Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  widoczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Projekt wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych
PL
Artykuł przedstawia projekt „Wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych” (WRD-41-3). Wytyczne powstały jako jeden z elementów pracy podjętej przez Ministerstwo Infrastruktury, mającej na celu stworzenie standardów planowania, projektowania i utrzymywania infrastruktury drogowej. Artykuł przedstawia skondensowaną wersję opracowania wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań dla pieszych przekraczających drogi, torowiska tramwajowe i linie kolejowe. Istotnym elementem bezpieczeństwa pieszych jest zapewnienie pól widoczności, krótkich przejść dla pieszych i stosownych elementów organizacji ruchu. W artykule przedstawiono metodę wyboru optymalnego rozwiązania w zakresie typu przejścia dla pieszych.
EN
The article presents the draft of „Pedestrian Crossing Infrastructure Design Guidelines” (WRD-41-3). The guidelines were developed as part of the work by the Ministry of Infrastructure to create standards for planning, design and maintenance of road infrastructure. The article presents a condensed version of the guidelines together with the justification of the adopted solutions for pedestrians crossing roads, tram tracks and railway lines. An important element of pedestrian safety is the provision of visibility fields, short pedestrian crossings and relevant elements of traffic organization. The article provides a method for choosing the optimal solution for the type of pedestrian crossing.
PL
Artykuł został poświęcony zagadnieniu widoczności sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizatory kolejowe i wskaźniki stosowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zostały przedstawione zasady widoczności związane ze stawnością sygnalizacji oraz wynik analizy wymagań zawartych w przepisach i zasad stosowanych przez projektantów w kraju i za granicą. Omówiono genezę standardu sygnalizacji OSŻD i określone w ramach tego standardu długości dróg związanych z widocznością. Na podstawie wniosków ze zgromadzonego materiału zostały zaproponowane zmiany w wytycznych wyznaczania odległości, z której sygnał na sygnalizatorach kolejowych powinien być widoczny i czytelny oraz zasad postrzegania tego sygnału przez kierującego pojazdem trakcyjnym w trakcie zbliżania się do sygnalizatora.
EN
The article is devoted to the issue of visibility of light signals transmitted by railway signals and indicators used on railway lines managed by PKP (Polskie Linie Kolejowe S.A. company). Visibility rules related to signalling combination and the result of the analysis of the requirements contained in regulations and principles applied by designers in Poland and abroad were presented. The genesis of the OSJD signalling standard and the visibility road lengths defined under this standard were discussed. Based on the conclusions of the collected material, changes were proposed in the guidelines for determining the distance from which the signal on railway signals should be visible and legible and the principles of perception of this signal by the train driver when approaching the signal.
EN
The paper analyses traffic organisation at non-signalised intersections. In such locations, the use of correct road signs is crucial. Traffic engineers should consider a balance between traffic fluency and safety. Sometimes, limited visibility necessitates the use of a ‘stop’ sign. The paper includes case studies for selected intersections in the Silesia Province, Poland.
EN
Today’s market and customer expectations are changing so fast that numerous solutions and logistic concepts are becoming obsolete or require radical changes. These changes largely result from digital transformation, which creates a new business reality, generating access to digital tools and services in any place, at any time and scope. Owing to digital transformation it is possible to apply technology which ensures visibility throughout the supply chain, realtime response, implementation of modern E2E concepts, and primarily solutions that will allow to effectively meet the expectations of the modern customer. In this respect, it could be useful to consider the place of telematics in meeting these requirements and expectations. The assumed increase in effectiveness of activities, real-time data exchange and automation of many processes without the broad implementation of telematics considerations seems impossible. Thus, the question arises not only about the role and importance of telematics, but also about the scope and areas of implantation of telematics solutions into the functioning of modern supply chain referred to as “RealTime-End-to-End-Visibility”. The article attempts to identify and comprehensively approach the factors determining the emergence of such solutions. The objective of the study is also to indicate trends and directions of changes in the implementation of the latest telematics solutions on the example of selected companies in Lower Silesia.
EN
Road safety has an extremely important role in existing transportation systems. Drivers on the road are influenced by various factors (light and temperature conditions, visual smog, environment surrounding, etc.) and driver´s distraction represents the most common cause of road traffic accidents. According our previous researches, we found that visual smog has a negative influence on drivers on the road. However, the task of placing the traffic signs on the roads is to increase road safety, thus positively influencing the driver while driving. The main objective of this article is to measure the visibility of traffic signs on selected roads in specific light conditions (in night). Secondary objective is to measure visibility of roadside advertisement (billboards) near roads that are influencing driver´s distractions in negative way. The mobile ETG technology (eye tracking glasses) has been used as a method for measuring the gaze of the driver’s eyes on traffic signs in night conditions. We compared the results from our previous research (daylight conditions) with the obtained results from the current research. On the basis of the comparison of both measurements we can find out differences (positive and negative) in influence of traffic signs and road side advertisements on drivers in various light conditions.
EN
All the actions tending to limit the number of road accidents are very important. One of such an activity done by road users is wearing the warning clothing containing reflectivematerials and elements. Warning clothing enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elementsplaced on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other road users, for example, bicycle riders. In the paper there is presented the designed project of warning clothing – bicycle rider jacket and there are presented results of questionnaire and of visibility measurementsof jacket on the road in the darkness.
EN
Mine rehabilitation is nowadays an essential part of the mine life-cycle. Nevertheless, due to the inadequate legislative framework and the lack of appropriate financial instruments in the past, abandoned mined land is present in almost all regions with a mining history. Especially in times of fiscal and financial belt tightening, where direct funding is almost impossible, the restoration of abandoned mines becomes a difficult task and, consequently, prioritization of the restoration projects is necessitated. So far, several models have been developed for that purpose. The existing models, however, usually underestimate that, especially for non-reclaimed mines located close to populated areas, landscape degradation generated by surface mining is a critical factor. To this end, this paper presents, through an illustrative example, a new approach providing the means for prioritizing mine restoration projects based on the visibility of surface mines with regard to the neighboring areas of interest. The proposed approach can be utilized as an additional module in existing prioritization models, or it can be used standalone when considering a group of surface mines where what distinguishes them from each other is primarily the disturbance of the landscape.
PL
W artykule omówiony został problem dostrzegania pieszego oświetlonego światłami mijania w porze nocnej. Przedstawione zostały wyniki badań dotyczące odległości postrzegania w światłach mijania pieszego nie posiadającego elementu odblaskowego a następnie wyposażonego w pryzmatyczną opaskę odblaskową umieszczoną na przedramieniu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań odniesiono się również do długości drogi zatrzymania pojazdu przy prędkości maksymalnie dozwolonej administracyjnie w danych warunkach drogowych oraz możliwości uniknięcia wypadku poprzez wykonanie manewru omijania lub zatrzymania pojazdu przed pieszym w oparciu o zmierzone odległości. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej, która pozwoliła ocenić poprawność wnioskowania na ich podstawie.
EN
The article discusses the issue of the detection of a pedestrian illuminated with the DRL lights during the night time. There were presented the results of the study concerning the distance of perception of the pedestrian without a reflective element, and then, equipped with a prismatic reflective band on the forearm. The study was conducted with the presence of DRL lights. The results of the study were also the basis of the analysis of the stopping distance in the condition of maximum speed allowed administratively and the possibility of avoiding an accident by evading or stopping the vehicle before the pedestrian, based on the measured distances. The obtained results of the study were subjected to statistical analysis, which allowed to assess their correctness of reasoning based on them.
EN
In this paper a review of two basic concepts is carried out: scenery and landscape integration, proposing a new concept: "visuality", alternative to the classical "visibility" used in landscape studies related to mining activity, which explores the qualitative aspects that define the visual relationships between observer and environment. In relation to landscape integration studies, some reflections on substantive issues are made which induce certain prejudices at the time of addressing the issue of mining operations landscape integration, and some guidance and integration strategies are formulated. In the second part of the text, a new approach to the landscape integration of mines and quarries is raised, closely linked to the concept of visuality which are based on a basic goal: the requalification of the place, and give innovative answers to requalify the place and show how to catch the opportunity in the deep transformation generated by the development of mining activities. As a conclusion, a case study is presented in the last section, the landscape integration study conducted on marble exploitations Coto Pinos (Alicante, Spain), considered the largest ornamental rock quarry in Europe.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono przegląd dwóch podstawowych pojęć: scenerii i krajobrazowej integracji, proponując nowe pojęcie: „wizualność”. Ma ono zastąpić klasyczne pojęcie „widoczności” stosowane w pracach dotyczących krajobrazów związanych z działalnością kopalń, które bada aspekty jakościowe i określa wizualne relacje między obserwatorem a środowiskiem. Nawiązując do prac na temat krajobrazowej integracji można potwierdzić, iż dotychczas zostały opracowane pewne spostrzeżenia dotyczące kwestii merytorycznych, które wywołują pewne uprzedzenia podczas próby rozwiązania tej kwestii w odniesieniu do działalności górniczej w krajobrazowej integracji i formułowaniu wskazówek i strategii integracji. W drugiej części artykułu poruszona została nowa metoda krajobrazowej integracji kopalń i kamieniołomów. Jest ona ściśle powiązana z pojęciem wizualności i oparta jest na podstawowym celu, którym jest innowacyjne podejście do przekwalifikowania miejsca oraz wskazania w jaki sposób można wykorzystać możliwości terenów poważnie zdegradowanych przez działalność kopalń. W podsumowaniu pracy przedstawiono studium przypadku. Badanie krajobrazowej integracji przeprowadzono na kamieniołomie marmuru w Coto Pinos (Alicante, Hiszpania), który jest uważany za największy w Europie.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z ograniczeniem pola widoczności tzw. stref martwych w pojazdach użytkowych oraz pojazdach ciężarowych. Problem związany z bezpieczeństwem użytkowania takich pojazdów wiąże się w dużej mierze ze specyfiką konstrukcji samego nadwozia pojazdu oraz miejsca pracy kierowcy. Jednym ze sposobów poprawy widoczności z miejsca kierowcy jest wprowadzanie różnych układów techniki wizyjnej oraz systemów przekształcania obrazu z wykorzystaniem w technice samochodowej mini kamer. Jednym z najnowszych rozwiązań w tym zakresie jest „system 360 stopni” analizujący w pełnym zakresie otoczenie wokół pojazdu. System ten może w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo manewrowania poprzez całkowitą likwidację stref martwych widoczności.
EN
The article presents the problem of limited field of view so. Blind spots in commercial vehicles and heavy goods vehicles. The problem of the safety of use of such vehicles is associated largely with the specifics of construction of the body of the vehicle and the driver's workplace. One way to improve visibility from the driver's seat is the introduction of different kinds of systems technology vision and image conversion system opened possibilities for use in automotive engineering mini-cameras. One of the latest solutions in this regard is the "system 360 degrees" fully analyzing the environment around the vehicle. This system can significantly improve the safety of maneuvering through the complete elimination of dead visibility.
PL
Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej widoczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten problem jest niedoceniany. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania obszaru dobrej widoczność na przejściach dla pieszych w Polsce. Metodę tę opracowano, korzystając z doświadczeń zagranicznych i badań własnych. Metoda zawiera: sposób szacowania odległości widoczności pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych z punktu widzenia pieszego chcącego przekroczyć jezdnię, sposób szacowania odległości widoczności pieszego przechodzącego przez jezdnię lub wykazującego zamiar wejścia na przejście dla pieszych z punktu widzenia kierowcy pojazdu zbliżającego się do przejścia oraz zasady sprawdzania obszaru dobrej widoczności i postępowania w celu ewentualnego jej polepszenia.
EN
One of the important factors affecting accidents with pedestrians crossing the road are limitations of areas of good visibility of pedestrians and vehicles at pedestrian crossings. In Poland this issue is underestimated. This paper proposes a method of determining area of good visibility at pedestrian crossings in Poland. The method has been developed on the basis of international experiences and own studies. The method includes: a measure to estimate vehicle sight distance approaching the crossing from the point of view of pedestrians willing to pass the road, measure to estimate a distance of the visibility of pedestrians crossing the road or demonstrating intention to enter a crossing from the point of view of the driver of approaching vehicle and rules of verification the area of good visibility in order to possible improvement.
EN
Nowadays the number of road accidents of pedestrians and bicycle riders is on the high level. All the actions tending to limit the number of those dramatic situations are very important. One of such an activity done by the road users is wearing the warning clothing equipped in reflective elements and materials. Warning clothing is very important element of prevention against the road accidents, which enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elements placed on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other users of the road, for example, the road workers or bicycle riders. Therefore, in the paper there are described the problems dealt with the traffic safety and first of all concerning the reflective materials applied in the warning clothing.
PL
Oświetlenie przednie pojazdów samochodowych wywiera decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szczególnie ważną rolę odgrywają światła przednie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Zły stan techniczny reflektorów, oraz nieprawidłowe ich używanie ograniczają widoczność pojazdu, a w nocy lub podczas opadów spada widoczność drogi i innych jej użytkowników dla kierowcy. W artykule przedstawiono wyniki badań widoczności przednich świateł pojazdów samochodowych o różnych porach dnia i nocy, a także w różnych warunkach pogodowych. Stwierdzono, że zdecydowana większość pojazdów cechuje się dobrą widocznością świateł. Zaobserwowano jednak niewielkie ilości pojazdów bez włączonych świateł czy z włączonymi światłami do jazdy dziennej, wówczas gdy nie jest to dozwolone. Zaobserwowano także nieliczne przypadki złego stanu technicznego reflektorów przednich, powodujących, że natężenie ich światła było słabe, bądź nierównomierne.
EN
Proper acting of car headlamps has a crucial influence on traffic safety, especially at nighttime or during rain- or snowfalls. Poor technical condition of headlamps as well as their improper use reduce vehicle visibility. Also driver’s possibilities of road observation is then limited. This article presents a study of car headlamps visibility. Driving during the day or at night and in different weather conditions was taken into account. The study results shown, that the vast majority of investigated cars exhibited good visibility of their headlamps. Nevertheless rare drivers doesn’t turn on headlamps in their cars or use daytime running lights, when it is forbidden. Also few cases of headlamps’ poor technical condition were observed. They results in low or uneven their illumination.
14
Content available Widoczność na przejściach dla pieszych
PL
Przyczyną powstawania większości wypadków drogowych z udziałem pieszych są w Polsce błędy popełniane przez użytkowników dróg, a także błędy planistyczne i projektowe oraz bardzo często źle utrzymana infrastruktura drogowa. Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej widoczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten problem jest niedoceniany. W artykule przedstawiono charakterystykę problemu ograniczonej widoczności na przejściach dla pieszych. Przedstawiono przykłady wyznaczania obszaru dobrej widoczności w wybranych krajach oraz podstawy teoretyczne wyznaczania obszaru dobrej widoczność na przejściach dla pieszych.
EN
The cause of most road accidents involving pedestrians in Poland mistakes made by road users, as well as planning and design errors, and often poorly maintained road infrastructure. One of the important factors affecting the accidents with pedestrians in excess of the road are the limitations of areas of good visibility of pedestrians and vehicles at pedestrian crossings. In Poland, the problem is underestimated. This paper presents the characteristics of the problem of limited visibility at pedestrian crossings. Also shows examples of the determination of the area of good visibility in selected countries and the theoretical basis for determining the area of good visibility at pedestrian crossings.
15
Content available remote System of object display in conditions of smoke screening
EN
Paper presents results of investigations of increased visibility with help of electrooptical system APIS in a smoky environment in outdoor conditions. A comparative assessment of visibility in smoke with use of this system is given as well as posibility of the visibility increase with help of the APIS system is considered.
PL
W artykule przedstawiono sposób i rezultaty oceny widoczności rowerzystów przez kierujących pojazdami osobowymi, ciężarowymi i autobusami. Badaniom poddano obszary przejazdów rowerowych o różnej konfiguracji geometrycznej znajdujących się w obszarze skrzyżowań niesterowanych. Oparto się o empirycznie wyznaczone kąty widoczności dla kilku wybranych modeli samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Konfigurację geometryczną przykładowych trajektorii ruchu pojazdów i rowerzystów oraz wyznaczone kąty widoczności wprowadzono jako dane do specjalnie opracowanej aplikacji komputerowej, pozwalającej na dokonanie oceny widoczności wg zaproponowanego kryterium. Kryterium oceny oparto widoczność rowerzysty przez kierującego samochodem na sekundy przed potencjalną kolizją. Dla przeanalizowanych przypadków wyniki wskazały, iż dla analizowanych skrzyżowań zastosowanie przejazdu z zewnętrznej strony skrzyżowania (za przejściem dla pieszych) jest rozwiązaniem lepszym. Przy ocenie nie brano pod uwagę czynników wynikających z np. ograniczeń widoczności wynikających z ewentualnych lokalizacji różnych elementów infrastruktury.
EN
The article present the method and results bicyclists visibility estimation by drivers of passenger cars, trucks and buses. The research covered bicycle crossings of various layouts within uncontrolled intersections and was based on drivers’ viewing angles for selected models of cars, trucks and buses. Sample vehicle and bicycle trajectories through the intersections as well as vehicle drivers’ viewing angles were fed to computer application designed specifically to estimate visibility accordingly to proposed criteria. That estimation criteria were based on visibility of the bicyclist by vehicle driver in last few seconds leading to possible collision. The analyzed cases indicated, that bicycle crossings located on the outer side of the researched intersections (beyond pedestrian crossings) offer better results. The estimates did not take into account visibility obstructions caused by infrastructure elements.
PL
Podczas ustalania przyczyn wypadków drogowych stan techniczny oświetlenia zajmuje znikome miejsce. Natomiast w powszechnym odczuciu jest bardzo istotny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przeanalizowano kilka wypadków drogowych, które, zdaniem autora, mogły mieć związek ze stanem oświetlenia reflektorowego pojazdów biorących w nich udział. Stan ten umyka kontroli w obecnie obowiązującym systemie prawnym. Przeanalizowano także wymagania homologacyjne i eksploatacyjne dotyczące świateł mijania pojazdów samochodowych z wyeksponowaniem ich wpływu na zasięg oświetlenia drogi, który jest kluczowy dla możliwości odpowiednio wczesnego zauważenia niespodziewanej przeszkody.
EN
During the determination of the causes of road accidents the technical state of the headlights is treated a reason not in significant percentage. However, in the common opinion lighting is very important for road safety. In this paper are examined several traffic accidents which may be associated with the state of the headlights of vehicles. This condition is not controlled in the current legal system. There are analyzed the type approval requirements as well as exploitation requirements of motor vehicles dipped beam and their impact on the of road illumination distance beyond the car, which is crucial for feasible and appropriate, early notice of unexpected obstacles.
PL
W przemyśle górniczym, gdzie panują wyjątkowo trudne warunki pracy, bardzo ważnym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie jest widoczność pracownika zapewniana przez wysokiej jakości materiały odblaskowe. Niezmiernie ważne są także ich odpowiedni dobór i rozmieszczenie na odzieży.
PL
W artykule omówiony został problem związany z ograniczeniem pola widoczności tzw. stref martwych w pojazdach użytkowych oraz pojazdach ciężarowych. Problem związany z bezpieczeństwem użytkowania takich pojazdów wiąże się w dużej mierze ze specyfiki konstrukcji samego nadwozia pojazdu oraz miejsca pracy kierowcy. Jednym ze sposobów poprawy widoczności z miejsca kierowcy wynikającym z wprowadzenia nowych przepisów jest wprowadzanie różnego rodzaju lusterek. Rozwój techniki wizyjnej oraz systemów przekształcania obrazu otworzył możliwości wykorzystania w technice samochodowej mini kamer. Jednym z najnowszych rozwiązań w tym zakresie jest „system 360 stopni” w pełni analizujący otoczenie wokół pojazdu.
EN
The paper discusses the issue of limited visibility in commercial vehicles and lorries. The problem with the safety of such vehicles is associated largely with the specifi cs of the structure of the vehicle body and the driver’s workplace. One way to improve the visibility of the driver resulting from the of introduction of the new regulations is the implementation of various types of mirrors. The development of vision technology and image conversion systems has opened possibilities for use in automotive engineering mini cameras. The latest development is a system of 360 degree, fully analyzing the environment around the vehicle.
20
Content available remote Architectural research on semi-private space in multi-family housing development
EN
The paper presents research on utilizing space in housing environment. It makes an attempt to identify problems arising during twenty years of utilization in a specific case. It points at positive and negative phenomena which influence the quality of dwelling. It analyzes a degree and type of residents’ activity as well as that of outsiders from the point of view of such elements as: the method of shaping a development, accessibility, visibility etc. It raises an issue of appropriating a space which belongs to residents in the studied facilities.
PL
Artykuł przedstawia badania dotyczące użytkowania przestrzeni w środowisku mieszkaniowym. Na konkretnym przykładzie podejmuje próbę rozpoznania problemów wynikających w czasie dwudziestu lat użytkowania. Wskazuje pozytywne i negatywne zjawiska, jakie mają wpływ, na jakość zamieszkiwania. Analizuje stopień i rodzaj aktywności mieszkańców oraz osób postronnych w kontekście elementów takich jak np. sposób ukształtowania zabudowy, dostępność, widoczność itd. Porusza problem zawłaszczania przestrzeni, która przynależna jest mieszkańcom badanych obiektów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.