Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 649

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgiel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
EN
The European Union aspires to pursue an ambitious climate policy. The energy sector is a key tool to ensure success in this area. At the same time, excessively ambitious targets can be a serious problem for individual member states. The aim of the article is to analyze the possibilities available to the Polish energy sector in the context of the assumed EU climate neutrality goals by 2050. The analyzed research problem concerns, in particular, two areas of strategic importance for Poland: the coal sector and the renewable energy sources sector. The role of the former should be significantly reduced in the coming decades, while the position of the latter should be substantially strengthened. The juxtaposition of these challenges with the Polish economic, social and technological realities is the main subject of analysis in this text. The method of system analysis with elements of a decision-making approach will be used. This will allow for an effective analysis and review at the research level of the most important problems and challenges faced by Poland in light of the necessary adjustments to be made in order to achieve the priorities assumed by the European Union. The hypothesis of the article is that Poland is able to effectively meet European climate targets, although the implementation of this challenge requires decisive action on the part of the government, as well as an adequate response from investors and society. To this end, appropriate actions must be undertaken at both a strategic and operational level.
PL
Unia Europejska ma aspiracje do realizowania ambitnej polityki klimatycznej. Sektor energetyczny jest kluczowym narzędziem dla zagwarantowania sukcesu w tej dziedzinie. Jednocześnie zbyt wygórowane cele mogą stanowić poważny problem dla poszczególnych państw członkowskich. Celem artykułu jest analiza możliwości, jakimi dysponuje polski sektor energetyczny w kontekście zakładanych celów neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Analizowany problem badawczy dotyczy w szczególności dwóch obszarów uznawanych za strategiczne dla Polski: sektora węglowego oraz sektora odnawialnych źródeł energii. Rola pierwszego powinna być w najbliższych dekadach znacząco ograniczona, podczas gdy pozycja drugiego powinna ulec zasadniczemu wzmocnieniu. Zestawienie tych wyzwań z polskimi realiami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi stanowi zasadniczy przedmiot analizy w niniejszym tekście. W wymiarze metodologicznym wykorzystana zostanie metoda analizy systemowej z elementami podejścia decyzyjnego. Pozwoli to efektywnie zoperacjonalizować na płaszczyźnie badawczej najważniejsze problemy oraz wyzwania związane z koniecznością niezbędnych dostosowań, jakie należy podjąć w Polsce, aby osiągnąć priorytety zakładane przez Unię Europejską. Hipoteza artykułu wskazuje, że Polska jest w stanie skutecznie sprostać europejskim celom klimatycznym, aczkolwiek realizacja tego wyzwania wymaga zdecydowanych działań ze strony rządu, jak również adekwatnej odpowiedzi ze strony inwestorów oraz społeczeństwa. W tym celu potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno na poziomie strategicznym, jak również operacyjnym.
PL
Celem pracy było dobranie i zwalidowanie optymalnej metody analizy zawartości siarki w rdzeniach wiertniczych, w tym pochodzących z pokładów węgla. Ponadto badania zostały przeprowadzone dla rop naftowych. W ramach pracy porównano wyniki badań zawartości siarki metodą analizy elementarnej w dwóch analizatorach: w analizatorze elementarnym EA 1108, który daje możliwość spalania próbek w temperaturze do 1080°C, co nie zawsze jest wystarczające w przypadku próbek geologicznych, oraz w analizatorze Leco CR12 rozbudowanym o moduł do oznaczania siarki, który daje możliwość wykonania analizy w 1350°C. W toku analizy elementarnej następuje przekształcenie siarki wolnej i związanej w dwutlenek siarki SO2, którego zawartość jest mierzona za pomocą różnych detektorów: detektora cieplno-przewodnościowego (TCD) w analizatorze EA 1108 lub detektora podczerwieni w analizatorze Leco CR12. Przed badaniami porównawczymi zwalidowano metodę analizy siarki w analizatorze Leco CR12. Badania porównawcze wykonano dla próbek skalnych, dla węgli i dla rop naftowych oraz dla kerogenu. W ramach pracy przeprowadzono analizy elementarne zawartości siarki dla 23 próbek węgla, 22 próbek skał, 5 próbek kerogenu wydzielonego z tych skał oraz dla 9 rop naftowych. Badane próbki węgla i materiału skalnego pochodziły z rdzeni wiertniczych z otworów poszukiwawczych. Wykazano zgodność stosowanych metod dla kerogenu i dla węgli o zawartości siarki powyżej 0,75% w/w oraz dla rop powyżej 0,3% zawartości siarki. Dużo gorszą zgodność uzyskano dla materiału skalnego z rdzeni wiertniczych, charakteryzującego się dyspersją materii organicznej. Dla próbek o niskiej zawartości siarki bardziej wiarygodnych wyników dostarczają oznaczenia wykonane w analizatorze EA 1108. W przypadku ośrodków o dużej dyspersji substancji organicznej, takich jak warstwy istebniańskie, bardziej wiarygodne są wyniki oznaczeń w analizatorze Leco CR12, ze względu na wielkość próbki analitycznej.
EN
The purpose of the work was to select and validate the optimal method for analyzing sulfur content in drilling cores, including those from coal seams. In addition, research was done for petroleum. As part of the work, the results of sulfur content testing were compared by means of elemental analysis in 2 analyzers: in the EA 1108 elemental analyzer, which gives the possibility of burning samples at temperatures up to 1080°C, which is not always sufficient for geological samples, and in the Leco CR12 analyzer expanded with a module for determination of sulfur, which gives the opportunity to perform the analysis at 1350°C. In the course of elemental analysis, free and bound sulfur is transformed into sulfur dioxide SO2, the content of which is measured by means of various detectors: the thermal conductivity detector (TCD) in the EA 1108 analyzer, or the infrared detector in the Leco CR 12 analyzer. Before the comparative tests, the method of sulfur analysis in the Leco CR 12 analyzer was validated. Comparative studies were carried out for rock samples, for coals, for petroleum and for kerogen. As part of the work, elemental analyses of sulfur content were carried out for 23 coal samples, 22 rock samples, 5 kerogen samples separated from these rocks and for 9 petroleum samples. Tested coal and rock material samples came from drill cores from exploratory wells. The methods used for kerogen and for coals with sulfur content over 0.75 wt % have been shown to be compatible. For oils, compatibility was observed above 0.3% sulfur content. Much worse compliance was obtained for rock matter from drilling cores, characterized by dispersion of organic matter. For samples with low sulfur content, determinations in the EA 1108 analyzer provide more reliable results. For media with a high dispersion of organic matter, such as Istebna Beds, the results of determinations in the Leco CR12 analyzer are more reliable due to the size of the analytical sample.
3
Content available remote The numerical analysis of the basic operating parameters of a low-NOx burner
EN
More importance than ever before is attached to reducing harmful gas emissions from industry, both in Poland and worldwide. Rising prices of gas emissions allowances, stricter criteria for suitability for use and the desire to protect the environment are driving the search for new technological solutions and logistics to deliver cost savings and lower emissions. The creation of an appropriate numerical model can translate into real savings as well as having other benefits. This paper presents a numerical analysis of the basic operating parameters of a low-emission swirl burner. The analyzed burner is a typical example of a burner with air staging. The burner was placed in a cylindrical combustion chamber. In the first stage, a cold flow analysis without reaction was performed showing the velocity profile, flow vectors and the flow of coal particles. Then calculations were carried out taking into account combustion of coal dust particles in the chamber. The analysis of combustion products, temperatures prevailing in the chamber and the content of nitrogen oxides is presented.
EN
The separation of coal material of three types of coals originating from three various Polish hard coal mines (types 31, 34.2 and 35, according to Polish nomenclature, which were steam coal, semi-coking coal and coking coal) into particle size fractions and then into particle density fractions was done and then the following parameters were measured for each particle size-density fraction: combustion heat, ash contents, sulfur contents, volatile parts contents, analytic moisture. In this way a 7-dimensional vector of data was created. Using methods of factor analysis the important features of coal were selected, which decide about their membership to individual types. To evaluate the appropriateness of the applied method the Bartlett’s sphericity test as well coefficient of Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) were used. To select important factors the Kaiser criterion and Cattell’s scree test were used. The obtained results were compared with the results obtained in previous works by means of observation tunnels method. The results showed which particular features are crucial to define the type of coal what is also important to select appropriate method of its enrichment. Furthermore, the construction of a mathematical model presenting the relations between these properties and particle size and density is presented. Because of the fact that particles of certain size or density may occur in neighboring fractions three sorts of relations were examined basing on regression analysis.The analysis was conducted for all three coal types. Because of the fact that the models contain various amounts of independent variables R2 coefficient, mean squared error (MSE) and Mallow’s statistics Cp were applied to evaluate and compare obtained results.
PL
Wykonano rozdział trzech typów węgla o różnych charakterystykach, pochodzących z trzech różnych kopalni węgla kamiennego w Polsce (typy 31, 34.2 oraz 35, według Polskich norm, którymi były węgiel energetycznym, pół-koksujący oraz koksujący) na klasy ziarnowe a następnie na frakcje gęstościowe. Dla każdej otrzymanej w ten sposób frakcji wielkościowo-gęstościowej zmierzono następujące parametry: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość części lotnych, wilgotność analityczna. W ten sposób otrzymano siedmiowymiarowy wektor danych. Za pomocą analizy czynnikowej wybrano istotne cechy węgla, które decydują o jego przynależności do określonego typu węgla. Aby ocenić prawidłowość zastosowanej metody wykorzystano test sferyczności Bartletta oraz współczynnik Kaisera-Mayera-Olkina (KMO). Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi w poprzednich pracach, które uzyskano metodą tuneli obserwacyjnych. Wyniki pokazały, które cechy węgla są niezbędne do określenia typu węgla, co wpływa na dobór odpowiedniej metody jego wzbogacania. Ponadto, zaprezentowano model prezentujący relacje pomiędzy tymi cechami a wielkością i gęstością ziaren. Ponieważ ziarna określonej wielkości lub gęstości mogą występować w sąsiednich klasach lub frakcjach, wykonano trzy typy modeli, bazując na analizie regresji. Analiza została wykonana dla trzech typów węgli. Ponieważ modele zawierają różne ilości zmiennych niezależnych do oceny i porównania otrzymanych wyników zastosowano współczynnik determinacji R2, błąd średniokwadratowy (MSE) oraz statystykę Mallowa Cp.
EN
Dependency of Turkey on foreign energy adversely affects the economy of the country and may cause energy shortage in the near future. As a primary domestic energy source, coal is used for energy production in addition to imported oil and gas. However, significant amount of fine coal is lost together with tailings in coal washeries. Recovering of fine coals from these tailings will make an economic contribution to country. In the present study, fine coals were recovered from tailings of a coal washery in Turkey by using oil agglomeration method. Flotation was used in agglomerate separation stage of oil agglomeration. Results were compared with that of previous study in which agglomerates were recovered by screening. The performance of the process increased sharply when flotation was used instead of screening in agglomerate separation stage. A clean coal with 28% ash was recovered from the washery tailings containing 55% ash by 85% combustible recovery.
PL
Zależność Turcji od energii z zagranicy wpływa negatywnie na gospodarkę państwa i może powodować niedostatek ilości energii w niedalekiej przyszłości. Jako główne rodzime źródło energii traktowany jest węgiel, który stosowany jest do produkcji energii jako dodatek do importowanych ropy naftowej i gazu. Jednakże, znacząca ilość drobnego węgla jest tracona wraz z odpadami w płuczkach węgla. Odzysk drobnego węgla z tych odpadów spowoduje poprawę sytuacji ekonomicznej kraju. W prezentowanym badaniu, drobny węgiel został odzyskany z odpadów z płuczki węglowej w Turcji za pomocą metody aglomeracji olejowej. Flotacja została zastosowana na etapie rozdziału podczas tego procesu. Wyniki zostały porównane z tymi z poprzednich badań, gdzie aglomeraty były odzyskiwane poprzez przesiewanie. Wydajność procesu wzrosła znacząco kiedy zastosowano flotację w miejsce przesiewania na etapie rozdziału aglomeratów. Czysty węgiel o zawartości popiołu 28% został odzyskany z odpadów płuczki, zawierających 55% popiołu przy odzysku 85% części palnych.
PL
Energetyka musi zaakceptować fakt, że wytwarza nie tylko energię elektryczną i cieplną, ale także minerały antropogeniczne jako surowce lub gotowe produkty. Wymaga to dokonania zmian w strategii i zakresie swojej działalności, co da możliwość uzdatniania minerałów antropogenicznych w ramach własnych procesów.
PL
Postępujące procesy globalizacyjne, zmiany w strukturze gospodarki światowej, europejskiej i lokalnej wymagają zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem państw, regionów i miast – a dotyczących m.in.: środowiska, źródeł energii, klimatu, transformacji technologicznej. Każdy kraj Unii Europejskiej ma prawo tworzenia własnego miksu energetycznego. Polska posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju na kilka dziesięcioleci. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel (kamienny i brunatny) zostanie również w przyszłości stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju i będzie pełnił ważną rolę w polskim miksie energetycznym w kolejnych latach. Stosowanie tego surowca wymaga inwestycji w nowe technologie niskoemisyjne, które w przypadku jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych będą również wysokosprawne oraz inwestycje w wysokosprawną kogenerację. Należy podkreślić zasadność pełnego wykorzystania potencjału kogeneracji. W tym sektorze pracują co prawda jednostki kosztowniejsze w eksploatacji od elektrowni, ale pozwalające efektywniej i oszczędniej wykorzystywać paliwa oraz zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa należy wspierać i rozwijać gospodarkę niskoemisyjną w formie odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej. Równocześnie nie należy zapominać o wspieraniu odtwarzania wycofywanych mocy w dużych elektrowniach systemowych pod warunkiem, że będą one wysokosprawne i niskoemisyjne.
EN
The progressive processes of globalization and changes in the global, European and local economy require integrated efforts aimed at solving problems related to development at the national regional and the local level involving the environment, energy sources, climate and technological transformation issues. European Union Member States are given right to create an individual Energy mix. Coal will continue to play a major role in Poland’s energy mix during the next decades. Polish coal reserves can provide energy security for decades. Despite crude oil and natural gas growth in fuel consumption, coal will continue to be the stabilizer of energy security for the country and play an important role in Poland’s energy mix in the years to come. However, further coal consumption requires investments in low carbon technologies which are of high efficiency and in high-efficiency cogeneration. The validity of the full utilization of cogeneration potential should be highlighted. Operating cogeneration plants are more expensive than power plants but they are more efficient and generate less carbon emissions. In accordance with the assumptions of the Energy policy of Poland, a low-carbon economy with renewable Energy sources and nuclear Energy should be supported and developed, however the obsolete coal generators should be replaced with low-carbon high-efficient ones.
PL
Oznaczanie zawartości pierwiastków ekotoksycznych bezpośrednio w gazach spalinowych jest istotne z punktu widzenia określenia ich rzeczywistej emisji z procesów spalania. Ponadto, w przyjętych w 2017 roku konkluzjach BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania, oprócz zaostrzenia norm emisji zanieczyszczeni do otoczenia tj. SO 2, NO x, pyłów oraz ustanowienia pułapów emisyjnych dla m.in. rtęci, został wprowadzony obowiązek monitorowania rzeczywistej emisji pierwiastków toksycznych z procesów spalania z wykorzystaniem konkretnych metod analitycznych. W artykule dokonano przeglądu i zestawienia dostępnych metod badania zawartości pierwiastków w gazach spalinowych zgodnie z amerykańskimi, jak i europejskimi normami. Przeprowadzony przegląd literatury obejmował zarówno metody manualne, jak i automatyczne. Dokonano ponadto identyfikacji czynników wpływających na jakość uzyskanych wyników pomiarowych.
EN
The determination of the content of ecotoxic elements directly in flue gas is important for determining its actual emission from coal combustion. Moreover, in the BAT for large combustion plants conclusions adopted in 2017, apart from tightening of pollutants emission standards, i.e. SO 2, NO x and dusts, and setting emission limits, among others, for mercury, the monitoring of the actual emission of toxic elements has been established with the use of specific analytical methods. The review and comparison of available methods of analyzing the content of elements in flue gases in accordance with American and European standards has been presented in the article. Moreover, the factors influencing the quality of the obtained measurement results were identified.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko 11 wariantów systemów zaopatrzenia budynku w ciepło do celów grzewczych. Analizę oddziaływania na środowisko przeprowadzono wykorzystując założenia oceny LCA w zakresie kategorii szkód: zdrowie człowieka, jakość ekosystemu i zubożenie zasobów naturalnych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że technologie wykorzystujące gaz ziemny w systemach zaopatrzenia budynków w ciepło są w stanie znacznie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko, gdyż charakteryzują się najniższą wartością końcową ekowskaźnika oraz najniższym oddziaływaniem w kategorii szkód na zdrowiu ludzkim. Przykładem takiego systemu jest efektywna sieć ciepłownicza z gazowym kogeneracyjnym źródłem energii. Z punktu widzenia radykalnego obniżenia niskiej emisji z procesów spalania węgla rozwiązaniem interesującym jest efektywna sieci ciepłownicza z węglowym kogeneracyjnym źródłem energii. Stwierdzono również, że znaczącą rolę w systemach zaopatrzenia budynków w ciepło pełnić będą instalacje pomp ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii i źródła ciepła odpadowego. Osiągnięcie jednak akceptowalności środowiskowej tego typu systemów w warunkach krajowych wymaga zdecydowanej intensyfikacji prac nad zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym, jak również w systemach rozproszonych i indywidualnych/prosumenckich.
EN
The article presents the assessment of the environmental impact of 11 variants of building heat supply for heating purposes. An environmental impact analysis was made using the specification for LCA in damage categories encompassing human health, ecosystem quality and natural resources depletion. Based on the obtained results, it was found that technologies using natural gas in systems for supplying buildings with heat are able to significantly reduce the harmful impact on the environment, because they are characterized by the lowest end value of the eco-marker and the lowest impact in the category of damage to human health. An example of such a system is the effective heat distribution network with a gas-based cogeneration energy source. From the point of view of a radical reduction of low emissions from coal combustion processes, an interesting solution is the effective heat distribution network with a coal-based cogeneration energy source. Nevertheless, forecasts about the development of renewable and waste energy source installations in Poland indicate that a significant role in building heat supply systems will be played systems using heat pumps. Achieving the environmental acceptance of heat pumps in Poland's conditions requires a decisive intensification of efforts to increase the share of renewable energy sources in electric energy generation processes in the central electric power system and in local and individual systems.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza procesu erozyjnego ubytku masy pojedynczego ziarna węgla podczas jego spalania w różnych warunkach warstwy fluidalnej. W pierwszej części badano ubytek masy ziaren węgla spalanych w trzech temperaturach 850oC, 750oC i 650oC. Wykazano, że wzrost temperatury panującej w komorze paleniskowej znacznie przyspiesza proces ubytku masy spalanych ziaren węgla. Spalanie w strudze materiału inertnego intensyfikuje proces ubytku masy spalanych ziaren węgla. Zwiększenie temperatury w większym stopniu przyspiesza ubytek masy spalanych ziaren niż zwiększanie strumienia materiału inertnego. W drugim etapie analizowano wpływ atmosfery utleniającej na ubytek masy spalanego ziarna. Badania prowadzono w temperaturze 750°C i w atmosferach: powietrza oraz mieszanin: 21% O2 i 79% CO2, 25% O2 i 75% CO2, 30% O2 i 70% CO2. Pomiary prowadzono bez materiału inertnego oraz przy Gs=2,5kg/m2s. Wykazano, że dostarczenie w obszar spalania większej ilości utleniacza przyspiesza proces spalania. Obecność materiału inertnego intensyfikując proces spalania wpływa również na szybkość ubytku masy badanego ziarna. Analizowano również ubytek masy węgla wywołanego mechanicznym oddziaływaniem materiału inertnego (Gs=2,5 kg/m2s oraz Gs=5 kg/m2s). W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono istnienie ścisłego związku między procesem erozji, a procesem spalania.
EN
The research has been carried out on the specially constructed test stand. For testing manually polished spherical particles chosen from arbitrary real coal particles were used with diameter 10 mm. The mass loss of combust particles with a tensometric branch scale was measured. The inert material was quartz sand. The first part of research has been carried out in three different temperatures of combustion chamber: 850°C, 750°C and 650°C. The research has been performed without inert material and with mass rate flow: Gs=2,5kg/m2s and Gs=5kg/m2s. The results obtained during testing show that higher temperature of combustion chamber accelerates the coal particles mass loss. Mass flow rate of inert material intensifies the combustion process and accelerates the coal particles mass loss. In the second stage of experiment the coal particles mass loss in an oxidizing atmosphere at 750°C was analyzed. The research has been performed in air atmosphere and gas compound: 21% O2 and 79% CO2, 25% O2 and 75% CO2, and 30% O2 and 70% CO2. The research has been carried out without inert material in air atmosphere and with mass rate flow Gs=2,5kg/m2s. The results obtained so far show that higher oxidant content accelerates the coal particles mass loss. Mass flow rate of inert material intensifies the combustion process. In the third stage of experiment the coal particles mass loss caused by the mechanical interaction of inert material was analyzed. The research has been carried out alternately in an nitrogen atmosphere and in air atmosphere, the mass rate flow of inert material was Gs=2,5kg/m2s and Gs=5kg/m2s. The analysis indicates that both erosion process and combustion are strongly correlated.
EN
The aim of the research was comparison rare earth elements contents in acidic waters related to coal mining in the eastern part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB), southern Poland, and the former lignite mining in the Polish part of the Muskau Bend. Acidic runoff waters flowing down from mine waste piles in the USCB are enriched with REEs (ΣREEs 478.5 and 1831.9 µg/l) compared to waters filling old lignite mining excavations (ΣREEs 19.7-145.3 µg/l). High concentrations of REEs in acidic waters from the USCB result from their high aggressiveness (acidity 1020 mg/l CaCO3 and 3820 mg/l CaCO3, pH 2.4 and 3.0) to loamy sediments being a source of REEs, and increase as the time of their contact increases. Concentrations of NASC-normalized REEs show that waters from the USCB are enriched in MREEs (Sm, Eu, Gd and Tb), while the waters from the Muskau Bend are characterized by a positive anomaly of LREEs (La and Ce) and a less marked anomaly of MREEs (Gd, Tb and Dy).
PL
Celem badań było porównanie zawartości pierwiastków ziem rzadkich w kwaśnych wodach związanych z wydobyciem węgla kamiennego, we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) oraz związanych z dawnym wydobyciem węgla brunatnego w polskiej części Łuku Mużakowa. Kwaśne wody spływu powierzchniowego z hałd odpadów górniczych GZW są wzbogacone w pierwiastki ziem rzadkich (REE) (ΣREE 478,5 i 1831,9 μg/l) w porównaniu do wód wypełniających stare wyrobiska górnicze węgla brunatnego (ΣREE 19,7-145,3 μg/l). Wysokie stężenia REE w kwaśnych wodach z GZW wynikają z ich wysokiej agresywności (kwasowość 1020 mg/l CaCO3 i 3820 mg/l CaCO3, pH 2,4 i 3,0) względem ilastych osadów będących źródłem REE i rosną wraz z upływem czasu ich kontaktu z osadami. Stężenia pierwiastków ziem rzadkich znormalizowane do północnoamerykańskiego łupku złożonego (NASC) pokazują, że kwaśne wody z GZW są wzbogacone w pośrednie pierwiastki ziem rzadkich (MREE) (Sm, Eu, Gd i Tb), podczas gdy wody z Łuku Mużakowa charakteryzują się dodatnią anomalią stężeń lekkich pierwiastków ziem rzadkich LREE (La i Ce) i mniej wyraźnymi anomaliami pierwiastków pośrednich MREE (Gd, Tb i Dy).
PL
W artykule przedstawiono metodę oznaczania skłonności węgla do samozapalenia, gdzie temperatura rozpoczęcia procesu samozagrzewania odpowiada temperaturze otoczenia (skał). Problemem w tym przypadku, na który szczególnie zwrócono uwagę, jest to, że w warunkach zalegania pokładu węgla temperatura otoczenia jest zmienna. W pierwszej części artykułu przeanalizowano jak wpływa na proces samozagrzewania temperatura rozpoczęcia tego procesu i jego zakończenia. W oparciu o to ustalono, dla jakiego przedziału temperatury będzie sformułowany wskaźnik samozapalności. Następnie wyprowadzono metodę oznaczania skłonności węgla do samozapalenia, która jest zależnością funkcyjną f: T → SMP przyporządkowującą dwa zbiory, temperaturę rozpoczęcia procesu samozagrzania T i wskaźnik samozapalności SMP. Istotą uzyskanej funkcji jest całka oznaczona wyprowadzona z równania różniczkowego opartego o równanie Arrheniusa, która określa czas, po jakim w warunkach adiabatycznych następuje przejście układu od temperatury rozpoczęcia procesu samozagrzewania T0 do temperatury zapłonu Tz. Wskaźnik samozapalności dla zmiennej temperatury początkowej SMP(T= T0) został wyprowadzony w zakresie temperatury T0 = 295 do 325 ºK (22 do 52ºC). W końcowej części artykułu omówiono sposób podziału grupowego, który uwzględnia zmienną skłonność węgla do samozapalenia w zakresie temperatury T0 = 295 do 325 ºK (22 do 52ºC). Przedstawiono w jaki sposób ustalono 5-grupowy podział skłonności węgla do samozapalenia. Pokazano również, na przykładzie 953-elementowej próby węgli jak zmienia się skłonność do samozapalenia wraz ze zmianą temperatury początkowej samozagrzewania.
EN
The article presents a method for determining the propensity of coal to spontaneous combustion, in which the start temperature of the self-heating process correspond to the ambient temperature (rocks). The problem in this case, which is particularly noteworthy, is that in the conditions of depositing the coal seam, the ambient temperature is variable. In the first part of the article it was analyzed how the temperature of the start of this process and its ending affects the self-heating process. On the basis of this, it was determined for which temperature range the self-ignition index will be formulated. Next, a method for determining the propensity of coal for spontaneous ignition was derived, which is a functional relationship f: T → SMP assigning two sets, the start temperature of the self-heating process T and the SMP self-ignition index. The essence of the obtained function is the definite integral derived from the differential equation based on the Arrhenius equation, which determines the time after which, in adiabatic conditions, the system passes from the start temperature of the self-heating process T0 to the ignition temperature Tz. The spontaneous combustion index for variable initial temperature SMP(T= T0) was derived in the temperature range T0 = 295 to 325 ºK (22 to 52ºC). In the final part of the article it was discussed the group division method, which takes into account the variable propensity of coal to self-ignition in the temperature range T0 = 295 to 325 ºK (22 to 52ºC). It was presented how the 5-group of coal propensity distribution for self-ignition was established. It was also shown, on the example of 953 elements of coal samples, how the propensity to spontaneous combustion changes with the change of the initial temperature of self-heating.
PL
Górnośląski System Informacji o Zagrożeniach Zapadliskowych (zapadliska@gig.eu) jest platformą internetową udostępniającą użytkownikom dane o geograficznym położeniu rejonów dokonanej i zakończonej płytkiej eksploatacji górniczej węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz obiektów górniczych (szybów, sztolni) zbudowanych w przeszłości dla udostępnienia złóż tych surowców w obszarze Górnego Śląska. Dane te można wykorzystywać do analiz, badań oraz projektowania działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń dla użytkowania terenów zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Jednym z takich zagrożeń jest utlenianie i spalanie się węgla kamiennego pozostawionego w złożach i związane z nim zmiany warunków geotermicznych w obszarach zlikwidowanych kopalń. Konsekwencją procesów egzotermicznych zachodzących w węglu jest wydzielanie się gazów do atmosfery i deformacje powierzchni. W artykule przedstawiono analizę takiego zagrożenia na terenach północnej części miasta Katowice (dzielnice Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka i Bogucice), w oparciu o informację geologiczną, górniczą oraz 11 udokumentowanych przypadków wystąpienia zjawisk egzotermicznych na tym obszarze. Wszystkie przypadki wystąpiły w latach 1977 - 2018 na terenach dokonanej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. Ich efektem było wydzielanie się toksycznych gazów do atmosfery, a w czterech przypadkach deformacje podłoża obiektów budowlanych.
EN
Upper Silesian Information System about Sinkhole Hazards (zapadliska@gig.eu) is an Internet platform providing users with data on the geographical location of the completed shallow coal and zinc/lead ore mining likewise about location of mining facilities (shafts, tunnels) built in the past to provide access to these deposits in the area of Upper Silesia. These data can be used for analysis, research and design of activities for the purposes of eliminating threats to the use of post-mining areas. One of such threats is the spontaneous oxidation and combustion of coal left in deposits and changes in geothermic conditions in the abandoned mines. The consequence of exothermic processes occurring in coal is the release of gases into the atmosphere and surface deformations. The paper presents such hazard analysis for the northern part of the city of Katowice (Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka and Bogucice quarters) based on geological and mining information as well as 11 cases of exothermic processes occurrence in this area. All these phenomena occurred in the years 1977 - 2018 in the areas of shallow coal exploitation. Their effect was the release of toxic gases into the atmosphere and in four cases the occurrence of deformation of the structures’ subsoil.
EN
The annexation of Crimea and military operations that began in eastern Ukraine in April 2014 were the cause of the growing threat to Ukraine’s energy security. In terms of coal supplies, Donbass is of key importance for the country’s economy. Despite military operations on the east, illegal trade with the occupied territories was flourishing. This situation led to an increase in dissatisfaction amid certain social strata, as well as among volunteer battalions participants who took part in the military operations in Donbass and were the initiators of the Donbass blockade. The main purpose of the study to analyse the specific of the development of coal industry in Ukraine and the main reasons of the blockade of Donbass and its consequences.
PL
Aneksja Krymu i rozpoczęcie działań wojennych w Donbasie w kwietniu 2014 r. były przyczyną rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Pod względem dostaw węgla Donbas ma kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju. Działania wojenne spowodowały wzrost nielegalnego wydobycia i nielegalnego handlu węglem. Sytuacja ta spowodowała nasilenie niezadowolenia społecznego, szczegolnie wśród uczestników batalionów ochotniczych, którzy brali udział w operacjach wojskowych w Donbasie i byli inicjatorami blokady Donbasu. Sytuacja wokół blokady Donbasu jest dość złożona i niejednoznaczna. Z jednej strony wymagania uczestników blokady, aby uwolnić więźniów politycznych i jeńców wojennych, a także ograniczyć finansowanie regionom separatystycznym jest logiczna i uzasadniona. Z drugiej strony istnieją twarde argumenty władzy ukraińskiej o tym, że dostawy węgla marki „A” nie można powstrzymać, gdyż są one niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Głównym powodem było to, że zasoby z terenów okupowanych są tańsze w porównaniu z alternatywnymi dostawami węgla z innych państw. Blokada Donbasu negatywnie odbiła się na budżecie Ukrainy. Wysokie wsparcie blokady przez społeczeństwo ukraińskie świadczy o tym, iż ma ono pewne roszczenia do władzy dotyczące „porozumień oligarchów z liderami samozwańczych republik” o interesach biznesowych. Pomimo że ukraiński rząd po „nacjonalizacji” ukraińskich przedsiębiorstw na terenach okupowanych sam został inicjatorem blokady, w kwestii „hybrydowych” relacji z samozwańczymi republikami wspieranymi przez Rosję, trudno znaleźć proste i unikalne rozwiązanie problemu. Najważniejszym celem artykułu była analiza specyfiki rozwoju przemysłu węglowego na Ukrainie oraz głównych przyczyn blokady Donbasu i jej konsekwencji.
EN
Mining activities can have serious negative effects on the environment, these effects occur from the exploration stage to the closure stage of a mine's operation. Nigeria has different minerals and exploration/exploitation of these minerals can affect the environment. The objective of this paper is to consider how the exploration and exploitation of Tin in Plateau and Coal in Enugu has affected the environment. The Jos field (Plateau State) is used as a case study for areas with existing mines and the coal mines at Enugu represent areas with closed mines. The methodology used for this research includes a field survey; direct mapping of mining activities; assessment of the impacts of exploration and exploitation; documentary analysis; and observations. The results include analysis of the mining impacts of Tin and Coal on the environment. It is hoped that the conclusion of this study will enable Nigeria to put in place and enforce certain minimum environmental standards for solid mineral exploration and exploitation. In addition, best management practices for reclaiming surface mines could also be put in place.
EN
The paper summarizes the applied experience, the technical solutions to limit the adverse effects of slope angle in the mechanized longwall mining at underground mines in the world. The paper proposes some solutions for enlarging the application field of the fully mechanized longwall mining technology according to seam dip angle at underground coal mines belonging to Vinacomin. In the article exploitation methods of coal seams of medium to thick thickness with dip angle above 20° designed for mechanized longwall were presented.
EN
Grindability measurements are widely used in mineral and coal processing industry to determine resistance of materials to comminution. Grindability measurement as testing methods can be divided into two general categories; the Bond and the Hardgrove grindabilities. Grinding characteristics of the mineral or coal blending have been studied by several researchers over many years and a wide range grinding variables has been investigated. In this study, because of the simplicity and the potential usage of the method for the determination of the grindability of coals and their blending in a comparative scale, a Hardgrove mill were used to investigated the grinding behavior of four different solid fuels and their blending. Grindability of four different solid fuels such as; petroleum coke, coke coal, lignite and bituminous coal and their binary, ternary and quaternary blending were investigated by the Hardgrove grindability test. The test results indicated that determine the existence of a very good relation between the Bond and the Hardgrove grindability of the fuels, and relationship between experimental and calculated HGI values of the fuels blending were also shown as a very good. However, there is not obtain a good relation between proximate analysis results of the solid fuels and HGI values of fuels blending.
PL
Pomiary podatności na mielenie są stosowane w przemyśle przeróbki minerałów i węgla w celu określenia odporności materiałów na rozdrabnianie. Metody testowania można podzielić na dwie ogólne kategorie; oznaczenie podatności na mielenie wg Bonda i Hardgrove’a. Charakterystyka mielenia mieszanek mineralnych lub węglowych była badana przez wielu badaczy przez wiele lat i obejmowała szeroki zakres danych. W artykule przedstawiono wyniki oznaczenie podatności na mielenie według Hardgrove’a z uwagi na jej prostotę i potencjalne wykorzystanie jako metody porównawczej. Zbadano podatność na mielenie czterech różnych paliw stałych i ich mieszanek takich jak: koks naftowy, węgiel koksowy, węgiel brunatny i węgiel bitumiczny oraz ich mieszanki dwuskładnikowe, trójskładnikowe i czteroskładnikowe. Wyniki testów wskazywały, że istnieje związku między wynikami testu Bonda i Hardgrove’a (HGI). Przedstawiono porównanie wyników teoretycznych i laboratoryjnych. Stwierdzono również żebrak korelacji pomiędzy wynikami analizy technicznej paliw i oznaczeniem podatności na mielenie.
EN
The article in individual chapters discuss domestic coal resources in Poland and Vietnam, types of coal occurrence in both countries, the processing status and main domestic mining companies. The last part will be a comparison of mining prospects and plans for the development of coal mining in both countries and a summary of positive practices in both countries.
EN
Gradual increase in the generation of wastewater results from the increasing global population. Thus, new treatment techniques and systems for controlling the treatment process depending on wastewater characteristics are desirable. This paper presents the use of a pilot-scale modified five-stage Bardenpho process with a 10 m3/day capacity for the treatment of real municipal wastewater. The process was developed for this study, and the steady-state removal efficiencies for COD (chemical oxygen demand), TKN (total Kjeldahl nitrogen), NH4+-N (ammonium nitrogen), PO43--P (phosphate phosphoms), SS (suspended solids), and VSS (volatile suspended solids) were 87±5%, 86±12%, 93±14%, 89±9%, 88±8%, 94±4%, and 94±4%, respectively. In the study, the effluent COD, TKN, and TP concentrations were also estimated using a fuzzy logic approach. The results showed that coefficients of determination are higher than 0.80 suggesting that the presented fuzzy logic approach may confidently be used for the estimation of the treatment performance.
PL
W artykule przedstawiono sposób syntezy nanokompozytu węglowego z nanocząstkami złota (warstw C-Au), charakteryzację oraz potencjalne możliwości aplikacyjne warstw w oparciu o ich właściwości fotoelektryczne i/lub fototermiczne. Omówione zostały wyniki badań topografii warstw otrzymane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, morfologii - metodą spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii, budowy krystalicznej - metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i struktury elektronowej - metodą spektroskopii w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego ultrafioletu.
EN
In this article the method of synthesis of carbon nanocomposite materials with gold nanoparticles was presented. The characterization and potential application of this films based on their photoelectric and / or photothermal properties were shown. The results of topography studies obtained by scanning electron microscopy, morphology - X-ray spectrometry with energy dispersion, crystal structure - X-ray diffraction and electron structure - visible and near ultraviolet spectroscopy are discussed.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.