Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind power plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono oraz porównano wybrane z nich, takie jak: fotowoltaika, siłownie wiatrowe, pompy ciepła oraz biomasy.
EN
The article classifies energy sources and conversion methods for renewable energy sources. Selected of them, such as photovoltaics, wind farms, heat pumps and biomass were presented and compared.
EN
This study focuses on the evaluation of the benefits and ecological costs that occur in the life cycle of a wind power plant. The study constitutes an attempt to expand upon previously conducted research on the analysis of costs and benefits in the stages of production, operation and post-consumer management of wind turbines. The aim of the study adopted research methodology, analysis and assessment of the benefits and environmental impacts of the Vestas V90/105m 2 MW wind turbine throughout its life cycle. Original assessment indicators of the benefits and ecological costs occurring throughout a wind power plant’s life cycle for environmental safety management, were proposed and verified.
EN
This paper deals with the prediction of electricity generation in particular part of the network (island operation) where were considered various regimes of the wind power plant as a one of the power sources. The simulation network was created in Matlab/SimscapePowerSystem environment that consisted of rotating generators (for regulation of power due to fluctuated wind power generation) and wind power plant of variable energy generation and loads. There were considered the following wind power plant regimes: dynamic wind speed and dynamic load; dynamic wind speed and constant load; constant wind speed and dynamic load. From the all regimes were created prediction diagrams which form the day diagram of load.
PL
Artykuł dotyczy prognozowania produkcji energii elektrycznej w wydzielonej części sieci pracującej wyspowo, gdzie rozważano różne reżimy eksploatacji elektrowni wiatrowej jako jednego ze źródeł mocy. Sieć symulacyjna, opracowana w środowisku Matlab/ SimscapePowerSystem, składała się z wirujących generatorów (do regulacji mocy z uwagi na fluktuacje generacji wiatrowej) i elektrowni wiatrowej o zmiennej generacji energii i mocy. Rozważano następujące reżimy pracy elektrowni wiatrowej: dynamiczną prędkość wiatru i dynamiczne obciążenie; dynamiczna prędkość wiatru i stałe obciążenie; stała prędkość wiatru i dynamiczne obciążenie. Ze wszystkich reżimów powstały diagramy predykcyjne tworzące dobowy przebieg obciążenia.
EN
The article presents a comparison of costs of electricity production in a wind power plant and using photovoltaic systems. The comparative analysis also included the total costs of energy production and estimation of the return on investment time.
PL
W artykule przedstawiono porównanie kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej i z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych. Przeprowadzono analizę porównawczą odnawialnych źródeł energii elektrycznej uwzględniającą całościowe koszty produkcji energii oraz oszacowanie czas zwrotu inwestycji.
5
Content available Katastrofy i awarie stalowych obiektów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i skutki licznych katastrof, awarii i stanów przedawaryjnych stalowych obiektów budowlanych oraz ich wpływ na środowisko. Dotyczą one masztów i wież telefonii komórkowej posadowionych na dachach budynków, obiektów powierzchniowych, takich jak pawilony wystawowe i hala wystawiennicza w Chorzowie oraz elektrowni wiatrowej i urządzenia rozrywkowego. Przedstawiony materiał został wybrany z bogatego dorobku autora, zebranego w ciągu kilkudziesięciu lat pracy jako projektanta, rzeczoznawcy budowlanego i pracownika naukowego szkół wyższych.
EN
This article describes functional and diagnostic structure of the equipment of a Wind Power Station. Considering particular operational conditions of a technical object, that is a set of Wind Power Station equipment, this is a significant issue. A structural model of Wind Power Station equipment is developed. Based on that, a functional – diagnostic model of Wind Power Station equipment is elaborated. That model is a basis for determining primary elements of the object structure, as well as for interpreting a set of diagnostic signals and their reference signals.
EN
The aim of the present work is to analyse the legal, organizational and location conditions of the wind farm in the Margonin municipality. The Margonin wind farm is the largest environmental investment project in Poland. Wind power plants have been located in two areas, covering an area of over 50 km2 each. The planning procedure was launched in 2007, and the first windmills started their operation in 2009. The investment project implementation procedure was conducted in accordance with the law that was in force at the time. The body conducting the administrative proceedings provided public participation in the process, and the comments submitted by the residents were fully taken into account. In addition, the investor, previously required to carry out the acoustic analysis of the investment project, has silenced some of the station on the basis of the results. Distances from buildings, as well as sites of nature conservation have been preserved. The launch of the largest wind farm in Poland contributed to the improvement of the material situation of the inhabitants of the Margonin municipality as well as the overall functioning of that municipality. Currently, the investor is still actively involved in maintaining the appropriate condition of technical infrastructure.
PL
Celem pracy jest analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i lokalizacyjnych farmy wiatrowej w gminie Margonin. Farma wiatrowa Margonin jest największą inwestycją ekologiczną w Polsce. Siłownie wiatrowe zlokalizowane zostały w dwóch obszarach, zajmujących powierzchnię ponad 50 km2 każdy. Uruchomienie procedury planistycznej miało miejsce w 2007 r., a pierwsze wiatraki rozpoczęły pracę w 2009 r. Procedura realizacji inwestycji przebiegała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Organ prowadzący postępowanie administracyjne zapewnił w nim udział społeczeństwa, a uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały w całości uwzględnione. Ponadto inwestor, zobowiązany wcześniej do przeprowadzenia analizy akustycznej inwestycji, na podstawie jej wyników wyciszył niektóre siłownie. Odległości od zabudowań, a także form ochrony przyrody zostały zachowane. Uruchomienie największej farmy wiatrowej w Polsce przyczyniło się do polepszenia sytuacji materialnej mieszkańców gminy Margonin, jak również jej funkcjonowania. Obecnie inwestor nadal bierze czynny udział w utrzymaniu odpowiedniego stanu infrastruktury technicznej.
PL
W artykule możemy znaleźć informacje odnoszące się do obowiązującego systemu prawnego dotyczącego elektrowni wiatrowych, zalecenia przy wyborze miejsca usytuowania elektrowni. Znajdziemy również informacje statystyczne nt. rozwoju pozyskiwania energii w Polsce z siły wiatru. Ponadto w artykule wspomniano o jednym ze sposobów monitorowania elektrowni wiatrowej.
EN
The article contains information relating to the current legal system for wind power plants and the recommendations of the location of the power plant. In the article, we can also find statistical information on the development of energy production from wind power in Poland. In addition, the article mentions one of the methods of monitoring a wind farm.
9
Content available remote Sterowanie małą elektrownią wiatrową z wykorzystaniem efektu przeciągnięcia
PL
W artykule przedstawiono sposób sterowania małą elektrownią wiatrową o zmiennej prędkości kątowej i o stałym kącie ustawienia łopat. Algorytmy sterowania przeniesione z dużych elektrowni wiatrowych nie zapewniają ani odpowiedniej sprawności aerodynamicznej ani bezpieczeństwa. Zaproponowany algorytm umożliwia zwiększenie wydajności o ponad 50% i zapewnienie bezpieczeństwa przy dużej prędkości wiatru przez wejście w stan przeciągnięcia. Badania poparto wynikami badań symulacyjnych i eksperymentalnych na elektrowni 40kW.
EN
The article presents a control system of a small wind turbine with variable angular velocity and a fixed pith angle. Control algorithms transferred from large wind turbines do not provide adequate aerodynamic or safety performance. The proposed algorithm allows for more than 50% increase in productivity and at high wind speeds it uses a stall effect. The study was supported by simulation and experimental research at the 40kW wind power plant.
EN
The study evaluated the ecological and energetical possibilities of sustainable development of wind and photovoltaic power plants using the LCA method. An environmental analysis of the material phases of the life cycle of the 2 MW wind and photovoltaic power plant was conducted. The size of the environmental impacts over the life cycle and the scale of emissions of hazardous substances into the atmosphere, water and soil have been analyzed. Particular attention has been paid to greenhouse gas emissions and energy intensity levels recorded at various stages of the life cycle. The research conducted has provided the basis for formulating recommendations and guidelines for more pro-environmental, sustainable development of the analyzed renewable energy sources.
PL
W artykule dokonano oceny ekologiczno-energetycznych możliwości zrównoważonego rozwoju elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, z wykorzystaniem metody LCA. Przeprowadzono środowiskową analizę materialnych faz cyklu istnienia 2 MW elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej. Przeanalizowano wielkość następstw środowiskowych w ich całym cyklu życia oraz skalę emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery, wody i gleby. Szczególną uwagę zwrócono na emisję gazów cieplarnianych oraz poziom energochłonności odnotowany w poszczególnych etapach cyklu istnienia. Przeprowadzone badania stały się podstawą do sformułowania zaleceń i wytycznych do bardziej prośrodowiskowego, zrównoważonego rozwoju analizowanych odnawialnych źródeł energii.
11
Content available remote Uwarunkowania prawne rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce
PL
W ostatnich kilkunastu latach budowa elektrowni wiatrowych należała do dynamicznie rozwijających się inwestycji w naszym kraju. Było to podyktowane nie tylko koniecznością realizacji celów Unii Europejskiej dotyczących obowiązku redukcji emisji dwutlenku węgla i zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, ale również coraz większym popytem na energię. W ostatnich dwóch latach ten trend się odwrócił. Zmiany w przepisach m.in. Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ograniczyły do minimum zainteresowanie inwestorów realizacją tego typu przedsięwzięć. W artykule przedstawiono aktualny trend rozwoju energetyki wiatrowej na tle danych statystycznych świata, Europy i Polski oraz najważniejsze zmiany w regulacjach prawnych utrudniających przebieg realizacji elektrowni wiatrowych.
EN
Over the past several years, investments in the construction of wind power plants have been one of the most dynamically developing types of investments in our country. It was dictated not only by the need to achieve the European Union's objectives regarding the obligation to reduce carbon dioxide emissions and increase the use of energy from renewable sources, but also the growing demand for energy. This trend has been reversing since the last two years. Changes in the regulations of, among others, the Construction Law, the Wind Power Farm Investment Act, the Act on Renewable Energy Sources (RES) and the Act on Taxes and Local Charges, have minimized investors' interest in the implementation of such projects. The article presents the current trend in the development of wind energy against the background of statistical data from the world, Europe and Poland, and the most important changes in the regulations regarding the process of preparation of wind power farms.
12
Content available remote Rezonans drgań masztu rurowego elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu
PL
Głównym problemem projektowym elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu jest zapobieżenie występowaniu rezonansu drgań skrętnych i giętnych masztów. Analiza drgań skrętnych jest szczególnie trudna w przypadku zestawów wirników o dwuspójnych łopatach planetarnych silników wiatrowych. Przedstawiona metoda wyznaczenia momentu obrotowego, mocy oraz prędkości kątowej silnika wiatrowego pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań wymuszonych, a zatem umożliwia prawidłowe zaprojektowanie masztu.
EN
The prevention of the torsional and bending vibrations resonance is the main design problem of the wind power plant with vertical rotation axis. The torsion vibrations analysis is especially difficult for two – coherent cross – section blade of wind rotor with vertical axis, and planetary rotation of blades. The presented determination method of the wind turbines torque, power and angular speed enables the assessment of forced vibrations frequency and consequently for the mast proper design.
PL
W ramach pracy porównana zostanie efektywność wytwarzania energii elektrycznej elektrowni wiatrowych znajdujących się na terenie Politechniki Białostockiej. Porównane zostaną elektrownie wiatrowe o takich samych konstrukcjach zainstalowanych na różnych wysokościach oraz elektrownia wiatrowa z turbiną H-Darrieusa. Przedstawione zostaną wyniki uzyskane o różnych porach dnia i różnych okresach roku w zmiennych warunkach pogodowych.
EN
Within the thesis, efficiency of generation power energy in wind power plants will be compared. The power plants are located on the area of Bialystok University of Technology. The comparison appliesto three wind power plants. Two of them are the turbines which have the same construction, but are placed in different heights. Third is the wind power plant with H-Darrieus turbine. Results measured in different times of year and various weather conditions will be prezented.
PL
Celem pracy jest ocena efektywności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu usadowionej na dachu budynku INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej. Istotą badań jest próba określenia wpływu różnych czynników środowiskowych na pracę turbiny, obserwacja jej pracy o różnych porach dnia i różnych okresach roku w zmiennych warunkach pogodowych. Przedmiotem badań jest mała elektrownia wiatrowa z trójfazową prądnicą synchroniczną o mocy znamionowej 5 kW.
EN
The main purpose of the thesis is to evaluate efficiency of generation electrical energy in the wind power plant with horizontal axis of rotation, lokated on the roof of Bialystok University of Technology building INNO-EKO-TECH. The essence of the research is to define influence of various environmental aspects to the work of the turbine, observation of its activity at different times of the day and periods of the year, in varying weather conditions. The object of the resea rch is a small wind power plant with three-phase synchronous generator of 5 kW nominal power.
PL
W pracy zaprezentowane zostało stanowisko laboratoryjne, znajdujące się w Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, przeznaczone do badania modelu elektrowni wiatrowej z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną. Odpowiednio połączone moduły stanowiska dają użytkownikowi możliwość wykonywania badań w różnych konfiguracjach i przypadkach mogących wystąpić podczas normalnego użytkowania rzeczywistej elektrowni wiatrowej oraz w stanach awaryjnych sieci zasilającej. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań ukazujące moc generatora asynchronicznego dwustronnie zasilanego w stanach normalnej pracy oraz podczas występowania zapadów napięcia w sieci zasilającej.
EN
The work presents a laboratory stand designed to study the wind farm model with a double fed asynchronous generator located in the Electrical Department of the Bialystok University of Technology. Properly connected station modules give the user the possibility to perform tests in various configurations and cases that may occur during the normal use of a real wind farm and in emergency conditions of the power supply network. The article presents the results of research showing the power generator asynchronous double fed during normal operation and during the occurrence of voltage dips in the power grid.
PL
Wytwarzanie energii elektrycznej wiąże się ze stratami mocy. Straty na prądy wirowe, przemagnesowanie rdzenia, czy straty mocy czynnej wymuszają stosowanie chłodzenia transformatorów czy generatorów w turbozespołach. Z kolei stosowanie przekładni mechanicznych, zarówno w elektrowniach wiatrowych, jak i w turbozespołach wymaga stosowania oleju przekładniowego. Materiały te stanowią zagrożenie pożarowe. Celem niniejszego artykułu jest podnoszenie świadomości na ten temat.
EN
Generation of electrical energy is inseparably connected with power losses, i.e. Eddy current losses, hysteresis losses or active power losses force the usage of various cooling systems in transformers or turbine sets. On the other hand, application of mechanical advantage, both in wind turbines or tubo sets, forces the use of gear oil. All these materials constitute fire hazard. The aim of present article is to raise awareness of the problem.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykonania regulatora, który dopasowuje parametry grzałek elektrycznych do napięcia o zmiennej wartości i częstotliwości, generowanego przez prądnicę wolnobieżną, napędzaną turbiną o zmiennej prędkości obrotowej. Opisano wykonany model regulatora. Badano współpracę regulatora obciążenia z modelem prądnicy. Wykazano możliwość wykorzystania przyjętego rozwiązania w elektrowniach przydomowych o małej mocy.
EN
Article presents the concept of the regulator execution, which adapts the parameters of electric heaters to the voltage about the variable value and the frequency generated by the slow-running generator, driven by turbine with variable speed. Is described constructed model of the regulator. Was examined cooperation between regulator of load and model of generator. It has been demonstrated the possibility of using the adopted solution in the power station about the low power for household.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów architektury mieszkaniowej w krajach skandynawskich z podaniem kryteriów do dokonania oceny w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz aspektów społecznych. Inicjatorem konkursu na wyłonienie najlepszych przykładów jest norweska agencja Nordic Innovation zajmująca się propagowaniem architektury skandynawskiej w kontekście innowacyjności i rozwiązań proekologicznych. Zostały przeanalizowane następujące kompleksy zabudowy mieszkaniowej: Dania: 1. Ellebo Garden Room, 2. Future Sustainable Social Housing, 3. Upcycle House Szwecja: 1. Fittja People’s Palace, 2. Greenhouse Augustenborg Finlandia: 1. Puukuokka Housing Block, 2. Siena and Umbra Housing Blocks Norwegia: 1. Plus House Larvik Inicjatywy Nordic Innovation dotyczą zarówno projektów architektonicznych jak i zespołów urbanistycznych.
EN
The purpose of this publication is to present examples of residential architecture in Scandinavian countries whilst looking at the criteria for assessment in the context of sustainable development and social aspects. The initiator of the competition for the best examples is the Norwegian Nordic Innovation Agency, which promotes Scandinavian architecture in the context of innovation and environment-friendly solutions. The following complexes of housing development were analysed: Denmark: 1. Ellebo Garden Room, 2. Future Sustainable Social Housing, 3. Upcycle House Sweden: 1. Fittja People’s Palace, 2. Greenhouse Augustenborg Finland: 1. Puukuokka Housing Block, 2. Siena and Umbra Housing Blocks Norway: 1. Plus House Larvik Nordic Innovations initiatives address both architectural projects and urban planning.
19
PL
Elektrownie wiatrowe jako jedne ze źródeł energii odnawialnej rozwijają się dynamicznie, a ich specyficzny charakter pracy uzależniony jest parametrami i zmiennością wiatru. W artykule zaprezentowano analizę wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej. Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii sprawia, że analizy zmienności produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe mają znaczenie w aspekcie sprzedaży i wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesyłowej.
EN
Wind power as one of the renewable energy sources are developing rapidly, and the specific nature of the work depends on the performance and volatility of the wind. The article presents an analysis of the impact of wind speed for power generation on the example of a wind farm. The development of energy based on renewable energy sources makes the analysis of the variability of the production of electric energy by wind farms are important in terms of sales and the introduction of electric energy to the grid.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i parametry małej elektrowni wiatrowej wyposażonej w wielołopatowy wirnik o poziomej osi obrotu. Pomimo większego kosztu w porównaniu z tradycyjnymi trójłopatowymi turbinami zdecydowano się na turbinę pięciołopatową, gdyż przy wiatrach o niewielkiej prędkości (a takie występują w większości) uzyskuje się z niej znacznie więcej energii. Turbina wiatrowa umieszczona jest bezpośrednio na wale trójfazowego generatora z magnesami trwałymi, którego obwód magnetyczny pokazano na rysunku ilustrującym rozkład pola magnetycznego. Generator zasila jednofazowy falownik podłączony bezpośrednio do sieci niskiego napięcia. Falownik umożliwia przekazywanie energii do sieci w szerokim zakresie napięcia uzyskiwanego z generatora, czyli w szerokim zakresie prędkości obrotowych turbiny wiatrowej. W artykule podano łączną ilość energii przekazanej do sieci w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2015 roku oraz moc szczytową elektrowni uzyskaną przy wietrze o prędkości 12 m/s. Energia uzyskiwana z tej elektrowni może być oddawana do sieci lub może być wykorzystana jako dodatkowe źródło energii w układach centralnego ogrzewania.
EN
The paper presents the construction and parameters for small wind power plant fitted with multi-blade rotor with horizontal axis. Despite higher cost in comparison with traditional three blades turbine, the five blades turbine has been chosen. It results from the fact that this multi-blade turbine provides much more energy for the wind blowing with low strength (this wind prevails). The wind turbine is directly installed on the shaft of three-phase generator with permanent magnet whose magnetic circuit is presented in the figure illustrating magnetic field distribution. The generator supplies the converter directly connected to low voltage net. The converter allows transmitting the energy to the net in large range of voltage generated by the turbine. The paper presents cumulative energy transmitted to the net in September, October and November in 2015 and peak power of wind power plant generated at the wind blowing with the speed of 12 m/s. The energy generated by this power plant can be transmitted to the net or used as backup system.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.