Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wlewek ciągły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Technologia ciągłego odlewania stali (COS) jest ostatnim etapem jej wytwarzania. W ostatnich latach stała się podstawową metodą wytwarzania wsadu do procesów przeróbki plastycznej. Nie mniej jednak częstym problemem przy wprowadzaniu nowych gatunków stali stanowi właściwy dobór parametrów ciągłego odlewania, który zapewnia uzyskanie półwyrobu bez wad wewnętrznych i powierzchniowych. W pracy przedstawiono wpływ odlewania strumieniem nieosłoniętym oraz z zastosowaniem wylewu zanurzeniowego na rozkład temperatur wewnątrz i na powierzchni wlewka ciągłego o przekroju 160x160 mm ze stali BSt500s, odlewanego z użyciem mieszadła elektromagnetycznego. Określono również wpływ sposobu odlewania na grubość naskórka i pole prędkości wewnątrz fazy ciekłej. Do obliczeń wykorzystano własny model numeryczny procesu COS utworzony przy zastosowaniu komercyjnego oprogramowania ANSYS.
EN
Continuous casting technology (CCS) is the last stage of steel production. In recent years, has become the primary method of producing ingots for plastic forming processes. Nevertheless, a common problem with new grades of steel is an appropriate choice of parameters of continuous casting, which ensures billets without surface and internal defects. The paper presented the influence of pouring a liquid steel stream with and without using an immersion nozzle on the distribution of temperatures inside and on the surface of the continuous billet BSt500S. The presented work concerning square billet 160x160 mm with an electromagnetic stirring. In article also was determined the effect of casting method for shell thickness and velocity field inside the liquid phase. For the calculation of the numerical model of CCS, the commercial software ANSYS was used.
PL
W artykule przedstawiono własności mechaniczne prętów ze stali S355J2 po walcowaniu na gorąco wlewków ciągłych ze 136 wytopów. Własności prętów analizowano w zależności od stopnia przerobu plastycznego oraz od równoważnika węgla. Wykonane testy potwierdziły istotność wpływu stopnia przerobu plastycznego oraz równoważnika węgla na własności mechaniczne stali.
EN
In the article there was presented an evaluation of mechanical properties of bars from S355J2 steel after the hot rolling made from constant casting of 136 heats. The properties of bars was analyzed depending on the degree of the plastic processing as well as an equivalent of a carbon. Conducted tests have confirmed a relevance of an influence of the plastic processing degree and the equivalent of a carbon on mechanical properties of the steel.
3
Content available remote Wpływ formowanych zasypek krystalizatorowych na jakość wlewków ciągłych
PL
Celem pracy było dogłębne poznanie procesów zachodzących w krystalizatorze urządzenia COS, w których bierze udział zasypka i żużle krystalizatorowe. Umiejętność prawidłowego dostosowania właściwości fizykochemicznych zasypki krystalizatorowej do parametrów technologicznych urządzenia COS, decyduje o jakości powierzchni wlewka ciągłego. Na podstawie danych literaturowych przeanalizowano wpływ właściwości zasypek krystalizatorowych na proces kształtowania się powierzchni wlewka ciągłego i wymiany ciepła w krystalizatorze. W wyniku pracy uzyskano informacje umożliwiające prawidłowe projektowanie technologii ciągłego odlewania stali w zakresie doboru zasypki krystalizatorowej do parametrów eksploatacyjnych urządzenia COS oraz niezbędną wiedzę do udoskonalenia właściwości fizycznych zasypek krystalizatorowych. Wykonano w warunkach przemysłowych wstępną serię eksperymentów z zastosowaniem zasypek o dużej gęstości (formowanych).
EN
The purpose of this paper was to thoroughly learn about the processes occurring in the continuous casting mould and using mould powder and slags. The ability to correctly adjust physicochemical properties of mould powder to technological parameters of the continuous casting machine determines the concast slab surface quality. Based on the literature data, the impact of mould powder properties on formation of the concast slab surface and heat exchange in the continuous casting mould was analysed. As a result, the information that allow the continuous casting technology to be designed correctly with regard to selection of mould powder to the operating parameters of the continuous casting machine was obtained and knowledge necessary to improve the physical properties of mould powders was acquired. The preliminary series of experiments using high-density (formed) powders was carried out under the industrial conditions.
4
Content available remote A concast billet caster and electromagnetic stirring of the melt
EN
Electromagnetic stirring (EMS) suppresses the growth of columnar crystals of billets and reduces the tendency to cracking during casting and at low temperatures. A caster was used for the testing of two induction stirrers – one on the actual mould and the other beneath the mould – to determine the effect of EMS on the formation of the structure of non-alloy steel. As part of these tests, certain parts of the billets had been cast without the use of stirrers and other parts underwent alternate switching on and off of the stirrers for as many as nine combinations of modes. Samples were taken from the sections of these billets, fine-ground and etched in order to make the dendritic structure visible. The mode with the highest effi ciency was when both stirrers ran simultaneously. The growth of the columnar crystals, which pointed inward, was limited to 1/4 -to- 1/3 of the length of the case when there was no stirring. Experimental research was also confronted with results acquired from the application of the models of the temperature field and chemical heterogeneity and the physical-similarity theory. Statistical monitoring of the quality of concast billets has proven that stirring significantly reduces the occurrence of defects – in this case cracks.
PL
Wykonano badania makrostruktury i mikrostruktury wlewków odlanych w warunkach półprzemysłowych do wlewnic ze ścianami chłodzonymi wodą, które miały na celu ustalenie wpływu wybranych parametrów odlewania i gatunku stali na jakość wlewków oraz na rodzaj powstałej struktury krzepnięcia i mikrostruktury finalnej, a także porównanie powstałych rodzajów struktury krzepnięcia ze strukturami krzepnięcia typowymi dla przemysłowych wlewków ciągłych. Badania przeprowadzono na trzech, różniących się zasadniczo składem chemicznym grupach gatunkowych stali: na stali niskowęglowej niskostopowej Bw08GNbA, stali średniostopowej 15HGMV oraz na stalach maraging N18K9M5T i N18K12M4T. Na podstawie wyników badania makrostruktury i mikrostruktury wlewków ze stali niskowęglowej Bw08GNbA i średniostopowej 15HGMV odlanych do wlewnic ze ścianami chłodzonymi wodą o przekrojach prostokątnych i o przekroju kwadratowym stwierdzono, że pierwotna struktura krzepnięcia i struktura finalna są zbliżone lub identyczne z odpowiednimi strukturami wlewków ciągłych odlewanych w warunkach przemysłowych. Zbadane i opisane struktury stali maraging nie porównano do struktur wlewków przemysłowych, ze względu na brak publikowanych danych z tego zakresu. Stwierdzono, że odlane wlewki charakteryzują się dobrą jakością i nadają się jako materiał wsadowy do przeróbki plastycznej.
EN
The examinations of macro- and mierostructure of ingots cast into moulds with water-cooled walls under the semi-industrial conditions were carried out to establish the influence of selected casting parameters and steel grade on the quality of ingots and the type of occurred solidification structure and final microstructure as well as to compare the types of the occurred solidification structure to those that are typical of the industrial continuosly cast strands. The examinations were conducted on three steel grade groups that differed in their chemical compositions significantly. These were: low-carbon and low-alloy Bw08GNbA steel, medium-alloy 15HGMV steel, and N18K9M5T and N18K12M4T maraging steels. Based on the results of macro- and microstructure examinations of the ingots made of low-carbon Bw08GNbA and medium-alloy 15HGMV steel and cast into the rectangular and square cross-section moulds with water cooled walls, it was found that the primary solidification structure and the final structure were similar or identical to the relevant structures of the strands continuosly cast under the industrial conditions. The examined and described structures of the maraging steel were not compared to the structures of industrial strands due to lack of published related data. It was found that the cast ingots were characterised, by good quality and were suitable to be the charging material, for plastic working.
PL
Celem pracy było opracowanie podstaw technologii chłodzenia natryskowego modyfikującego strukturę warstwy przypowierzchniowej wlewków ciągłych, prowadzącego do zmniejszenia ilości i głębokości pęknięć powierzchniowych oraz określenie wytycznych do technologii przemysłowej dla wybranych grup gatunkowych stali i formatów wlewków. Przeprowadzono laboratoryjne próby natryskowego schładzania powierzchni odcinków wlewków ciągłych w celu opracowania parametrów chłodzenia wlewków COS oraz założeń do zaprojektowania i wykonania prototypu urządzenia do schładzania. Wykonano symulację numeryczną ciągłego odlewania z krótkotrwałym schładzaniem i ponownym nagrzewaniem warstwy powierzchniowej wlewków (320x270 mm) dla wytypowanego gatunku stali. Końcowym etapem pracy była przemysłowa próba schładzania powierzchniowego wlewków 320x270 mm na jednej żyle urządzenia COS z zastosowaniem zaprojektowanego i wykonanego w ramach pracy prototypu urządzenia oraz badania strukturalne weryfikujące skuteczność zastosowanego dodatkowego chłodzenia. Wyniki badań metalograficznych przypowierzchniowej warstwy wlewka ciągłego poddanego dodatkowemu chłodzeniu przed klatką ciągnąco-prostującą wykazały, że dla zastosowanego układu dysz chłodzących uzyskano modyfikację warstwy przypowierzchniowej wlewka ciągłego na głębokości max ok. 3 mm. Grubość warstwy zmodyfikowanej jest zgodna z obliczeniami numerycznymi. Zmodyfikowana struktura składa się z rozdrobnionych ziarn ferrytu i kolonii perlitu bez obecności niekorzystnych kolumnowych ziarn austenitu pierwotnego. W zmodyfikowanej warstwie przypowierzchniowej nie występowały mikropęknięcia.
EN
The purpose of the work was to develop the basis for technology for spray cooling to modify the structure of the surface layer of cast strands, leading to reduction in the number and depth of surface cracks and determination of the guidelines for industrial technology for selected groups of steel grades and formats of cast strands. The laboratory tests of spray cooling the surface of cast strand sections were carried out to develop the cast strand cooling parameters and assumptions to design and make the prototype of cooling device. The numerical simulation of continuous casting with short-term cooling followed by heating of the surface layer of cast strands (320x270 mm) was carried out for the designated steel grade. The final stage of the work was the industrial test of surface cooling of 320x270 mm cast strands conducted on one strand of the continuous casting machine using the prototype of the device designed and made as a part of this work and the structural tests to verify the efficiency of the applied additional cooling. The results of metallographic examinations of surface layer of the cast strand subject to additional cooling before the unbending stand showed that for the applied system of cooling nozzles the modification of the cast strand's surface layer was obtained at a maximum depth of approx. 3 mm. Thickness of the modified layer is in conformity with numerical calculations. The modified structure consists of refined ferrite grains and pearlite colonies without the presence of unfavourable columnar grains of original austenite. In the modified surface layer, there were no micro-cracks.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych i prób przemysłowych wykonanych w projekcie celowym nr 6 T08 2004 C/06379 pt.: "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wlewków ciągłych ze stali z mikrododatkiem glinu o wysokiej podatności do kształtowania plastycznego ", dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W wyniku realizacji projektu opracowano i wdrożono w zakładzie Ferrostal Łabędy technologie wytwarzania ciekłej stali i jej ciągłego odlewania na wlewki o wysokiej jakości powierzchni o przekrojach poprzecznych 140 mm x 140 mm i 160 mm x 160 mm z gatunków stali o zawartości węgla w zakresie perytektycznym (0,07-0,25%) oraz z mikrododatkami Al i pierwiastków o silnym powinowactwie z azotem (Nb, V, B). Opracowano także procedury uzyskiwania określonego poziomu siarki (do 0,040%) i azotu (do 0,020%) w stali uspokojonej glinem. Opracowano i zastosowano metodę dodatkowego chwilowego schładzania naroży wlewka ciąglego i ponownego ich nagrzewania ciepłem wnętrza wlewka, w celu zmodyfikowania struktury i polepszenia właściwości. Wykonano i zastosowano doświadczalny układ dodatkowego chwilowego schładzania naroży wlewków kw. 160 mm, którego celem, jest modyfikacja struktury obszaru naroży, polegająca na rozdrobnieniu ziarn. Zastosowane chwilowe chłodzenie jest tak realizowane, że po modyfikacji mikrostruktury, na wejściu do klatki ciągnąco-prostującej, naroża osiągają temperaturę mieszczącą się w optymalnym zakresie, ustalonym dla określonej grupy gatunkowej stali. Wyniki pomiarów temperatury przed i za klatką ciągnąco-prostującą oraz wyniki obserwacji mikrostruktury wskazują, że efekt rozdrobnienia i ujednorodnienia struktury następuje na skutek wymuszonej przemiany [gamma] -> [alfa] -› [gamma]. Wytworzona drobnoziarnista struktura w efektywny sposób hamuje rozprzestrzenianie się pęknięć powierzchniowych. Uzyskano wlewki o wysokiej jakości i o dobrej odksztalcalności bez powstawania wad w procesach przeróbki plastycznej. Nowy asortyment wlewków ciągłych, produkowany w wyniku wdrożenia projektu, przeznaczony jest do walcownia wyrobów o wymaganej bardzo dobrej jakości powierzchni (kształtowników specjalnych, prętów, rur) do zastosowań m.in. w przemyśle samochodowym,.
EN
The paper contains results of laboratory investigations and industrial trials carried out in the targeted project no 6 T082004 C/06379 entitled "Development and implementation of technology for production of Al - microalloyed continuously cast steel billets with increased ability to hot working" supported financially by the Ministry of Science and Information Technology (now Ministry of Science and Higher Education). The outcome of the project was development and implementation at Ferrostal Łabędy Sp.zo.o. technologies for steel making of peritectic grades (containing 0.07-0.25%C) microalloyed with Al and the elements having high affinity to nitrogen (Nb, V, B) and continuous casting of these grades into 140 mm square and 160 mm square billets. Procedures for obtaining specific level of sulfur content (up to 0.040%) and nitrogen (up to 0.020%) in Al-killed steel were also worked out. Method for a short-time water cooling of the corners of cc billet followed by re-heating caused by the heat of the billet core for the purpose of modifying microstructure and improving properties was elaborated and implemented. High quality billets showing increased ability to hot deformation without cracking were produced. An experimental additional cooling device for a short-time water cooling of the corners of a 160 mm square billets enabling refinement of grains was constructed and applied. The applied short-time cooling was conducted in such a way that the corners which undergone structure modification at the entry to the unbending stand were re-heated to the optimum temperature range determined for a particular steel grade. Results of temperature measurement in front of and behind the unbending stand and results of microstructure investigation showed that the grain refinement effect resulted from the forced [gamma] -> [alpha] -> [gamma] transformation. Produced fine-grained microstructure hindered effectively propagation of surface intergranular cracks. New grades of continuously cast billets, production of which was implemented as a results of the project, are used for rolling of bars, sections and tubes with demanded high quality surface applied among others in automotive industry.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów mieszania elektromagnetycznego na jakość powierzchni i makrostrukturę wlewka ciągłego o przekroju kołowym. Wykonano badania jakości powierzchni i makrostruktury wlewków ciągłych o średnicy 170 mm, w zależności od parametrów mieszania elektromagnetycznego - natężenia prądu i częstotliwości, a także od rodzaju zastosowanej zasypki krystalizatorowej i parametrów ruchu oscylacyjnego krystalizatora: skoku i współczynnika oscylacji. W wyniku doświadczeń stwierdzono, że największy wpływ na polepszenie jakości powierzchni wlewka ciągłego miało zastosowanie nowego rodzaju zasypki krystalizatorowej. Natomiast zmniejszenie parametrów mieszania elektromagnetycznego w stosunku do dotychczas stosowanych nie dało oczekiwanego rezultatu.
EN
The purpose of this paper was to determine the influence of electromagnetic mixing parameters on surface quality and structure of continuously cast round strand. Tests of surface quality and macrostructure of continuously cast strand, with diameter of 170 mm, depending on electromagnetic mixing parameters - current strength and frequency, and on the type of mould powder used and parameters of the continuous casting mould's oscillatory movement - stroke and oscillation coefficient, were carried out. Based on the experiments it was found that use of new type of mould powder had the biggest influence on improvement in quality of continuously cast strand surface, while reduction in electromagnetic mixing parameters in relation to the current ones did not provide the expected result.
9
Content available remote Numerical model for the calculation of the temperature field of a concast billet
EN
Solidification and cooling of a continuously cast steel billet is a very complicated problem of transient heat and mass transfer. The solving of such a problem is impossible without numerical model of the temperature field, not only of the concasting itself, while it is being processed through the caster but of the mold as well. This process is described by the Fourier-Kirchhoff equation. An original 3-D numerical off-line model of the temperature field of a caster has been developed. It has graphical input and output - automatic generation of the net and plotting of temperature fields in the form of color iso-therms and iso-zones, and temperature-time curves for any point of the system being investigated. This numerical model is capable of simulating the temperature field of a caster as a whole, or any of its parts. Experimental research and data acquisition have to be conducted simultaneously with the numerical computation - not only to confront it with the actual numerical model, but also to make it more accurate throughout the process. After computation, it is possible to obtain the temperatures at each - node of the network, and at each time of the process. The utilization of the numerical model of solidification and cooling of a concasting plays an indispensable role in practice. The potential change of technology - on the basis of computation - is constantly guided by the effort to optimize, i.e. to maximize the quality of the process.
PL
Krzepnięcie i chłodzenie wlewków ciągłych o przekroju kwadratowym stanowi bardzo złożony problem, jeżeli chodzi o wymianę ciepła i przenikanie masy. Rozwiązanie takiego problemu jest niemożliwe bez posiadania numerycznego modelu obliczania rozkładu temperatury nie tylko w trakcie procesu odlewania ciągłego, gdy pasmo stali przechodzi przez urządzenie do odlewania, ale również w samym krystalizatorze. Ten proces opisuje równanie Fouriera-Kirchkoffa. Opracowano autorski trójwymiarowy model numeryczny do obliczania w trybie off-line rozkładu temperatury w urządzeniu do odlewania. Posiada on graficzne wejście i wyjście - automatyczne tworzenie sieci i nanoszenie rozkładów temperatury w postaci kolorowych izoterm i izostref oraz tworzenie krzywych zależności temperatury od czasu dla każdego punktu badanego układu. Ten model numeryczny może symulować rozkład temperatury urządzenia do odlewania w całości lub dla dowolnej jego części. Wraz z obliczeniami numerycznymi należy jednocześnie przeprowadzić badania eksperymentalne oraz pobieranie danych - nie tylko po to, aby je skonfrontować z rzeczywistym modelem numerycznym, ale również w celu zapewnienia większej dokładności obliczeń w trakcie całego procesu. Po wykonaniu obliczeń możliwe jest uzyskanie temperatur dla każdego węzła sieci w dowolnym momencie procesu. Zastosowanie modelu numerycznego krzepnięcia i chłodzenia wlewków ciągłych w praktyce staje się niezbędne. Potencjalna zmiana technologii - na podstawie obliczeń - nieustannie wiąże się z działaniami mającymi na celu zoptymalizowanie, t j. zmaksymalizowanie jakości procesu.
PL
W celu wyeliminowania niektórych niekorzystnych czynników związanych ze stosowaniem zasypek sypkich, zrodziła się koncepcja ich scalenia do jednolitej postaci. Zasypki krystalizatorowe w postaci kształtek poddano badaniom fizykochemicznym i testowano podczas odlewania 2 wytopów doświadczalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań struktury wlewków ciągłych odlewanych z zastosowaniem zasypek krystalizatorowych w postaci sypkiej i scalonej. Przygotowane do odlewania partie zasypki krystalizatorowej w postaci kształtek charakteryzowały się różnymi właściwościami fizycznymi.
EN
In order to eliminate some adverse factors related to using powders the idea of consolidating them into a homogeneous form has emerged. The mould powders in the form of profiles were put through physical and chemical investigations and tested while casting 2 experimental heats. This article presents the results of investigation of continuously cast semiproducts with use of mould powders in loose and consolidated form. Prepared for casting, the batches of mould powders in the form of shaped blocks were characterised by different physical properties.
PL
W pracy analizowano wpływ sił tarcia spoczynkowego jak i kinetycznego pomiędzy wlewkiem i ruchomym krystalizatorem. Wykazano istotną rolę współczynnika tarcia spoczynkowego, który wraz ze wzrostem zwiększa przemieszczenia oraz stan naprężenia wlewka.
EN
In this paper the influence of the static and kinetic friction forces to displacement and state of stresses in the continuous slab casting has been analysed. These friction forces caused by the motion ofthe mould. The displacement and the state of stresses increase with the static coefficient of friction.
PL
W pracy analizowano stany naprężenia wlewka COS wywołane ruchem krystalizatora. Naprężenia te są wywołane siłą stałą i oscylującą. Dla wlewka w obszarze krystalizatora przedstawiono wartości tych naprężeń.
EN
The paper provides analysis of the stress in solidified ingot, caused by the constant and oscillation force. This force is an effect of by the harmonic mold oscillation. The state of stresses for the slab in the mold area have been taken into account.
13
Content available remote Wpływ parametrów technologicznych na przebieg krzepnięcia wlewka ciągłego
PL
W pracy zostanie przedstawiony sposób wykorzystania metod analizy wrażliwości do oceny wpływu warunków technologicznych (z matematycznego punktu widzenia warunków brzegowych i początkowych) na przebieg krzepnięcia stalowego wlewka ciągłego. Analiza wrażliwości pola temperatury dotyczy zadania nieustalonego i silnie nieliniowego. Model matematyczny procesu COS bazuje na metodzie wędrującego przekroju poprzecznego. Na etapie obliczeń numerycznych wykorzystano metodę bilansów elementarnych.
EN
In the paper the method of identification of heat flux on the contact surface between the cast slab and continuous casting mould is presented. The algorithm is constructed using the boundary element method supplemented by the least squares criterion. In the final part the example of computations is shown.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji strumienia ciepła wymienianego między wlewkiem ciągłym a krystalizatorem urządzenia COS. Algorytm zbudowano wykorzystując metodę elementów brzegowych oraz kryterium najmniejszych kwadratów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem technologii wytwarzania wyrobów walcowanych z wlewków odlanych na urządzeniu do ciągłego odlewania stali w Hucie Baildon dotyczące: - technologii przygotowania ciekłej stali do ciągłego odlewania - technologii procesu ciągłego odlewania produkowanych w hucie gatunków stali - założeń do technologii walcowania w nowej walcowni wieloliniowej (określe- nie minimalnego stopnia przerobu wlewków ciągłych i opracowanie programu symulacji zmian struktur wyrobu w procesie przeróbki plastycznej) - metod ilościowej analizy opisowej wlewków ciągłych i wyrobów, struktury bazy danych i metodyki analizy zależności pomiędzy parametrami kolejnych etapów procesu technologicznego, parametrami jakości wlewków a strukturą oraz własnościami wyrobów.
EN
Results of investigations on the billet caster in Huta Baildon are presented, including: - secondary metallurgy and preparation of molten alloy steels for continuous casting, - billet casting technology, - determination of the necessary minimum hot rolling ratio for products manufactured in the multi-line bar mill, - development of a simulation program describing structural changes in steels on hot working, - creation of a database and development of a methodology for analysis of relationships between process and quality parameters for the billets and final products.
PL
W artykule przedstawiono stan zaawansowania metod ilościowego opisu zależności parametrów chara- kteryzujących jakość wlewka ciągłego od parametrów reprezentujących proces COS i stan ciekłej stali. Podano definicje i sposoby pomiaru parametrów jakości wlewka ciągłego oraz zestawiono najistotniejsze parametry charakteryzujące technologię COS. Z przeprowadzonej analizy dostępnych danych oraz na podstawie badań własnych dotyczących opracowywania zależności parametrów charakteryzu- jących jakość wlewka ciągłego (PJW) od parametrów technologicznych procesu COS (PPT) wynika, że wpływ zmian PPT na wartość PJW jest wyraźnie mierzalny, ale często występują znaczne rozrzuty wartości korelowanych. Obserwowany rozrzut wynika głównie z wpływu innych parametrów procesu niż te, które mierzono. Uściślenie ustalonych tendencji i wartości progowych wymaga rozbudowy bazy danych, rozszerzenia zestawu mierzonych parametrów technologicznych oraz zwiększenia dokładności pomiarów, ale przede wszystkim zidentyfikowania i usunięcia przyczyn powstawania wad wlewka związanych z konstrukcją urządzeń i ich obsługą.:db_del(
EN
The paper presents existing methodologies used for quantitative prediction of relations between quality of continuously castsemi-products and parameters representing continuous casting process conditions and properties of molten steel. Definitions of quality parameters and metdods of their measurement were presented together with most important parameters charasterising continuous casting practices. An analysis of a vailable data and results of authors' own investigations concerning relations between product quality parameters (PJW) and continuous casting practice parame- ters (PPT) indicates that the effects of changes in PPT on the level of PJW are clearly measurable although the scatter of the correlated valued is often significant. The scatter is caused usually by effects of certain process parameters which were not covered by the measurements. Precise valuation of the trends and the threshold values requires expansion of the database, extension of the list of process parameters being measured and improvement of accuracy of the measurements as well as identification and removal of sources of defects related to design and operation of continuous casting machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.