Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 299

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości fizykochemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Wyznaczono współczynnik tarcia, wskaźnik zużycia powierzchni ciernej oraz pojemność i przewodność cieplną dla 3 rodzajów klocków hamulcowych przeznaczonych do różnych modeli samochodów osobowych (mały hatchback, sedan premium i samochód terenowy). Największy wpływ na właściwości fizykochemiczne okładzin ciernych hamulca miały metale twarde (stal, żeliwo), smar (grafit, Cu, CuZn₁₀) i materiał wzmacniający (aramidy).
EN
Chem. compn., av. friction coeff., friction surface wear rate, d., heat capacity and thermal cond. were detd. for 3 types of brake pads intended for various passenger car models: small hatchback, premium sedan and off-road car. Hard metals (steel, cast iron), grease (graphite, Cu, CuZn₁₀) and reinforcing material (aramid) had the highest impact on the phys. and chem. properties of brake friction linings.
PL
Badano zmiany barwy, struktury, temperatury mięknienia i właściwości wytrzymałościowych błon zawierających pigmenty kadmowe przed i po ich naświetlaniu promieniowaniem UV. Pigmenty miały barwy: żółtą, oranżową oraz czerwoną i składały się z siarczku kadmu, siarczku cynku oraz selenku kadmu. Do barwienia błon użyto pigmentów oczyszczonych oraz po ich obróbce w środowisku kwaśnym lub zasadowym. Błony otrzymano przez żelowanie plastizoli poli(chlorku winylu). Określono składowe barwy RGB błon, właściwości spektroskopowe, stopień krystaliczności, temperaturę mięknienia i wytrzymałość oraz wydłużenie względne podczas rozciągania. Promieniowanie UV spowodowało zmianę właściwości fizycznych, fizykochemicznych oraz mechanicznych błon w wyniku przebiegu różnych procesów degradacji pigmentów i polimerowej błony.
EN
Eight com. CdS, ZnS and CdSe-contg. Cd pigments were purified by AcOBu extn. and treated with H₂SO₄ or NaOH. They were dried at 60°C and mixed in a mortar with 8.3, 14.3 and 20% by mass of PVC plastisol then vented for 24 h, poured on a flat surface and dried at 140°C for 1 h to a gel. The membranes were irradiated with UV. The changes in membrane color, degree of crystallinity, softening point, tensile strength and relative elongation before and after UV irradn. were detd. The UV irradn. resulted in a deterioration of membrane properties and degrdn. of both pigments and polymer.
EN
The publication presents the results of investigations into the influence of different amounts of a modifying additive on the physicochemical properties of selected lubricating compositions. Montmorillonite, as a representative of stratified silicates, was used to modify lubricating grease produced from a vegetable base oil, and lithium stearate was used to thicken it. Investigations of the physicochemical properties of the base lubricating grease were carried out and compared with the results obtained for lubricating greases containing the modifying additive. The selected parameters were penetration, penetration after prolonged kneading, dropping point, emission of oil from grease, anticorrosive properties by dynamic method, and mechanical stability – an attempt to roll out and oxidize the lubricant with a PetroOxy apparatus. Based on the results of physicochemical tests, it was determined that the applied modifying additive causes an increase in the dropping point, which limits the applicability of lubricating greases, as well as a decrease in oil emission, which was responsible for the lubricating effectiveness of the tested lubricants. It had a positive effect on mechanical stability and the tested lubricants were not disqualified from use in established applications, reducing the degree of corrosion on ball bearings working in the presence of the lubricating greases during testing. This had a positive effect on the condition of machines and devices where the lubricating greases are used and increased the oxidative stability when its content in the lubricating grease was at least 5%. This figure represents the upper limit of the modifying additive content in the lubricating greases.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu różnej ilości dodatku modyfikującego na właściwości fizykochemiczne wybranych kompozycji smarowych. Do modyfikacji smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej i zagęszczonego stearynianem litu zastosowano montmorylonit, przedstawiciela krzemianów warstwowych. Wykonano badania właściwości fizykochemicznych smaru plastycznego bazowego oraz smarów plastycznych zawierających dodatek modyfikujący, a otrzymane wyniki porównano. Wyznaczono penetrację, penetrację po przedłużonym ugniataniu, temperaturę kroplenia, wydzielanie oleju ze smaru, właściwości przeciwkorozyjne uzyskane metodą dynamiczną, stabilność mechaniczną – próba wałkowania oraz utlenialność na aparacie PetroOxy. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań fizykochemicznych stwierdzono, że zastosowany dodatek modyfikujący powoduje wzrost temperatury kroplenia, która decyduje o granicy stosowalności wytworzonych smarów plastycznych oraz wpływa na spadek wydzielania oleju ze smaru, który świadczy o skuteczności smarowania elementów trących badanymi kompozycjami smarowymi. Dodatek wpływa korzystnie na stabilność mechaniczną, zmniejsza stopień skorodowania łożysk kulkowych pracujących w obecności badanych smarów plastycznych, co z kolei korzystnie oddziałuje na stan maszyn i urządzeń, w których smary te są stosowane, oraz zwiększa stabilność oksydacyjną, gdy zawartość dodatku w smarze wynosi co najmniej 5%.
EN
To study the hydrothermal behavior of cotton fiber, the carbonization process and structural evolution of discarded or waste cotton fiber (WCF) under hydrothermal conditions were investigated using microcrystalline cellulose (MCC), and glucose was used as a model compound. Results showed that high temperature was beneficial for the hydrolysis of discarded cotton fiber, and the yield of sugar was 4.5%, which was lower than that of MCC (6.51%). WCF and MCC were carbonized at 240–~260°C and 220–~240°C, respectively, whereas the carbonization temperature of glucose was lower than 220°C. The C/O ratios of WCF and glucose hydrothermal products were 5.79 and 5.85, respectively. The three kinds of hydrothermal carbonization products had similar crystal structures and oxygen-containing functional groups. The carbonized products of WCF contained many irregular particles, while the main products of glucose carbonization were 0.5-mm-sized carbon microspheres (CMSs). Results showed that glucose was an important intermediate in WCF carbonization and that there were two main pathways of hydrothermal carbonization of cotton fibers: some cotton fibers were completely hydrolyzed into glucose accompanied by nucleation and then the growth of CMSs. For the other part, the glucose ring of the oligosaccharide, formed by the incomplete hydrolysis of cotton fibers under hydrothermal conditions of high temperature and pressure, breaks and then forms particulate matter.
EN
Aim: The purpose of this article is to review the literature on the risks associated with the transport, storage and processing of liquefied natural gas, and to lay a foundation for developing an LNG risk assessment methodology and the related State Fire Service response procedures. The authors focused on analysing the risks associated with the physicochemical properties of LNG. The reviewed publications explored scenarios related to the operation of LNG terminals. Introduction: The construction of the LNG terminal in Świnoujście, the constantly growing global LNG industry, and the increasingly widespread use of LNG-fuelled vehicles increase the associated risks. Therefore, it is extremely important to recognise these risks. All preventive and corrective measures require a thorough knowledge of the issues they designed to address. This article is the first step towards the development of fire department procedures to manage LNG risks. It includes a summary of the main risks faced by emergency services and scenarios that could be useful for developing a methodology for LNG risk assessment. Methodology: The analysis presented in the article is based on a review of selected Polish and foreign literature. We provide a general discussion of the global LNG industry and its history, and of the physicochemical properties of liquefied gas. Furthermore, we identify the risks associated with the physicochemical properties of LNG, and discuss scenarios involving LNG risks in the supply chain, as provided in the reviewed literature. Conclusions: Based on a synthetic review of the literature, it can be concluded that the risks associated with the use of LNG have been thoroughly described in international literature. Polish publications on the subject are scarce. Awareness of LNG-related risks is crucial for the work of State Fire Service officers, as it is the basis for any preventive measures. Risk identification is the first step in the assessment. Existing literature offers few descriptions of “micro-scale” risks, involving, for instance, the use of LNG-powered vehicles. Macro-scale risks, on the other hand – those involving the transport and storage of large quantities of LNG – have been described in great detail.
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagrożeń towarzyszących transportowi, magazynowaniu i przetwórstwu skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz stworzenie podstaw do opracowania metodyki oceny ryzyka niebezpiecznych zdarzeń z udziałem LNG, a także procedur reagowania na nie przez Państwową Straż Pożarną. W artykule autorzy skupili się na przeglądzie zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych LNG. W publikacji przywołano także pojawiające się w literaturze scenariusze zdarzeń związanych z obsługą terminali LNG. Wprowadzenie: Budowa terminala LNG w Świnoujściu, stale rozwijający się światowy przemysł LNG oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie pojazdów zasilanych tym paliwem powodują, że prawdopodobieństwo pojawienia się związanych z nim zagrożeń nieustannie rośnie. Aby zapobiegać tym zagrożeniom i podejmować wobec nich działania naprawcze, należy najpierw dokładnie je poznać. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy etap prac ukierunkowanych na przeciwdziałanie niekorzystnym zdarzeniom związanym z LNG przez straż pożarną w ramach tworzenia procedur LNG. Autorzy zebrali główne zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia służby ratownicze, oraz scenariusze, które można wykorzystać do budowy metodyki oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG. Metodologia: Prezentowana w artykule analiza została przygotowana na podstawie przeglądu wybranej literatury polskiej i zagranicznej. Poruszono główne zagadnienia związane ze światowym przemysłem LNG i jego historią, a także właściwościami fizykochemicznymi skroplonego gazu ziemnego. Wskazano zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych LNG. Omówiono również pojawiające się w materiałach źródłowych scenariusze zagrożeń łańcucha dostaw LNG. Wnioski: Na podstawie syntetycznego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że zagrożenia związane z wykorzystaniem LNG zostały bardzo dokładnie opisane w literaturze międzynarodowej. Na polskim rynku wydawniczym temat pozostaje omówiony w nielicznych publikacjach. Świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z wykorzystaniem LNG, jest kluczowa dla pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, gdyż stanowi podstawę do podejmowania wszelkich środków zaradczych. Jednocześnie identyfikacja zagrożeń jest pierwszym punktem w ocenie ryzyka zagrożeń związanych z LNG. W literaturze (zarówno polskiej, jak i zagranicznej) występują nieliczne opisy zagrożeń w tzw. skali mikro, czyli zagrożeń wynikających np. z używania pojazdów zasilanych LNG. Bardzo dokładnie zaś zostały opisane zagrożenia w skali makro, tj. te związane z transportem i magazynowaniem dużych ilości LNG.
7
Content available remote Wytwarzanie antykorozyjnych pigmentów fosforanowych w instalacji pilotażowej
PL
W ramach projektu Tango 1 wybudowano instalację pilotażową otrzymywania bezcynkowych antykorozyjnych pigmentów fosforanowych. Przeprowadzono syntezy sześciu gatunków pigmentów zawierających fosforany(V) glinu, strontu i wapnia. Wytworzone materiały poddano ocenie właściwości fizykochemicznych oraz antykorozyjnych i porównano je z właściwościami analogicznych materiałów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że otrzymane pigmenty, niezależnie od skali procesu, charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami.
EN
A pilot plant for the prodn. of Zn-free anticorrosive phosphate pigments was constructed. The Al, Sr and Ca phosphates- contg. pigments were produced and studied for physicochem. and anticorrosive properties. The results were compared with analogous materials prepd. under lab. conditions. The pigments exhibited similar properties regardless of the process scale.
PL
Zbadano trwałość AZS-GEN 250 SC, fungicydu wykorzystywanego w ochronie roślin, po rozcieńczaniu z wodą. Substancją czynną w tym preparacie jest azoksystrobina z grupy strobiluryn. Preparat przechowywano w magazynie przez 2 lata w temp. 20 ± 2°C. Badania wykazały, że jakość preparatu nie uległa istotnym zmianom podczas przechowywania.
EN
A com. Me(2E-2-(2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy)- phenyl-3-methoxyacrylate-contg. fungicide was studied for storage stability for 1 and 2 years at 20 ± 2°C. The changes in active substance content, pH, d., foam durability, sieve residue, suspensibility, spontaneity of dispersion, pourability of the fungicide were detd. No substantial difference between the original and stored samples were obsd.
9
Content available remote Modyfikacja paku węglowego odpadowym poliamidem
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków odpadowego poliamidu na właściwości fizykochemiczne i termiczne oraz na budowę koloidalną paku węglowego. Kompozycje pakowo-polimerowe zawierające 10-50% mas. odpadu poliamidu sporządzano w temp. 250°C przez 30 min. Na podstawie oznaczeń właściwości fizykochemicznych (temperatura mięknienia, liczba koksowania, zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie), termicznych oraz mikroskopowych dokonano oceny właściwości kompozycji pakowo-polimerowych.
EN
Polyamide waste was added to coal tar pitch (10-50% by mass) at 250°C for 30 min to produce a pitch-polymer composite. The softening point, coking value, content of PhMe and quinoline - insolubles, crystallite melting point, decompn. point and colloidal structure of the composite were detd.
PL
Sery twarogowe produkowano z mleka krowiego z dodatkiem białek serwatkowych w ilości 2-20% mas. oraz bez ich dodatku. Oceniano wpływ tego dodatku na objętość uzyskanej serwatki oraz zawartość białek i tłuszczu. Wzrost zawartości dodatku powyżej 2% wpłynął na nieznaczne zmniejszenie objętości serwatki (mniej niż 25%) i istotny wzrost zawartości białek i tłuszczu (powyżej 200 i 70%, odpowiednio).
EN
Curd cheeses were produced from cow milk after addn. of whey proteins (2-20% by mass) or without any additives. An increase in the additive content to above 2% resulted in a slight decrease in a whey vol. (less than 25%) and a significant increase in proteins and fat content (above 200 and 70%, resp.).
PL
Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem receptur oraz technologii otrzymywania transparentnych płynów do płukania tkanin. W rozważaniach uwzględniono istotne dla tego typu produktów właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe, takie jak lepkość, mętność, stopień miękkości oraz zdolność ponownego zwilżania tkanin po procesie płukania. Nowoczesne płyny do płukania tkanin cechują się przezroczystością układu oraz wyższymi wartościami lepkości w stosunku do tradycyjnych płynów. Tkaniny wypłukane w wodnych roztworach transparentnych płynów do płukania tkanin charakteryzują się najmniejszą hydrofobowością powierzchni włókien oraz porównywalnymi wartościami miękkości w odniesieniu do tkanin poddanych procesowi płukania w konwencjonalnych i handlowych produktach.
EN
Surfactants based on quaternary NH₄ salts were used to develop formulations and prep. a transparent fabric softener. Viscosity and turbidity of the liq. as well as degree of softness and rewettability of fabrics after rinsing with the liq. and its com. counterrparts were compared. The transparent fabric softener had a higher viscosity than other ones. The softened fabrics had the lowest rewettability of the surface and a comparable degree of softness.
PL
Celem artykulu jest przegląd dostępnej literatury dotyczącej beta glukanów, znanych składników żywności, o różnorodnym działaniu prozdrowotnym. Przedstawiono główne źródła pozyskiwania beta glukanów, zróżnicowano strukturę chemiczną beta glukanów w zależności od pochodzenia oraz omówiono ich oddziaływanie prozdrowotne. Wskazano, że poza strukturą chemiczną za kierunek oddziaływania prozdrowotnego beta glukanów odpowiadają także właściwości fizyczne, np. rozpuszczalność, lepkość czy zdolność do tworzenia żeli. Za właściwości przeciwnowotworowe odpowiadają przede wszystkim formy (1®3)/(1®6), za właściwości pozytywnie wpływające na gospodarkę lipidową krwi formy (1®3)/(1®4), natomiast za regulację układu odpornościowego odpowiadają głównie rozpuszczalne β-glukany zawierające wiązania (1®3)/(1®6) z przewagą wiązań typu (1®6).
EN
The purpose of this article was to review the available literature on beta glucans, known food ingredients with various pro-health effects. The main sources of beta glucans production were presented, the chemical structure of beta glucans was diversified depending on origin and their health effects were discussed. It was pointed out that, apart from the chemical structure, the physical properties, e.g. solubility, viscosity and ability to form gels, are also responsible for the direction of the beta glucans’ health impact. Forms 1®3)/(1®6) are primarily responsible for antitumor properties, forms (1®3)/ (1®4) for blood lipid metabolism, whereas soluble β-glucans containing (1®3)/(1®6) bonds with a predominance of (1®6)) bonds.
PL
Zapewnienie odpowiednich właściwości fizykochemicznych wody wykorzystywanej do napełnienia instalacji płaszczyznowych (wg PN-EN 12952-12) to oczywiście podstawa. Prawidłowe funkcjonowanie układu jest jednak związane także z ochroną instalacji przed powietrzem, zanieczyszczeniami oraz tzw. biofilmem.
14
Content available Testing properties of sewage sludge for energy use
EN
The properties of sewage sludge in the context of their further energy use have been examined. For this purpose, 34 samples of sewage sludge from municipal sewage treatment plants from the area of Lower Silesia with a capacity higher than the 2000 population equivalent (PE) with separate sludge management were tested. As part of the study, tests were made to determine the technological usefulness of fuels and their elemental composition, i.e., technical analyses and elemental analyses. The obtained results show a large diversity of basic physicochemical properties of the tested sewage sludge. The share of volatile components important for energetic use ranged from 38.4 to 59.8 wt. %. The content of carbon (C) in the mass of tested sewage sludge ranged from 22.4 to 39.2 wt. %, which means that they have a lower content of elemental carbon compared to solid fuels. The higher heating value (HHV) of sewage sludge ranged from 9.3 to 17.4 MJ/kg dry mass.
PL
Badania zmian właściwości funkcjonalnych olejów przemysłowych podczas eksploatacji wykazują, że często można je zaliczyć do odwracalnych. Po zastosowaniu prostych zabiegów uzdatniania oleje mogą odzyskać pierwotną przydatność eksploatacyjną. Korzystnym rozwiązaniem jest prowadzenie takich zabiegów w miejscu eksploatacji.
PL
Akryloamid (AA) jest syntetycznym związkiem chemicznym powszechnie używanym w wielu gałęziach przemysłu. Stosowany jest w produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów, klejów i zapraw murarskich, a także w przemyśle celulozowo-papierniczym i kosmetycznym. Zainteresowanie AA wzrosło w 2002 r. po doniesieniu szwedzkich naukowców dotyczącym powstawania tej substancji w niektórych produktach spożywczych. Akryloamid tworzy się podczas obróbki termicznej żywności (smażenie, pieczenie, prażenie) w reakcji grupy karbonylowej cukrów redukujących z aminokwasami (przede wszystkim asparaginą), której wynikiem jest brązowienie produktu. Akryloamid, będący neurotoksyną i czynnikiem potencjalnie rakotwórczym, znajduje się w różnych przetworzonych termicznie produktach żywnościowych, takich jak: chipsy ziemniaczane, frytki, pieczywo, wyroby ciastkarskie, herbatniki, kawa. Ostatnie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawia tzw. środki łagodzące i poziomy odniesienia, mające na celu zmniejszenie ilości akryloamidu w żywności.
EN
Acrylamide (AA) is a synthetic chemical compound commonly used in many branches of industry. It is mainly used in plastics, paints, varnishes, adhesives and mortars production and is also applied in the cellulose-paper and cosmetic industries. The interest in AA increased in 2002, when Swedish scientists reported the formation of this substance in some food products. Acrylamide is created during the heat treatment of foodstuffs, where amino acids react with carbonyl group of reducing sugars during baking and frying, leading to the browning of foods. Acrylamide, a neurotoxin and potential carcinogen, has been found in various thermally processed foods such as potato chips, French fries, bread, cookies, biscuits, and coffee. The Commission Regulation (EU) 2017/2158 of 20 November 2017 has been recently published, establishing mitigation measures and reference levels to reduce the presence of acrylamide in food.
PL
Przedstawiono wpływ fizykochemicznych właściwości substancji aktywnych środków ochrony roślin, w tym przede wszystkim struktury cząsteczki, jej rozpuszczalności i lotności oraz trwałości i mobilności w środowisku, na los i zachowanie w środowisku tych substancji oraz ich właściwości ekotoksykologiczne.
EN
A review, with 12 refs., of mol. structures, soly. in water, volatilization potential and persistence and mobility in the environment of active substances of plant protection products.
PL
Odpady przemysłu rolno-spożywczego mają wiele wartości odżywczych, witamin, błonnik, wartościowe tłuszcze, białka, pektyny oraz inne związki mineralne, dlatego też powinno się je traktować jak surowce wtórne i wykorzystywać w jak największym stopniu. Procesy termiczne są jednymi z najważniejszych i najczęściej stosowanych metod utrwalania żywności zapewniającymi trwałość mikrobiologiczną, a także zmniejszenie aktywności wody poprzez redukcję jej zawartości lub dostępności. Odpowiedni dobór parametrów, jak i metod suszenia pozwala zachować wiele cennych substancji, a tym samym otrzymać wysoką jakość suszu.
EN
H2O activity, contents of phenolic compds. and vitamin C as well as caloric value of pomace of 3 Polish apple varieties after drying by various methods at temp. 23-55°C as well as before drying were detd. to assess the suitability of the waste for food and energy applications. The drying resulted in reducing the contents of phenolic compds. and ascorbic acid (depending on the method of drying and the type of pomace) by 2-25% and 2-45% resp. The freeze drying caused the highest decrease of water activity in the tested wastes. The caloric value of the pomace was high and comparable to the heating values of typical energy plants.
EN
The article presents the results of the analysis of selected physicochemical parameters of medicinal peats extracted in northern Poland. For the purpose of this study the statistical analysis was performed for samples from documentation and operation periods. In addition, the spatial distribution analysis was done for average samples (using the Surfer14). The content of organic components in the dry matter and the sedimentary volume from the Wieniec B and Bronowo deposits was determined. Analysis of the spatial distribution of parameters facilitates the location of deposit with the best or inferior parameters, and thus enabling us to plan the rational utilization of extracted peat.
EN
The article presents the role of lubricating oils for aviation applications, along with their classification, and discusses the key physicochemical properties. It characterises engine, transmission gear, hydraulic and instrumentation oils and their impact on a device operational reliability. It also points out the requirements for these products in relation to the operating conditions and the chemical composition of a product.
PL
W artykule przedstawiono rolę olejów smarowych do zastosowań lotniczych, ich klasyfikację oraz omówiono kluczowe właściwości fizykochemiczne. Scharakteryzowano parametry olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz przyrządowych i ich wpływ na niezawodność pracy urządzenia. Wskazano wymagania jakie są stawiane tym produktom w odniesieniu do warunków pracy oraz składu chemicznego produktu.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.