Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy oraz wyzwania stojące na drodze do wielopłaszczyznowego rozwoju energetyki wiatrowej. Omówiono występujące globalnie zasoby wiatru oraz możliwości energetyczne poszczególnych rejonów Polski. Przedstawiono dotychczasowy rozwój siłowni wiatrowych, a także potencjalne ścieżki ich dalszej rozbudowy. Omówiono przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.
EN
Wind energy is one of the most abundant energy sources on Earth. In recent decades the most of technological problems of wind farms were resolved, unfortunately the main problem lies instability and predictability of wind conditions remain. Obstacles in the construction of wind farms are also impact on the environment and requirements for the accompanying infrastructure.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
PL
W artykule omówiono wyniki badań i przedstawiono wnioski z pracy doświadczalnej dot. elewacyjnej turbiny miejskiej o poziomej osi obrotu w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Instalacja ta pracuje w warunkach miejskich, które utrudniają produkcję energii elektrycznej, jednak wyniki pracy tej i podobnych instalacji wskazują, że to turbiny o pionowej osi obrotu są w stanie rozpocząć generację mocy od niższych prędkości wiatru i lepiej się sprawdzają przy prędkościach występujących w zróżnicowanych warunkach i częstych turbulencjach. Praca turbiny nie wywołuje zauważalnych negatywnych skutków na otoczenie – np. hałasu czy drgań.
EN
The article discusses the results of the experimental work regarding a horizontal axis wind turbine integrated with facade of Center of Energy AGH UST. This installation works in urban conditions which are decreasing the production of electricity, however, the results of presented and similar installations shows that turbines with a vertical axis are able to start generating power at lower wind velocities and perform better at velocities occurring in diverse conditions and frequent turbulences. Operation of the turbine does not cause any noticeable negative effects on the environment - e.g. noise or vibration.
EN
Renewable energies have the potential to provide relatively clean energy, mostly for domestic energy. Wind power generation is expected to rise in the near future and has grown exponentially over the past decade in many countries. The most important parameter that must be taken into consideration when designing and studying wind power conversion systems is the wind speed. Probability density functions (PDF) such as Weibull is often used in wind speed and wind power analyses. This research presents an assessment of wind power based on the Weibull distribution statistics in the coastal of southern Iraq at Basrah province. Wind speed data for the study site were obtained from NASA at a height of 50 m for the period 1979–2016 with a time interval of 10 min. The data at a height of 50 m were extrapolated using the power law in order to estimate the wind speed at new heights: 30, 70 and 100 m. The different parameters of the Weibull function as well as the daily and monthly wind speeds, mean, variance and potential energy at four altitudes were estimated and analysed using Windographer software. Results indicate that the maximum wind speed at 100 m is 6.4 m·s–1, giving an average power density of 298 W·m–2, which indicates that the location of the study has marginal and useless potential for installing large wind turbines.
EN
The use of wind energy in water pumping is an economically viable and sustainable solution to rural communities without access to the electricity grid. The aim of this paper is to present a detailed modeling of the wind-powered pumping system, propose and compare some control schemes to optimize the performance of the system and enhance the quality of the generated power. The wind energy system used in this paper consists of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) and static converters directly coupled to an asynchronous motor that drives a centrifugal pump. A typical control is applied to the proposed configuration for the purpose of controlling the generator to extract maximum wind power. Furthermore, four types of controllers (PI and conventional RST polynomials, adaptive RST-fuzzy and genetic algorithm are designed for the wind energy system and tested under various operating conditions.
PL
Wykorzystanie energii wiatru w pompowaniu wody jest opłacalnym i zrównoważonym rozwiązaniem dla społeczności wiejskich bez dostępu do sieci elektrycznej. Celem tego artykułu jest przedstawienie szczegółowego modelowania systemu pompowania napędzanego wiatrem, zaproponowanie i porównanie niektórych schematów sterowania, aby zoptymalizować wydajność systemu i poprawić jakość generowanej mocy. System energii wiatrowej zastosowany w tym artykule składa się z synchronicznego generatora z magnesami trwałymi (PMSG) i przekształtników statycznych bezpośrednio sprzężonych z silnikiem asynchronicznym, który napędza pompę odśrodkową. Typowe sterowanie jest stosowane do proponowanej konfiguracji w celu sterowania generatorem w celu wydobycia maksymalnej energii wiatru. Ponadto cztery typy sterowników (PI i konwencjonalne wielomiany RST, adaptacyjny algorytm rozmytego RST i genetyczny) są zaprojektowane dla systemu energii wiatrowej i testowane w różnych warunkach pracy).
EN
Wind turbine generator (WTG) installation has been rapidly growing globally in the last few years. In the year of 2017, the WTG installation has reached a global cumulative installation of about 539 GW. Among several types of WTG, the doubly fed induction generator (DFIG) has been taking a large portion of the overall WTG installation since 2004. This popularity is due to the DFIG several advantages that include more extracted energy when compared with the fixed speed type and low cost due to the one-third size of the used converters when compared to the full converter type. However, the DFIG is vulnerable to grid faults. In this paper, a new application of Vector Based Hysteresis Current Regulator (VBHCR) of STATCOM is introduced to enhance the dynamic performance of DFIG-based wind turbine farm. The system under study is investigated using Matlab. Robustness of the proposed VBHCR is investigated through exploring the system performance under various levels of voltage sags. Simulation results show that for certain level of voltage sags at the point of common coupling (PCC), VBHCR-STATCOM can effectively improve the performance of the DFIG. As a result, voltage profile at the PCC can comply with the fault ride through codes of Spain to avoid the disconnection of the DFIGs from the grid.
PL
Zaprezentowano nowy sterownik do turbiny wiatrowej DFIG – Vector Based Hysteresis Current Regulator VBHCR systemu STATCOM umożliwiający poprawę dynamiki. Zbadano pracę układu przy różnych poziomach zapadu napięcia. Stwierdzono poprawę dynamiki i zabezpieczenie przed odłączeniem generatora od sieci.
7
Content available Polityka energetyczna Polski – nowe wyzwania
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Spośród wielu zagadnień autorzy wybrali te, które uznali za najbardziej rewolucyjne. Przede wszystkim należy zrestrukturyzować Krajowy System Elektroenergetyczny, aby sprostał wyzwaniom zmieniającego się otoczenia, był przystosowany do zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną, a jednocześnie jak najmniej oddziaływał na środowisko przyrodnicze. Cele te można osiągnąć poprzez reformy zmierzające do zmniejszenia znaczenia węgla w miksie energetycznym i rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki wiatrowej na morzu. Kolejnymi zadaniami są rozwój elektromobilności, umożliwiający zmniejszenie zanieczyszczenia powodowanego przez transport, oraz, w dalszej perspektywie, po 2030 roku, rozwój energetyki jądrowej w miejsce wycofywanych mocy węglowych.
EN
The article presents selected issues from the Polish Energy Policy draft until 2040. From many issues, the authors chose the ones they considered the most revolutionary. Firstly, the National Power System should be restructured to meet the challenges of a changing environment, be adapted to the growing demand for electricity, and at the same time have the least impact on the natural environment. These goals can be achieved through reforms to reduce the importance of coal in the energy mix and the development of renewable energy sources, especially offshore wind energy. The next tasks are the development of electromobility, enabling the reduction of pollution caused by transport, and, in the longer term, after 2030, the development of nuclear energy in place of the withdrawn coal power.
PL
Trzeci artykuł Autorki poświęcony problematyce energetyki wiatrowej w Polsce oraz konstrukcjom służącym do przetwarzania energii kinetycznej wiatru na energię użytkową. Ze względu na szczególne walory energii wiatru, takie jak: niewyczerpalność, ogólna dostępność czy brak emisji gazów cieplarnianych, następuje dynamiczny rozwój elektrowni wiatrowych. Skutkiem tego na przełomie ostatnich kilku lat pojawiło się na świecie wiele oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu. Celem publikacji jest przedstawienie toku obliczeniowego dla dokonania wyboru optymalnej konstrukcji takiej turbiny dla warunków Wybrzeża w zależności od przyjętych kryteriów.
EN
This is third paper of this author dealing with wind power in Poland and the design of wind turbines. Infinite wind resources, availability and no greenhouse gases emission drive dynamic development of wind power plants. As the result many original solutions of horizontal and vertical wind turbines have emerged in recent years worldwide. In the paper calculating method for the selection of optimal wind turbine design for Pomerania is presented.
PL
Do najważniejszych barier rozwoju energetyki wiatrowej zaliczyć można przede wszystkim uwarunkowania prawne, przeciągające się procedury, brak jasno sprecyzowanych przepisów, których interpretacja zależy przede wszystkim od woli i przychylności organów administracyjnych oraz mechanizm zaliczkowy. Dodatkowo w ostatnim czasie występują wzmożone protesty społeczne w związku z wytwarzaniem przez elektrownie wiatrowe uciążliwego dla okolicznych mieszkańców hałasu, ponadto zarzuca się tym urządzeniom negatywny wpływ na krajobraz. Największy lęk wśród inwestorów budzi jednak niemożność przyłączenia źródeł do sieci z powodu odmowy wydania warunków przyłączeniowych.
EN
The most important obstacles in wind energy development are law regulations, long lasting procedures, unclear and differently interpreted requirements as well as specific financial mechanisms. Moreover social protests become recently stronger against noise generation and landscape intrusion. But the main trouble for investors is potential lack of connection to the grid if official permission is refused.
PL
W światowej energetyce coraz większe znaczenie odrywają odnawialne źródła energii, a wśród nich farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. O dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej świadczyć może fakt, iż istotny wkład w strukturę mocy zainstalowanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii stanowią farmy wiatrowe. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego turbiny wiatrowej małej mocy o poziomej osi obrotu zainstalowanej na budynku Hali Maszyn Cieplnych Politechniki Śląskiej. Koncepcja instalacji zakłada również wyposażenie jej w inwerter 230 V oraz kontroler do ładowania akumulatorów. Układ zasobników pozwoli na magazynowanie energii wytworzonej w ramach działania turbiny wiatrowej, która w następnym etapie badań będzie mogła posłużyć do zasilania instalacji generatorów wodoru wyposażonych w elektrolizery membranowe typu PEM. Elektrolizery typu PEM to dojrzałe rozwiązanie technologiczne stosowane głównie w ramach układów do wytwarzania wodoru o niewielkich mocach. Instalacja umożliwi kompleksowe przebadanie układu wykorzystującego wodór jako nośnik energii - Power to Gas oraz jej współpracy z odnawialnymi źródłami energii charakteryzującymi zmienną ilością energii elektrycznej wytwarzanej w czasie.
EN
Renewable energy sources, including wind farms and solar installations, are becoming increasingly important in the global energy sector. The dynamic development of wind energy can be evidenced by the fact, that wind farms make a significant contribution to the structure of capacity installed in renewable energy installations. The article presents the concept of la-boratory station equipped with a low-power horizontal axis wind turbine installed on the Heat Machinery Hall building of the Silesian University of Technology. The installation has been equipped with a 230 V inverter and a controller for charging the batteries. The system of batteries will allow to energy storage generated by a wind turbine, which in the next stage of research will be able to supply hydrogen generators installations equipped with PEM electrolysers. PEM electrolysers are a mature technological solution mainly used in low-power hydrogen production systems. The installation will enable comprehensive testing of the system using hydrogen as an energy carrier - Power to Gas (P2G) and its cooperation with renewable energy sources characterized by a variable amount of electricity generated over time.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy oceny potencjału wytwórczego farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej 90 MW. Przeprowadzona została analiza rocznego cyklu pracy farmy, obejmująca określenie rocznej produkcji energii, średniorocznej wartości mocy. Zaprezentowane zostały również wyniki dotyczące mocy średniej uzyskiwanej w poszczególnych godzinach doby oraz miesiącach roku, które obrazują zmienność generacji mocy w cyklu dobowym oraz rocznym. Pozwoliły one stwierdzić występowanie dogodnych warunków produkcyjnych w okresie jesienno-zimowym. W artykule określono także współczynnik wykorzystania mocy znamionowej farmy, który w analizowanym roku wyniósł około 23,2% obrazując tym samym, iż wykorzystanie jej zdolności wytwórczych jest stosunkowo niskie. Wyznaczona została roczna produkcja energii na poziomie niemal 183 GWh. Zważywszy na niestabilny charakter pracy tego rodzaju źródeł odnawialnych określono ilość energii wytwarzanej w trakcie doliny nocnej, co obrazuje potencjał jej zagospodarowania przykładowo w ramach technologii magazynowania energii.
EN
This article is devoted to the analysis of the production potential of 90 MW wind farm. Conducted analysis of farm annual work cycle which includes determination of annual energy production and average annual power. Furthermore, results showing the differentiation of average power in specific months for annual cycle and hours for daily cycle. The conclusions of calculated values lead to the statement that better conditions occurs during autumn and winter period. In this article, the Capacity Factor (CF) was also determined for analyzed wind farm and its average annual value reached 23,2%, which allows to state that us-age of full production capacity in the annual cycle is at relatively low level. Calculated energy production from the wind farm is nearly 183 GWh. Considering the unstable work potential and power fluctuations of such renewable energy source, the amount of energy production during night valley was also determined to show the potential for its usage, i.e. in the energy storage technologies.
EN
The use of renewable energy sources worldwide will increase, leading to a more sustainable energy mix, reduced greenhouse gas emissions and reduced dependence on oil. Therefore, the integration of renewable energy systems into the grid is very important. Wind and solar energy are one of the renewable means of electricity production that is part of the global debate on the future of energy production and use and their effects on the environment. The main purpose of this study was to present a technique on how to optimize integrating a wind and solar energy in Algeria. A case study (Naama site). In this study, a scenario will be taken for analyzing the impact of the integration of this renewable energy (wind/solar), on the economic dispatch problems where it has been resolved with a new naturally inspired algorithm called a Gray Wolf Optimizer algorithm (GWO), the results obtained show that the grey wolf optimizer used in this paper either matches or outperforms the other methods in terms of solution of economic dispatch problems.
PL
W artykule optymlizację zintegrowania żródeł energii wiatroej i słonecznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych na przykładzie Algerii. Do optymalizacji wykorzystano algorytm nazwany Gray Wolf Optimizer algorithm (GWO).
EN
This paper presents a comparative in-depth investigation of the energy standings, opportunities and the barriers that occur in the expansion of renewable energy in the Asia’s two fastest growing economies, i.e. India and China. These two countries contain almost 36% of the world’s population and constitute the fastest emerging hub for trade and industries in the energy sector in which different types of energy resources are sought to meet the energy demands. Non-conventional sources of energy are the inevitable alternative for the achievement of economic improvement, ecological balance, nature friendly environment and sustainable development. It is recommended to eliminate the obstacles to achieving the estimated energy targets of the 13th financial year plan (FYP) of both nations and stimulate the enhancement of the rate of green energy resources exploitation.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia porównawcze dogłębne badanie możliwości i barier, które występują w ekspansji energii odnawialnej w dwóch najszybciej rozwijających się gospodarkach Azji, tj. w Indiach i Chinach. Te dwa kraje to prawie 36% ludności świata, stanowią one najszybciej rozwijające się centrum handlu i przemysłu w sektorze energetycznym, w którym różne rodzaje zasobów energetycznych są brane pod uwagę w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Niekonwencjonalne źródła energii są nieuniknioną alternatywą dla osiągnięcia postępu ekonomicznego, równowagi ekologicznej, środowiska przyjaznego naturze i zrównoważonego rozwoju. Zaleca się wyeliminowanie przeszkód w osiąganiu celów energetycznych w ramach trzynastego planu roku budżetowego (FYP) obu narodów i stymulowanie wzrostu wykorzystania zielonych zasobów energii.
PL
Budowa elektrowni Ostrołęka trwa. 4 października 2019 r. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wziął udział w podpisaniu umowy o kompleksową modernizację układu infrastruktury kolejowej i budowę bocznicy kolejowej, w celu umożliwienia transportu elementów nowobudowanego bloku energetycznego oraz paliw produkcyjnych. Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Torpol SA i Zakłady Automatyki „Kombud” SA. Prace potrwają 36 miesięcy, a ich koszt to 179 mln zł netto.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Główny nacisk położono jednakże na analizę zjawisk w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w okresie od 1 stycznia 2019r. do dnia 21 maja 2019r. analiza ta była zogniskowana przede wszystkim na uchwyceniu korelacji pomiędzy zapotrzebowaniem na moc KSE, a mocą generowaną przez farmy wiatrowe. W ramach analizy przedstawiono charakterystyczne stany pracy dla KSE, jak też z punktu widzenia generacji energii przez źródła wiatrowe. Praca nie podejmuje zagadnień związanych bezpieczeństwem pracy systemy elektroenergetycznego.
EN
The purpose of the article is to present perspectives for the development of offshore wind farms in the leading, in this respect, country in the EU and in the world – Great Britain. Wind power plays a remarkable role in the process of ensuring energy security for Europe since in 2016 the produced wind energy met 10.4% of the European electricity demand while in 2017 it was already around 11.6%. The article analyses the capacity of wind farms, support systems offered by this country and the criteria related to the location of offshore wind farms. The research has been based on the analysis of legal acts, regulations, literature on the subject, information from websites. The article shows that in recent years, the production of energy at sea has been developing very rapidly, and the leading, in this matter, British offshore energy sector is characterised by strong governmental support.
PL
Celem artykułu było przedstawienie perspektyw rozwoju morskich farm wiatrowych w wiodącym pod tym względem kraju w Unii Europejskiej i na świecie – Wielkiej Brytanii. Energetyka wiatrowa odgrywa istotną rolę w procesie zapewnienia Europie bezpieczeństwa energetycznego, zaspokajając w 2016 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w 10,4%, a rok później – w 11,6%. W artykule przeanalizowano moc działających i budowanych farm wiatrowych, systemy wsparcia oferowane przez ten kraj oraz inne kryteria. Badania przeprowadzono na podstawie analizy aktów prawnych, przepisów, literatury przedmiotu oraz informacji ze stron internetowych. W artykule wykazano, że na świecie i w UE promowana jest energia odnawialna, a brytyjski sektor energetyki morskiej charakteryzuje się silnym wsparciem rządu.
EN
In this paper, an atypical resistance rotor of a vertical axis small wind energy turbine is to be aerodynamically investigated and later on optimized in a flow simulation. In this report the results obtained from the flow simulations of the single and two rotor setup, as well as the results from the flow simulations of a single blade, are presented. The geometry of the rotor and blades is the base geometry for further optimization. All simulations are performed with one specific tip speed ratio. The base geometry for slat and baffle can be calculated based on experience gained in previous studies. It was found in previous experiments that a rotor with 42% coverage (area that occupies the wings of the total circumference) is always started. Those experiments have also shown that a rotor with 36.5% coverage has a higher power coefficient at low wind speeds, at higher wind speeds, the rotor with 42% coverage has a better power coefficient. Based on those first investigations the optimization of the blade and rotor geometry will be carried out later in this project. Another focal point will be the investigation of the "stacking" of two wind turbines on top of each other in order to obtain a stable torque over the entire circulation and the determination of the optimal distance between two rotors.
18
Content available Storage of wind power energy
EN
There has been a big increase in production and investments in wind turbines and wind farms in last 20 years. New generation of wind turbines is more reliable than from 1980’s are, which necessary condition is energy production is to play an important role among renewable energy sources. Over the last 30 years, the size of wind turbines increased 7 times, as nominal power increased nearly 14 times. At present, turbines capable of producing over 10 MW of power are being developed. The main reason for continued growth of turbines sizes is to minimize the energy cost per kilowatt-hour. However, it is worth remembering that according to the „square-cube law”, there is a maximum size after the surpassing of witch the cost of ever-larger turbines would grow faster than financial gain from the increased size. In this article, authors present energy storage methods and devices for wind power plants and cost-effectiveness of the individual energy storage methods. Authors also present data about energy storage efficiency and groups of energy storage devices for wind power plants such as: compressed-air power stations + gas turbine (CAES), utilizing underground wells, pumped storage power plants, rechargeable batteries (lithium-ion, lead-acid, sodium sulphur, VRB, zinc-flow, zinc-air, zinc-air), flywheels, hydrogen production and storage systems, superconducting magnetic energy storage (SMES), electrostatic storage – electrolytic capacitors.
PL
W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ogromne i stale wzrasta pomimo zainteresowania energooszczędnością procesów technologicznych. Aby zaspokoić potrzeby użytkowników uruchamiane są coraz to nowe bloki elektrowni węglowych. Powoduje to przedostawanie się do atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla oraz innych związków szkodzących środowisku. Aby ograniczyć ten proces należy zacząć w jak największym stopniu korzystać ze źródeł energii odnawialnej, takiej jak energia wiatru, promieniowania słonecznego, nurtu rzek, energii geotermalnej i tym podobnych. Celem pracy była analiza potencjału województwa lubelskiego do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W pracy przedstawiono dane takie jak średnie promieniowanie słoneczne, prędkość wiatru czy przepływ wód rzecznych Lubelszczyzny. Na ich podstawie dokonano obliczeń teoretycznej mocy jaką można by uzyskać z tych źródeł. Wyniki jakie uzyskano obrazują, jak niewielką powierzchnię w stosunku co całego województwa lubelskiego należałoby wykorzystać do budowy elektrowni korzystających ze źródeł odnawialnych aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną.
EN
Nowadays, the demand for electricity is increasing despite common interest in energy efficient solutions. To meet the users’ needs, more and more new coal-fired power plant units are being launched. This causes the release of significant amounts of carbon dioxide and other environmental-damaging compounds into the atmosphere. To limit this practice, we need to start using as much as possible renewable energy sources such as wind, solar radiation, midland water energy, geothermal energy etc. The purpose of the work was to analyze the potential of the Lublin Province for the production of electricity from renewable sources. This work presents the data such as average solar radiation, wind speed or river water flow in the region of Lublin. Based on this information’s, calculations of theoretical power that could be obtained from these sources. The results obtained show how a small area in relation to the entire Lubelskie Voivodeship could be used to build power plants using renewable sources to meet the demand for electricity.
20
Content available Development of wind energy complex automation system
EN
Wind power is one of the three main renewable energy sources, along with solar and hydropower, which are widely used to produce electricity worldwide. As an energy resource, wind is widespread and can provide electricity to much of the world, but it is both intermittent and unpredictable, making it difficult to rely on wind power alone. However, when used in combination with other types of production or in combination with energy storage, wind can make a valuable contribution to the global energy balance. Over the past few decades, wind power has emerged in a number of countries as a separate energy sector that has successfully competed with conventional energy. Attention is paid to wind power plants (WT) as part of distribution and transmission networks. In this regard, an urgent scientific and technical task is the efficient use of wind potential, which is not only to improve aerodynamic characteristics WT, but also to increase productivity WT as a whole. This article presents the type of wind turbines, among the possible applications and very promising is the wind turbine Bolotov (WRTB), which by its technical characteristics surpasses the traditional propeller and other installations using wind energy in the production of electrical energy. The increase (WEUF - wind energy utilization factor) in all modes of operation WT by improving various methods of automatic control is relevant, and the proposed work is devoted to this issue.
PL
Energia wiatrowa jest jednym z trzech głównych źródeł energii odnawialnej, obok energii słonecznej i wodnej, które są szeroko wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej na całym świecie. Jako źródło energii, wiatr jest szeroko rozpowszechniony i może dostarczać energię elektryczną do wielu części świata, ale jest on zarówno nieciągły, jak i nieprzewidywalny, co sprawia, że trudno jest polegać wyłącznie na energii wiatrowej. Jednakże w połączeniu z innymi rodzajami produkcji lub w połączeniu z magazynowaniem energii wiatr może wnieść cenny wkład w światowy bilans energetyczny. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat energia wiatrowa pojawiła się w wielu krajach jako odrębny sektor energetyczny, który z powodzeniem konkurował z energią konwencjonalną. Szczególną uwagę zwraca się na elektrownie wiatrowe (EW) w ramach sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. W związku z tym pilnym zadaniem naukowym i technicznym jest efektywne wykorzystanie potencjału wiatru, co ma na celu nie tylko poprawę właściwości aerodynamicznych turbin wiatrowych, ale również ogólne zwiększenie wydajności turbin wiatrowych. W artykule przedstawiono typ turbin wiatrowych, wśród możliwych zastosowań i bardzo obiecujący jest turbina wiatrowa Bolotov (WRTB), która swoją charakterystyką techniczną przewyższa tradycyjne śmigło i inne instalacje wykorzystujące energię wiatrową w produkcji energii elektrycznej. Istotne jest zwiększenie (WEUF - wind energy utilization factor) we wszystkich trybach pracy turbin wiatrowych poprzez udoskonalenie różnych metod automatycznej kontroli, a proponowane prace poświęcone są tej kwestii.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.