Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warehouse management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne technologie ułatwiają funkcjonowanie magazynów
PL
Sektor logistyczny czerpie pełnymi garściami z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają usprawnić funkcjonowanie magazynów, ale nie tylko. Żeby nie być gołosłownym, przywołam dane firmy IDC dotyczące inwestycji w rozwiązania Internetu Rzeczy. W roku 2018 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyniosą 11,2 mld dolarów i będą o 15,5% większe niż w 2017 roku.
2
Content available remote Ewolucja i kierunki rozwoju systemów klasy WMS
PL
W artykule przedstawiono ewolucję systemów informatycznych w logistyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy WMS. Celem autora było zebranie informacji na temat rynku systemów WMS w Polsce, rozwoju tych systemów na rynku krajowym i rynku zagranicznym oraz wskazanie podstawowych trendów rozwoju tego typu narzędzi w przyszłości. Bazą do badań stały się publikacje z literatury krajowej i zagranicznej poświęcone tematyce systemów informatycznych do zarządzania magazynem. Autor podjął próbę postawienia diagnozy na temat aktualnego stanu informatyzacji polskich przedsiębiorstw w obszarze systemów WMS, a także potencjału rozwoju tego typu systemów. W artykule wskazano kilka podstawowych trendów rozwoju systemów klasy WMS w oparciu o aktualną sytuację gospodarczą i wymagania stawiane współczesnej logistyce. Autor stawia tezy, że rozwój systemów klasy WMS bezpośrednio związany jest ze zmianą wymagań stawianych logistyce oraz że patrząc na aktualne trendy w gospodarce światowej, należy spodziewać się dalszego rozwoju systemów klasy WMS w najbliższej przyszłości.
EN
The article presents the evolution of IT systems in logistics, with particular emphasis on WMS systems. The author's goal was to collect information about the WMS market in Poland, development of these systems on the domestic and foreign market, and indicate the basic trends in the development of such tools in the future. The basis for research became publications from domestic and foreign literature, with a subject of IT systems for warehouse management. Author has attempted to make a diagnosis about the current state of informatization of Polish enterprises in the field of WMS, as well as the potential development of such systems. The article indicates a few basic trends in the development of warehouse management systems, based on the current economic situation and the requirements set for modern logistics. The author puts forward the thesis that the development of WMS class systems is directly related to the change of requirements for logistics and that looking at current trends in the global economy; we should expect further development of WMS systems in the nearest future.
PL
The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.
EN
Warehouse management is a crucial element in daily basis in all distribution centres. The article goal focuses on showing the role of distribution centre warehouse’s management in disruptions compensation and eliminate their effects in the perspective of distribution centre. Additionally, after showing activities, which allow to disruptions compensation, the idea of changing in warehousing processes will be analysing by TOWS/SWOT. It will show strengths, weaknesses, opportunities and threats of showing improvements. In the end, the article will show the best strategy, which enterprise should choose during improvement the warehouse processes.
PL
Istotnym elementem w funkcjonowaniu każdego centrum dystrybucji jest gospodarka magazynowa. Cel niniejszego artykułu skupia się na wskazaniu roli procesów zachodzących w gospodarce magazynowej centrum dystrybucji w kompensacji zakłóceń oraz eliminacji ich skutków z perspektywy całej sieci dystrybucji. Dodatkowo, po wskazaniu czynności, dzięki którym możliwa jest kompensacja zakłóceń, idea zmian w gospodarce magazynowej zostanie poddana analizie TOWS/SWOT, która ukaże słabe, mocne strony oraz szanse i zagrożenia wprowadzania zaproponowanych usprawnień. Zostanie również ukazana strategia, jaką powinno przyjąć przedsiębiorstwo podczas ich wdrażania.
PL
Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży napojów jest zagadnieniem złożonym, ważna jest bowiem pełna kontrola nad procesami logistycznymi poprzez usprawnianie identyfikacji, dystrybucji czy terminowości dostaw. Jednym z rozwiązań, pozwalającym na zoptymalizowanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, jest etykieta logistyczna GS1, za pośrednictwem której producenci, hurtownicy, dystrybutorzy, detaliści, przewoźnicy czy operatorzy logistyczni mogą przekazywać informacje w ustandaryzowany, a przez to jednoznacznie w skali świata, zrozumiały sposób. Przedsiębiorstwa z branży napojowej, widząc wzrost rynku, poszukują rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających na usprawnienia wewnątrz swoich magazynów i w relacjach z kontrahentami. Standaryzacja zgodna z GS1 jest tu niezwykle pomocna, a w wielu przypadkach wręcz niezbędna. Wynika to także z przeprowadzonych badań. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o ugruntowanej pozycji rynkowej, jest świadomych korzyści płynących ze stosowania standardów GS1 i wprowadza technologie informatyczne w obszarze magazynowania, przez co optymalizuje swoje procesy.
EN
Supply chain management in the beverageindustry is a complex issue; it is important to have full control over logistics processes by improving of identification, distribution and on-time deliveries. One of the solutions improving logistic processes in the supply chain is the GS1 logistic label, through which manufacturers, wholesalers, distributors, retailers, carriers and logistic service providers can transfer information in a standardized and worldwide understandable way. Beverage companies, as facing the growth of the market, are looking for technical and organizational solutions that allow introducing the improvements within internal warehouses and in relations with contractors. Standardization in line with GS1 is extremely helpful here, and even indispensable in many cases. It is also results from the research. Many companies, especially those with a stable market position, are aware of the benefits of using GS1 standards and they implement IT technologies in the field of storage, to optimize their processes.
EN
With raising customers’ requirements and competition forces, companies face the pressure to increase both the efficiency and flexibility of production and logistic processes thatdirectly influences their management activities. This article deals especially with the processes related to chaotic storage systems using automated high bay warehouse technologies operated by traditional automated crane-based storage and retrieval systems (AS/RS) that have become popular in recent years as systems supporting the lean management philosophy in accordance with growing requirements of the fourth industrial revolution. Presented proof obligation Event-B model includes advanced algorithms for automated storage and retrieval warehouse activities that should ensure the higher efficiency and flexibility of both logistic and all consequent processes. The algorithms are based on the idea of continuous relocation of stored items during an automated stacker crane’s idle times in order to ensure faster delivery of future orders from better accessible positions. It supports automated decision-making in warehouse management systems in accordance with lean principles. The proposed solution was verified by experimental model processed by a discrete even simulation software, which confirmed its positive impact on the flexibility of storage and retrieval activities. Its implementation into the real practice increases the accuracy of warehouse management processes which directly influence the production management and other decision-making activities.
PL
Wraz z podnoszeniem wymagań klientów i siłami konkurencji, przedsiębiorstwa napotykają presję, aby zwiększyć zarówno wydajność, jak i elastyczność procesów produkcyjnych i logistycznych, co bezpośrednio wpływa na ich działania zarządcze. Artykuł dotyczy w szczególności procesów związanych z chaotycznymi systemami magazynowania wykorzystującymi zautomatyzowane technologie magazynowe wysokiego składowania obsługiwane przez tradycyjne zautomatyzowane systemy magazynowania i wyszukiwania oparte na dźwigach (AS/RS), które stały się popularne w ostatnich latach jako systemy wspierające filozofię lean management zgodnie z rosnącymi wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej. Zaprezentowany dowód certyfikacji, Model Event-B, zawiera zaawansowane algorytmy do zautomatyzowanego przechowywania i wyszukiwania działań magazynowych, które powinny zapewnić wyższą wydajność i elastyczność zarówno procesu logistycznego, jak i wszystkich powiązanych procesów. Algorytmy opierają się na idei ciągłego przemieszczania przechowywanych przedmiotów w czasie bezczynności automatycznych dźwigów ładunkowych w celu zapewnienia szybszego dostarczania przyszłych zamówień z lepiej dostępnych pozycji. Obsługuje automatyczne podejmowanie decyzji w systemach zarządzania magazynem zgodnie z zasadami lean. Proponowane rozwiązanie zostało zweryfikowane za pomocą modelu eksperymentalnego przetworzonego przez dyskretne oprogramowanie symulacyjne, które potwierdziło jego pozytywny wpływ na elastyczność działań związanych z przechowywaniem i odzyskiwaniem. Jego wdrożenie w rzeczywistą praktykę zwiększa dokładność procesów zarządzania magazynem, które bezpośrednio wpływają na zarządzanie produkcją i inne działania decyzyjne.
PL
W artykule została opisana propozycja rozwiązania usprawniającego dostępny obszar magazynowania przedsiębiorstwa. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe informacje o gospodarce magazynowej, w tym o funkcjach i znaczeniu magazynów w logistyce. W części praktycznej scharakteryzowano badaną firmę, dokonano analizy powierzchni magazynowej oraz zidentyfikowano główny problem w niej występujący. Następnie opisano zaproponowane i zaimplementowane usprawnienia.
EN
The paper discusses the proposal of a solution aiming to improve the available storage space of a company. In the theoretical part, basic information about warehouse management is presented, including the functions and importance of a warehouse in logistics. The practical part shortly characterizes the analysed company and also identifies the key problem occurring in its storage space. Finally the proposed and implemented improvements rationalizing the storage process in the enterprise are described.
PL
Celem artykułu było opracowanie procedury oceny systemu magazynowego wybranego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. W artykule wykorzystano następujące metody i narzędzia badawcze: • metoda analizy; • metoda syntezy; • analiza wskaźnikowa.
EN
The aim of this article was to develop a procedure for evaluating the storage system of a selected company using the indicator method. The article uses the following methods and research tools: • method of analysis; • synthesis method; • indicator analysis.
9
Content available remote Modelowanie funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie X
PL
W artykule przedstawiono modelowanie i analizę funkcjonowania gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego X. Na podstawie prowadzonej działalności podzielono asortyment na trzy grupy: terminowo-cykliczne, sezonowe oraz nieplanowane, a następnie dokonano charakterystyki dostawców uwzględniającej rodzaj produktu.. Na podstawie danych dotyczących wybranego asortymentu dokonano analizy oraz wyznaczono Ekonomiczne Wielkości Dostawy.
EN
The paper presents the modeling and analysis of the functioning of the warehouse on the example of a trading company X. Based on its business range is divided into three groups: timely-cyclical, seasonal and unplanned, and next the type of product suppliers were characterized. Based on the data of the selected assortment, an analysis was made and the Economic Order Quantity was determined.
PL
Tematyką eksploatacji pomp głębinowych zajmuję się od ponad 10 lat. W pewnym momencie uważałem, że w tym temacie zostało powiedziane już wszystko i że dalsze rozmowy i rozważania na ten temat, to po prostu powielanie dotychczasowych doświadczeń. Jednak po zapoznaniu się z nowym oprogramowaniem do serwisowania, magazynowania i zarządzania próbami pomp głębinowych - SPMSYSTEM - stwierdziłem, że tematyka pompowa może być przeniesiona na całkiem inny wymiar niż ten, z którym spotykaliśmy się do tej pory.
PL
Celem artykułu była analiza zastosowania procedury relokacji grup asortymentowych w magazynie przedsiębiorstwa działającego w branży oświetleniowej. W artykule przedstawiono założenia, przebieg oraz wyniki analizy ABC liczby pobrań 208 wybranych produktów oferowanych przez badane przedsiębiorstwo. Zaproponowano relokację produktów wraz ze wskazaniem korzyści związanych ze skróceniem czasu realizacji zamówienia w wyniku zmiany lokalizacji.
EN
The aim of the article was to implement the procedure for the relocation of groups of products in the warehouse of the company operating in the lighting industry. The article presents the assumptions, process and results of the ABC analysis in terms of number of downloads for 208 selected products offered by the company. The relocation of products was proposed with an indication of the benefits associated with the shortening of the order processing time as a result of changes of locations.
PL
Celem artykułu było zaproponowanie usprawnienia procesu kompletacji w hurtowni działającej w branży elektrotechnicznej, które polegało na zaprojektowaniu systemu kodów lokalizacji produktów. Dokonano pomiarów czasów poszczególnych czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia klienta oraz ustalono korelację między liczbą pozycji asortymentowych w realizowanym zamówieniu a czasem trwania czynności przygotowania produktów do odbioru. Na podstawie szeregu rozdzielczego punktowego ustalono średni czas trwania czynności przygotowania produktów po wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to propose the improvement of the picking process in an electrical engineering wholesaler, which consisted in designing the product localization code system. Time measurements of individual actions carried out during the execution of the customer's order were measured and also a correlation between the number of assortment items in the executed order and the duration of the preparation of the goods for delivery was established. On the basis of the point distributive series, the average duration of the preparation of the goods after the proposed solution was determined.
PL
W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przykładowym przedsiębiorstwie. Przedstawiono strukturę magazynową oraz zaprezentowano proces inwentaryzacji i elementy składowe instrukcji inwentaryzacyjnej. Na koniec podano algorytm ustalenia i kwalifikacji różnic inwentaryzacyjnych.
EN
The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process on the example enterprise. Warehouse structure and process of stocktaking and elements of inventory instruction were presented. Finally, the algorithm for determining and qualifying stocktaking differences was given.
EN
The article aims at the presentation of a concept referring to the improvement of warehouse management in the X production plant. The authors suggest two solutions: using storage racks at the picking process site and warehouse automation. Ultimately, the authors of the article present their basic calculation of the costs, indicating the increase in efficiency after the implementation of the discussed improvements.
PL
Systemowe i ukierunkowane na optymalizację procesów zarządzanie magazynem jest obecnie konieczne. Nie jest ono możliwe bez systemu automatycznej identyfikacji, wykorzystującego powszechnie akceptowalne standardy GS1. Automatyczna identyfikacja wykorzystywana w procesach magazynowych nie jest oczywiście rozwiązaniem wszystkich problemów przedsiębiorstwa w logistyce magazynowej. Należy pamiętać, że techniki ADC nałożone na istniejące, niezweryfikowane procesy nie wniosą wiele nowego, a mogą bardzo skomplikować życie ich użytkownikom. Techniki ADC należy stosować dopiero po przeanalizowaniu i prawidłowym zdefiniowaniu procesów w magazynie. Dopiero wtedy możliwe będzie osiąganie optymalnej funkcjonalności w codziennej pracy, a w sytuacjach kryzysowych natychmiastowe, sprawne i bezbłędne przeciwdziałanie kryzysowi. Pozwoli to także na spełnienie wymagań prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i śledzenia żywności – traceability.
EN
System-oriented and process-oriented warehouse management is a necessity nowadays. It is not possible without an automatic identification system that uses widely accepted GS1 standards. Automatic identification used in warehouse processes does not, of course, solve all the company problems in warehouse logistics. Please note that ADC techniques imposed on existing, unverified processes will not bring much new and can complicate the users live. ADC techniques should be used only after analyzing and correctly defining the processes in the warehouse. Then it will be possible to achieve optimum functionality in daily work, and an immediate and error-free emergency response in crisis situations. It will also allow meeting the legal requirements for ensuring food safety and traceability.
16
Content available remote Organizacja pracy magazynu wyrobów spożywczych na przykładzie przedsiębiorstwa
PL
W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przedsiębiorstwie produkującym żywność o krótkim terminie ważności. Zaprezentowano elementy składające się na powierzchni magazynu wyrobów gotowych. Przedstawiono instrukcję składowania wyrobów gotowych. Asortyment podzielono na grupy rotacyjne według terminu ważności.
EN
The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process in an enterprise which is a producer of food with a short expiry date. Elements of space for finished goods warehouse were presented. The instructions for store finished goods. The assortment was divided into rotational groups according to expiry date.
PL
W artykule omówiono sposób wyznaczenia elementów procedury optymalizacyjnej, która umożliwia określenie elementów procesu logistycznego przedsiębiorstwa. Algorytm realizacji procedury optymalizacyjnej przedstawiono na przykładzie wyboru regałów magazynowych w procesie logistycznym przedsiębiorstwa.
EN
The article discusses the way of determining the elements of the optimization procedure, which allows to determine the elements of the logistics process of an enterprise. The algorithm of implementation of the optimization procedure is presented on the example of choosing warehouse shelves in the logistics process of the company.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja nowych technologii, które wspomagają pracę magazynów w polskich przedsiębiorstwach oraz ocena poziomu i efektów ich stosowania. W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystywanych w magazynach systemów informatycznych, a także rozwiązań usprawniających procesy identyfikacji towarów oraz komisjonowania. Stosowanie tego typu narzędzi staje się niezbędne wobec zwiększającej się konkurencji i wzrostu oczekiwań klientów, które przekładają się między innymi na rosnące wymagania dotyczące sprawnej realizacji procesów logistycznych w magazynach.
EN
The purpose of this article is to identify modern technologies that can support warehouses management in Polish companies, to determine the level of its use and the effects of its implementation. The paper presents the results of a survey of computer systems, data identification systems and order-picking technologies that are used in warehouses. The implementation of this kind of tools are more and more necessary in the face of increasing competition and of growth in customers’ demands that considerably change the expectation of logistic process efficient realization in the warehouses.
PL
Autorzy opisują kompleksowy pakiet edukacyjny przeznaczony do edukacyjnego laboratorium magazynowego, który został wdrożony w laboratorium magazynowym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Uniwersytecie Zielonogórskim w 2015 roku. Celem tego projektu jest przestawienie toku rozumowania uczestników zajęć edukacyjnych z obsługi systemu informatycznego w magazynie na przetwarzanie danych odzwierciedlających rzeczywistość magazynową w systemie informatycznym.
PL
Wzrost aktywności i wzmocnienie obecności Grupy ID Logistics w naszym kraju jako jednego z liderów dedykowanej logistyki kontraktowej to główne cele nowej strategii Firmy na lata 2016-2018, którą przedstawił na spotkaniu prasowym 22 marca 2016 roku w Mszczonowie Dyrektor Generalny ID Logistics Polska, Yann Belgy. Jego zdaniem, Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Grupy ID Logistics, a przyjęta strategia rozwoju na najbliższe lata zakłada utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju w zakresie obsługi sieci handlowych (w tym także specjalistycznych). Działając w oparciu o międzynarodowe doświadczenie i know how ekspertów Grupy, ID Logistics planuje też wejście na rynek usług logistycznych dla sektora e-commerce, branży odzieżowej, kosmetyków i dóbr luksusowych. Jako przykład, jedną z zaplanowanych dużych inwestycji w najbliższych miesiącach będzie uruchomienie nowego magazynu w pobliżu Bydgoszczy dla sieci sklepów Carrefour.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.