Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water treatment plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Our scientific research is based on oxidation reactions and monitoring of chemical reaction kinetics in the Velekinca groundwaters plant in Gjilan municipality, Kosovo. The GW of this plant contains high concentration of manganese so we need to use potassium permanganate (KMnO4) as one of the most power oxidants in the water treatment plant. In our research the high concentration of Mn in groundwaters is 0.22–0.28 mg∙dm–3 and this concentration is not in accordance with the WHO. Chlorine is one of the most common disinfectants used in the water treatment industry because it has a low cost and immediate effect on the destruction of microorganisms, the concentration of chlorine (Cl2) in our research is 0.1–0.32 mg∙dm–3. The speed of chemical reactions in the technology of GW is extremely important because sometimes in the elimination of chemical pollutants using oxidizing agents often form intermediate species. The speed of reactions indicates how fast chemical bonds are formed in the creation of a product, and this depends on the rate of reaction (XA). The focus for the research is to study the potassium permanganate and chlorine gas reactions in water if it forms intermediate products (intermediate species) due to the high speed of reactions. Scientific research conclusion, intermediate species in the oxidation reactions of Mn and water disinfection with Cl2(g) it is impossible to cause a high rate of chemical reactions from the reaction rate (XA = 1%) to the reaction rate (XA = 99%). The maximum speed at the highest XA Cl2 is from 4.405∙10–11 to 8.87∙10–10 mol∙dm–3∙s–1, while at Mn is (2.030–4.034)∙10–7 mol∙dm–3∙s–1.
EN
The Shatt Al Arab River (SAAR) is a major source of raw water for most water treatment plants (WTP’s) located along with it in Basrah province. This study aims to determine the effects of different variables on water quality of the SAAR, using multivariate statistical analysis. Seventeen variables were measured in nine WTP’s during 2017, these sites are Al Hussain (1), Awaissan (2), Al Abass (3), Al Garma (4), Mhaigran (5), Al Asmaee (6), Al Jubaila (7), Al Baradia (8), Al Lebani (9). The dataset is treated using principal component analysis (PCA) / factor analysis (FA), cluster analysis (CA) to the most important factors affecting water quality, sources of contamination and the suitability of water for drinking and irrigation. Three factors are responsible for the data structure representing 88.86% of the total variance in the dataset. CA shows three different groups of similarity between the sampling stations, in which station 5 (Mhaigran) is more contaminated than others, while station 3 (Al Abass) and 6 (Al Asmaee) are less contaminated. Electrical conductivity (EC) and sodium adsorption ratio (SAR) are plotted on Richard diagram. It is shown that the samples of water of Mhaigran are located in the class of C4-S3 of very high salinity and sodium, water samples of Al Abass station, are located in the class of C3-S1 of high salinity and low sodium, and others are located in the class of C4-S2 of high salinity and medium sodium. Generally, the results of most water quality parameters reveal that SAAR is not within the permissible levels of drinking and irrigation.
EN
In this research different methods for measuring water quality indices were conducted to investigate the performance of the newly designed, constructed and operated 9-Nissan water treatment plant, Iraq. Data gathering and implementation took place throughout winter and summer. Water samples were taken periodically, according to the standard method, the research was carried out by collecting different random samples for eight months (Jun. 2015–Jan. 2016) and measuring (turbidity, total hardness, pH, total dissolved solids, suspended solids, Cl–, Mg2+, Fe2+,NO3–, NH3+) for each sample. Five different approaches and methodologies of calculating the water index were applied. The results revealed that the Water Quality Indices varied from 70.55 to 88.24, when applying Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index (CCMEWQI) and British Columbia water quality index (BCWQI) geometric weighted mean respectively. All the results, from the five approaches indicated good water quality, multiple regression analyses were conducted for turbidity, total hardness and suspended solids, they found that these parameters are strongly related to each other and to other parameters.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad kosztami budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Analizie ekonomicznej poddano stacje podzielone na trzy grupy w zależności od kategorii jakości pobieranych wód (A1, A2 i A3). Dla każdej z kategorii wód określono zależności pomiędzy jednostkowymi kosztami, a ich przepustowością. Wielkości te zostały ustalone na podstawie informacji uzyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych-kanalizacyjnych. Zależności te zostały przedstawione w formie analitycznej i graficznej. Analiza kosztów pokazała, że jednostkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji maleją wraz ze wzrostem przepustowości stacji.
EN
The article presents results of research on the costs of construction and operations of surface water treatment plants. Economic analysis were carried out in plants divided into three groups, depending on categories of drawn water quality (A1, A2 and A3). For each of these water categories the relationship between construction and operations unit costs was determined. Their level was determined on the basis of data from water supply and sewerage utilities. These relationships are presented in the analytical and graphic form. Cost analysis shows that unit capital and operating costs decline with increasing of plant capacity.
PL
Rosnące ceny energii elektrycznej, a także kurczące się zasoby wodne sprawiają, że zakłady wodociągowe coraz częściej poszukują rozwiązań nie tylko energooszczędnych, ale również pozwalających na ograniczenie ilości wody traconej na etapach produkcji i dystrybucji. Przykładem inwestycji odzwierciedlającej ten trend jest oddana do użytku w grudniu 2017 r. nowoczesna stacja uzdatniania wody w Piszu. Czas, który upłynął od uruchomienia tego obiektu, daje nam możliwość przeprowadzenia pierwszych podsumowań i podzielenia się z Czytelnikami wynikami doświadczeń eksploatacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu przeprowadzonego w skali ułamkowo-technicznej na stacji doświadczalnej zlokalizowanej na ujęciu OPWiK „Kurpiowska” w Ostrołęce. Uzyskane wyniki są rozszerzeniem badań prowadzonych przez autorów nad modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) „Kurpiowska” w Ostrołęce i opublikowane zostały w [2]. Zaprezentowano wyniki eksperymentu porównującego pracę złoża chalcedonitowego ze złożem antracytowo-piaskowym zaproponowanym do zastosowania w procesie modernizacji SUW. Uzyskane wyniki potwierdziły dobrą i porównywalną ze złożem antracytowo-piaskowym skuteczność usuwania przez złoże chalcedonitowe nadmiernych ilości związków żelaza i manganu z wód ujmowanych na ujęciu. Do zastosowania praktycznego autorzy zaproponowali jednak złoże antracytowo-piaskowe ze względu na mniejsze zużycie wody potrzebnej do okresowego jego przepłukiwania.
EN
The article presents the results of the experiment carried out on a fractional and technical scale at the experimental station located at the OPWiK „Kurpiowska” intake in Ostrołęka. The obtained results are an extension of the research carried out by the Authors on the modernization of the water treatment plant (WTP) „Kurpiowska” in Ostrołęka and published in [2]. The experiment compares the functioning of a chalcedonite deposit to that of an anthracite-sand deposit, which was proposed to be used in the process of the WTP modernization. It was confirmed that the chalcedonite deposit has a good efficiency in removing excessive amounts of iron and manganese compounds from the waters captured at the intake, comparable with the anthracite-sand deposit. However, the Authors of the article suggest the use of the anthracite-sand bed, due to the lower consumption of water for its periodical rinsing.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie utworzonego dobowego wskaźnika energochłonności do oceny efektywności pracy agregatów głębinowych oraz stanu technicznego stacji uzdatniania wody.
EN
The article discusses the use of the daily diurnal energy intensity index to assess the efficiency of deepwater aggregates and the technical condition of the water treatment station.
PL
W dniu 22 czerwca 2017 r. rozstrzygnięta została jedna z ważniejszych kwestii dotyczących rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. kwestia długości przyłączy, a co za tym idzie kosztów ich budowy i utrzymania. Wprawdzie nie jest jeszcze dostępne pisemne uzasadnienie Uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, ale wiemy, że została podjęta jednogłośnie. Znane jest też ustne jej uzasadnienie.
9
Content available remote Analysis and assessment of water treatment plant reliability
EN
The subject of the publication is the analysis and assessment of the reliability of the surface water treatment plant (WTP). In the study the one parameter method of reliability assessment was used. Based on the flow sheet derived from the water company the reliability scheme of the analysed WTP was prepared. On the basis of the daily WTP work report the availability index Kg for the individual elements included in the WTP, was determined. Then, based on the developed reliability scheme showing the interrelationships between elements, the availability index Kg for the whole WTP was determined. The obtained value of the availability index Kg was compared with the criteria values.
PL
Tematem publikacji jest analiza oraz ocena niezawodności stacji uzdatniania wody (SUW) powierzchniowej. W pracy wykorzystano metodę jednoparametryczną oceny niezawodności. W oparciu o schemat technologiczny uzyskany od przedsiębiorstwa wodociągowego sporządzono schemat niezawodnościowy analizowanego SUW. Na podstawie dobowego raportu pracy SUW, wyznaczono wskaźnik gotowości Kg dla poszczególnych elementów wchodzących w skład SUW. Następnie na podstawie opracowanego schematu niezawodnościowego wyznaczono wskaźnik gotowości Kg dla całego SUW. Otrzymaną wartość wskaźnika gotowości Kg porównano z wartościami kryterialnymi.
EN
Analyses of the costs of surface water treatment plants (WTP) in Poland show that unit capital and operating costs decline with increasing production. Costs of depreciation, electricity consumption and salaries have the largest share in the total WTP operating costs. Life cycle costing has shown that additional WTP costs may be related to maintenance of too many rapid gravity fi lters. In the case of complex water supply systems a large water manufacturer is often treated as a reserve source, but assurance of resident supply reliability increases the WTP operating costs. Water treatment plants are also charged with flood protection costs.
EN
Coagulation process is the main process in conventional water treatment process sequence. It influences the following treatment process aspects: maintaining plant efficiency and increasing the quality of the produced water. This is accomplished by adding chemicals to raw water, such as alum sulphate. To secure the appropriate plant performance, a mathematical model is proposed in this paper for the coagulation unit, followed by the development of the control strategy. Classic PID and neural network based controller regulating the process are used. Tests were performed, based on the real data for water treatment, using MATLAB/SIMULINK. Simulation results showed better values for both settling time and overshoot in the case of using neural network based controller than PID.
EN
In Poland, water supply for villages and small towns is provided mainly from groundwater resources. In spite of good physicochemical and bacteriological properties for groundwater, in most cases it is required to remove iron and manganese, which influences the applied treatment technologies. The processes of potable water treatment result in the emergence of certain by-products, i.e. technological wastewater (mainly spent filter backwash water) and sediments that contain the pollutants removed from water. The study presents the results of the Authors’ tests of particle size and quantity distribution in spent filter backwash water from the groundwater treatment plant in Kąty Wrocławskie. The paper also contains an analysis of the changeability of iron and manganese content and turbidity in different phases of filter backwashing (initial backwashing, air backwashing, second backwashing). The research consisted of four series of tests conducted during the period from July 2013 to May 2014. Spent filter backwash water samples were collected during backwashing of two filters. Test results have shown that the quality of spent filter backwash water changed on subsequent stages of backwashing. Suspension particles of a size ranging from 10÷20 μm accounted for the highest volume percentage share in the analysed samples of spent filter backwash water from both filters, while the quantitative distribution of particles of the given diameters was heterogeneous and it depended on the stage of filter backwashing.
PL
W Polsce w celu zaopatrzenia w wodę wsi i małych miasteczek ujmowane są przede wszystkim zasoby wód podziemnych. Pomimo dobrych właściwości fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wykazywanych przez wody podziemne większość z nich wymaga odżelaziania i odmanganiania, co ma wpływ na technologie ich uzdatniania. Podczas procesów uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstają produkty uboczne, tj. ścieki technologiczne (głównie popłuczyny) oraz osady, w których zawarte są zanieczyszczenia usuwane z wody. W pracy przedstawiono wyniki własnych badań rozkładów wielkości i ilości cząstek zawiesin w popłuczynach ze stacji uzdatniania wód podziemnych w Kątach Wrocławskich. W artykule przeanalizowano również zmienność zawartości żelaza, manganu oraz mętności w różnych fazach płukania filtrów (płukanie wstępne wodą, płukanie powietrzem, płukanie właściwe wodą). Badania obejmowały cztery serie badawcze w okresie od lipca 2013 roku do maja 2014 roku. Próbki popłuczyn były pobierane podczas płukania dwóch filtrów. Wyniki badań wykazały, że jakość popłuczyn ulegała zmianie w kolejnych etapach płukania. Największy udział procentowy cząstek w badanych próbkach popłuczyn z płukania obydwu filtrów w ujęciu objętościowym stanowiły cząstki zawiesin o wielkościach z zakresu 10÷20 μm. Natomiast rozkład ilościowy cząstek o danych średnicach był niejednorodny i zależał od etapu płukania filtrów.
EN
In last years all countries of the European Union experience decrease of water consumption. What is worse, in most cases large European water treatment plants (WTP) have been design and built decades ago, when water consumption was much higher than nowadays. It is a challenging task to adjust WTP’s capacity to the current water demand as it is associated with costs and safety issues. Minding that fact, authors decided to propose an new authorial methodology of combined reliability-cost efficiency assessment for water supply system with exceeded redundant capacity, based on new index - unit indicator of reliability-cost efficiency. It included both reliability and costs aspects. It was decided to present the new method on example of the pumping subsystems working for WTP in Poland. The research was based on Activity-Based Life Cycle Costs (AB-LCC) methodology together with two-parametric reliability evaluation. Using real operational and financial data an application of proposed authorial reliability-cost indicator was presented. The reliability-cost efficiency assessment allowed to present how operation of each pumping subsystem influenced global operational costs of WTP. This information is essential for decision-making process for rational management of technical facilities.
14
Content available remote Ocena kosztów zakładów wodociągowych
PL
W pracy przedstawiono ocenę kosztów eksploatacyjnych dwóch zakładów wodociągowych: stacji uzdatniania wody A o wydajności 17000 m3/d oraz przedsiębiorstwa wodociągowego B eksploatującego system zaopatrzenia w wodę o wydajności 5760 m3/d. Zakłady te łączy zakończona w 2014 roku modernizacja i w przypadku drugiego z nich rozbudowa, są to nowoczesne zakłady w pełni spełniające stawiane przed nimi zadania. Przedstawiono koszty eksploatacyjne w 2015 roku zestawione w układzie rodzajowym, podstawą opracowania są dane pochodzące z tych przedsiębiorstw. W strukturze kosztów można zauważyć dwie wspólne cechy – znaczący, ponad 40% udział amortyzacji w kosztach ogólnych oraz koszty płac wraz z narzutami, które stanowiły ponad 20% wydatków. Pozostałe grupy kosztów: materiały, energia, opłaty i podatki, usługi obce i pozostałe koszty stanowiły znikomy udział w kosztach ogólnych. Konsekwencją modernizacji były wysokie koszty jednostkowe produkcji wody, wynoszące w zakładzie A 2,25 zł/m3, z których 0,92 zł/m3 stanowiła amortyzacja. Zaledwie 0,40 zł/m3 wyniosły koszty zmienne. W zakładzie B koszty jednostkowe określono na 5,42 zł/m3, w których 2,62 zł/m3 to amortyzacja natomiast 1,14 zł/m3 to koszty zmienne. Porównując otrzymane wielkości z danymi literaturowymi można stwierdzić, że koszty w badanych zakładach znacznie przewyższają dane literaturowe dla zakładów o zbliżonej wydajności. Wynika to w dużej mierze z kosztów amortyzacji, które są konsekwencją prowadzonych kosztownych działań modernizacyjnych.
EN
The paper presents an assessment of the operating costs of two water supply companies: water treatment plant A with a capacity of 17000 m3/d, and the water supply company B, an operator of the water supply system with a capacity of 5760 m3/d. These plants similarity is the modernization completed in 2014 and of the latter one extension, these are sophisticated facilities fully meet the tasks placed before them. The operating costs in 2015 were presented, shown by costs generic system. The basis for the development are the data from these companies. Two things in common can be noticed in the structure of the operating costs - significantly more than 40% share of depreciation in total costs and labor costs, which accounted for over 20% of the total costs. Other groups of costs: materials, energy, fees and taxes, outsourced services and other costs accounted for a small proportion of total costs. The consequence of modernization were high unit costs of production of water, amounting to plant A 2.25 zl/m3, of which 0.92 zl/m3 was depreciation. Only 0.40 zl/m3 were variable costs. The plant B unit costs were set at 5.42 zl/m3, in which 2.62 zl/m3 was depreciation and 1.14 zl/m3 variable costs. Comparing the operating costs in plant A to another water treatment plants, they are significantly higher. This is due to the depreciation costs, which were a consequence of the modernization.
EN
In this paper the operation costs of the municipal water treatment plant in the biggest Polish town in Podlaskie province was analyzed. Capacity of this WTF is 600 m3/h. Water treatment processes are primarily focused on removal of iron, mangnese and turbidity and disinfection by UV rays. Water is taken by 19 wells and then it is oxygenated. From aerators water is addressed to ten filters, which filter water at a speed of 8.5 m/h. The analysis of the operation costs of the municipal water treatment plant was carried out by a method of testing and interpretation of the materials provided by the Water and Sewerage Company in a big town in the Podlaskie Province. It was established that, groundwater treatment plant operation costs, carried out in 2010–2012, showed the highest share of depreciation and remuneration costs.
EN
The objective of the article was to define a mathematical model for the relationship between the unit costs of operating an underground water treatment plant and its capacity. This model was formulated on the example of the underground water treatment station in Suwałki, Poland. The station is also described in the article. The article discusses the theoretical and practical basis for determining this relationship. Mathematical models for this relationship were established for the years 2010, 2011 and 2012. They show that the unit operating costs decrease with an increasing capacity. The relationships discussed in the article may be used as indicatory guidelines when designing a groundwater treatment plant of similar capacity and technology.
PL
W niniejszym artykule wykazano wpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na powstawanie ubocznych produktów chlorowania wody. Przeprowadzone w tym celu zostały badania wody z końcówek sieci Bielany w Krakowie, pobieranej raz w miesiącu od lutego 2011 roku do marca 2012 roku z pięciu punktów czerpalnych w budynkach użyteczności publicznej. Łącznie pobrano i przeanalizowano 70 próbek wody. Następujące lotne uboczne produkty chlorowania zostały oznaczone: trihalometany, acetonitryle, halogenoketony, chloropikryna oraz wodzian chloralu. Na podstawie otrzymanych wyników uzyskano zależności czasu kontaktu z ilością powstających halogenowych związków organicznych.
EN
The effect of distance from water treatment plant on the chlorination by-products occurrence was shown in this article. Once a month from February 2011 to March 2012 water from Bielany water supply in Krakow was sampled from the ends of the pipe system in five sampling points in public buildings. Totally 70 water samples were taken and analyzed. The following volatile by-products of chlorination were determinated in the laboratory: trihalomethanes, acetonitriles, halogenoketones, chloropicrin and chloral hydrate. On the basis of analysis and the results obtained correlation of contact time and the amount of forming halogenated organic compounds.
EN
The effect of distance from water treatment plant on the chlorination by-products occurrence was shown in this article. Once a month from February 2011 to March 2012 the water samples were sampled from the endings of from Krakow Bielany water distribution system, in five sampling points in public buildings. Totally 70 water samples were taken and analyzed. The following volatile by-products of chlorination were analyzed: trihalomethanes, acetonitriles, haloketones, chloropicrin and chloral hydrate. On the basis of analysis and the results the correlation between contact time and the formation of halogenated organic compounds was obtained.
PL
W artykule wykazano wpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na powstawanie ubocznych produktów chlorowania wody. Przeprowadzone w tym celu zostały badania próbek wody z końcówek sieci Bielany w Krakowie, pobieranych raz w miesiącu od lutego 2011 roku do marca 2012 roku z pięciu punktów czerpalnych w budynkach użyteczności publicznej. Łącznie pobrano i przeanalizowano 70 próbek wody. W próbkach zostały oznaczone następujące lotne uboczne produkty chlorowania: trihalometany, acetonitryle, halogenoketony, chloropikryna oraz wodzian chloralu. Na podstawie otrzymanych wyników uzyskano zależności czasu kontaktu od ilości powstających halogenowych związków organicznych.
PL
Omówiono zagadnienia związane z występowaniem THM-ów w wodzie i powietrzu pływalni. Zostały przedstawione wyniki pomiarów THM-ów wykonane w wielu basenach w Europie, Ameryce i Azji. Zaproponowano uzupełnienie filtracji na złożu wielowarstwowym o proces wymiany jonowej, który zmniejsza zawartość związków organicznych (tj. prekursorów THM-ów) w wodzie i w konsekwencji wpływa na istotną redukcję zawartości THM-ów w wodzie oraz powietrzu. Zwrócono również uwagę na znaczenie odpowiednio zaprojektowanego systemu wentylacji hali basenowej na zapewnienie wysokiej jakości powietrza, pozbawionego szkodliwych THM-ów, w strefie przebywania ludzi.
EN
The paper concerns issues regarding the presence of THMs in the water and ambient air of an indoor swimming pool environment. The results of THMs measurements conducted in pools in Europe, America and Asia are presented and compared. Multilayer filtration was supplemented with an ion-exchange process that reduces the amount of organie matter (precursors of THMs) in the water, and THMs in ambient air and water. The importance of a properly designed ventilation system that guarantees high air quality and reduces the amount of harmful THMs in a pool environment is introduced in detail.
20
Content available Nowoczesna „fabryka wody” SUW Mosina
PL
Modernizacja SUW Mosina to część ogromnego, wartego 596 mln zł netto projektu, realizowanego przez Aquanet SA pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap I, współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Obejmuje on 12 zadań inwestycyjnych, wśród których modernizacja stacji w Mosinie jest jednym z największych i najważniejszych.
EN
The modernization of the Mosina Water Treatment Plant is a part of a major project realized by Aquanet SA, with total net value of PLN 596 million. The project includes 12 investment tasks, among which the modernization in Mosina is one of the largest and most crucial.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.