Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki geologiczno-górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W referacie omówiono warunki geologiczno-górnicze rejonu ściany 24 pokład 505/2 partia W3 w JSW SA KWK „Jas-Mos" (aktualnie KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch „Jastrzębie") wraz z krótkim rysem historycznym powstania zagrożenia pożarowego, zalania ściany wodą oraz zmiany parceli ściany w celu likwidacji zagrożenia. Przedstawiono kształtowanie się zagrożenia metanowego w okresie dalszej eksploatacji ściany, dobór profilaktyki w zakresie jego zwalczania i okoliczności wystąpienia powtórnego procesu samozagrzewania wraz z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi. Przeanalizowano stosowane rozwiązania z zakresu profilaktyki zwalczania zagrożeń pod względem ich skuteczności oraz wprowadzenie działań niestandardowych, skutkujących ostatecznie likwidacją procesów samozagrzewania węgla. Ze względu na złożoność prowadzonych profilaktyk i długi czas ich trwania, przeprowadzono analizę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i znaczenie tzw. czynnika ludzkiego jako elementów mających duży wpływ na skuteczność prowadzonych działań.
EN
The paper discusses geological and mining conditions in the area of longwall 24, seam 505/2 panel W3 in JSW SA „Jas-Mos" (currently „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" mine „Jastrzębie" mining area), together with a brief historical outline of the occurrence of a fire hazard, flooding of the longwall with water and the change of the longwall's parcel in order to eliminate the hazard. The development of methane hazard during further exploitation of the longwall, selection of prevention measures with regard of its combating and circumstances of recurrence of the spontaneous heating process of coal, along with applied prevention activities were presented. The applied solutions related to hazards prevention were analyzed in terms of their effectiveness and the introduction of nonstandard measures, resulting finally in liquidation of coal spontaneous heating processes. Due to the complexity of the preventive measures carried out and their long duration, the analysis of organizational and technical solutions was carried out, as well as that of importance of the so-called human factor as elements having a significant impact on the effectiveness of the conducted activities.
PL
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", wykorzystując doświadczenia własne oraz doświadczenia specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa, przeprowadziła przedstawioną w niniejszym artykule istotną analizę mającą wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy zarówno ludzi jak i maszyn w szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Głównym celem było określenie poprawności doboru zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, co zostało pozytywnie potwierdzone w trakcie eksploatacji.
EN
„Wujek” hard coal mine, using its own experience and the experience of specialists from the Central Mining Institute, conducted the herein presented important analysis contributing to the improvement of the work safety related both humans and machines in particularly difficult geological and mining conditions. The main objective consisted in determination of the correctness of powered support’s selection for the conditions of rockburst hazard, what has been positively confirmed during routine mining operations.
PL
W artykule przedstawiono budowę i parametry techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz. Omówiono szczegóły i powody przeprowadzonych modernizacji. Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące warunków geologiczno-górniczych w kolejnych lokalizacjach sekcji obudowy.
EN
The construction and technical parameters of the HYDROMEL-16/35-POz powered roof support unit is presented in the paper. Details and reasons of modernisation are discussed. Key information on geological and mining conditions in subsequent localisations of powered roof support units is presented.
PL
W ramach pracy przedstawiono analizę przypadku sprawdzenia stateczności płytkiego wyrobiska korytarzowego. Analiza ta została wykonana przy zastosowaniu metody A. Sałustowicza oraz numerycznie za pomocą programu Phase2. Wyniki obliczeń wskazują jednoznacznie na zachowanie wyrobiska w stanie stateczności. Tym samym stwierdzono, że na powierzchni nie może dojść do powstania zapadliska, gdyż wyrobisko w rozpatrywanym warunkach nie przejdzie w stan zawału. Wyrobisko to rzeczywiście wykazuje się statecznością na rozpatrywanym odcinku pozostawionym bez obudowy. Zakłada się przy tym jego dalsze użytkowanie do celów turystycznych. Biorąc to pod uwagę, wyciągnięto wniosek, że określanie stopnia zagrożenia terenu powstaniem zapadlisk na podstawie prawdopodobieństwa zajścia takiego zdarzenia rozpocząć należy od zbadania stateczności wyrobiska.
EN
The article presents an analysis of the case study of verifying the stability of a shallow roadway. This analysis was carried out using A. Salustowicz method and numerically with the use of the Phase2 program. The results of the calculations clearly indicate to the behavior of the roadway in the status of stability. Thus, it has been found that there is no risk of the sink's occurrence on the surface, because excavation under the consideration would transfer into the state of a cave-in. The workings indeed shows to be stable along the section under consideration which had been left without a support. It is therefore assumed to further used for tourist purposes. Taking the aforesaid into account, it was concluded that the determination of the risk of sinks on the basis of the probability of occurrence of such an event should be started by examining of the stability of the roadway.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące analizy wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na wybrany obiekt. Przeanalizowano wyniki pomiarów niwelacyjnych oraz dokonano obliczeń wartości wskaźników deformacji za pomocą teorii S. Knothego. Dokonano również analizy czasu występowania wskaźników deformacji wywołanych rozpatrywaną eksploatacją górniczą. Poddano również analizom wpływ wstrząsów oraz możliwość oddziaływania zjawiska sufozji na budynek z uwagi na położenie wychodni strefy uskokowej na spągu utworów czwartorzędu. Wyniki analiz wskazały na wystąpienie niewielkich wartości wskaźników deformacji w analizowanym okresie i brak szkodliwości wstrząsów górotworu dla budynków.
EN
The article presents a case study on analysis of the impact of performed mining operations on a selected object. The results of measurements of leveling were analyzed and values of deformation by the theory of S. Knothe were calculated. Also the analysis of the time of deformation indicators caused by mining exploitation was carried out. The impact of shocks and the possibility of influence of suffusion phenomenon on the building due to the location of outcrop of fault zone on the floor of Quaternary measures were also examined. The results of the analysis indicated the occurrence of small values of the deformation in the analyzed period and the lack of negative outcomes of the rockmass shocks for buildings.
6
Content available remote Upadowe jako alternatywny dla szybów sposób udostępniania złoża
PL
W artykule zaprezentowano niektóre przypadki udostępnienia złóż podziemnych za pomocą upadowych w górnictwie zagranicznym, w tym złóż zalegających bardzo głęboko. Przeanalizowano również warunki geologiczno-górnicze w niektórych polskich zagłębiach mające pierwszoplanowy wpływ na wybór metody udostępnienia oraz związane z nimi warunki techniczne budowy wyrobisk udostępniających nachylonych zamiast szybów głębionych technologią sztucznego mrożenia górotworu.
EN
The article presents some cases of development of an underground deposit by inclines in the mining overseas, including deposits bedded very deeply. Also geological and mining conditions were in some Polish coal basins having a leading influence on the choice of development methods and the technical conditions associated with construction of inclined development workings instead of shafts sunk with the artificial ground freezing technology.
7
Content available remote Modelowanie wpływu eksploatacji ścianowej na chodnik podścianowy
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego wpływu eksploatacji górniczej na chodnik podścianowy. Do celów symulacji komputerowej zbudowano numeryczny model górotworu, stanowiący płaską tarczę o wymiarach 200 m × 100 m. Stanowi on fizykalne oraz strukturalne odwzorowanie górotworu w rejonie pola eksploatacyjnego ściany. Na podstawie przyjętego modelu górotworu prowadzona była analiza stateczności wyrobisk w jednostronnym otoczeniu zrobów. Obliczenia numeryczne wykazały, że zastosowanie dodatkowo pasa podporowego ze spoiwa mineralnego „U” stanowi skuteczny sposób ochrony chodnika podścianowego i stwarza możliwość utrzymania jego stateczności.
EN
The article presents the results of numerical modeling of the impact of mining operation on the bottom gate. For the purpose of numerical computer simulation a numerical model was constructed of rock mass, which is a flat disk with dimensions of 200 m x 100 m. It is a physical and a structural representation of the rock mass in the area of the Longwall's exploitation. On the basis of the adopted model of the rock mass the analysis of stability of the workings was carried out in a one-sided surrounding of the gobs. Numerical calculations have shown that the use of additional support „U" strip made of a mineral binder is an effective way to protect the tail gate and provides the possibility of maintaining of its stability.
8
PL
W artykule przedstawiono przypadek powstania sześciu zapadlisk nad płytką eksploatacją górniczą. Do celów określenia prawdopodobieństwa powstania zapadlisk posłużono się metodą M. Chudka - W. Olaszowskiego. Korzystając z tej metody, przedstawiono również wyniki obliczeń wysokości pustek, dla których prawdopodobieństwa wystąpienia zapadlisk przyjmowały wartość 1.
EN
This article presents a case of creation of six sinkholes over mining operations run at shallow depth. The method by M. Chudek - W. Olaszowski was used for the determination of the probability of sinkholes occurrence. Using this method, also the results of calculations of the depth of cavities, for which the probability of occurrence of a sinkhole adopted the value of 1.
9
PL
W artykule przedstawiono, zastosowany w kopalni „Pniówek", system wzmocnienia skal stropowych oraz obudowy ŁP, połączony z wykładką mechaniczną, zapewniającą ścisłą współpracę z górotworem. Opracowany system, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz warunki geologiczno-górnicze w rejonie drążonego wyrobiska (chodnik K-2 w pokładzie 362/1), pozwolił na zwiększenie rozstawu odrzwi obudowy ŁP z 0,75 m do 1,0 m na reprezentatywnym odcinku.
EN
The paper presents the system of roof rocks reinforcement and that of yielding steel arch support of ŁP type combined with mechanical insert ensuring a close collaboration with the rock mass. The developed system, taking into account the up-to-dale experiences and geological and mining conditions in the region of the roadway being driven (K-2 entry in seam 362/1), allowed to increase the distance between the ŁP support's set from 0.75 m to 1.0 m in the representative section of the entry.
PL
Stropnice podporowo-kotwiowe (SPK) i uniwersalne stropnice górnicze (USG) zostały zaprojektowane jako elementy obudowy podporowo-kotwiowej. W artykule przedstawiono doświadczenia ze stosowania stropnic SPK i USG w trudnych warunkach geologiczno-górniczych (wpływ zaszłości eksploatacyjnych, występowanie stref uskokowych, podwyższona aktywność sejsmiczna, głębokość poniżej 650 m). Sformułowano wymagania wobec projektantów stropnic podporowo-kotwiowych do trudnych warunków geologiczno-górniczych w głębokich kopalniach.
EN
Support - bolting roof bars (SPK) and universal mining roof bars (USG) have been designed as part of the support-bolting roof reinforcement. The article presents the experiences connected with the application of SPK and UDG roof bars in difficult geological and mining conditions (impact of ex-mining operations, the presence of fault zones, increased seismic activity, depth below 650 m). The requirements for designers of support-bolting roof bars have been formulated for difficult geological and mining conditions in deep mines.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z techniką odstawy urobku przy pomocy samojezdnych wozów odstawczych. Opisano podstawowy podział wozów odstawczych uwzględniając sposób napędu, oraz rodzaj skrzyni ładunkowej. Przedstawiono aspekty zmiennych warunków geologiczno-górniczych, oraz ich wpływ na zagadnienia związane z odstawą urobku.
EN
The article presents the basic issues connected with the technique of mined rock haulage using self-propelled haulage vehicles. The basic division of haulage vehicles with regard to the means of propulsion and type of the loading box were described. The aspects of changeable mining and geological conditions and their impact on issues related to the haulage of excavated material were presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu obustronnego sąsiedztwa zrobów zawałowych na chodniki przy ścianowe parceli pomiędzy tymi zrobami. Warunki górniczo-geologiczne w opisywanym przypadku należy uznać za szczególnie trudne ze względu na duże zagrożenie metanowe oraz nachylenie pokładu, sięgające 24 °. Lokalizacja chodników przyścianowych powinna więc uwzględniać stateczność wyrobisk w sąsiedztwie zrobów oraz zabezpieczenie przed wypływającymi niebezpiecznymi gazami ze zrobów. W artykule poddano analizie również prognozę metanonośności dla projektowanych ścian, z uwzględnieniem wypływu ze zrobów ścian sąsiednich.
EN
The paper presents an analysis of the influence of double-sided neighborhood of goaf on longwall galleries in the plot between the caved faces. Mining and geological conditions in the analyzed case was very difficult. The location of longwall galleries should assume the stability of workings in the neighborhood of the goaf, as well as some protective measures against the migration of dangerous gases from the goaf. The paper also includes a methane content forecast for the designed walls, assuming gas migrations from the goaf of neighboring faces.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz zmian zaobserwowanych przemieszczeń pionowych punktu zastabilizowanego w obszarze bezpośrednich wpływów eksploatacji ścianą 183 w pokładzie 418 KWK "Pokój". Analizy przeprowadzono w wyodrębnionych przedziałach czasu obejmujących chwilę wystąpienia wstrząsów indukowanych tą eksploatacją. Przemieszczenia pionowe wyznaczono na podstawie wyników ciągłych pomiarów wykonanych z wykorzystaniem techniki GPS.
EN
In the study results of analyses of changes of observed vertical displacements of a point located in the area of direct influence of exploitation of the longwall 183 in Coal-Mine "Pokój" is presented. Analyses were conducted in time period included the occurrence of tremors induced by this exploitation. Vertical displacements were determined on the base of results of continuous measurements using GPS technique.
PL
W umownym podziale pokładów węgla kamiennego z uwagi na uwarunkowania decydujące o możliwości stosowania odpowiednich systemów eksploatacji wyróżniono pokłady o dogodnych i uciążliwych warunkach do eksploatacji systemem ścianowym z zawałem stropu. Podział taki pozwolił na identyfikację systemów krótkofrontowych i specjalnych, wykorzystywanych w obszarach, w których uwarunkowania sprawiają, że zastosowanie systemu ścianowego z zawałem stropu jest utrudnione. Ocena tych systemów wybierania wskazała na możliwości ich praktycznego wykorzystania w polskich kopalniach węgla kamiennego.
EN
The agreed-upon classification of coal strata with regard to the conditions that de-termine the possibility to use particular mining systems distinguishes strata with easy and difficult conditions for wali mining system with fali of roof. This kind of division allows the identification of short-front and special systems used in areas where the conditions make the use of wali systems with fali of roof difficult. The assessment of these winning systems indicated the possibility of their practical use in Polish coal mines.
PL
W artykule wprowadzono podział pokładów węgla kamiennego z uwagi na uwarunkowania decydujące o możliwości stosowania odpowiednich systemów eksploatacji. Podział taki pozwolił na identyfikację długofrontowych systemów ścianowych z zawałem stropu, stosowanych w dogodnych warunkach zalegania pokładów oraz pozostałych systemów eksploatacji, wykorzystywanych w warunkach uciążliwych. Omówione zostały systemy ścianowe z zawałem stropu stosowane w pokładach cienkich, średniej grubości i grubych. Przeprowadzona ocena umożliwiła wskazanie podstawowych kierunków rozwoju ścianowych systemów eksploatacji węgla kamiennego w Polsce.
EN
The article classifies the coal beds with regard to the conditions that decide on the possibility of using particular mining systems. The classification allows identification of longwall systems with fali of roof used in comfortable conditions and other mining systems used in burdensome conditions. The wali systems with fali of roof used in thin, medium and thick beds are discussed. The assessment allowed to show main directions of development of wali systems in coal mining in Poland.
PL
Mieszcząca się w III transeuropejskim korytarzu transportowym autostrada A1 w rejonie południowym kraju stanowi bez wątpienia jeden z najtrudniejszych w projektowaniu, realizacji oraz eksploatacji odcinków krajowej infrastruktury transportu. Trudności te wynikają w głównej mierze z jej lokalizacji na silnie zdegradowanych obszarach czynnej, jak i zanikającej, wieloletniej działalności górnictwa podziemnego (9).
EN
The A1 motorway, which is located in the 3rd transeuropean tunnel in the south of Poland, is undoubtedly one of the most complicated sections from the point of view of designing, realization and exploitation. The said difficulties result mainly from its localization on the heavily degenerated mining areas.
PL
Od drugiej połowy 2009 roku trwa budowa autostrady A1 na odcinku Gliwice – Piekary Śląskie – Pyrzowice, realizowana w korytarzu określonym na mocy obowiązującej decyzji lokalizacyjnej. Cechą charakterystyczną tego korytarza jest to, że w wyniku kilkusetletniej historycznej eksploatacji rud metali i sięgającej XIX wieku eksploatacji pokładów węgla kamiennego przypomina on przysłowiowy ser szwajcarski.
EN
The A1 motorway, the Gliwice-Piekary Śląskie-Pyrzowice section, has been under construction since the second half of the year 2009. Under the localization decision, the works are carried out in a corridor, which due to heavy exploitation of ores and coal mine resembles a piece of a Swiss cheese.
PL
W artykule podjęto próbę oceny warunków geologiczno-górniczych oraz określenia możliwości udostępnienia i doboru technologii eksploatacji zasobów w parcelach pozabilansowych. Badania przeprowadzono w kopalni "X", zlokalizowanej w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przyjęta w pracy metodyka obejmowała: weryfikację formalnych przyczyn przeklasyfikowania do zasobów pozabilansowych wytypowanych parcel pozabilansowych, określenie technicznych możliwości ich udostępnienia, charakterystykę i ocenę warunków geologiczno-górniczych oraz charakterystykę uwarunkowań geologiczno-górniczych dla doboru technologii eksploatacji. W wyniku weryfikacji wykazano, że część spośród rozpatrywanych parcel pozabilansowych mogłaby nadawać się do ewentualnej eksploatacji przy zastosowaniu strugowego kompleksu mechanizacyjnego.
EN
The paper describes an attempt that has been undertaken to assess mining-geological conditions, development possibilities, and technology selection for mining out-of-balance resources (plots). The research works have been made in coal mine "X", which is located in northern part of Upper Silesian Coal Basin. Methodology being adopted in this work included verification of formal reasons for reclassification of selected parts of mineral reserves into out-of-balance resources, determination of technical possibilities of their development, characteristics and assessment of mining-geological conditions in these parts of coal beds, and characteristic of requirements for selection of mining technology. Verification procedure has proved that certain part of analyzed out-of-balance resources could be eventually mined out with use of mechanization system based on mining ploughs.
PL
W artykule przeprowadzono analizę drążenia wyrobisk korytarzowych w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Łącznie analiza dotyczyła 838 wyrobisk korytarzowych wykonanych w latach 2003-2008. Przeprowadzona została wskaźnikowa ocena efektywności prowadzenia robót przygotowawczych na podstawie opracowanej nowej metodyki. Określone zostały dwa modele struktury efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych: pierwszy ze względu na osiągane postępy, drugi ze względu na osiągane wyniki ekonomiczne. Na tej podstawie sformułowano agregatowe wskaźniki (dla postępów - Wp i dla kosztów - We), które w sposób syntetyczny mierzą wpływ zagrożeń naturalnych, parametrów złoża oraz parametrów technologicznych na ograniczenie postępu i poziom kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych. Podjęto próbę obliczenia optymalnego postępu drążenia wyrobisk korytarzowych przy minimalnym koszcie w poszczególnych przedziałach wartości wskaźnika oceny efektywności We. Zaprezentowano także analizę średnich wartości postępów i kosztów w wybranych kopalniach węgla kamiennego. W analizie uwzględniono strukturę kosztów drążenia wyrobisk przygotowawczych z podziałem na wyrobiska węglowe, węglowo- kamienne i kamienne.
EN
The work includes an analysis of heading development process in selected Polish hard coal mines. An analysis of average tunnel development face advance and cost was done for 838 headings driven in coal mines in the years 2003-2008. A new methodology for conducting development work efficiency assessments at hard coal mines was proposed. Two structural models of heading development work efficiency were determined: the first one basing on the achieved face advance rates, the second - on the achieved financial results. The results served to formulate aggregate indexes (Wp - aggregate face advance index, We - aggregate cost index), which comprehensively measure the influence natural hazards, deposit parameters and technological parameters have on limiting tunnel face advance rates achieved as well as on development costs. An attempt was made to calculate the optimal heading drivage rate at a minimum cost for each range of the efficiency index We. Average face advance and average face financial results were also described. In analysis a cost structure of heading development with the division into coal, coal-stone and stone face was taken into consideration.
PL
Scharakteryzowano warunki górniczo-geologiczne rejonu, w którym doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Omówiono istotne wyniki przeprowadzonych dochodzeń, ustaleń i badań, mogące mieć wpływ na okoliczności poprzedzające zdarzenie. Na koniec przedstawiono założenia przyjęte jako warunki wyjściowe dla przyjętych trzech hipotez, które opisane zostaną w odrębnych artykułach.
EN
Characterized are mining and geological conditions of the region in which methane ignition and burst had occurred. Discussed are crucial results of the performed experiences, arrangements and tests that could have impact on the circumstances preceding the event. At the end presented are the assumptions that have been accepted as a point of departure for three hypothesis that will be described in the separate articles.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.