Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 395

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących własności mechanicznych kompozytów ze stopu 6061+SiC umacnianych odkształceniowo na drodze ściskania i walcowania na zimno w szerokim zakresie odkształceń, sięgających gniotów względnych rzędu 80%. Zaprezentowane dane w postaci krzywych umocnienia, a także zależności twardości kompozytu i mikrotwardości osnowy kompozytu od wielkości odkształcenia. Dane te mogą być pomocne do projektowania wyrobów w technologiach wykorzystujących kształtowanie plastyczne na zimno kompozytów metalowych celem osiągnięcia maksymalnie wysokich własności mechanicznych.
EN
In the work the results relating to testing of mechanical properties of composites from 6061+SiC aluminium alloy, strain hardened by compression and cold rolling in the wide range of strain reached as high as 80% of reduction are presented. Presented data in the form of the true stress vs strain, as well as hardness of composite vs strain relationships can be helpful in designing of products in technologies using cold plastic forming of metallic composites with the aim of obtaining high mechanical properties.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wielkości odkształcenia na zimno, zadanego podczas ciągnienia, na własności mechaniczne kompozytów na osnowie aluminium wzmacnianego cząstkami SiC. Materiały do badań wytworzono w procesie wyciskania na gorąco wyprasek otrzymanych przez prasowanie na zimno mieszanek proszków Al i SiC. Udział objętościowy cząstek SiC wynosił 5 i 10%. Dla porównania badanych własności wytworzono także próbki tylko z proszku aluminium. Odkształcenie na zimno aluminium i wytworzonych kompozytów realizowano w procesie ciągnienia, po przetoczeniu próbek ze średnicy 18 mm na średnicę 17 mm. Ciągnienie przeprowadzono na ciągarce ławowej z zastosowaniem oczek ciągarskich o średnicach 16, 14 i 12,2 mm. Własności mechaniczne wytworzonych materiałów badano w stanie po wyciskaniu oraz po każdym przejściu w procesie ciągnienia. Granica plastyczności aluminium i kompozytów Al-SiC w stanie po wyciskaniu jest porównywalna i zawiera się w przedziale 60–66 MPa. Podobnie jest w przypadku wytrzymałości na rozciąganie tych materiałów, która wyniosła 82–94 MPa. W rezultacie zastosowanego ciągnienia wytworzonych materiałów uzyskano znaczny wzrost granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie oraz twardości, który jest zależny od wielkości odkształcenia na zimno. Granica plastyczności aluminium po ciągnieniu na średnicę 12,2 mm wzrosła z 60 do 132 MPa, a kompozytów Al-5SiC i Al-10SiC wzrosła odpowiednio z 65 do 146 MPa i z 66 do 140 MPa. Wytrzymałość na rozciąganie aluminium po ciągnieniu na najmniejszą średnicę wzrosła z 94 do 139 MPa, a kompozytów o zawartości 5% i 10% SiC wzrosła odpowiednio z 93 do 149 MPa i z 82 do 136 MPa. Wprowadzenie cząstek SiC do aluminiowej osnowy o twardości 23 HV spowodowało wzrost twardości do wartości powyżej 29 HV, a po ciągnieniu na 12,2 mm twardość wzrosła do 43 i 46 HV odpowiednio dla materiałów o zawartości 5 i 10% SiC.
EN
The effects of cold drawing on mechanical properties of Al–(5 and 10%)SiC composites, manufactured by hot extrusion of cold pressed powder mixture preforms, are reported. To assess the effect of SiC powder additions, similarly processed aluminium powder specimens were tested. The drawing was of 17 mm diameter machined extruded rods on a chain drawnbench with 16, 14 and 12.2 mm diameter dies. Tensile and compressive properties were investigated after extrusion and after each pass of the drawing process. The yield stress of aluminum and Al-SiC composites after extrusion is comparable and is in the range 60-66 MPa. Similarly is, in the case of the tensile strength of these materials, which was 82-94 MPa. As a result of the drawing process, a significant increase in yield strength, tensile strength and hardness was obtained, dependent on the strain during drawing. The yield strength of aluminum after drawing to a diameter of 12.2 mm increased from 60 to 132 MPa and for composites Al-5SiC and Al-10SiC increased respectively from 65 to 146 and from 66 to 140 MPa. The tensile strength of aluminum after drawing to the smallest diameter increased from 94 to 139 MPa, and for composites with 5% SiC and 10% SiC increased from 93 to 149 and from 82 to 136 MPa, respectively. The addition of 5 and 10% SiC particles to the aluminum matrix increase the hardness from 23 to values above 29 HV and after drawing to a diameter 12.2 mm, it increased to 43 and 46 HV for material with 5 and 10% SiC, respectively.
3
Content available remote Thermomechanical treatment of Ti and Ti–V microalloyed steel forgings
EN
The research results of the effect of thermomechanical treatment conditions on the microstructure and mechanical properties of the Ti and Ti–V microalloyed steels were presented. The steel forged parts studied were intended to be used in the automotive industry. The method of thermomechanical treatment and forging conditions were developed based on the analysis of precipitation kinetics of MX interstitial phases in a solid solution and the austenitizing temperature effects on the prior austenite grain size. To reveal the microstructure, the light microscopy and transmission electron microscopy techniques were used. Very high mechanical properties of the forgings along with guaranteed toughness were obtained as a result of the optimal use of grain refinement and precipitation strengthening by dispersive particles of carbides, carbonitrides and nitrides of microadditions introduced into steel. Depending on the variant of thermomechanical treatment used to the forgings, the following range of the mechanical properties, after tempering at 600°C, were obtained: YS0.2 from 696 to 850 MPa, UTS from 770 to 932 MPa, KV from 186 to 215 J, and the HBW hardness of 220÷250.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury, właściwości mechanicznych oraz hartowności stali konstrukcyjnych C–Mn o różnym stężeniu mikrododatków Ti, V i B, przeznaczonych do wytwarzania odkuwek energooszczędną metodą obróbki cieplno-plastycznej.
EN
Purpose: The aim of the paper is to determine influence of plastic deformation rate at room temperature on structure and mechanical properties of high-Mn austenitic Mn-Al-Si 25-3-3 type steel tested at room temperature. Design/methodology/approach: Mechanical properties of tested steel was determined using Zwick Z100 static testing machine for testing with the deformation speed equal 0.008 s-1, and RSO rotary hammer for testing with deformation speeds of 250, 500 and 1000s-1. The microstructure evolution samples tested in static and dynamic conditions was determined in metallographic investigations using light microscopy as well as X-ray diffraction. Findings: Based on X-ray phase analysis results, together with observation using metallographic microscope, it was concluded, that the investigated high-Mn X13MnAlSiNbTi25-3-3 steel demonstrates austenitic structure with numerous mechanical twins, what agrees with TWIP effect. It was demonstrated, that raise of plastic deformation rate produces higher tensile strength UTS and higher conventional yield point YS0.2. The UTS strength values for deformation rate 250, 500 and 1000 s-1 grew by: 35, 24 and 31%, appropriately, whereas in case of YS0.2 these were: 7, 74 and 130%, accordingly, in respect to the results for the investigated steel deformed under static conditions, where UTS and YS0.2 values are 1050 MPa and 700 MPa. Opposite tendency was observed for experimentally measured uniform and total relative elongation. Homogeneous austenitic structure was confirmed by X-ray diffractometer tests. Research limitations/implications: To fully describe influence of strain rates on structure and mechanical properties, further investigations specially with using transmission electron microscope are required. Practical implications: Knowledge about obtained microstructures and mechanical properties results of tested X13MnAlSiNbTi25-3-3 steel under static and dynamic conditions can be useful for the appropriate use of this type of engineering material in machines and equipment susceptible to static or dynamic loads. Originality/value: The influence of plastic deformation at room temperature under static and dynamic conditions of new-developed high-manganese austenitic X13MnAlSiNbTi25-3-3 steels were investigated.
5
Content available remote Obróbka cieplno-plastyczna blach grubych ze stali typu HSLA
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplno-plastycznej na strukturę i własności mechaniczne stali typu HSLA przeznaczonej do produkcji blach spawalnych grubych. Parametry obróbki cieplno-plastycznej dobrano na podstawie badań kinetyki rekrystalizacji austenitu wyznaczonej w próbie wieloetapowego skręcania na gorąco z szybkością odkształcenia 3 s-1 i odkształceniem H = 0,2 w kolejnych etapach. Zastosowana obróbka cieplno-plastyczna pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej struktury austenitu podczas odkształcenia plastycznego na gorąco oraz wytwarzanie blach uzyskujących korzystny zespół własności mechanicznych i gwarantowaną odporność na pękanie po kontrolowanym chłodzeniu z temperatury końca obróbki plastycznej.
EN
The paper presents the results of the research on the influence of thermomechanical treatment on the structure and the mechanical properties of the HSLA-type steel intended for the production of weldable heavy plates. The parameters of the thermomechanical treatment were selected based on the testing of the austenite recrystallization kinetics determined in the hot multistage torsion test at the deformation rate of 3 s-1 and with the deformation H = 0,2 at the consecutive stages. The applied thermomechanical treatment allows to obtain the fine- -grained microstructure of austenite during hot-working and to produce steel plates which get an advantageous set of mechanical properties and guaranteed crack resistance after controlled cooling from the plastic deformation finish temperature and successive tempering.
6
Content available remote Spawanie stali ulepszanej cieplnie na przykładzie S690QL
PL
W pracy przedstawiono technologię spawania stali ulepszanej cieplnie na przykładzie S690QL. Część badawcza pracy prezentuje wszystkie istotne parametry i założenia niezbędne do wykonania złącza spawanego. Dodatkowo zawarte zostały wyniki badań, które przeprowadzono na specjalnie przygotowanych próbkach. Dla porównania zestawiono ze sobą dwa złącza czołowe o grubości 12 mm i 50 mm oraz złącze pachwinowe o grubości 40 mm. Zakres badań obejmuje badania nieniszczące takie jak: wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe i radiograficzne oraz badania niszczące tj. próby rozciągania, zginania, udarności, ocenę makrostruktury oraz pomiar twardości złącza.
EN
The paper presents the technology for welding of heat-treated steel on the example of S690QL steel. Part of the research work shows all relevant parameters and assumptions necessary for the implementation of the welded joint. In addition, part of the research included the results of studies that were conducted on specially prepared specimens. For comparison two butt welds with a thickness of 12 mm and 50 mm and a fillet weld thickness of 40 mm are presented. The scope of research includes the non-destructive testing such as visual test, penetration test, ultrasonic test, radiographic test and destructive tests, which include: tensile test, bending test, impact test, macro test and measurement of hardness.
PL
Bardzo często w okresach kryzysów gospodarczych pojawiają się uciążliwe niedomagania w zakresie utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie ilościowym oraz jakościowym zapewniającym stały rozwój. Podołanie rosnącym potrzebom wymaga znacznego wysiłku w zapewnieniu pożądanego zespołu cech użytkowych przy zachowaniu odpowiedniej ekonomiki wytwarzania. Z tymi problemami, szczególnie w ostrej formie, spotykają się przedsiębiorstwa wyposażone w przestarzałe urządzenia produkcyjne, które swoją szansę na przeżycie upatrują w doskonaleniu procesów technologicznych opartych o wiedzę. Rosnące zapotrzebowanie na funkcjonalne stopy miedzi, charakteryzujące się takimi szczególnymi zespołami własności użytkowych, jak korzystna kombinacja wysokich własności mechanicznych oraz konduktywności elektrycznej i cieplnej, stabilne właściwości w warunkach eksploatacyjnych, odporność na korozję oraz zużycie ścierne, odporność na zmienne obciążenia mechaniczne, cieplne i prądowe. Spełnienie tych oczekiwań wymaga dobrania odpowiednich składników stopowych miedzi jak też technologii osiągania odpowiedniej i stabilnej struktury stopów. Dotyczy to głównie stopów miedzi podatnych do utwardzania wydzieleniowego, dyspersyjnego, roztworowego oraz umacniania odkształceniowego. Szczególną uwagę przywiązuje się do wytwarzania silnie rozdrobnionej struktury stopów (ultrafine grain size – UFG). Jedną z metod osiągania silnie rozdrobnionej struktury jest cykliczne przeginanie i prostowanie (continous repetitive corrugation and straightening – CRCS). Metodę tę wykorzystano z powodzeniem do zdecydowanej poprawy własności taśm z miedzi chromowej, podatnej do utwardzania wydzieleniowego, dla stopu CuNi2Si1 oraz dla brązu cynowego i mosiądzów. Otrzymane rezultaty stanowiły pewną zachętę do wykorzystania metody przeginania i prostowania dla metali o sieci regularnej, przestrzennie centrowanej A2. W tym celu do badań wybrano pręty walcowane na gorąco o przekroju 12x12 mm ze stali w gat. S235JR. Ze względu na wymiary prętów oraz dostępność urządzenia do przeginania i prostowania ograniczona została liczba cykli oraz zwiększono wartość odkształcenia i naprężenia.
EN
The periods of economic crises very often see serious problems in the maintenance of production at the appropriate quantitative and qualitative level as required for constant development. To meet the growing needs it is necessary to put considerable effort in ensuring the desired set of functional properties while maintaining adequate production economics. Those problems, especially in a severe form, are encountered by companies equipped with outdated production facilities, the companies which see their chance of survival in improvement of production processes based on the knowledge. There is a growing demand for functional copper alloys characterized by specific sets of functional properties such as advantageous combination of high mechanical properties with electrical and thermal conductivity, stable properties in operating conditions, resistance to corrosion and abrasive wear, resistance to changing mechanical, thermal and current loads. Meeting these expectations requires selection of appropriate copper alloy components as well as a relevant technology to achieve adequate and stable structure of alloys. This applies mainly to copper alloys which are susceptible to precipitation, dispersion, solution and strain hardening. Particular attention is paid to production of a highly fragmented structure of alloys (ultrafine grain size – UFG). One of the methods for production of highly fragmented structure consists of continuous repetitive corrugation and straightening (CRCS). This method was successfully applied for significant improvement of properties of copper alloys strips. The produced results provided some incentive to apply the method of corrugation and straightening to metals with body centred A2 lattice. For this purpose, hot-rolled S235JR steel grade rods of 12x12 mm section were used. Because of the dimensions of the rods and availability of corrugation and straightening equipment the number of cycles was reduced while the values of stress and strain were increased.
PL
Wyciskane na gorąco pręty ze stopu aluminium AlZn6,43Mg2,23Cu1,78 (AA7010) poddano, kolejno, odkształceniu drogą ciągnienia, wyżarzaniu na stan miękki (O) oraz procesowi utwardzania wydzieleniowego na stan T6. Próbki ciągnionych prętów o zróżnicowanej wielkości odkształcenia (5–67%) poddano wyżarzaniu w szerokim zakresie temperatury (300–465°C) i czasu wyżarzania (1–10 h). Zastosowane warunki wyżarzania aktywizują procesy zdrowienia, rekrystalizacji i rozrostu ziarna. Wykazano, że proces rekrystalizacji prętów, wyżarzanych na stan O, jest kontrolowany przez dystrybucję i stabilność termiczną wydzieleń fazy czynnej η (MgZn2). Wyżarzanie w temperaturze niższej od temperatury granicznej rozpuszczalności fazy czynnej (poniżej 400°C) zachowuje liniowy rozkład wydzieleń tej fazy, co utrudnia migrację frontów rekrystalizacji w kierunku promieniowym prętów i prowadzi do formowania ziaren o dużej anizotropii kształtu. Wzrost temperatury wyżarzania powoduje istotne przyśpieszenie procesu rozpuszczania wydzieleń fazy czynnej, w wyniku czego następuje uwolnienie frontów rekrystalizacji, a w konsekwencji formowanie ziaren o znacznie mniejszej anizotropii kształtu oraz zmiana dystrybucji i morfologii wydzieleń tej fazy. Stwierdzono ponadto, że – pomimo znaczących różnic strukturalnych – wielkość odkształcenia praktycznie nie wpływa na własności wytrzymałościowe i plastyczne prętów zarówno w stanie O, jak i w większości przypadków w stanie T6. Potwierdzono eksperymentalnie słabą zależność własności wytrzymałościowych Al i jego stopów od wielkości ziarna oraz istotny wpływ rodzaju i dystrybucji prowydzieleń (wydzieleń) faz umacniających na własności mechaniczne tych stopów w stanie T6.
EN
The hot extruded rods of aluminum alloy AlZn6,43Mg2,23Cu1,78 (AA7010) were subjected to, in sequence, deformation by drawing, annealing to the O temper and precipitation hardening to the T6 temper. The samples of rods drawn with the variable strain value (area reduction of 5–67%), were annealed in the wide range of temperatures (300–465°C) and times (1–10 h). The applied annealing conditions activate recovery, recrystallization and grain growth processes. It was shown that recrystallization process of rods annealed to the O temper is controlled by a distribution and thermal stability of active phase η (MgZn2). The annealing at the temperatures lower than the temperature of active phase solubility limit (below 400°C) maintains a linear distribution of this phase precipitates. It hinders recrystallization fronts migration in radial direction of rods and leads to formation of grains with considerable shape anisotropy. The increase of annealing temperature results in significant acceleration of the active phase precipitates dissolution process, whereby a release of recrystallization fronts and in consequence formation of grains with appreciable lower shape anisotropy, as well as change of distribution and morphology of mentioned phase precipitates take place. Moreover, it was found that – despite considerable structural differences – strain value during drawing hardly influences strength and plastic properties of the rods in the O temper, as well as in the most cases in the T6 temper. The weak relationship between grain size and strength properties of Al and its alloys, as well as significant influence of hardening phases pre-precipitates (precipitates) type and distribution on mechanical properties of these alloys in the T6 temper were experimentally confirmed.
EN
The main purpose of the work is to present and test the developed web-based tool to identify parameters of rheological equations, whose functionality according to the presented results is comparable to existing desktop applications. The developed web-based application with a user-friendly interface uses selected optimization methods (Powell and Hooke-Jeeves algorithms). Criteria for selecting optimization methods are: robustness and frequent application to identification problems described in literature. Testing the developed application consists of comparing the identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using the developed tool and commercial desktop application, and performing efficiency tests for the analyzed examples of rheological equations and optimization methods. For this purpose, two material models were used: a simple Hollomon’s model and a multi-parameter model used for steel, in which the influence of softening during the dynamic recrystallization is insignificant. The presented software is implemented in technologies such as JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes the efficiency tests successfully.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie i przetestowanie opracowanego narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność – zgodnie z uzyskanymi wynikami – jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane metody optymalizacji (algorytmy Powella oraz Hooke’a-Jeevesa). Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Przetestowanie opracowanej aplikacji polega na porównaniu zidentyfikowanych krzywych naprężenie–odkształcenie, uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i komercyjnej aplikacji desktopowej, oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych dla analizowanych przykładów równań reologicznych i metod optymalizacyjnych. W tym celu posłużono się dwoma modelami materiałowymi: prostym modelem Hollomona i modelem wieloparametrowym, stosowanym dla stali, w którym wpływ zmiękczania podczas rekrystalizacji dynamicznej jest nieznaczny. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w takich technologiach, jak JDK 1.8, Spring Framework czy PrimeFaces, i pomyślnie przechodzi testy wydajności.
EN
In practice for all metallic materials, damage by fatigue usually takes in two steps, the appearance of an initial crack which then grows as a function of the present microstructure. The objective of this study is to identify the elements influencing the fatigue crack growth rate on aluminum alloys of different microstructures. Characterization tests and microstructural analysis on 2024-T3, 5083-H22, 6082-T6 and 7075-T6 shades have been carried out. Based on the experimental results obtained, AA7075-T6 has the best fatigue crack rate resistance which is explained by its behavior as well as the nature and dispersive distribution of the secondary element.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań własności mechanicznych oraz mikrostruktury spiekanych stali Fe-Mn-C oraz Fe-Mn-Cu-C, wytwarzanych w temperaturach 1120°C i 1250°C. Na podstawie otrzymanych rezultatów stwierdzono spadek własności plastycznych spiekanych stali zawierających Cu w stosunku do spiekanych stali Fe-Mn-C. Dodatek miedzi spowodował obniżenie wydłużenia stali wytworzonych zarówno w temperaturze 1120°C jak i dla stali wytworzonych w temperaturze 1250°C. Wyniki badań własności wytrzymałościowych badanych stali spiekanych były porównywalne. Po spiekaniu w temperaturze 1250°C, zaobserwowano wzrost gęstości oraz własności wytrzymałościowych w stosunku do stali wytworzonych w temperaturze 1120°C.
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of processing parameters on the microstructure and mechanical properties of sintered Fe-Mn-C and Fe- Mn-Cu-C steels, processed at 1120°C and 1250°C. Measurements performed on sintered steels based on powder mixture containing copper revealed decrease in plasticity in comparison with Fe-Mn-C PM steels. Cooper addition resulted in decrease in elongation of processed PM steels. Tensile properties were comparable in all alloy variants. Increasing sintering temperature caused significant increase of tensile properties.
PL
Nowoczesne wysokowytrzymałe gatunki stali dla przemysłu motoryzacyjnego powinny charakteryzować się prostą technologią wytwarzania oraz zdolnością minimalizacji oddziaływań na środowisko poprzez redukcję emisji spalin. Dobre własności mechaniczne, niska gęstość oraz zdolność do pochłaniania energii w trakcie kolizji sprawiają, że stale austenityczne wykazujące efekt TWIP stanowią jeden z najbardziej perspektywicznych materiałów XXI wieku. W pracy zaprojektowano i przeanalizowano proces walcowania na gorąco taśm ze stali TWIP. Badania wykonano na pilotażowej walcowni umożliwiającej pełną analizę procesu walcowania, chłodzenia oraz symulację zwinięcia taśm w kręgi.
EN
Modern high-strength steel types for automotive industry should characterize good productivity in manufacturing and possibility of minimizing of the influence on the environment by reducing of the exhausted emission. High mechanical properties, low density and ability to absorb energy during collision cause that TWIP steel can be one of the most interesting and perspective material in the 21st century. In the paper is presented the design and analysis of the hot rolling process for strips from TWIP steel. Researches were prepared in the hot rolling pilot line giving possibility apart from rolling and cooling as well the simulation of the strips coiling.
PL
Badaniom metaloznawczym poddano próbki ze stali HR3C pobrane z wycinka rurociągu po około 26 000 godzin eksploatacji w temperaturze 550°C. Badana stal charakteryzowała się strukturą austenityczną z licznymi o zróżnicowanej morfologii wydzieleniami wewnątrz ziaren oraz licznymi cząstkami na granicach tworzącymi tzw. ciągłą siatkę. Analiza izolatów węglikowych wykazała obecność w strukturze badanej stali następujących wydzieleń: NbC, fazy Z i M23C6. Właściwości wytrzymałościowe stali HR3C określone zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej (550 i 600°C) były co najmniej 30% wyższe od wymaganego minimum przy zachowaniu wymaganej plastyczności. Podobny wzrost w porównaniu do stanu wyjściowego widoczny był dla odporności na pełzanie. Obserwowany wzrost właściwości mechanicznych wynikał z umocnienia badanego stopu mechanizmem wydzieleniowym.
EN
The physical metallurgical tests were performed on the test pieces made of HR3C steel taken from a section of a pipeline after around 26,000 hours of service at the temperature of 550°C. The examined steel was characterised by the austenitic structure with numerous precipitates of diverse morphology inside the grains and numerous particles on the boundaries forming the so-called continuous grid. The analysis of carbide isolates showed the presence of the following precipitates in the structure of the investigated steel: NbC, Z phase and M23C6. The strength properties of HR3C steel, determined both at room and elevated temperature (550 and 600°C), were higher by at least 30% than the required minimum, maintaining the required plasticity at the same time. A similar growth in comparison with the as-received state was visible for the creep resistance. The observed growth of mechanical properties resulted from the strengthening of the examined alloy with the precipitation mechanism.
15
Content available remote Properties of welded joints made of cast steel GX8ONil2-l
PL
Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych ze staliwa GX8CrNi12-1. Jest to staliwo o mikromikrostrukturze martenzytycznej do stosowania w temperaturze pokojowej i podwyższonej na urządzenia ciśnieniowe. Złącza były wykonane w pozycji naściennej (PC) oraz w pozycji pionowej z dołu do góry (PF). Zastosowanie takich pozycji jest podyktowane warunkami przemysłowymi i koniecznością spawania odlewów staliwnych w wymienionych pozycjach. Spawanie w ww. pozycjach daje w pełni pewność, że próbki zostały pobrane z miejsc o najmniejszej i największej ilości wprowadzonego energii liniowej łuku. W artykule opisano proces spawania ręcznego elektrodą otuloną (111) i obróbkę cieplną po spawaniu. Złącza próbne poddano badaniom niszczącym: badanie na rozciąganie poprzeczne, udarności, twardości, makroskopowe i mikroskopowe. W otrzymanych wynikach badań zauważalne są różnice we właściwościach złączy wykonywanych w różnych pozycjach, co związane jest z ilością ciepła wprowadzonego do złącza podczas procesu spawania.
EN
The article presents test results concerning welded joints made of cast steel GX8CrNil2-l. The above-named cast steel has a martensitic microstructure and can be used in pressure equipment operated at ambient and high temperature. The test joints were made in the horizontal position and in the vertical up position. The foregoing was dictated by the fact that the above-named positions arę used in industrial conditions, e.g. when welding steel castings. The welding process performed in the above-named positions ensured that specimens were sampled from areas exposed to the lowest and highest are linear energy. The article describes the process of manual metal arc welding (111) and the post-weld heat treatment. The test joints were subjected to destructive tests including transverse tensile tests, impact strength tests, hardness measurements as well as macro and microscopic tests. The test results revealed differences in properties of joints made in different positions, resulting from various heat inputs to joints during welding.
PL
Artykuł dotyczy badań zrealizowanych na stopach AZ31 i AZ61. Materiały te zostały wytworzone w IMN OML Skawina w postaci wlewków o średnicach 102 mm. Następnie w procesie przeciwbieżnego wyciskania wytworzono z nich rury. Określono strukturę wyjściową i własności mechaniczne w podstawowych stanach obróbki cieplnej. Kolejnym etapem było poddanie wyrobów wyciskanych wyżarzaniu w temperaturach od 100 do 450°C, w celu określenia możliwości podniesienia plastyczności badanych stopów, aby umożliwić ich kształtowanie na zimno. W wyniku wyżarzania obniżono twardość stopów z ~60HB do ~40HB. Do końcowych badań wytypowano temperaturę wyżarzania 400°C, dla której przy nieznacznym spadku własności wytrzymałościowych, uzyskano dla badanych stopów wzrost wydłużenia A10 z ok. 10 do 20%. Pozwoliło to na kształtowanie rur ze stopów magnezu na zimno w procesie gięcia, uzyskując kąt gięcia powyżej 90°.
EN
The paper presents investigations conducted on AZ31 and AZ61 magnesium alloys. Material for test were casted Ø102 mm billets made IMN OML Skawina. From those billets tubes were extruded in indirect mode. After extrusion process both structural and mechanical tests have been done. Next step was heat treatment of extruded tubes in the range of 100–450°C to determine the possibility to improve their workability in cold bending process. As a result the hardness of the material decreased from ~60HB to ~40HB. For final tests annealing temperature has been set to 400°C what has resulted in significant increase of plastic elongation (from A10 = 10% to more than A10 = 20%) with inconsiderable decrease of mechanical properties. Consequently the possibility of tubes cold bending has been achieved with bending angle above 90°.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu prędkości ciągnienia na własności mechaniczne i technologiczne drutów ocynkowanych o średnicy końcowej 1,0 mm. Uzupełnienie badań stanowił pomiar ilości środka smarującego na powierzchni drutów po procesie ciągnienia. Materiał wstępnie umocniony o średnicy 2,2 mm przeciągnięto na ciągarce wielostopniowej w 6-ciu ciągach na drut o średnicy 1,0 mm. Proces ciągnienia zrealizowano przy prędkości ciągnienia: 5, 10, 15, 20 m/s. Dla drutów finalnych określono własności mechaniczne, tj.: umowną granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciągnie, wydłużenie równomierne i całkowite oraz przewężenie. W zakresie badań własności technologicznych wykonano próbę skręcania i przeginania drutu. Dodatkowo określono ilość środka smarującego na powierzchni drutów. Druty ciągnione z prędkością 20 m/s, w stosunku do drutów ciągnionych z prędkością 5 m/s, wykazują kilkuprocentowy wzrost własności wytrzymałościowych oraz spadek własności plastycznych, co należy wiązać z gorszymi dla tego wariantu ciągnienia warunkami smarowania. Zbyt mała ilość smaru przy ciągnieniu z dużymi prędkościami, przyczyniła się także do znaczącego, bo wynoszącego kilkadziesiąt procent, spadku liczby skręceń i liczby przegięć.
EN
In this work analyzes the influence of the speed in the multi-stage drawing process on the mechanical and technological properties of galvanized wires with a diameter of 1.00 mm. The addition of the test was a measurement of the amount of lubricant on the surface of the wires after the drawing process. Pre-hardened material with a diameter of 2.2 mm was pre-drawn on a multi-stage drawing machine in 6 draws into 1.00-diameter wire. The drawing process was carried out at the drawing speed of 5, 10, 15, 20 m/s. For final wires, mechanical properties were tested ie yield strength, tensile strength, uniform and total elongation, and constriction. In the field of technological properties the tests of twisting and bending wire were made. In addition, the amount of lubricant on the surface of the wires was determined. Wires drawn at 20 m/s, in comparison to wires drawn at 5 m/s, exhibit several percent increase in strength and decrease in plasticity, which should be associated with worse lubrication conditions for this variant. Too little lubricant at high drawing speeds has also contributed to a significant decrease in the number of twists and the number of bands.
EN
Basic object of this research article was to investigate the parametric optimization of welding parameters such as arc voltage, wire feed speed and shielding gas flow rate for IS 2062 structural steel by integrating Taguchi method and Grey relational analysis. Experiments were conducted as per L16 (4xx3) orthogonal array. Design and Mechanical properties such tensile strength, Microhardness, toughness, and Microstructure of IS 2062 structural steel optimized by Grey-based Taguchi analysis were investigated, as they were selected as quality targets. Based on result of the grey relational analysis, a set of optimum welding parameters was obtained. The observed data from result have been interpreted, discussed and analyzed by integration of Grey-Taguchi methodology to optimize tensile strength, microhardness and percentage elongation.
19
Content available remote Microstructure, microhardness and tensile properties of FSWed DP 800 steel
EN
Purpose: Dual phase (DP) steels are widely used in the automotive industry due to their properties of a high balance of strength and formability. However, it is known that conventional welding of high strength steel leads to some undesirable results such as hardness decrease in the heat affected zone. Friction stir welding (FSW) is a new solid state joining method, which is used to join these steels due to its advantage of low heat input. The aim of this study is to evaluate the microstructural change and mechanical properties of friction stir welded DP800 steel. Design/methodology/approach: DP 800 steels with 1.5 mm thickness were subjected to friction stir welding, by using a tungsten carbide (WC) tool. The tool was tilted 2°, and downforce of the tool was kept constant at 6 kN. During processing, the tool rotation and traverse speed were fixed at 1600 rpm and 170 mm∙min-1, respectively. Findings: The friction stir welded region comprises martensite, bainite, refined ferrite. The average microhardness of stir zone has increased from 260 HV0.2 to about 450 HV0.2. The tensile sample shows a decrease in the ultimate tensile strength (σUTS) about 3%, from 827 MPa to 806 MPa for the joint. The yield strength (YS) of the joint is about 566 MPa and the value is near that of DP800. Research limitations/implications: The tungsten carbide tool used for the friction stir welding has suffered deterioration in the pin profile after 1 meter welding operation. It may be advisable to drill a pre-hole in the specimens for a longer tool life. Practical implications: Tool wear for industrial applications will be a major problem. Therefore, the use of tools with high wear resistance such as polycrystalline cubic boron nitride may be recommended. Originality/value: Works on friction stir welding of dual phase steels are limited and they mostly focus on spot welding. Also, this study systematically investigates the microstructure and mechanical properties of dual-phase 800 steels after the friction stir welding.
PL
W pracy określono wpływ kąta ciągnienia na warunki smarowania i własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali niskowęglowej. Wielostopniowe ciągnienie drutu wstępnie umocnionego o średnicy 2,2 mm na drut o średnicy 1,0 mm zrealizowano w 7 ciągach z prędkością końcową 25 m/s. Wykazano, że w procesie ciągnienia wielostopniowego z dużymi prędkościami cienkich drutów ze stali niskowęglowej kąt ciągnienia wpływa w sposób istotny na warunki smarowania i własności mechaniczne drutu.
EN
The study determined the influence of the drawing angle on the lubrication conditions and mechanical and technological the properties of low carbon steel wires. Multi-stage pre strengthened wire drawing with a diameter of 2.2 mm into a wire 1.0 mm in diameter was performed in seven drafts with the final speed of 25 m/s. It has been shown that in the process of multistage drawing of thin wires of low carbon steel at high speeds, the drawing angle significantly affects the lubrication conditions and mechanical properties of the wire.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.