Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage inverter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The analysis of the structural scheme of the reflectometric system exciter was carried out. We show that the basic block diagram for the construction of range of the inverter is a single ring exciter digital frequency synthesizer. The mathematical model of range of the inverter exciter provides an analysis of the structural schemes of inverter with pathogen spectral methods. These expressions of the spectral power density of the phase fluctuations allowed to take into account the effect of the circuit elements of the inverter of the pathogen on its spectral characteristics and calculate the dispersion, the average deviation of the phase in the frequency band and the mean square raid exciter output signal phase.
PL
Wykonano analizę schematu strukturalnego wzbudnicy systemu reflektometrycznego. Pokazujemy, że podstawowym schematem blokowym do budowy szeregu inwerterów jest cyfrowy syntezator częstotliwości z pojedynczą pętlą. Matematyczny model szeregu falowników przedstawia analizę schematów strukturalnych falownika za pomocą metod spektralnych patogenu. Te wyrażenia widmowej gęstości mocy fluktuacji fazowych pozwoliły uwzględnić wpływ elementów obwodu falownika patogenu na jego charakterystykę widmową i obliczyć dyspersję, średnie odchylenie fazy w paśmie częstotliwości i rms wzbudnica fazy sygnału wyjściowego.
2
Content available remote Prądy łożyskowe w układach napędowych z silnikami indukcyjnym
PL
W pracy przedstawiono problemy występujące w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika napięcia. Zwrócono uwagę na rosnącą liczbę uszkodzeń silników w napędach przekształtnikowych. Wskazano przyczyny wynikające z charakteru zasilania przekształtnikowego silnika. Główną uwagę poświęcono prądowi łożyskowemu, który odpowiada za większość awarii maszyn. Przedstawiono rodzaje prądów łożyskowych, wyjaśniając fizykę zjawisk. Wymieniono sposoby ochrony silników przed oddziaływaniem prądów łożyskowych. Zaprezentowano przykładowe rozwiązanie filtru składowej zerowej.
EN
The paper presents problems appearing in electrical drive systems with induction motors supplied from voltage inverters. Attention was drawn to the increasing number of motor faults in converter drives. The causes resulting from the nature of the converter power supply are indicated. The main attention was paid to the bearing current, which is responsible for the majority of machine faults. Types of bearing currents are presented as well as an introduction to explaining the physical phenomena. The methods of protecting motors against bearing currents were listed. An exemplary solution of the zero-component filter is presented.
3
Content available remote Bearing Currents in Induction Motor Drives
EN
The paper presents problems appearing in electrical drive systems with induction motors supplied from voltage inverters. Attention was drawn to the increasing number of motor faults in converter drives. The causes resulting from the nature of the converter power supply are indicated. The main attention was paid to the bearing current, which is responsible for the majority of machine faults. Types of bearing currents are presented as well as an introduction to explaining the physical phenomena. The methods of protecting motors against bearing currents were listed. An exemplary solution of the zero-component filter is presented.
PL
W pracy przedstawiono problemy występujące w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika napięcia. Zwrócono uwagę na rosnącą liczbę uszkodzeń silników w napędach przekształtnikowych. Wskazano przyczyny wynikające z charakteru zasilania przekształtnikowego silnika. Główną uwagę poświęcono prądowi łożyskowemu, który odpowiada za większość awarii maszyn. Przedstawiono rodzaje prądów łożyskowych, wyjaśniając fizykę zjawisk. Wymieniono sposoby ochrony silników przed oddziaływaniem prądów łożyskowych. Zaprezentowano przykładowe rozwiązanie filtru składowej zerowej.
4
Content available Model trakcyjnego falownika napięciowego
PL
W artykule przedstawiono model falownika napięciowego typu DC/AC wykorzystywany w zmodernizowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT). W przekształtniku tym wykorzystano metodę sterowania typu SVPWM (ang. Space Vector Pulse Width Modulation), która pozwala w sposób dokładny odwzorować na jego zaciskach wyjściowych przebiegi napięcia sinusoidalnie zmiennego. Obwód tego typu pracujący w sieci trakcyjnej generuje tętnienia wartości wejściowego prądu o częstotliwości sześciokrotnie wyższej niż częstotliwość jego napięcia wyjściowego. Na wejściu DC obwodu pośredniczącego falownika w elektrycznej trakcji szynowej monitoruje się wartość prądu obciążenia sieci jezdnej m.in. do wyznaczenia pobieranej energii elektrycznej pobranej przez zespół trakcyjny.
EN
In the paper presented the model of the voltage inverter type DC/AC used in modernized electrical traction. In this inverter, the SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) control method was used which allow to the accurately imitate the voltage sinusoidal variable waveforms on its output connectors. The circuit of this type working in overhead contact line generates pulsations of input-current at a frequency six times higher than the frequency of its output voltage. At the DC input of the inverter circuit in the electric traction rail, the load current of the mains network is monitored. to determine the electricity consumed by the traction unit.
EN
In this paper an effectiveness of IGBTs open-circuit faults diagnostic methods, that are based on vector hodographs analysis, for the twolevel three-phase voltage inverter fed induction motor drive, are investigated. In accordance with the research, whose chosen results have been presented in this work, two diagnostic techniques have been validated experimentally in the direct rotor field oriented control as well as direct torque control induction motor drive. The conducted study has a comparative dimension and aims to assess the effectiveness, robustness against false alarms and speed of the fault diagnosis of the algorithms based on a rotor or stator flux estimation, depending on the control structure, or method that takes into consideration a reference voltage vector of the inverter. Additionally, simplified implementation schemes of the diagnostic systems have been presented.
PL
W artykule zweryfikowano skuteczność działania metod diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu tranzystorów w dwupoziomowym, trójfazowym falowniku napięcia zasilającym napęd z silnikiem indukcyjnym. Prezentowane algorytmy zostały oparte na analizie hodografów wybranych zmiennych stanu napędu w układzie bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego ze strumieniem wirnika oraz bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym. Celem przeprowadzonych badań, które mają charakter porównawczy, jest weryfikacja skuteczności diagnozy, odporności na generowanie fałszywych alarmów oraz szybkości lokalizacji nieprawidłowo funkcjonujących tranzystorów, w przypadku analizowanych metod diagnostycznych, opartych na estymowanym strumieniu wirnika bądź stojana oraz algorytmu, w którym jest wykorzystywany wektora zadanego napięcia falownika. W artykule zaprezentowano również proste metody realizacji praktycznej systemów diagnostyki awarii tranzystorów.
6
Content available remote Investigation of the current space vector correction of 3P3W voltage inverter
EN
The article presents a solution to the problem of asymmetry of a three-phase voltage inverter output currents for the trajectory correction vector currents to a wheel form. The solution uses the layout described using the fuzzy logic equations. Test results apply to verify a system operation in terms of the asymmetric load. It was examined in the form of a circular trajectory of the vector output currents in case of resistant or induction asymmetry. Also not harmonics components of load currents are included. They simulate the vibrations of mechanical loads or mechanical resonance. After verification by simulations the laboratory prototype control system of inverter with equalizer in the FPGA was performed. The investigations were done on the system created for this purpose, using the field programmable gate arrays of EP3SL150F type. This system performs the task of correcting space vector of the inverter currents and, at the same time, the process of modulation waveforms. In parallel with the controlling tasks the inverter model was running in real time. The waveforms of inverter model were observed using a Signal Tap II utility or after processing into an analog signal using an oscilloscope. Observed trajectories of the currents' space vector were adjusted to the circular form in addition to the type of load asymmetry.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązanie problemu asymetrii prądów wyjściowych trójfazowego falownika napięcia polegające na korekcji trajektorii wektora prądów do postaci kołowej. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje układ opisany równaniami logiki rozmytej. Wyniki badań dotyczą sprawdzenia działania układu w warunkach asymetrycznego obciążenia. Sprawdzono postać kołową trajektorii wektora prądów wyjściowych w przypadku asymetrii rezystancyjnej lub indukcyjnej obciążenia. Wprowadzono także do obciążenia odkształcenia prądów nie będące składowymi harmonicznymi, które symulują drgania części mechanicznej obciążenia lub rezonans mechaniczny. Po weryfikacji idei symulacjami wykonano prototyp laboratoryjny układu sterowania falownikiem z korektorem w układzie FPGA. Badania wykonano na stworzonym do tego celu stanowisku badawczym wykorzystującym układ EP3SL150F. Układ ten realizował zadanie korekcji wektora przestrzennego prądów falownika i jednocześnie proces modulacji przebiegów. Równolegle z zadaniami sterowanie uruchomiony był model falownika działający w czasie rzeczywistym. Przebiegi modelu falownika obserwowano wykorzystując narzędzie Signal Tap II lub po przetworzeniu na sygnał analogowy przy pomocy oscyloskopu. Zaobserwowane trajektorie wektora przestrzennego prądów korygowane były do postaci kołowej niezależnie od rodzaju asymetrii obciążenia.
EN
In this paper a simple diagnostic system for a single IGBT open-circuit faults for a two level voltage inverter-fed field oriented controlled induction motor drive was presented. A fault diagnostic procedure is carried out by utilizing an analysis of a stator current vector trajectory in α-β coordinates. An extraction of the failure information is based on monitoring of an angle between the stator current space vector and the axis. Thanks to a diagnostic signal normalization, high robustness to false diagnosis alarms is guaranteed. To confirm the proposed method, simulation results under a wide range working condition of the induction motor drive were presented.
EN
This article discusses the issue of a single IGBTs open-circuit fault diagnosis problem in voltage source inverters feeding modern electric motor drives. In the first stage of simulation tests the analysis of selected state variable transients relating to the field oriented controlled induction motor drive operation under inverter fault was presented, and then some simulation results of the modeled diagnostic system were introduced.
PL
W artykule omówiono problem diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu jednego z tranzystorów falownika napięcia we współczesnych napędach elektrycznych. W pierwszej części badań symulacyjnych przeprowadzono analizę wybranych zmiennych stanu w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym, w którym przekształtnik uległ uszkodzeniu, a następnie przedstawiono wyniki testów zamodelowanego układu diagnostyki awarii.
EN
In this paper simulation results of a single IGBT open-circuit fault diagnostic system for a two-level voltage inverter-fed direct field-oriented controlled induction motor drive are presented. A fault diagnostic procedure is carried out by utilizing an analysis of an estimated rotor flux space vector trajectory in stationary α-β coordinates. In the article an original approach for a fault extraction procedure based on fuzzy-logic system with on-line membership functions parameter adjustment in a fuzzification layer is proposed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych systemu diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu przez jeden z tranzystorów IGBT dwupoziomowego falownika napięcia w napędzie indukcyjnym z bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym. Metoda diagnostyki awarii została oparta na analizie przebiegu wektora estymowanego strumienia wirnika w układzie współrzędnych stacjonarnychα-β. W pracy przedstawiono oryginalny sposób ekstrakcji symptomów uszkodzeń, który polega na zastosowaniu zbiorów rozmytych o przestrajalnych parametrach funkcji przynależności w warstwie rozmywania.
PL
Współczesne układy elektryczne często są zasilane ze źródeł napięcia odkształconego pochodzącego z przekształtników energoelektronicznych. Artykuł jest opisem pracy pewnego nowego układu trójfazowego kaskadowego falownika napięcia z trójfazowym transformatorem, jako źródła napięcia bez wyższych harmonicznych do rzędu 10 włącznie, lub w wersji rozbudowanej bez harmonicznych do rzędu 22, na podstawie analizy z wykorzystaniem pojęcia wektora przestrzennego. Źródło trójfazowego napięcia o takiej jakości napięcia jest wystarczające do zasilenia obwodów pomocniczych prądu przemiennego pojazdu trakcyjnego, jak i może zasilać sieć autonomiczną, w tym silniki indukcyjne.
EN
The modern electrical systems are often supplied from the deformed i voltage sources derived from the energy-electronic converters. The article is a description of operation of a i new three- phase cascade inverter of 1 voltage with the three-phase transformer as the voltage source without i the higher harmonics up to the order of 10 inclusive or in the extended t version without harmonics up to the order of 22 based on the analysis with s using the notion of spatial vector. Three-phase voltage source with such voltage quality is sufficient to supply a the AC auxiliary circuits of the traction vehicle and it can power the a autonomous network including the induction motors.
11
Content available remote Sterowanie falownikami napięcia ograniczające prądy łożyskowe
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie zmniejszenia prądów łożyskowych w układach napędowych z falownikami napięcia przez wprowadzenie zmian w algorytmie modulacji szerokości impulsów.
EN
The paper presents the problem of reducing bearing currents in the electric drives with voltage inverters, through changes in pulse width modulation algorithm.
PL
W pracy dokonano analizy zmiennych stanu napędu indukcyjnego pracującego w układzie bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego podczas uszkodzenia polegającego na braku przewodzenia prądu łącznika IGBT falownika napięcia. Zaprezentowane wyniki badań zostały uzyskane na drodze symulacyjnej, przy wykorzystaniu pakietu MATLAB/Simulink. Artykuł stanowi wstęp do zagadnień projektowania napędów elektrycznych odpornych na uszkodzenia przekształtników energoelektronicznych.
EN
The aim of the paper is an analysis of the state variable transients in the direct oriented control of induction motor drive under open-switch fault of the voltage inverter. Study results that were presented, were obtained by simulation tests by MATLAB/Simulink environment. The paper is an introduction to the problem of power converter fault-tolerant control methods for electric drives.
EN
The paper deals with the practical implementation of the propulsion unit with the low voltage permanent magnet synchronous motor in the small electric car. The control method is based on the sensorless control. The rotor position and rotor angular speed are calculated from the measurable electric quantities of the permanent magnet synchronous motor using computational block realized by the digital signal processor. The experiments were realized with permanent magnet synchronous motor which was supplied by voltage inverter with low voltage. In conclusion, the experimental results are presented which were obtained by measurement on a laboratory stand with the AC drive and on the small city car.
PL
W artykule opisano praktyczne wykorzystanie jednostki napędowej z niskonapięciowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi w zastosowaniu do małych pojazdów elektrycznych. Zastosowano sterowanie bezczujnikowe. Pozycja wirnika i prędkość kątowa są określane na podstawie zmierzonych danych elektrycznych z wykorzystaniem procesora sygnałowego.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych systemu diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu przez jeden z łączników tranzystorowych IGBT dwupoziomowego falownika napięcia w napędzie indukcyjnym ze sterowaniem polowo zorientowanym. Metoda diagnostyki awarii została oparta na analizie przebiegu wektora prądu stojana w układzie współrzędnych zespolonych α-ß. Przedstawiono proste rozwiązanie sprzętowe proponowanej metody diagnostyki uszkodzenia łączników falownika napięcia.
EN
In this paper simulation results of a single IGBTs open circuit fault diagnostic system for a two level voltage inverter-fed field oriented controlled induction motor drive were presented. The fault diagnostic procedure is carried out utilizing an analysis of the stator current vector trajectory in α-ß coordinates. A simple implementation of the proposed diagnostic method has been presented.
PL
W artykule zaprezentowano mikroprocesorowy układ sterownika 3-fazowego falownika napięcia wykonany na bazie karty z procesorem sygnałowym. Dzięki zastosowaniu jednostki obliczeniowej typu DSP, układ sterowania charakteryzuje się wysoką wydajnością, co umożliwia realizację złożonych algorytmów sterowania w czasie rzeczywistym. Bogata architektura wewnętrzna procesora DSP zapewnia łatwą i szybką rozbudowę układu, dzięki czemu możliwe jest jego zastosowanie w różnych aplikacjach przemysłowych.
EN
A control system for a 3-phase voltage inverter using DSP TMS320F28335 (Fig. 1) is the subject of the paper. The paper presents the microprocessor control system (Fig. 8) consisting of: a processor card, a keyboard interface with VFD display and a base board with high speed fiber optic transmitters (Fig. 6). The microprocessor control system was designed according to the requirements for a three-phase inverter (Fig. 2). The control method was verified by a universal laboratory in the Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics of the Silesian University of Technology. Due to application of a floating point DSP (digital signal processor) unit, the system is characterized by the high efficiency, which enables it to realize complicated control algorithms in real time. The open microproces-sor control system architecture providing easy and fast development makes it possible to apply this system to industry. The microprocessor control system with a DSP unit is used for realiza-tion of complex control algorithms, e.g. the ones described in [1, 2].
16
Content available remote Narażenia napięciowe silników indukcyjnych zasilanych z falowników napięcia
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z narażeniami izolacji silników pracujących w układach napędowych z falownikami napięcia. Znaczne stromości napięć oraz zjawiska falowe w przewodach zasilających powodują przyspieszoną degradację izolacji maszyn. Rozwiązaniem jest stosowanie filtrów biernych na wyjściu falownika.
EN
The paper presents problems related to stress of insulation of electric motors in drives with voltage inverters. for practical implementation of common mode (CM) choke in electric drives with induction motor. Significant du/dt and voltage wave reflections causes the faster degradation of the motors insulation. The solution is to install LC filter on the inverter output.
PL
W artykule została przedstawiona metoda sterowania falownikowym napędem indukcyjnym, która umożliwia kontrolę momentu elektromagnetycznego silnika w stanach jego częściowego uszkodzenia. Zaprezentowane zostały możliwości oraz ograniczenia związane z wykorzystaniem falownika napięciowego opartego na potrójnym mostku H. W artykule zawarto wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki badań laboratoryjnych, wskazujące na skuteczność opisywanych rozwiązań w sytuacji wystąpienia przerwy w jednej z faz stojana silnika trójfazowego.
EN
In this article a control strategy of inverter fed induction motor drive in faulty states was presented. It was shown that with using a voltage inverter based on three independent H-bridges, an electromagnetic torque of three phase induction motor with one open phase can be well controlled. Capabilities and limitations of using proposed control algorithm was included in this article as well as waveforms achieved from simulations and laboratory tests.
PL
Omówiono wybrane topologie przekształtników przeznaczonych do zasilania silników indukcyjnych dwufazowych o podwyższonej prędkości obrotowej.
EN
The paper discusses selected topologies of converters intended for supplying of elevated speed two-phase induction motors.
19
PL
W artykule dokonano analizy wpływu czasu martwego przekształtnika na właściwości filtracyjne energetycznego filtru aktywnego (EFA). Zaproponowano metodę kompensacji czasu martwego polegającą na odpowiedniej korekcie napięcia wejściowego toru PWM. Wykazano, że zaproponowana metoda przynosi pożądane rezultaty po zastosowaniu dodatkowo regulatora PI. Rozważania zilustrowano odpowiednimi wynikami symulacyjnymi. 3-fazowy system energetyczny mocy ze źródłem, nieliniowym odbiornikiem (prostownik z obciążeniem RL), układem EFA wraz z jego sterowaniem zamodelowano w środowisku MATLAB-Simulink.
EN
In the paper the influence of voltage inverter dead time on filtering properties of active power filter (APF) was analyzed. The method of dead time compensation by suitable correction of input voltage of PWM block was proposed. It was proved, that proposed method brings desirable results after only application additionally PI regulator. These considerations was illustrated by simulation results. 3-phase energetic power system with source generator, nonlinear load (rectifier with RL load), APF and its control system was modeled in MATLAB-Simulink environment.
PL
W artykule przedstawiono nietypowy przykład zastosowania klasycznego tranzystorowego przekształtnika trójfazowego mostkowego (o strukturze trójfazowego falownika napięcia) do zasilania silnika obcowzbudnego prądu stałego z sieci napięcia przemiennego jako alternatywę dla prostownika tyrystorowego. Taka struktura przekształtnika umożliwia pracę silnikową i prądnicową napędu, zwrot energii do sieci zasilającej i quasi-sinusoidalny kształt prądów wejściowych. Omówiono schemat układu połączeń, jego właściwości i przybliżono ideę sterowania. Pokazano też wyniki badań laboratoryjnych układu, które porównano z wynikami badań układu z prostownikiem tyrystorowym.
EN
The alternative way of using the classical voltage inverter to supply a DC motor from an AC voltage source is presented in the paper. The converter ensures motor and generator operation of the machine, return of energy to the mains and quasi-sinusoidal waveforms of the line currents. The schematic diagram of connections, properties and idea of the control system are presented. The results of laboratory tests are given and compared with those for the thyristor rectifier-based system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.