu pola elektromagnetycznego na morfologię grafitu oraz właściwości użytkowe tj. wytrzymałości na rozciąganie, twardości oraz skrawalność. Ponadto analizowano wpływ prędkości wyciągania wlewka na jego mikrostrukturę. Wyniki badań oraz ich analiza pokazały, że istnieje możliwość poprawy jakości wlewka ciągłego z żeliwa szarego po pierwsze w wyniku wyeliminowania ze mikrostruktury zabieleń poprzez właściwie dobraną prędkości wyciągania oraz po drugie w wyniku ujednorodnienia wielkości, kształtu oraz rozmieszczenia grafitu płatkowego poprzez zastosowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego.
EN
The paper presents new knowledge and experience from numerical modelling of macrosegregation in heavy steel ingot using ProCAST software. The main aim of numerical modelling realized under the conditions of the Department of Metallurgy and Foundry and Regional Materials Science and Technology Centre at VSB-TU Ostrava is the optimization of the production of heavy steel ingots produced in V´ITKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Input parameters of computation were determined by the real conditions of parallel experimental casting of a 90-ton steel ingot. The input data were also verified by thermal analysis and thermography measurement. The numerical results of macrosegregation were compared with the chemical analysis evaluated in a real ingot section. According to the comparison, attention will be focused next on determination of the effect of boundary conditions of filling and solidification of the ingot on the size of macrosegregation.
PL
W artykule przedstawiono doswiadczenia i nowe informacje uzyskane o procesie makrosegregacji w wielkogabarytowym wlewku stalowym przy pomocy modelowania numerycznego z uzyciem oprogramowania ProCast. Głównym celem badan o charakterze modelowania numerycznego prowadzonych na Wydziale Metalurgii i Odlewnictwa oraz w Regionalnym Centrum Technologii i Inzynierii Materiałowej VSB-TU Ostrava jest optymalizacja produkcji wielkogabarytowych wlewków stalowych produkowanych w VITKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Dane wejsciowe do obliczen zostały wyznaczone w oparciu o opracowana analize rzeczywistych warunków odlewania stacjonarnego 90-tonowego wlewka stalowego. Zostały one dodatkowo zweryfikowane poprzez analize termiczna i pomiary termograficzne. Wyniki obliczen numerycznych porównano z wynikami analizy chemicznej przeprowadzonej dla wlewka rzeczywistego. Uzyskane rezultaty upowazniaja do podjecia w dalszej czesci badan problematyki dotyczacej okreslenia wpływu warunków brzegowych napełniania wlewnicy i krzepniecia wlewka na wielkosc procesu makrosegregacji.
EN
The paper presents the results of research on the impact of impurities in the feed ingots (master heat) on the precipitation of impurities in the ATD thermal analysis probe castings. This impurities occur mostly inside shrinkage cavities and in interdendritic space. Additionally, insufficient filtration of liquid alloy during pouring promotes the transfer of impurities into the casting. The technology of melting superalloys in vacuum furnace prevents the removal of slag from the surface of molten metal. Because of that, the effective method of quality assessment of feed ingots in order to evaluate the existence of impurities is needed. The effectiveness of ATD analysis in evaluation of purity of feed ingots was researched. In addition the similarities of non-metallic inclusions in feed ingots and in castings were observed.
6
Content available Odlewanie Al99,5 sposobem ciągłym
PL
W pracy przedstawiono technologię poziomego odlewania ciągłego aluminium o czystości 99,5%. Proces odlewania ciągłego prowadzono przy użyciu stanowiska znajdującego się w Katedrze Odlewnictwa Politechniki Śląskiej i składającego się przede wszystkim z pieca elektrycznego indukcyjnego, pełniącego również rolę kadzi pośredniej, chłodzonego wodą krystalizatora, układu chłodzenia wtórnego oraz systemu wciągania i cięcia wlewka. W ramach badań określono wpływ wybranych parametrów poziomego odlewania ciągłego na strukturę pierwotną wlewka z czystego Al o średnicy 30mm oraz przedstawiono możliwość jej rozdrobnienia w wyniku zastosowania modyfikacji przy użyciu pola elektromagnetycznego.
EN
In paper is presented the technology of horizontal continuous casting of aluminum with a purity 99,5%. Process of continuous casting was made with use of stand placed in Foundry Department of Silesian University of Technology containing induction furnace, which is also tundish, water cooled continuous casting mould, system of recooling, system of continuous ingot drawing and cutting. In the range of studies was determined influence of selected parameters of horizontal continuous casting on primary structure of pure Al ingot with diameter 30mm. Moreover is presented inoculation of primary structure in result of using of electromagnetic field.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości zastąpienia szeroko stosowanego drogiego żelazokrzemu odpadem, złożonym z węglika krzemu i krzemu krystalicznego, jako nośników krzemu, odtleniacza i modyfikatora struktury wlewków. Wykonano badania materiałowe odpadu z przemysłu elektronicznego złożonego z węglika krzemu i krzemu krystalicznego, laboratoryjne i półprzemysłowe próby otrzymania węglika krzemu z tego odpadu, porównawcze wytopy laboratoryjne stali z wykorzystaniem odpadu, badania metaloznawcze uzyskanej stali. W wyniku stwierdzono, że wykorzystanie odpadu na osnowie krzemu krystalicznego i węglika krzemu w metalurgii stali i w odlewnictwie wymaga odpowiedniego przygotowania, polegającego na aglomeracji zapewniającej zwiększenie jego rozpuszczalności w kąpieli metalowej. Nie stwierdzono ujemnego wpływu zastosowanego odpadu na wielkość uzysku na drodze ciekła stal - wlewek, makrosegregację pierwiastków oraz makrostrukturę i mikrostrukturę stali. Stwierdzono możliwość pełnej syntezy zawartego w odpadzie krzemu krystalicznego i węgla do postaci węglika krzemu oraz szansy na oszczędność w wyniku zastąpienia żelazokrzemu tym odpadem, nawet przy zwiększonych kosztach związanych z jego przygotowaniem i stosowaniem.
EN
The purpose of the work was to examine the possibility of replacement of widely used expensive ferrosilicon with a waste consisting of silicon carbide and crystalline silicon, as silicon carriers, deoxidiser and ingot structure modifier. The materials testing of the electronic industry waste consisting of silicon carbide and crystalline silicon, laboratory and semi-industrial tests for obtaining silicon carbide from this waste, comparative laboratory melts of steel using the waste and material evaluations of obtained steel were carried out. As a result, it has been found that the use of crystalline silicon and silicon carbide-based waste in the steel metallurgy and foundry engineering requires a suitable preparation, which is the agglomeration to ensure the increase in its solubility in metal bath. No negative impact of the waste on yield on the liquid steel - ingot way, macrosegregation of elements and steel macrostructure and microstructure was found. The possibility of full synthesis of crystalline silicon and carbon contained in the waste to silicon carbide and saving opportunities as a result of replacement of ferrosilicon with this waste, even with increased costs related to its preparation and use, were found.
PL
Innowacyjne podejście do problemu zakłada, że wlewek po odlaniu ma strukturę materiału porowatego. Celem analizy procesu wydłużania swobodnego była ocena wpływu posuwu względnego na proces zagęszczania struktury odlewniczej wlewków kuziennych o dużych masach. Wyniki obliczeń zestawiono w postaci map rozkładów oraz wykresów zmian intensywności odkształcenia i gęstości w funkcji gniotu w kolejnych etapach procesu kucia wlewka.
EN
Innovative of approach to the issue were established that ingot after casting has got porous material structure. The aim of analysis of the cogging process was valuation of the relative bite influence on densification process of the casting structure of large ingots. Calculations result were shown as maps of distribution and diagrams of effective strain and density changes during following stages of forging process.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem procesów walcowania i kucia swobodnego na przebieg zjawisk zamykania i spajania wewnętrznych nieciągłości materiału, występujących we wlewkach konwencjonalnych i ciągłych. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji numerycznych walcowania prętów i blach oraz wydłużania kuźniczego, a także weryfikację doświadczalną tych wyników. Badania prowadzono dla różnych kombinacji wykrojów narzędzi i kształtów przekroju poprzecznego wsadu, stosowanych w praktyce przemysłowej. Analizowano zmiany stanu naprężenia i rozkład odkształcenia zastępczego w kotlinie odkształcenia, jak również zmiany kształtu okrągłych otworów symulujących nieciągłości materiałowe. Wykazano istotny wpływ schematu stanu naprężenia na sposób oraz szybkość zamykania otworów i możliwość spojenia zamkniętych nieciągłości. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono warunki geometryczne i fizyczne sprzyjające efektywnemu zamykaniu i spajaniu nieciągłości materiału w procesach przeróbki plastycznej. Warunki te powinny być brane pod uwagę podczas ustalania planu walcowania i kucia w zakresie wstępnego przerobu wlewków.
EN
Issues concerning the influence of rolling and open-die forging on closing and welding of the internal material voids in conventional and continuous ingots are discussed in the paper. Selected numerical simulation results of bar rolling, plate rolling and cogging, as well as their experimental verification are presented. Research was performed for vari­ous combinations of die shapes and billet cross-sections, which are used in the industry. Changes of the stress state and equivalent strain distribution in a deformation zone were analysed, as well as shape changes of the circular holes simulating material voids. It was found that the impact of a stress pattern on void-closing behaviour and possibility of welding of the closed voids is significant. Based on the research results the geometrical and physical conditions favouring effective closing and welding of material voids during plastic working were identified. These conditions should be taken into consideration during development of a pass design for rough rolling or cogging.
EN
At first step of simulation a temperature field for solidifying cast steel and cast iron roll has been performed. The calculation does not take into account the convection in the liquid since convection has no influence on the proposed model for the localization of the C → E (columnar to equiaxed grains) transformation. However, it allows to study the dynamics of temperature field temporal behavior in the middle of a mould. It is postulated that for the C → E transition a full accumulation of the heat in the mould has been observed (plateau at the T(t) curve). The temporal range of plateau existence corresponds to the incubation time for the full equiaxed grains formation. At the second step of simulation temporal behavior of the temperature gradient field has been studied. Three ranges within temperature gradients field have been distinguished for the operating point situated at the middle of mould: a/ for the formation of columnar grains zone, ([...] and high temperature gradient [...]), b/ for incubation of the liquid to the C → E transformation, ([...] no temperature gradient changes [...]), c/ for equiaxed grains growth, ([...] and moderate temperature gradient [...]). T - temperature, r - roll radius. It is evident that the heat transfer across the mould decides on the temporal appearance of incubation during which the solidification is significantly arrested and competition between columnar and equiaxed growth occurs. Moreover solidification with positive temperature gradient transforms into solidification with negative temperature gradient (locally) after the incubation. A simulation has been performed for the cast steel and cast iron rolls solidifying as in industry condition. Since the incubation divides the roll into to parts (first with columnar structure, second with equiaxed structure) some experiments dealing with solidification have been made in laboratory scale. Finally, observations of the macrosegregation or microsegregation and phase or structure appearance in the cast iron ingot / roll (made in laboratory) has also been done in order to confront them with theoretical predictions. An equation for macrosegregation identification is suggested. Additionally, a new equation for redistribution studied across a given grain and its surrounding (precipitates) is also delivered. The role of the back-diffusion parameter is emphasized as a factor responsible for homogenization of the massive roll ingots.
PL
Głównym, celem pracy było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat procesów zachodzących w krystalizatorze O 200 mm podczas ciągłego odlewania stali. Oprócz symulacji fizycznej procesów zachodzących w krystalizatorze pracę rozszerzono o badania związane z mieszaniem stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej z pośrednictwem różnego rodzaju kształtek gazoprzepuszczalnych. Doświadczenia z kształtkami gazoprzepuszczalnymi zamontowanymi w różnych miejscach kadzi pośredniej miały odpowiedzieć napytanie: czy istnieje możliwość obniżenia zawartości wtrąceń tlenkowych tym sposobem oraz wyeliminowania tzw. "stref martwych" w kadzi pośredniej odpowiedzialnych za nieprzewidywalne spadki temperatury. Drugi etap pracy miał zweryfikować wyniki symulacji matematycznej dokonanej za pomocą programów CalcoSoft 2D i Forge 2005 i opracowanych na jej podstawie parametrów technologicznych, w oparciu o pomiary i doświadczenia przemysłowe w jednej z polskich hut [1]. Doświadczenia przemysłowe przeprowadzono podczas odlewania wlewków okrągłych O 200 mm na dwużyłowym urządzeniu COS.
EN
The main objective of the work was to deepen and systematize the knowledge of processes occurring in the crystalliser O 200 mm during the continuous casting of steel. Apart from physical simulation of processes occurring in the crystalliser, the work was extended to include investigations related to stirring the steel with inert gases in tundish by means of various gas-permeable fittings. The experiments with gas-permeable fittings installed in different places within the tundish were to reply to the question: Is it possible to reduce content of oxide inclusions by using this method and eliminate so-called "dead zones" within tundish, which are responsible for unpredictable temperature drops? The second stage of the work was to verify the results of mathematical simulation carried out using CalcoSoft 2D and Forge 2005 programs and technological parameters developed based on it, in accordance with measurements and industrial experiments performed in one of the Polish steel works [1J. The industrial experiments were performed while casting round billets of O 200 mm using a two-strand continuous casting machine.
PL
Celem pracy było opracowanie dla gatunku stali 18G2A założeń do technologii odlewania nowego w warunkach krajowych formatu wlewka ciągłego o przekroju Ø 200 mm, na urządzeniu COS o małym promieniu łuku (R = 7 m). Program prac obejmował wykonanie numerycznego modelowania zjawisk związanych z wymianą ciepła za pomocą programu CalcoSoft 2D i określenia wielkości naprężeń powstających w paśmie w strefie odginania, z zastosowaniem programu Forge 2005. Badania symulacji matematycznej uzupełniono badaniami modelowania fizycznego w celu identyfikacji procesów przepływu i mieszania w kadzi pośredniej. Uzyskane wyniki badań modelowych umożliwiły wyznaczenie rozkładów temperatury na przekroju pasma, rozkładu i wielkości naprężeń powstających w paśmie w zależności od zastosowanej redukcji wymiaru spowodowanej naciskiem rolek prostujących, oraz pozwoliły na identyfikację ogólnych trendów procesu mieszania w zależności od zastosowanego regulatora przepływu. Określone zostały również parametry wpływające na prawidłową pracę krystalizatora w zakresie oscylacji i smarowania ścian krystalizatora.
EN
The purpose of this paper was to develop for 18G2A steel the technological assumptions for casting a new, under the domestic conditions, format of cast strand of Ø 200 mm in cross-section on the continuous casting machine with a small arc radius (R = 7 m). The agenda for the works included numerical modelling of the effects related to heat exchange using CalcoSoft 2D software and determination of magnitude of stresses occurring within the deflection zone using Forge 2005 software. The mathematical simulation examinations were complemented by physical modelling examinations to identify the flow and mixing processes in the tundish. The results obtained from model examinations allowed determination of temperaturę distributions at the band's cross-section, distribution and magnitude of stresses that occur within the band depending on the applied size reduction caused by the pressure of the straightening rolls, and allowed identification of the general trends in the mixing process depending on the flow controller used. The parameters affecting correct operation of the crystalliser, as regards the oscillation and lubrication of the crystalliser walls, were determined too.
PL
Celem niniejszej pracy było wykorzystywanie symulacji numerycznej procesu ciągłego odlewania stali, z zastosowaniem programu Calcosoft 2D, do prognozowania rozwoju makrostruktury wlewka nagiego wraz z obliczeniami segregacji pierwiastków dla wytypowanego gatunku stali i zastosowanych warunków chłodzenia. Symulację numeryczną przeprowadzono w oparciu o parametry techniczno technologiczne urządzenia COS zainstalowanego w jednej z polskich hut. Wyniki, uzyskane w ramach niniejszej pracy, pozwoliły zweryfikować metodykę definiowania założeń do symulacji numerycznej rozwoju makrostruktury i segregacji pierwiastków w czasie ciągłego odlewania.
EN
The present study was aimed at application of numerical simulation of continuous steel casting, using Calcosoft 2D software, for predicting development of the macrostructure of concast strand along with computation of elements segregation for the selected type of steel and the applied cooling conditions. Numerical simulation was conducted based on technical and technological conditions of the continuous caster installed in one of the Polish steel plants. Results obtained under the present study made it possible to verify the methodology of determination of the assumptions for numerical simulation of macrostructure development and elements segregation during continuous casting.
PL
Celem pracy było określenie parametrów wytwarzania wyrobów z gatunków stali ferrytyczno-perlitycznych z wlewków COS w procesach z małym stopniem przerobu plastycznego, prowadzących do podwyższenia jednorodności strukturalnej materiału i polepszenia jego podatności do odkształcenia plastycznego. Przeprowadzone w pracy eksperymenty laboratoryjne i przemysłowe oraz badania posłużyły do określenia przyczyn powstawania pasmowości strukturalnej w stalach oraz metod jej ograniczania lub całkowitego wyeliminowania. Na podstawie przeprowadzonych badań wpływu struktury krzepnięcia wlewka ciągłego i parametrów obróbki cieplnoplastycznej na pasmowość strukturalną półwyrobów i wyrobów ustalono, że: - pierwotną przyczyną pasmowości strukturalnej jest niejednorodność chemiczna wynikająca z dendrytycznego mechanizmu krzepnięcia stali, - pasmowość strukturalna w wyrobach walcowanych może zostać znacznie zmniejszona, przez zastosowanie odpowiednio dobranych temperaturowych parametrów nagrzewania i walcowania, jednak nie likwiduje to całkowicie pierwotnej przyczyny pasmowości, która może "powrócić" w kolejnych operacjach obróbki cieplnej. Dla stali typu 18G2A opracowano wytyczne do technologii walcowania z wlewków COS, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu pierwotnej struktury krzepnięcia i pasmowości strukturalnej na właściwości wyrobów finalnych.
EN
The aim of this work was determination of production parameters for products rolled from continuously cast ferrite-pearlite steel billets with small degree of reduction ratio in order to increase structural homogeneity of material and to improve ability to hot working. Laboratory experiments, industrial trials and metallographic investigation were carried out in this work to determine causes of formation of structural banding in steels and methods of limitation or elimination of this type of inhomogenity. On the basis of investigation of effect of solidification structure of continuously cast billets and thermomechanical parameters on banding structure in semiproducts and products following were established: - primary cause of structural banding is chemical heterogeneity coming from dendritic mechanism of steel solidification, - structure banding of hot rolled products could be considerably reduced when suitable parameters of heating and hot rolling will be applied but this method do not completely eliminate banding which might return as a result of following heat treatment. For 18G2A steel grade guidelines for hot rolling technology from CC ingots were worked out in order to eliminate negative effect of solidification structure and structural banding on properties of final products.
PL
Celem niniejszej pracy była identyfikacja przyczyn i opracowanie środków zaradczych eliminujących powstawanie pęknięć w czasie ciągłego odlewania wlewków ze stali mikrostopowych w oparciu o badania modelowe. W ramach pracy przeprowadzono symulację numeryczną ciągłego odlewania gatunku stali wytypowanego do badań modelowych (z wykorzystaniem programu Calcosoft 2D [1, 2]) oraz wyznaczono krzywe zmian plastyczności w funkcji temperatury odkształcenia (z wykorzystaniem, symulatora Gleeble 3800). W oparciu o uzyskane wyniki określono zalecane zakresy temperatur odginania dla powierzchni bocznej i naroża wlewka ciągłego odlewanego z analizowanego gatunku stali.
EN
The purpose of this paper was to identify the reasons for and develop countermeasures to eliminate the formation of longitudinal crackings during continuous easting of ingots from microalloy steels based on model testing. As a part of the work numerical simulation of continuous easting of steel in grade as selected for model testing was carried out (using Calcosoft 2D software [1, 2]) and the plasticity changes vs. deformation temperature curves were determined (using Gleeble 3800 simulator). Based on the obtained results the recommended ranges of bending temperature for lateral surface and corner of cast strand from the analysed steel grade were determined.
PL
Mieszadła elektromagnetyczne stanowią standardowe wyposażenie współczesnych instalacji ciągłego odlewania stali. W artykule przedstawiono rezultaty kompleksowej analizy procesu mieszania elektromagnetycznego, obejmującej rozwiązanie trzech zagadnień: elektromagnetycznego, termokinetycznego i hydrodynamicznego. Przyjęto, że analizowane pola fizyczne nie są sprzężone. Wyznaczono m.in. gęstości sił elektromagnetycznych działających na ciekły rdzeń wlewka, grubość warstwy zakrzepniętej oraz rozkłady prędkości mieszanego metalu. Do obliczeń wykorzystano własne programy komputerowe oraz programy komercyjne: CalcoMOS i Fluent.
EN
Electromagnetic stirrers constitute standard equipment of a modern continuous casting of steel installations. The paper presents the results of complex analysis of electromagnetic stirring process, including solution to the following three problems: electromagnetic, thermokinetic and hydrodynamic. It has been assumed that analysed physical fields are not coupled. Among others, electromagnetic forces densities influencing liquid ingot core, solidified layer thickness and velocity distributions of stirred metal were determined. Author's computer programmes and commercial computer programmes CalcoMOS and Fluent were used for the calculations.
PL
Celem zrealizowanych badań była analiza makrostruktury wlewków ciągłych, a w szczególności występowania rzadzizny osiowej oraz zanieczyszczenia wlewków ciągłych wtrąceniami niemetalicznymi. Dokonano identyfikacji parametrów ciągłego odlewania stali przy odlewaniu wlewków ciągłych o przekroju prostokątnym, w których stwierdzono występowanie rzadzizny osiowej. Wskazano na możliwości wyeliminowania tej wady poprzez korektę niektórych parametrów ciągłego odlewania. Stwierdzona również właściwą jakość wlewków ciągłych pod względem zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi.
EN
The purpose of the investigations was analysis of macrostructure of continuously cast billets, in particular of occurrence of axial porosity and contamination of continuously cast billets with non-metallic inclusions. Continuous casting parameters for rectangular billets were identified and occurrence of axial porosity in these ingots was found. Possibilities for elimination of this defect by correction of some continuous casting parameters were indicated. Proper quality of continuous cast billets in relation to contamination with non-metallic inclusions was also found.
18
Content available remote Symulacja krzepnięcia stalowych wlewków ciągłych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań krzepnięcia wlewków ze stali 18G2A, 06JA oraz 100Cr6 w procesie ich ciągłego odlewania. Wyznaczono zmiany grubości warstwy zakrzepniętej oraz temperatury wlewków w funkcji czasu odlewania. Informacje te są potrzebne m.in. przy doborze mieszadeł elektromagnetycznych i parametrów ich zasilania, a także przy obliczeniach rozkładów prędkości mieszanego ciekłego rdzenia wlewka. Symulacje przeprowadzono przy użyciu komercyjnego programu komputerowego Calcosoft.
EN
The paper presents the results of tests concerning solidification of billets and blooms made of 18G2A, 06JA and 100Cr6 steel in the continuous casting process. The changes in solidified layer thickness and temperatures of billets and blooms versus casting time were determined. This information is necessary when selecting electromagnetic stirrers and their working parameters and calculating velocity distribution of stirred liquid core of the strand. The simulations were carried out using commercial computer programme Calcosoft.
PL
Zaprezentowano możliwości wykorzystania techniki obliczeniowej CFD w numerycznej symulacji procesu ciągłego odlewania stali. Uzyskane wyniki badań, po weryfikacji w warunkach przemysłowych, będą stanowić podstawę narzędzi analitycznych do optymalizacji charakteru przepływu strumienia ciekłej stali w jednożyłowej maszynie COS.
EN
This paper presents the possibilities of using the CFD computational technique in numerical simulation of continuous casting of steel. After verification under industrial conditions, the obtained results will be the basis of analytical tools to optimize the behavior of liquid steel flow in one-strand continuous casting machine.
PL
W pracy w oparciu o dane literaturowe oraz wyniki własnych badań i doświadczeń dokonano charakterystyki zabiegów obróbki cieplnej stosowanych na poszczególnych etapach procesów wytwarzania i przetwarzania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl oraz określono rolę tych zabiegów w kształtowaniu struktury i właściwości tej grupy stopów. Pokazano możliwości znacznego rozdrobnienia ziarna poprzez zastosowanie specjalnych zabiegów cyklicznej obróbki cieplnej, rekomendując tę obróbkę jako nowy, skuteczny sposób uplastycznienia wlewków oraz kształtowania końcowej struktury i właściwości odlewów.
EN
In this work, basing on the literature informations and results of own researches and experiences, achieved characterization of heat treatment operations use on each stages of processing of TiAl intermetallics based alloys and defined role of this operations in formation of structure and properties of this alloys. Showed possibilities of refining the grain size through using particular operations of cyclic heat treatment and recommending this one as new, efficient manner of improving ductility of ingots and forming final structure and properties of casts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.