Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 647

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Słowo „muda” w języku japońskim oznacza „marnotrawstwo”, czyli wszystko to, co jest niepożądane w procesach produkcji i wspomagających ją. Pojęcie to jest bardzo istotnym filarem w filozofii Lean Management. Muda określa wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej, a są znaczącą stratą dla naszych biznesów.
PL
Przedstawiono podstawowe wskaźniki dotyczące zagospodarowania odpadów w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawiono bilans odpadów wytwarzanych w Polsce. Zaznaczono problem importu odpadów i związane z tym niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Przedstawiono również informacje Ministerstwa klimatu dotyczące importu odpadów do Polski. Przedstawiono trudności z gospodarowaniem odpadów w okresie pandemii wirusa COVID-19.
EN
Basic indicators regarding waste management in Poland and the European Union are presented, as well as the mass balance of waste generated in Poland. The problem of waste import and related hazards to the natural environment are described. The information of the Ministry of Climate concerning the import of waste to Poland and the difficulties with waste management during the COVID-19 pandemic are presented.
PL
Przedstawiono problem w zagospodarowaniu popiołów po spalaniu odpadów miejskich. Przedstawiono charakterystykę tych odpadów oraz zjawiska zachowania się metali podczas procesu spalania. Przedstawiono metody wydzielania metali wraz z charakterystyką urządzeń.
EN
A problem of ash management after burning municipal waste was presented. The characteristics of this waste and the phenomenon of metal behavior during the combustion process are presented. Methods of metal separation as well as the equipment characteristics are presented.
PL
BDO to wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (patrz PP 4/2020 s. 192). Inicjatywa ta miała na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom pojawiającym się w sektorze gospodarowania odpadami, uszczelnienie systemu, zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawę poziomu recyklingu.
5
Content available Fuels from waste for energy source diversification
EN
The dynamics of economic development determines the need to develop technologies for waste recycling especially the acquisition of condensed fuels for the needs of the local diversification of energy sources. In a short time, Poland will probably lack its own produced electricity. To apply the process of diversification of energy sources, by developing methods of generating energy from waste, it becomes crucial to protect the environment. The use of cogeneration technology based on fuels derived from waste, in particular concentrated oil and gas fuels, is becoming more common and provides the basis for securing the energy supply in the preferred diversification process. Plastic waste processing in the controlled depolymerization process, which is the reverse of the polymerization process for hydrocarbon recovery – uses petroleum derivatives its production. At present, the greatest interest arises in the material recovery of plastics and rubber in the process of anaerobic thermal decomposition (thermolysis/pyrolysis), which is used on an industrial scale and consists in the degradation of polymer bonds into low molecular weight. The imperative of a modern economy is to obtain energy from fuels from waste treatment, including hazardous waste, preferably in the cogeneration process. The fuel obtained from waste may be used to obtain thermal or electric energy in order to diversify energy sources. The article presents innovative Polish technologies of obtaining fuel in processes of anaerobic thermal decomposition mainly of elastomeric and polymeric waste (including hazardous ones) for direct application in power generators of various power.
PL
Dynamika rozwoju gospodarczego determinuje potrzebę rozwoju technologii recyklingu odpadów, w szczególności pozyskiwania paliw skondensowanych na potrzeby lokalnej dywersyfikacji źródeł energii. W niedługim czasie, w Polsce prawdopodobnie będzie brakowało wyprodukowanej własnym sumptem energii elektrycznej. Stosowanie procesu dywersyfikacji źródeł energii ma za zadanie, opracowanie metody wytwarzania energii z odpadów w celu ochrony środowiska. Zastosowanie technologii kogeneracji opartej na paliwach pozyskiwanych z odpadów, w szczególności skoncentrowanych paliw typu olej i gaz, staje się coraz bardziej powszechne i daje podstawę bezpieczeństwa dostaw energii w preferowanym procesie jej dywersyfikacji. Obecnie największe zainteresowanie budzi odzysk materiałów z tworzyw sztucznych i gumy w procesie beztlenowego rozkładu termicznego (termolizy/pirolizy), który stosuje się na skalę przemysłową. Polega on na degradacji wiązań polimerowych do niskiej masy cząsteczkowej. Imperatywem nowoczesnej gospodarki jest pozyskiwanie energii z paliw pochodzących z przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, najkorzystniej w procesie kogeneracji. Pozyskane z odpadów paliwa mogą znaleźć zastosowanie w produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w celu dywersyfikacji źródeł energii. W artykule przedstawione zostały innowacyjne polskie technologie pozyskiwania paliw w procesach beztlenowego rozkładu termicznego, głównie odpadów elastomerowych i polimerowych (w tym niebezpiecznych), do bezpośredniego zastosowania w agregatach prądotwórczych o zróżnicowanej mocy.
EN
The circular economy model is based on several priority areas, including biomass and bio-based products. Focusing on them and their use should certainly take their cascading into account use, including how energy from waste from the wood industry is managed. Biomass is one of the most frequently used renewable energy sources in Poland, and in the European Union it satisfies 6% of primary energy. The CE (Circular Economy) model assumes that the reuse, processing and regeneration of a product requires less resources and energy, and is more economical than conventional material recycling, as low quality raw materials. The current model of waste management must take energy recovery into account, without which it is impossible to close the balance sheet of management of many groups of waste. This is also important from the economic point of view. Chemical energy, which is contained in a large part of waste, can be used for energy purposes, including the production of electricity and heat. Reducing the use of raw materials is the most effective environmental approach to solving the waste problem. However, this requires reducing the extraction and consumption of materials, challenging existing production and consumption patterns. In the circular economy model there is a huge difference in approach to recycling leading to new products that create transport and production, new jobs and possible GDP (Gross Domestic Product) growth. The aim of the study is to analyze the use of waste from the wood industry and to present possible solutions for its cascade use, taking the currently implemented circular economy model (CE) into account.
PL
Model gospodarki o obiegu zamkniętym opiera się na kilku obszarach priorytetowych, w tym na biomasie i bioproduktach. Skupiając uwagę na nich i na ich wykorzystaniu, powinno się na pewno uwzględnić ich kaskadowe wykorzystanie, w tym również sposób zagospodarowania energii z odpadów z przemysłu drzewnego. Biomasa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej w Polsce, a w Unii Europejskiej zaspokaja 6% energii pierwotnej. Obecny model gospodarki odpadami musi uwzględniać odzysk energii, bez którego niemożliwe jest zamknięcie bilansu zagospodarowania wielu grup odpadów. Jest to również istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Energia chemiczna, która jest zawarta w dużej części odpadów, może być wykorzystana do celów energetycznych, w tym również do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ograniczenie stopnia wykorzystania surowców jest najskuteczniejszym podejściem środowiskowym do rozwiązania problemu odpadów. Wymaga to jednak zmniejszenia wydobycia i zużycia materiałów, co stanowi wyzwanie dla istniejących wzorców produkcji i konsumpcji. W modelu GOZ występuje ogromna różnica podejścia do recyklingu prowadzącego do powstawania nowych produktów, które kreują transport i produkcję, nowe miejsca pracy i możliwy wzrost PKB. Celem pracy jest analiza wykorzystania odpadów z przemysłu drzewnego oraz przedstawienie możliwych rozwiązań ich kaskadowego wykorzystania z uwzględnieniem obecnie wprowadzanego w życie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
7
Content available remote Owady przekształcające odpady w użyteczną biomasę wsparciem dla retardacji
PL
Owady pełnią wiele funkcji ekologicznych niezbędnych do przetrwania ludzkości i mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz czystości środowiska przyrodniczego, a także rozwiązania problemu niedoborów białka. Niektóre z nich jak: Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus, Geotrupes stercorarius, Hermetia illuscens, czy Musca domestica, usuwają i oczyszczają środowisko z nadmiaru odpadów uciążliwych dla człowieka. Stabilizują środowisko przyrodnicze poprzez biodegradację, redukcję, rozprzestrzenianie lub biokonwersję odpadów w użyteczną biomasę (białka i lipidy, chityna, minerały, witaminy), przysparzając tym paszy dla zwierząt oraz żywności dla ludzi. Mogą także stanowić źródło biopaliw, a w szczególności oleju napędowego. Odpady przetwarzane przez nie mogą być cennym źródłem nawozów organicznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej, opóźniając tym nadmierną eksploatację środowiska przyrodniczego. Hodowla przemysłowa określonych gatunków owadów może być obiecującą strategią ze względu na źródło energooszczędnego, wysokiej jakości białka oraz strategię recyklingu różnych odpadów przekształcanych w biomasę pokarmu dla zwierząt gospodarskich. Przekonanie się do korzyści z hodowli owadów na odpadach może być impulsem dla rozwijania nowej formy działalności gospodarczej, zarówno dla rolników, jak i zakładów paszowych.
EN
Examples of rearing species from the order of the flies (Diptera) and beetles (Coleoptera) on organic waste are promoted. Scientific studies indicates that under appropriate conditions these insects have less environmental impact than more traditional Western forms of animal protein production. Insects transforming various wastes into new sources of utility provide excellent support for retardation, due to the alternative and balanced source of high protein content and key micronutrients for animals and humans. They also improve the sanitary safety of the environment, cleaning it, stabilizing and supporting it. In general, insects can make valuable economic and invigorating contributions to the development of food or feed production systems and provide an alternative to vegetable protein derived from imported soybeans and to the traditional production of the current food industry and help the economic and social development of some regions of the world, including Poland.
EN
In this article the effect of type and content of fractions of recycled glass fiber reinforced plastics (GFRP) on the mechanical properties and flame resistance of epoxy composites (EP) were investigated. For this purpose, post-production waste of glass fabric reinforced laminate with epoxy matrix containing 15 wt % of aluminum diethylphosphinate (AlDPi), 10 wt % of melamine polyphosphate (MPP) and 15 wt % of zinc borate (ZB) was ground and sieved to obtain four fractions of grain size: >1 mm (A), 1–0.5 mm (B), 0.25–0.5 mm (C) and <0.25 mm (D). The two smallest fractions (C, D) were used to prepare epoxy composites containing 10, 15 and 20 wt % of waste. The mechanical properties and fire resistance of obtained composites aimed as structural elements of seat equipment in public transport were determined. Scanning electron microscopy (SEM) was also performed to investigate the morphology of brittle fractures of epoxy composites. It was found that the amount and type of recyclated GFRP fraction affects the functional properties of powder-epoxy resin composites. The best results were obtained for the composite containing 15 wt % of the smallest fraction (D), as all mechanical properties were significantly improved [hardness 147.6 N/mm2 (+42.5%), impact strength 9.64 kJ/m2 (+11%), Young’s modulus 2.98 GPa (+41.5%), tensile strength 51.5 MPa (+37%) and flexural strength 98.7 MPa (+10.9%)]. On the other hand, significant decrease in mechanical properties was observed for the composite containing 20 wt % of the fractions with grain size 0.5–0.25 mm (C). The analysis of the brittle fractions morphology of composites, indicates the weak dispersion and agglomerates formation in the case of composites with coarse-grained fractions. This also contributed to the flammability results. The highest flame resistance was found in the composite with 20 wt % of the fine-grained fraction: limiting oxygen index LOI = 26.1% instead of 20.6% – EP, peak of heat release rate pHRR = 540.3 kW/m2 instead of 940.1 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz zawartości frakcji recyklatu laminatu z włóknem szklanym (GFRP) na właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień kompozytów żywicy epoksydowej (EP). W tym celu zmielono odpady poprodukcyjne formatki fotela wykonanej z laminatu wzmocnionego tkaniną szklaną na osnowie żywicy epoksydowej, zawierającej 15% mas. dietylofosfinianu glinu (AlDPi), 10% mas. polifosforanu melaminy (MPP) oraz 15% mas. boranu cynku (ZB). Otrzymano cztery frakcje o wymiarach ziaren: >1 mm (A), 1–0,5 mm (B), 0,25–0,5 mm (C) oraz <0,25 mm(D). Dwie najdrobniejsze frakcje (C, D) wykorzystano do sporządzenia kompozytówepoksydowych zawierających 10, 15 i20% mas. odpadów. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych materiałów pod kątem zastosowania ich jako elementy konstrukcyjne fotela w publicznych środkach transportu. Najlepsze wyniki uzyskano w wypadku kompozytu zawierającego 15% mas. frakcji D, znacznie poprawiły się: twardość – 147,6 N/mm2 (o 42,5%), udarność – 9,64 kJ/m2 (o 11%), moduł Younga – 2,98 GPa (o 41,5%), naprężenie rozciągające – 51,5 MPa (o 37%) oraz naprężenie zginające – 98,7 MPa (o 10,9%). Z kolei wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych zaobserwowano w wypadku kompozytu zawierającego 20% mas. frakcji o wymiarach ziaren 0,5–0,25 mm (C). Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) morfologii kruchych przełomów otrzymanych kompozytów stwierdzono słabą dyspersję oraz powstawanie aglomeratów w kompozytach z frakcją gruboziarnistą, co miało również wpływ na palność badanych materiałów. Największą odpornością na płomień odznaczał się kompozyt zawierający 20% mas. frakcji D: indeks tlenowy LOI = 26,1% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 20,6%), maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 540,3 kW/m2 (wporównaniu z pHRR żywicy EP – 940,1 kW/m2).
EN
Higher education institutions (HEIs) typically generate income from two main sources; student fees and research income. In contrast, the predominant waste streams in HEIs tend to include; (1) assignment/examination mark submission process, (2) photocopying process and (3) the funding application process. Unintended internal process complexities and barriers typically aggravate the challenges already inherent in the research grant application process. Although Lean Six Sigma (LSS) has been adopted by a number of HEIs in Ireland, very few have adopted an integrated LSS approach for waste reduction in the research grant application process. To identify barriers and waste in the research grant application process within an Irish HEI in an EU environment, the authors used an online survey deployed to 240 academics and researchers. The survey response rate was 13%. The participating HEI in this pilot study generated an annual income (including student fees and research income) exceeding €240 million for the academic year 2017/2018. Using an LSS lens, this paper identified the primary waste in the research grant application process from an academic and researcher perspective to be; editing and revising applications, liaising and communicating with collaborators and waiting for information. Organised thematically, the main barriers were strategic thinking, collaborator identification and co-ordination, eligibility, process, time and support & mentoring. The results from this study can be used to inform the next stage of the research where empirical studies will be carried out in other HEIs to develop a practical roadmap for the implementation of LSS as an operational excellence improvement methodology in the research grant application process.
10
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
EN
The expediency of implementing a particular technology was determined by selecting the best ones from the point of view of environmental, economic and social aspects. The expediency of implementing a particular technology was determined by selecting the best ones from the point of view of environmental, economic and social aspects. The waste re-use is the second most acceptable technology, after waste prevention or minimization during production. This scientific work is dedicated to the waste re-use in food production. The article presents the results of the research and development of the technologies involving the use of organic waste – pomace of the juice production from Chaenomeles fruits. It was determined that the vegetable waste occupies a significant place among the total amount of food waste. The ways of using the waste from the production of Chaenomeles juice was developed and analyzed, which involve obtaining extract, gelling agent, powder, and the ways of their use in the technology of flour-based products were proposed. It was determined that the use of the powder from the pomace of Chaenomeles is the most effective, which allows not only the maximum use of raw materials, but also to improve the technology of production of flour-based products, shorten the fermentation process, extend the shelf life of the finished products and increase their biological value.
EN
The hydrogenation process in oil and fat production is accompanied by the formation of a large amount of waste, the majority of which includes spent catalysts and spent sorbents. The bioconversion of lipids through the use of immobilized enzyme preparations expands the possibilities and is one of the most powerful resource potentials of environmental biotechnology. The adsorption methods are most effective, which is due to the ease of the binding process, the low cost of the carrier and the absence of toxic substances. Immobilization of adsorption provides a large surface area, which is important for the lipolytic enzymes performing catalysis at the interface. In most cases, adsorption slightly reduces the activity of lipases and, which is extremely important, does not affect their specificity. It was shown that the use of activated carbon with a grain size of 2.0–2.8 as a carrier for immobilization of lipase, leads to maximum preservation of the initial lipolytic activity. The weight ratio of carrier/ enzyme, optimal in terms of preservation of lipolytic activity, was 1 g of biopolymer carrier per 500 mg of lipase (1: 0.5) with preservation of 36.33% of the initial activity of the native enzyme. From the obtained experimental data, it follows that the rational conditions for the immobilization of Rhizopus japonicus is GM 1.5, temperature 25°С, duration of immobilization 15 minutes, the size of particles of activated carbon as a matrix is 2.0–2.8 mm. The lipolytic activity of the enzyme immobilized under these conditions is preserved by more than 30% compared with the native one, which is a high indicator of the preservation of activity.
PL
W okresie znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz nadmiernego i nieracjonalnego wykorzystania nieodnawialnych surowców gospodarka cyrkularna, nazywana zamiennie gospodarką o obiegu zamkniętym, jest szansą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Aby możliwe było przejście z gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy dotyczy odpowiedniej produkcji, drugi odpowiedniej konsumpcji. Konsumenci oraz producenci muszą traktować odpady jako surowce, które można zawrócić do obiegu. Aby zmienić podejście społeczeństwa w tej kwestii, należy zintensyfikować oraz dopasować edukację ekologiczną do aktualnych potrzeb. Dostosowując metody edukacji, należy zbadać najpierw poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i zastanowić się, na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w dwóch grupach: młodzieży oraz dorosłych. Ankietowanie dotyczyło zachowań prośrodowiskowych oraz wiedzy o odpadach. Na podstawie przeanalizowanych odpowiedzi można stwierdzić, że świadomość ekologiczna w dwóch badanych grupach jest na różnych poziomach.
EN
In the times of substantial pollution of the environment and excessive and irrational utilization of the fossil fuels the circular economy is the chance for better tomorrow for current and future generations. To make the change from the linear economy to the circular economy possible, two crucial conditions have to be implemented. One of them is for appropriate production, the second for proper consumption. Consumers have to treat the waste as a raw materials that can be re-used returning to the circulation. To change the approach of the society regarding this problem it is crucial to intensify and adjust ecological education to our needs. Prior to adjusting the methods of education it is important to examine the level of ecological awareness of the society and determine the missing aspects. In this article we present the results of surveys conducted on two age groups: teenagers and adults. The survey concerned about pro environmental behaviour and overall knowledge about waste. Given the results, it can be concluded that there are major differences in the knowledge between two examined age groups.
PL
Powstawanie ścieków alkalicznych stanowi jeden z problemów technologicznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem współczesnej energetyki konwencjonalnej. Neutralizacja tych ścieków za pomocą kwasu solnego lub siarkowego powoduje wzrost zawartości chlorków lub siarczanów w ogólnym bilansie ścieków elektrowni. Inne metody neutralizacji nie są powszechnie stosowane. W artykule zostały zebrane i przedstawione źródła ścieków alkalicznych pochodzących z elektrowni konwencjonalnych. Omówiono sposób ich neutralizacji za pomocą gazowego dwutlenku węgla (CO2) oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań. Metoda ta umożliwia obniżenie odczynu pH ścieków bez wprowadzania dodatkowych zanieczyszczeń w postaci chlorków i siarczanów.
EN
Alkaline wastewater formation is one of the technological and environmental problems related to contemporary conventional power generation. Alkaline wastewater neutralization with hydrochloric or sulphuric acid increases the content of chlorides or sulphates in total wastewater balance of the power plant. Other methods of neutralization are not commonly applied. The article indicates the sources of alkaline wastewater from conventional power plants and discusses the method of its neutralization with gaseous carbon dioxide (CO2). Moreover, the preliminary test results are presented. The method enables reduction of pH value of wastewater without any inputs of additional pollutants such as chlorides and sulphates.
EN
The purpose of this paper is to demonstrate the possibilities of the EcoTech System’s solution to support the implementation of the assumptions of the Extended Producer Responsibility. The research methods used to accomplish this goal are literature studies and case study – “MSGO – EcoTech System”. EU standards impose a high level of recovery and recycling on the Member States. It is clear that, in order to fulfil the sense of social justice, those who directly contributed to this situation, i.e. consumers and producers, should also participate in this process. However, manufacturers need tools to monitor the efficiency and effectiveness of their operations. The presented “MSGO – EcoTech System” is based on the incentives scheme. The basis is the assumption that companies which declare CSR in their business strategy will join and will participate in the creation of new incentives for citizens. The example confirms that there are modern solutions which can support companies in the implementation of EPR. The obtained results provide guidelines for companies seeking solutions in this area.
PL
Celem artykułu jest zademonstrowanie możliwości rozwiązania EcoTech System wspierającego wdrożenie założeń rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Metodami badawczymi stosowanymi do osiągnięcia tego celu są studia literaturowe i studium przypadku „MSGO – EcoTech System”. Normy unijne nakładają na państwa członkowskie wysoki poziom odzysku i recyklingu. Oczywiste jest, że w celu spełnienia poczucia sprawiedliwości społecznej, ci, którzy bezpośrednio przyczynili się do tej sytuacji, tj. konsumenci i producenci, również powinni wziąć udział w tych procesach. Producenci potrzebują jednak narzędzi do monitorowania wydajności i skuteczności swoich działań. Przedstawiany „MSGO – EcoTech System” bazuje na systemie zachęt. U jego postaw leży założenie, iż firmy, które deklarują w swojej strategii biznesu społeczną odpowiedzialność przyłączą się aktywnie tworząc system zachęt. Przykład pokazuje, ze istnieją nowoczesne rozwiązania, które mogą wspomóc firmy w realizacji EPR. Uzyskane wyniki dostarczają wskazówek dla przedsiębiorstw szukających rozwiązań w tym zakresie.
EN
The present study aims to valorize the waste and in particular the waste from the Fil-fila quarry. The main reason for choosing the waste from this quarry was the need to reduce the impact on the environment (by reducing stockpiling) and the raw material cost (economic reason). This study therefore consists in recovering this type of waste (discarded powder subject to weather changes) as sand in partial replacement of dune sand in the formulation of sand concrete with percentages of 5, 10, 15 and 20 %, by studying the behavior of these concretes in the fresh state (workability, density and occluded air) and the properties in the hardened state (compressive and tensile strength by bending, absorption by immersion, shrinkage and weight loss, chemical effect of HCl and H2SO4 solutions), and subsequently comparing the results obtained with reference samples (0%) based on ordinary sand. Based on the obtained results, it can be concluded that the substitution of ordinary (dune) sand with marble waste sand provides acceptable results from the point of view of workability, strength and durability. These observations are likely to widen the field of applications of these sand concretes based on marble waste.
EN
Today, much of the world’s waste, in particular used tires, is accumulating as a potential source of major environmental and economic problems. In order to better preserve the environment, and in the face of changes in the legislation in force, many recovery actions have been carried out especially in the field of building materials. The present research aims to contribute to the study of the mechanical properties and durability of concretes based on rubber aggregates. To achieve this objective, we have contemplated incorporating therein amounts of rubber granules according to different volume substitution percentages being 10%, 17.5%, and 25%. A comparison of the results with a control concrete has been established. The obtained results make it possible to demonstrate that the substitution of a percentage of sand by rubber granules decreases the mechanical strengths and increases the expansion in water. On the other hand, it improves the resistance to attack from H2SO4, Na2SO4, and seawater. The latter is evaluated by the loss and gain in mass as well as the loss in mechanical resistance, especially in the long term (more than 90 days), decreases drying shrinkage, thus decreasing microscopic cracks and providing better durability.
EN
Waste high-nitrogen nitrocellulose (NC) has always been disposed of as hazardous material for destruction, and has not been recycled as a resource. The present work describes how waste high-nitrogen NC may be converted to low-nitrogen NC via an alkaline denitration reaction between sodium hydrosulfide and the nitrate ester groups, in order to control and reduce the nitrogen content for industrial products. Scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy (FT-IR), 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR) and X-ray diffraction (XRD) were used to detected the changes in the surface morphology and chemical structure of the NC samples. TG-DSC tests analyzed the decomposition temperature and the heat released on thermal decomposition, and the explosion heat was obtained by calorimetry. The results demonstrated that the denitration reaction does not destroy the skeletal structure of NC. Notably, the nitrogen content of NC may be reduced from 12.92 to 10.74%, generating the level for industrial products (N <12%). Moreover, NC samples with different nitrogen contents have similar decomposition trends and decomposition temperatures, but the heat released is gradually decreased and the explosion heat is significantly reduced, and confirms the successful partial removal of nitrate ester groups from NC. Therefore, the alkaline denitration affords a potential method for recycling waste high-nitrogen NC.
19
Content available remote Zaprawa murarska z dodatkiem popiołu lotnego
PL
Zbadano wpływ popiołu lotnego zastępującego cement na wytrzymałość zaprawy murarskiej. Uzyskane wyniki wykazały, że częściowe zastąpienie cementu popiołem lotnym w zaprawie o dużej zawartości cementu jest możliwe nawet do 40%, bez niekorzystnego wpływu na właściwości zaprawy. Natomiast taki zamiennik cementu może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość zaprawy o małej zawartości cementu, a substytucję cementu w takich zaprawach należy ograniczyć. Zatem zastępowanie cementu popiołem lotnym w tym przypadku może nie być opłacalne. Zastosowanie cegieł o dużej wytrzymałości pozwala na użycie mieszanek, w których cement można zastąpić popiołem lotnym w znacznym stopniu, zarówno w mieszankach o dużej zawartości cementu jak i mniejszej. Co najmniej 20% cementu można zastąpić popiołem lotnym. Zastosowanie cegieł o dużej wytrzymałości, w połączeniu ze spoiwem o dużej zawartości cementu sprawia, że cement można zastąpić popiołem lotnym w maksymalnym stopniu, bez negatywnego wpływu na wytrzymałość muru. W tym przypadku zawartość popiołu lotnego zastępującego cement może wynosić około 40%. Zastosowanie popiołu lotnego w zaprawie murarskiej ma bardzo korzystny wpływ na środowisko, z uwagi na ponowne wykorzystanie tego odpadu.
EN
The influence of cement replacement by fly ash in brick masonry strength was experimentally verified in the paper. The obtained results have shown that the replacement in rich in cement mortars is possible up to 40%, without unfavorable effect on mortars properties. However, this replacement can have unfavorable influence on mortar strength in the case of leaner cement mortars and the replacement in these mortars must be limited and hence the fly ash addition may not be useful. The use of high strength bricks allows the use of mortar mixes with higher level of cement replacement by fly ash as well as in rich and lean mixes. A minimum 20% of cement can be replaced by fly ash. The use of high strength bricks in combination with rich mortar mixes the cement can be replaced with fly ash to the maximum extent, without affecting the strength of brick masonry. In this case the replacement can be about 40 %. The application of fly ash in masonry has a very favorable effect on environment because it is a useful developed of this waste.
PL
Wraz ze zwiększaniem głębokości wydobycia kopalin, temperatura, na którą narażona jest podsadzka stale wzrasta, a więc zwiększa się także ryzyko samozapłonu minerałów zawierających siarkę. Nagłe pożary narażają podsadzkę na działanie wysokich temperatur, co zagraża bezpieczeństwu jej konstrukcji. Z tego względu, aby w pełni określić zmiany właściwości podsadzki, wystawionej na działanie wysokich temperatur, zbadano wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu podsadzek z dodatkiem spoiwa cementowego, po różnym czasie dojrzewania: 7 dni, 28 dni i 60 dni oraz przy trzech stosunkach spoiwo/odpad: 1:6, 1:8 i 1:10, po prażeniu próbek w piecu wysokotemperaturowym, w temperaturze: 100°C, 200°C, 400°C, 600°C i 800°C. Zbadano także zmiany fazowe i strukturę porów w podsadzce po prażeniu w tych temperaturach. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość i struktura porów w podsadzce z dodatkiem odpadów po przeróbce rud żelaza w wysokiej temperaturze zależą od czasu dojrzewania. Wytrzymałość podsadzki dojrzewającej przez 7 dni początkowo rośnie, a następnie maleje ze wzrostem temperatury. Wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu osiągają maksimum odpowiednio w 200°C i 100°C. Bez względu na czas dojrzewania podsadzki, materiał wyprażony w temperaturze przekraczającej 400°C nie ma praktycznie żadnej wytrzymałości na rozciąganie. Cechy te są ściśle powiązane z rozkładem produktów hydratacji spoiwa, przede wszystkim ettringitu i fazy C-S-H.
EN
With the deepening of mining depth, the geothermal temperature faced by the pit backfill is getting higher and higher, so the spontaneous combustion probability of sulfur-bearing minerals increases. In addition, sudden fires can expose the backfill to high temperatures, which will endanger the structural safety of the backfill. Therefore, in order to fully understand the mechanical response and pore structure evolution characteristics of backfills under high-temperature loading, the compressive strength and splitting tensile strength of backfills with different ages: 7 days, 28 days and 60 days and cement-tailings ratios: 1:6, 1:8 and 1:10 were tested using high-temperature furnace to simulate different temperature loads: 100, 200, 400, 600 and 800°C. The pore structure characteristics of the backfill after high temperature are analyzed by mercury intrusion porosimetry. To further understand the mechanism of backfill transformation at high temperature, the phase evolution characteristics of iron tailings and cementitious materials are analyzed by X-ray diffractometer and differential thermal/thermogravimetric analyzer. The results show that the strength and pore structure of iron tailings backfill at high temperature are related to the curing age. The strength and most probable pore size of backfill cured at 7 days increased first and then decreased with the increase of temperature. Among them, the compressive strength and splitting tensile strength reached their peak values at 200°C and 100°C, respectively. While after 28 days, the pore size increased with the increase of high temperature, and the strength of backfill decreased continuously with increasing temperature. No matter what age of backfill is, it almost loses its tensile strength after being subjected to a high temperature above 400°C. These characteristics are closely related to the expansion of mica in iron tailings and the dehydration and decomposition of cementing material hydration products, such as ettringite and C-S-H phase at high temperature.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.