Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wire electrical discharge machining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
New materials require the use of advanced technology in manufacturing parts of complex shape. One of the modern non-conventional technology of manufacturing difficult to cut materials is the wire electrical discharge machining (WEDM). The article presents the results of theoretical and experimental research in the influence of the WEDM conditions and parameters on the shape deviation during a rough cut. A numerical model of the dielectric flow in the gap (ANSYS) was developed. The influence of the dielectric velocity field in the gap on the debris evacuation and stability of WEDM process was discussed. Furthermore, response surface methodology (RSM) was used to build empirical models for influence of the wire speed Vd, wire tension force Fn, the volume flow rate of the dielectric Qv on the flatness deviation after the WEDM.
2
Content available remote Wycinanie elektroerozyjne nadstopów niklu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wybranych parametrów wycinania elektroerozyjnego z zastosowaniem elektrody pokrywanej cynkiem na chropowatość powierzchni i liniową prędkość cięcia. Na podstawie tych wyników wyznaczono modele matematyczne procesu, pozwalające na wybór najkorzystniejszych parametrów obróbki w zależności od pożądanych wskaźników jakościowych.
EN
This article presents the influence of process parameters of wire electrical discharge machining using coated brass on the surface roughness and material removal rate of Inconel 718. Studies were conducted by design of the experiment. Based on the survey developed mathematical models which allow selecting the most favorable machining parameters depending on the desired process performance and quality features of the surface texture.
EN
Recent developments in automation and technology have revolutionized the way products are made. It is directly seen in the evolution of part miniaturization in the sectors such as aerospace, electronics, biomedicine and medical implants. Micromachining is a promising technology to fulfill the need of miniaturization. A review has been done on the micromachining processes such as micro electric discharge machining (micro-EDM) and wire EDM (WEDM), micro electrochemical machining (micro-ECM). Recent literature were studied and categorized in terms of materials, process parameters, performances, product manufactured, and miniature product generation. Starting with brief introduction to micromachining, classifications and applications, technical aspects of discussions from the literature have been presented on key factors such as parameters and the response variables. Important aspects of recast layer, heat effected zone, micro-hardness, micro cracks, residual stress, etc., have been given. A special focus is given to the status of the research on microgear manufacturing. Comparison has been made between other conventional process suitable for micro-gear manufacturing and WEDM. The miniature gear machined by WEDM shows the defect-free microstructure, better surface finish, thin recast layer and improved gear quality parameters such as profile and pitch. Finally, the research gaps and future research directions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono dobór strategii i parametrów obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) zamka łopatki silnika lotniczego wykonanego z żarowytrzymałego stopu Inconel 718. Obróbkę zaprogramowano z wykorzystaniem modułu WEDM oprogramowania Siemens NX10 i wykonano na wycinarce elektroerozyjnej Mitsubishi FA 10S. Następnie przeprowadzono pomiary chropowatości powierzchni oraz zweryfikowano dokładność kształtu wyciętych zamków łopatki w oparciu o profil wygenerowany z oprogramowania NX10. Otrzymane wyniki badań wstępnych, pozwoliły osiągnąć część założonych wymagań, co potwierdza słuszność podjęcia tematu i kontynuacji badań nad zastosowaniem wycinania elektroerozyjnego WEDM do obróbki elementów silnika lotniczego.
EN
The article presents the selection of machining strategy and parameters in wire electrical discharge machining (WEDM) of blade fir tree root made of Inconel 718. Machining was programmed using WEDM module of Siemens NX10 software and conducted on WEDM machine Mitsubishi FA 10S. Furthermore, the measurements of surface roughness and comparison of shape accuracy with the profile generated from the NX10 software were performed. The results of preliminary research allowed to achieve some of the established requirements, which confirms the importance of undertaken subject and to continue research into the use of WEDM in manufacturing aircraft engine components.
5
Content available remote Elektroerozyjne i wodne cięcie materiałów
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby wycinania skomplikowanych kształtów. Pierwszym z prezentowanych procesów jest wycinanie elektroerozyjne (Wire Electrical Discharge Machining - WEDM). Omówiono podstawy fizyczne, wpływ parametrów na przebieg procesu oraz własności użytkowe. Podano wady i zalety tego sposobu obróbki. Drugim sposobem przedstawionym w artykule jest wycinanie strugą wody i wycinanie strugą wody ze ścierniwem (Water Jet Machining - WJM i Abrasive Water Jet Machining - AWJM). Podobnie jak przy omawianiu WEDM podano podstawy fizyczne, wpływ parametrów na przebieg procesu oraz własności użytkowe. Podano wady i zalety tego sposobu obróbki. W obu obróbkach przytoczono przykłady zastosowań.
EN
Two ways of shaping complex parts have been outlined in this paper. The first one, the Wire Electrical Discharged Machining (WEDM) has been presented by discussing its physical foundations, the performance features and the effect of machining parameters on the process course. The advantages as well as disadvan- tages of this process have been listed. The other method, Water Jet Machining (WJM) and Abrasive Water Jet Machining (AWJM) has been presented the similar way, by discussing its physical foundations, the performance features and the effect of machining parameters on the process course. The advantages as well as disadvantages of this process have been listed. The possible applications have been given for both machining methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na podstawie eksperymentu planowanego, dla którego zmiennymi były parametry mechaniczne w procesie wycinania elektroerozyjnego (wysokość materiału, prędkość przewijania drutu oraz prędkość przepływu dielektryka). Obróbkę przeprowadzano w dwóch przejściach (zmieniając parametry przejścia wykańczającego). Dla każdej powierzchni zostały statystycznie wyznaczone równania regresji oraz charakterystyki parametrów chropowatości i odchyłek kształtu.
EN
The article presents the results of studies based on the planned experiment, for which variables were mechanical parameters in EDM cutting process (material height, the wire speed and the velocity of dielectric fluid). Machining carried out in two offset passes and selected parameters related to the second pass (finishing). For each surface have been create statistically regression equation and characteristics of roughness and roundness and straightness.
PL
Przedstawiono możliwości strumieniowo ściernej obróbki wykończeniowej elementów wytwarzanych wycinaniem elektroerozyjnym (WEDM). Wykorzystano system pneumatyczny do formowania strumienia z mikrokulkami ceramicznymi, którego skuteczność obróbkową testowano przy usuwaniu warstwy tlenków z powierzchni po WEDM. Dokonano oceny wpływu parametrów obróbki na chropowatość i dokładność kształtową tych powierzchni.
EN
The potential of abrasive blast machining for finishing the parts after the wire electrical discharge machining (WEDM) was presented. The pneumatic system was used for forming a stream of glass micro-balls. Its effectiveness was tested when removing the oxide layer from the WEDM surface. The influence of the process parameters on surface roughness and dimensional accuracy was discussed.
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane ze skutecznością procesu wycinania elektroerozyjnego WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) i dokładnością kształtu wykonywanych przedmiotów. Badania wstępne służące doborowi parametrów procesu cięcia przeprowadzono na próbkach ze stali HS 18-0-1 o wymiarach 10x10mm oraz stali nierdzewnej o grubości 3mm. W badaniach poświęconych dokładności kształtu wycięto w blasze ze stali nierdzewnej dwa cylindry o średnicy 30mm i grubości 15,43mm. Dodatkowo, dla jednego z otworów pozostałych w próbce po procesie WEDM wykonano obróbkę wykończeniową. Dokonano pomiarów odchyłek okrągłości i błędów walcowości otworów i wyciętego cylindra, przy pomocy przyrządu pomiarowego Talyround 365. Analiza tych wyników wykazała wyraźną poprawę dokładności kształtu dzięki obróbce wykończeniowej. Zaobserwowano też różnice wymiarowe w mierzonych płaszczyznach. Było to spowodowane, prawdopodobnie specyficzną charakterystyką procesu WEDM. Produkty odpadowe erozji, gromadziły się bowiem na bazowej powierzchni walców, co powodowało większą intensywność wyładowań w tym obszarze.
EN
The paper presents efficiency of WEDM process (Wire Electrical Discharge Machining). Preliminary tests, to check the effectiveness of generator, were performed with specimens made of HS 18-01 steel and stainless steel. Two cylinders with diameter 30mm and thickness 15.43mm were cut. Additionally, for one hole, the finishing cut was performed. The hole roundness as well as cylindricity accuracy were measured by means of Talyround 365. The results for the hole number 1 (without finishing cut) and number 2 (with finishing cut) were analyzed. The hole number 2 showed better results. A dimension difference in measured planes was noticeable. It was probably caused by specific operation of WEDM. Waste products of erosion which gathered in the base area of cylinders resulted in greater intensity of discharges.
PL
Modelowanie przepływu dielektryka w szczelinie międzyelektrodowej. Dobór siatki elementów objętościowych. Analiza wpływu siatki elementów na wyniki modelowania.
PL
Przedstawiono elektrody drutowe jednolite z różnych materiałów jak i pokrywane cynkiem, tlenkiem cynku, mosiądzem i srebrem. Druty te mają zastosowanie do wycinania elektroerozyjnego elementów z materiałów trudno obrabialnych. Podano również ogólne wskazania co do warunków i parametrów obróbki, w których można te elektrody stosować. Skomentowano możliwości uzyskiwania określonych efektów wycinania elektroerozyjnego.
11
Content available remote Wycinanie elektroerozyjne metali
PL
W artykule omówiono przyczynę powstawania błędów kształtu po wycinaniu elektroerozyjnym (WEDM). Opracowano modele matematyczne opisujące wpływ parametrów hydromechanicznych (tj. siły naciągu drutu, prędkości przewijania elektrody roboczej oraz wydatku objętościowego dielektryka) na odchyłkę płaskości powierzchni i wydajność obróbki.
EN
The article discusses the results of experimental studies on the influence of the character of the pulse current and voltage on surface texture after the Wire Electrical Discharge Machining (WEDM) and the electrical Discharge Machining (EDM). The measurement circuit has been developed to determine the real current-voltage characteristics. Based on the survey developed mathematical models describing the effects of selected parameters of pulse electrical on the surface texture.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań doświadczalnych wpływu charakteru impulsów natężenia i napięcia prądu elektrycznego na strukturę geometryczną powierzchni (SGP) po obróbce wycinaniem (WEDM) i drążeniem elektroerozyjnym (EDM). Opracowano i zbudowano stanowiska pomiarowe do wyznaczenia rzeczywistych charakterystyk natężenia i napięcia prądu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań opracowano modele matematyczne opisujące wpływ wybranych parametrów impulsów elektrycznych na strukturę geometryczną powierzchni.
13
Content available remote Statistical evaluation of the WEDM process degradation
EN
The paper presents two statistical models for prediction of wire breaking in WEDM process. First model used moving average MA(x) of the delay time of discharges as a too and the process state evaluation depended on minimal and maximal value of MA(x). The second one took advantage of time series analysis of values 0/1 derived from discrimination of gap voltage pulses and process state evaluation results from estimation of transition probabilities. Models were preverified with off-line method using data logged during stable process and before wire breaking. Robust versions of the worked out methods are also proposed and discussed.
PL
Opracowano dwa modele statystyczne, które umożliwiają wyróżnienie procesu stabilnego obróbki WEDM i stanu poprzedzającego zerwanie elektrody drutowej. W pierwszym - wykorzystano proces średniej ruchomej MA(x) do analizy wartości czasu opóźnienia kolejnych wyładowań. Podstawą oceny stanu procesu były zmiany minimalnych i maksymalnych wartości MA(x). W drugim - rozważano szeregi czasowe o wartości 0/1, uzyskane w klasyfikacji kolejnych impulsów napięcia międzyelektrodowego. Obszar bezpiecznej obróbki ustalono przez określenie prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy stanami zmiennej losowej. Modele zweryfikowano obliczeniowo w trybie off-line. Stosowano dane rejestrowane podczas wycinania stabilnego i przed zerwaniem drutu oraz dokonano ich weryfikacji.
PL
Obróbka stopów tytanu metodami tradycyjnymi nastręcza wielu niedogodności zarówno natury technicznej, jak i ekonomicznej. Materiały te charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, ale należą do materiałów trudnoobrabialnych. Podczas cięcia tych materiałów metodami konwencjonalnymi występuje duże zużycie narzędzi. W prezentowanym referacie podjęto próbę zbadania wpływu parametrów czasowych WEDM jak: czas trwania wyładowań i czas trwania przerwy - na takie efekty technologiczne jak: chropowatość powierzchni elementu wyciętego ze stopu tytanu OT4, wydajność cięcia oraz zużycie erozyjne elektrody drutowej. Badania te realizowane będą na nowoczesnej, wyposażonej w napędy liniowe wycinarce elektroerozyjnej firmy Sodick model AQ 535L.
EN
Traditional methods of machining of titanium alloys are problematic as well technologically as economically. Such materials characterize good mechanical properties but are doubtful in conventional machining. Titanium alloys are increasingly used in aerospace and automotive industries, and also used as medical implant material. Wire-electro discharge machining (WEDM) is an important non-traditional machining process, widely used for machining a variety of difficult-to-machine materials including titanium alloys with intricate shapes. It is observed that parameters such as time between two pulses and pulse duration have more influence on the surface characteristics. Roughness of surface, efficiency of cutting and wire wear ratio of machined titanium alloy OT4 are studied in this paper.
15
Content available remote Elektroerozyjne wycinarki sterowane numerycznie systemami CAD/CAM - cz. I
PL
W obróbce elektroerozyjnej usuwanie materiału z części obrabianej następuje w wyniku erozji elektrycznej zachodzącej w czasie wyładowań elektrycznych pomiędzy elektrodami zanurzonymi w dielektryku płynnym. Jedną z elektrod jest materiał obrabiany, a drugą elektroda robocza - ER. Obróbce elektroerozyjnej podlegają materiały, których przewodność właściwa jest większa od 0,01 S/cm, czyli wszystkie metale i ich stopy oraz duża grupa materiałów niemetalowych i kompozytowych.
16
Content available remote Elektroerozyjne wycinarki sterowane numerycznie systemami CAD/CAM - cz. II
PL
W obróbce elektroerozyjnej usuwanie materiału z części obrabianej następuje w wyniku erozji elektrycznej zachodzącej w czasie wyładowań elektrycznych pomiędzy elektrodami zanurzonymi w dielektryku płynnym. Jedną z elektrod jest materiał obrabiany, a drugą elektroda robocza - ER. Obróbce elektroerozyjnej podlegają materiały, których przewodność właściwa jest większa od 0,01 S/cm, czyli wszystkie metale i ich stopy oraz duża grupa materiałów niemetalowych i kompozytowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.